Przedmioty - moduł z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych - zasady - studia stacjonarne i niestacjonarne

Zmień rozmiar tekstu

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu

z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

 (z wyłączeniem Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

 

1. Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych obowiązują na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz drugiego stopnia.

2. Przedmioty realizowane w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych prowadzone są wyłącznie w formie wykładów.

3. Zajęcia z przedmiotów realizowane są w wymiarze od 15 do 45 godzin.

4. Wykłady realizowane są w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).

5. Rada Wydziału określa dla studentów danego kierunku studiów, formy studiów i poziomu kształcenia obowiązującą liczbę przedmiotów (zgodnie z programem kształcenia i planem studiów) oraz ustala semestr rozpoczęcia i zakończenia kształcenia.

6. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

7. Organizacja zapisów:

 Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu w terminie od 16 lutego 2017 r. od godz. 12.00 do 18 lutego 2017 r. do godz. 23.59.

 

W związku z przedłużeniem w systemie IRK terminu rejestracji Kandydatów na studia drugiego stopnia uprzejmie informuję, że dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia w rekrutacji śródrocznej ‘ 2017 uruchomiony zostanie dodatkowy termin zapisów na moduły z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych, tj. od 21 lutego 2017 roku od godz. 9.00 do 23 lutego 2017 roku do godz. 12.00.

 

8. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.

9. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

10. Zajęcia realizowane są wg niżej określonego schematu organizacyjnego:

10.1 studia stacjonarne: dzień tygodnia – poniedziałek w godzinach: 13.30 – 15.00; 15.00 - 16.30;

10.2. studia niestacjonarne: dzień tygodnia – piątek w godzinach: 18.30 – 20.00.

11. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.

12. Zapisu na powtarzany przedmiot student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z  procedury określającej zasady dokonania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

13. Formalności, o których mowa w pkt. 12 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem zapisów.

14. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.

15. Uruchomienie kształcenia - rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie danego przedmiotu, możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób.

16. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale (decyduje dostępność miejsc). Zapisu należy dokonać osobiście w Biurze ds. Kształcenia (rektorat, III piętro, pok. 303), w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2017 roku do godz. 12.00.