Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych - zasady - studia stacjonarne i niestacjonarne

Zasady realizacji przedmiotów

z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 

(z wyłączeniem Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku – Filia UWM w Olsztynie)

  

1. Zasady realizacji przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych obowiązują na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia i realizowane są zgodnie z programem studiów danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

2. Przedmioty, o których mowa w pkt. 1 prowadzone są wyłącznie w formie wykładów, w wymiarze od 15 do 45 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).

3. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

4. Organizacja zapisów:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem:

ul.uwm.edu.pl, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu w terminie: od 1 października 2019 r. od godz. 10.00 do 3 października 2019 r.
do godz. 23.59.

5. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.

6. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

7. Zajęcia realizowane są wg niżej określonego schematu organizacyjnego:

7.1. studia stacjonarne: poniedziałek w godzinach: 13.30 – 15.00; 15.00 - 16.30;

7.2.    studia niestacjonarne: piątek w godzinach: 18.30 – 20.00.

8. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.

9. Zapisu na powtarzany przedmiot student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady dokonywania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

10. Formalności, o których mowa w pkt. 9 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem.

11. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.

12. Uruchomienie kształcenia - rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie danego przedmiotu, możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób.

13. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale (decyduje dostępność miejsc). Zapisu można dokonać osobiście w Biurze ds. Kształcenia (rektorat, III piętro, pok. 303), w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2019 roku (włącznie) do godz. 12.00.