Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Oświadczenie o etycznych zasadach publikacji i ich nadużywaniu

Publikacja artykułu w recenzowanym czasopiśmie jest podstawowym modelem działania naszego czasopisma naukowego. Absolutnie niezbędne jest uzgodnienie standardów spodziewanego etycznego zachowania wszystkich stron uczestniczących w procesie wydawniczym: autora, redaktora czasopisma, recenzenta i wydawcę. Niniejsze oświadczenia dotyczące zasad etyki są oparte na najlepszych wytycznych COPE dla redaktorów czasopism.

Obowiązki Redakcji

Decyzje dotyczące publikacji
Redaktor czasopisma "TECHNICAL SCIENCES" jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które z artykułów przesłanych do czasopisma powinny zostać opublikowane. Redaktor może kierować się polityką redakcji czasopisma i ograniczać się takimi wymogami prawnymi, które obowiązują w odniesieniu do zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor może porozumiewać się z innymi członkami Redakcji lub recenzentami przy podejmowaniu tej decyzji.

Uczciwe zasady
Redaktor na każdym etapie ocenia artykuły pod kątem ich treści intelektualnych niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, wiary religijnej, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa czy przekonań politycznej ich autorów.

Poufność
Redaktor i Redakcja nie mogą ujawniać żadnych informacji o nadesłanym artykule nikomu innemu niż autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym redaktorom doradczym i wydawcom.

Ujawnianie i konflikty interesów
Niepublikowane materiały zawarte w przesłanym artykule nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych redaktora bez wyraźnej pisemnej zgody autora.


Obowiązki Recenzentów

Wkład recenzenta w proces decyzyjny
Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych a poprzez wymianę komunikatów redakcyjnych z autorem może również pomóc autorowi w ulepszeniu pracy.

Szybkość
Każdy recenzent zaproszony do wykonania recenzji, który nie czuje się kompetentny do oceny badań przedstawionych w artykule, lub wie, że szybkie wykonanie recenzji będzie niemożliwa, powinien powiadomić o tym redaktora i nie wyrazić zgody na wykonanie recenzji.

Poufność
Wszelkie artykuły i towarzyszące im materiały otrzymane do wglądu przez redakcję muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami za wyjątkiem upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być opracowane obiektywnie. Krytyka osoby autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrazić swoje poglądy, podając jasne argumenty.

Potwierdzenie źródeł
Recenzenci powinni zidentyfikować i wskazać odpowiednie publikacje, które nie zostały wymienione przez autorów w ocenianym artykule. Każdemu zastrzeżeniu, że dana obserwacja, wyprowadzenie lub argument zostały już wcześniej zgłoszone w innej opublikowanej pracy, powinno towarzyszyć odpowiednie cytowanie. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub powtórzenia między recenzowanym artykułem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem, jeśli ma taką wiedzę.

Ujawnianie i konflikt interesów
Oryginalne informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wykonania recenzji muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści recenzenta. Recenzenci nie powinni przyjmować do recenzji artykułów, jeśli ma miejsce konflikt interesów, wynikający z relacji współzawodnictwa, współpracy lub innych relacji lub powiązań z dowolnym autorem, firmą lub instytucją związaną z recenzowanymi artykułami.


Obowiązki autorów

Standardy raportowania
Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Podstawowe dane powinny być dokładnie przedstawione. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym uczonym powtórzenie pracy. Nieprawdziwe lub świadomie podane niedokładnie stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.

Dostęp do danych i ich przechowywanie
Autorzy proszeni są o dostarczenie nieprzetworzonych danych w związku z dokumentem do przeglądu redakcyjnego na prośbę redakcji i powinni być przygotowani na publicznego udostępnienia takich danych (zgodnie z oświadczeniem ALPSP-STM o danych i bazach danych), o ile jest to wykonalne. W szczególności, autorzy powinni być przechowywać te dane przez „rozsądnie” długi czas po publikacji.

Oryginalność i plagiatowanie
Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalną pracę. Jeśli autorzy wykorzystali inną pracę i/lub słowa innych osób, powinno to być odpowiednio zacytowane lub zaznaczone w tekście zgłoszonego do publikacji artykułu.
http://www.crossref.org/crosscheck/index.html
http://www.ithenticate.com/

Publikacja wielokrotna
Autor nie powinien publikować w więcej niż jednym czasopiśmie artykułów opisujących zasadniczo te same badania. Przesłanie w tym samym czasie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma stanowi zachowanie nieetyczne i jest niedopuszczalne.

Potwierdzenie źródeł
Prawidłowe uznanie w publikacji prac innych autorów musi być zagwarantowane. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na zgłoszoną do publikacji pracę.

Autorstwo artykułu
Autorstwo artykułu powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie badań lub interpretację wyników opisanych w zgłoszonym artykule. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Jeśli istnieją inne osoby, które uczestniczyły w pewnych istotnych aspektach badań opisanych w zgłoszonym artykule, to wkład tych osób powinien zostać potwierdzony w artykule. Autor korespondencyjny odpowiada za to, że w gronie autorów publikacji umieszczone są wszystkie właściwe osoby i żadna nieodpowiednia osoba nie jest umieszczona na liście autorów artykułu. Autor korespondencyjny odpowiada także za to, że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Zagrożenia dla ludzie lub zwierząt
Jeśli badania opisane w artykule były nierozerwalnie związane z wykorzystaniem substancji chemicznych, procedur lub sprzętu, które mogły nieść zagrożenia dla ludzie bądź zwierząt związane z używaniem tych substancji, procedur lub sprzętu, to zagrożenia te muszą być wyraźnie wskazane w artykule.

Ujawnianie i konflikty interesów
Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swoich publikacjach wszelkie finansowe lub inne konflikty interesów, które mogą być interpretowane jako mające wpływ na ocenę lub interpretację ich artykułów. Wszystkie źródła wsparcia finansowego badań opisanych w zgłoszonych artykułach powinny zostać ujawnione.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach
Gdy autor odkryje istotne błędy lub niedokładności w swoim własnym opublikowanym artykule, to jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie o tym redaktora lub wydawcy czasopisma i podjęcie współpracy z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.


Redaktor naczelny,
Technical Sciences