Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Technical Sciences

techsci1511

Technical Sciences jest anglojęzycznym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od roku 1998 przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Od 2013 roku czasopismo Technical Sciences wydawane jest jako kwartalnik, w latach 2011 i 2012 wydawane było jako półrocznik, natomiast w latach 1998 – 2010 jako rocznik.

   ISSN 1505-4675 (paper)
e-ISSN 2083-4527 (online)


 20 punktów na liście MNiSW z dnia 20.12.2019 r. (pozycja 28109)


Tematyka
Czasopismo publikuje wyniki badań naukowych z zakresu nauk technicznych ukazujące postęp w rozumieniu lub modelowaniu systemów technicznych i/lub biologicznych. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie działy dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna i dyscyplin pokrewnych mieszczących się w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, w tym z następujących działów: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria rolnicza, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria żywności, geodezja i kartografia, technologie informacyjne itp. Artykuły mogą raportować wyniki eksperymentów, analiz teoretycznych, prac projektowych lub innowacyjnych w nawiązaniu do inżynierii mechanicznej a w szczególności do budowy maszyn, systemów mechanicznych, procesów lub metod przetwarzania, nowych materiałów, nowych metod pomiarowych, nowych zastosowań technologii informacyjnych itp.


Typy publikowanych artykułów

Dopuszczalne są trzy rodzaje artykułów: a) oryginalne prace twórcze; b) doniesienia naukowe; c) prace przeglądowe.


Streszczenia
Technical Sciences jest indeksowane w BazTech (http://baztech.icm.edu.pl) oraz w Index Copernicus Journal Master List (http://publisherspanel.indexcopernicus.com/) a także abstraktowane w BazTech.


Zgodnie z decyzją redakcji Technical Sciences od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.