Misja i strategia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Na misję Studium Wychowania Fizycznego i Sportu składa się:
- Wysoka jakość standardów kształcenia, dostosowanych do potrzeb środowiska zewnętrznego,
ze szczególnym uwzględnieniem regionu Warmii i Mazur.
- Propagowanie wśród studentów zdrowego stylu życia. Chcemy, aby młodzi ludzie mający kontakt z Uczelnią,
jej wyposażeniem, urządzeniami, sprzętem i kadrą dydaktyczną nabrali nawyku podejmowania świadomych działań
związanych ze swoim zdrowiem, ciałem i duchem.
- Studium Wychowania Fizycznego dba, aby studenci byli świadomi znaczenia w ich życiu profilaktyki ruchu
oraz zdrowego odżywiania i stawali się animatorami różnych przedsięwzięć prozdrowotnych.

Organizacja dydaktyki z uwzględnieniem wymogów Procesu Bolońskiego stwarza możliwość jeszcze pełniejszego rozwoju umysłowego, duchowego,        kulturowego i fizycznego młodzieży. Na taki efekt kształcenia składa się:
- wprowadzenie do programów nauczania standardów kształcenia dla wszystkich kierunków;
- umożliwienie studentom udziału w różnego rodzaju zajęciach sportowych i rekreacyjnych;
- monitorowanie i ocenianie na bieżąco – z udziałem studentów – jakości kształcenia.
Na misję Studium Wychowania Fizycznego i Sportu składa się również propagowanie wśród studentów
i mieszkańców Olsztyna zdrowego stylu życia. Chcemy, aby ludzie mający kontakt z Uczelnią,
jej wyposażeniem, urządzeniami, sprzętem i kadrą dydaktyczną nabrali nawyku podejmowania świadomych
działań związanych ze swoim zdrowiem, ciałem i duchem. Będziemy nadal dbać o to, aby młodzi ludzie byli
świadomi znaczenia w ich życiu profilaktyki ruchu oraz zdrowego odżywiania i stawali się animatorami
różnych przedsięwzięć prozdrowotnych. Dużą wagę przykłada się do podtrzymania dobrych obyczajów
akademickich, partnerskiego traktowania wszystkich studentów, tworzenia w społeczności akademickiej
„ducha przyjacielskiego porozumienia sportowego”. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu główną
uwagę koncentruje  na efektach kształcenia, a cały proces postrzega się jako ciągłą pomoc studentom
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz kształtowaniu ich postaw obywatelskich do kultury fizycznej.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dba o rozwój infrastruktury, która służy nie tylko studentom, ale również mieszkańcom Olsztyna. Nowoczesna i funkcjonalna baza Uczelni oraz wysoko wykwalifikowana kadra prowadzi szereg zajęć prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowych. Student, który zrealizował zajęcia z wychowania fizycznego posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk o kulturze fizycznej. Swoje zainteresowania sportowe student realizuje i rozwija w trakcie zajęć z wybranych dyscyplin sportowych.
Relacje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z otoczeniem
Władze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu inicjują różnorodne formy działalności na rzecz regionu
i społeczności lokalnych. W ostatnich latach podejmowano m.in. następujące działania:
- zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, stwarzanie warunków
do rozwoju kultury fizycznej studentów i pracowników, w tym sportu kwalifikowanego”
- prowadzenie zajęć i osiąganie właściwych efektów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,
- przygotowanie reprezentacji uczelni w różnych dyscyplinach sportowych i udział w Akademickich Mistrzostwach Polski,
- stwarzanie warunków do udziału w zajęciach sportowo- rekreacyjnych studentów niepełnosprawnych,
- organizacja turniejów, rozgrywek, lig międzywydziałowych o puchar JM Rektora,
- współpraca z innymi wydziałami w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć z elementami
metodyki wychowania fizycznego, teorii wf oraz sportu, samoobrony, ratownictwa wodnego,
obozownictwa (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Medycznych,
Wydział Nauk o Środowisku),
- współdziałanie ze stowarzyszeniami, klubami oraz różnymi podmiotami przy organizacji imprez sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, Akademickie Centrum Kultury,
Biuro Osób Niepełnosprawnych UWM, Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Biuro Sportu
Urzędu Miasta, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Warmińsko- Mazurska Federacja Sportu,
Warmińsko- Mazurskie Związki Sportowe, Szkolny Związek Sportowy, Juvenia Olsztyn, W-M LZS,
stowarzyszenia osób niepełnosprawnych).