Wewnętrzny System Zapewniania Jakości

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości

Zarządzenie kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z dnia 25.09.2013 r.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu obejmuje:
1.Ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
1.1.Programów i planów nauczania wraz ze szczegółowymi treściami kształcenia oraz systemem punktów
Studenci  objęci są punktami ECTS. Studenci mają możliwość dodatkowego kontaktu
z prowadzącymi zajęcia w wyznaczonych terminach konsultacji, jak również za pośrednictwem sekretariatu oraz pocztą elektroniczną. Każdy semestr zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego to 1 punkt.
1.2.Metod weryfikacji efektów kształcenia.
Metody weryfikacji efektów kształcenia szczegółowo podano w programach poszczególnych dyscyplin sportowych i zajęć oraz kryteriach oceny z wychowania fizycznego.

  Sposoby oceny efektów kształcenia


1.    Praktyczny sprawdzian z nauczanych i doskonalonych umiejętności ruchowych realizowanych na zajęciach wychowania fizycznego lub jednej próby sprawnościowej.


2.    Odpowiedź ustna  z wiadomości z kultury fizycznej przedstawianych na zajęciach wychowania fizycznego.


    Zasady zaliczania zajęć z wychowania fizycznego


1.    Student  uzyskuje zaliczenie z wychowania fizycznego spełniając następujące kryteria:
    -  ocena bardzo dobra - może ją uzyskać student wykazujący  dużą aktywność, bardzo duże zaangażowanie i postępy na zajęciach.

       Student może mieć tylko jedną nieobecność nieusprawiedliwioną;

    -  ocena dobra -  może ją uzyskać student wykazujący  aktywność, zaangażowanie i postępy na zajęciach.

       Zaliczenie uzyskuje student, który ma maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione;

    -  ocena dostateczna - może ją uzyskać student wykazujący  średnia aktywność i zaangażowanie oraz mały postęp na zajęciach.

       Zaliczenie uzyskuje student mający trzy nieobecności nieusprawiedliwione i ponad 50% obecności.

    - ocena niedostateczna- student niespełniający powyzszych kryteriów.

       Zaliczenie z wychowania fizycznego można uzyskać również poprzez:

     -  przepisanie oceny dobrej lub wyższej uzyskanej w poprzednich latach w naszej uczelni,

     -  przepisanie oceny dobrej lub wyższej uzyskanej w poprzednich latach na innej uczelni wyższej państwowej,

     -  poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach sekcjach sportowych KU AZS UWM.


3.  Odrabianie zajęć:

     -  student ma możliwość odrobienia nieobecności tylko u swojego prowadzącego

        w szczególnych przypadkach dopuszcza się odrobienie zajęć u innego nauczyciela SWFiS),


     -  student może odrobić zajęcia aktywnie uczestnicząc w zawodach sportowych lub przy ich organizacji

        (po wcześniejszym zgłoszeniu u z-cy kierownika ds. Dydaktycznych).


4.    Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić dostarczając prowadzącemu zajęcia  w ciągu 14 dni zwolnienie lekarskie (krótkoterminowe).
2.Doskonalenie kadry akademickiej, w tym w zakresie:

Kadrę dydaktyczną Studium Wychowania Fizycznego i Sportu tworzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni  na umowę o pracę.
Ograniczanie liczby zatrudnień emerytów oraz nauczycieli akademickich na drugim etacie w UWM.
W Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zatrudnione są 23 osoby:
na etatach starszych wykładowców (21), wykładowców (1) oraz instruktora (1) .
Trzy osoby posiadają stopień doktora. Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadają uprawnienia pedagogiczne.
Liczba pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych
- Pracownicy administracji: trzy osoby, w tym jedna delegowana do pracy
- Pracownicy obsługujący obiekty sportowe: trzy osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin.

Wykaz osób zatrudnionych na Pływalni Uniwersyteckiej:

1.Kierownik pływalni,
2.Obsługa klienta- trzy osoby,
3.Technicy- cztery osoby.

2.1.Ocen okresowych nauczycieli akademickich.

W celu zebrania opinii o jakości kształcenia wprowadza się zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych.


Mając na względzie wysoką jakość kształcenia Studium Wychowania fizycznego i Sportu prowadzi wewnętrzny system oceny kadry (zgodny z uczelnianym systemem oceny kadry)- Zarządzenie kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z dnia 20.09.2013r.UCHWAŁA  Nr  249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego
§ 5
Skala ocen każdego obszaru działalności jest czterostopniowa i obejmuje następujące oceny:
1)    bardzo dobra,
2)    dobra,
3)    dostateczna,
4)    negatywna.

3. Organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym odbywają się  w systemie pięciodniowym, a na studiach niestacjonarnych w okresie zjazdów piątkowo, sobotnio-niedzielnych. Studenci w ramach programu z wychowania fizycznego mają prawo do wyboru dyscypliny sportowej, prowadzącego i obiektu sportowego. W ramach możliwości wprowadzania form kształcenia, oferujemy studentom zdobywanie wiedzy i umiejętności z takich dyscyplin jak sporty zespołowe i indywidualne, fitness, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz rekreacja.
Doskonalenie warunków kształcenia w zakresie:

3.1. Organizacji procesu kształcenia pod kątem racjonalności rozkładów zajęć, liczebności grup studenckich itp.,
Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są dla wszystkich studentów w grupach ćwiczebnych w nastepująch ilościach:
- sala sportowa w Kortowie od 20 do 25 osób,
- siłownia nad Kortówką- 20 osób,
- pływanie- 15 osób,
- sala fitness ul. Tuwima 9- 25 osób,
- siłownia ul. Tuwima 9- 25 osób,
- sala sportowa ul. Żołnierska 14- 25 osób,
- sala ul. Pana Tadeusza- 25 osób

Uchwała Nr 176  Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego
dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad
obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

- Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - WYCHOWANIE FIZYCZNE
w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014


Infrastruktura dydaktyczna

Baza dydaktyczna stanowi silną stronę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dysponuje następującymi obiektami:
- sala sportowa przy ul. Prawocheńskiego 7 (sala do gier zespołowych z widownią na 700 osób), mała sala do zajęć dydaktycznych, rekreacji, fitness, sportów walki 
- pływalnia (niecka duża 8 torowa, niecka mała do nauki pływania, sala fitness, siłownia),
- siłownia nad Kortówką (salka judo oraz siłownia, boisko zewnętrzne do piłki  siatkowej i tenisa),
- stadion lekkoatletyczny z zapleczem socjalnym,
- kompleks boisk sportowych przy Kortówce,
-  sala sportowa przy ul. Żołnierskiej 14,
- sala gier zespołowych przy ul. Pana Tadeusza 4,
-  korty tenisowe im. F. Sroczyka przy ul. Heweliusza,
- hangar nad Jeziorem Korowskim.

3.2.    Funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie kształcenia oraz obsługi studentów.
Dla wszystkich wydziałów i jednostek międzywydziałowych systemy informatyczne wykorzystywane w procesie dydaktycznym przygotowało Biuro Informatycznej Obsługi Studiów.
W skład systemów informatycznych wykorzystywanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu należą:
-  Uczelniany System Obsługi Studentów (USOS)- baza zaliczeń wszystkich studentów
-  system USOSweb (oceny, konakt nauczyciel-student)
- system rejestracji żetonowej ul.uwm.edu.pl
- platforma sylabus
- strona www.uwm.edu.pl/swfis
Koordynatorami wyżej wymienionych systemów w naszej jednostce są:
Kierownik ds. dydaktycznych- mgr Tomasz Żabiński,
Kierownik SWFi S- mgr Grzegorz DubielskiAkty prawne dotyczące wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia:


Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie
Oznaczenie Procedur - WSZJK-O-1 z dnia 2010-12-21.

UCHWAŁA Nr 355 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Zarządzenie Nr 54 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2008-2012
Zarządzenie rektora w sprawie „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" ocena pracownika i studenta


Relacje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z otoczeniem
Władze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu inicjują różnorodne formy działalności na rzecz regionu i społeczności lokalnych. W ostatnich latach podejmowano m.in. następujące działania:
- zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów i pracowników, w tym sportu kwalifikowanego
-  prowadzenie zajęć i osiąganie właściwych efektów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,
- przygotowanie reprezentacji uczelni w różnych dyscyplinach sportowych i udział w Akademickich Mistrzostwach Polski,
- stwarzanie warunków do udziału w zajęciach sportowo- rekreacyjnych studentów niepełnosprawnych,
- organizacja turniejów, rozgrywek, lig międzywydziałowych o puchar JM Rektora,
- współpraca z innymi wydziałami w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć z elementami metodyki wychowania fizycznego, teorii wf oraz sportu, samoobrony, ratownictwa wodnego, obozownictwa (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk o Środowisku),
- współdziałanie ze stowarzyszeniami, klubami oraz różnymi podmiotami przy organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, Akademickie Centrum Kultury, Biuro Osób Niepełnosprawnych UWM, Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Biuro Sportu Urzędu Miasta, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Warmińsko- Mazurska Federacja Sportu, Warmińsko- Mazurskie Związki Sportowe, Szkolny Związek Sportowy, Juvenia Olsztyn, W-M LZS, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych).