Przedmioty - moduł z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych - zasady - studia stacjonarne i niestacjonarne

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu

z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 

(z wyłączeniem Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

– Filia UWM w Olsztynie) 

 

1. Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych
lub nauk społecznych obowiązują na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia.

2. Rada Wydziału określa dla studentów danego kierunku studiów, formy studiów i poziomu kształcenia obowiązującą liczbę przedmiotów (zgodnie z planem studiów) oraz ustala semestr rozpoczęcia i zakończenia kształcenia.

3. Przedmioty, o których mowa w pkt. 1 prowadzone są wyłącznie w formie wykładów, w wymiarze od 15 do 45 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).

4. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

5. Organizacja zapisów:

    Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i  hasła dostępu w terminie:

    od 14 lutego 2019 r. od godz. 8.00 do  16 lutego 2019 r. do godz. 23.59.

6. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.

7. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

8. Zajęcia realizowane są wg niżej określonego schematu organizacyjnego:

         - studia stacjonarne: poniedziałek w godzinach13.30 – 15.00; 15.00 - 16.30;

         - studia niestacjonarne: piątek w godzinach: 18.30 – 20.00.

9. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.

10 Zapisu na powtarzany przedmiot student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z  procedury określającej zasady dokonywania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

11. Formalności, o których mowa w pkt. 10 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem.

12. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.

13. Uruchomienie kształcenia - rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie danego przedmiotu, możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób.

14. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale (decyduje dostępność miejsc). Zapisu można dokonać osobiście w Biurze ds. Kształcenia (rektorat, III piętro, pok. 303), w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2019 roku (włącznie) do godz. 10.00.