Wychowanie fizyczne

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - WYCHOWANIE FIZYCZNE

w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

 

1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z programem kształcenia i planem studiów w wymiarze określonym przez radę wydziału dla danego kierunku studiów.

2.  Uzyskanie zaliczenia przedmiotu powinno nastąpić w terminie określonym w planie studiów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie, powtarzanie przedmiotu), dopuszcza się zmianę terminu zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego. Zmiana wymaga zgody dziekana i kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

4.  Harmonogram zajęć z wychowania fizycznego, uwzględniający: termin, miejsce, formę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia publikowany jest na tablicach informacyjnych wydziałowych/kierunkowych (w budynkach dziekanatów), we wszystkich obiektach sportowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz innych obiektach, w których realizowane są zajęcia, przed rozpoczęciem zapisów na dany semestr. Harmonogram dostępny jest także na stronie internetowej pod adresem: www.uwm.edu.pl/swfis/

5.  Organizacja zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego:

5.1. Studenci dokonują zapisu na daną formę zajęć z wychowania fizycznego za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem - www.ul.uwm.edu.pl w terminie: 

- studia stacjonarne od 2 października 2018 r. od godz. 14.00 do 4 października 2018 r. do godz. 23.59. Giełda przedmiotu – od 5 października 2018 r. od godz. 15.00 do 6 października 2018 r. do godz. 23.59.

- studia niestacjonarne (dotyczy cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018) od 29 września 2018 r. od godz. 15.00 do 1 października 2018 r. do godz. 23.59.

Studenci studiów niestacjonarnych dokonują zapisu do grupy zajęciowej realizowanej w godzinach określonych wydziałowym rozkładem zajęć.

5.2. Zapisu dokonuje się tylko na jedną formę zajęć.

5.3. Studenci dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu.

5.4. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.

6. Studenci realizujący naukę na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, dokonują zapisu na zajęcia z wychowania fizycznego w dziekanacie Wydziału w terminie – od 1 października 2018 r. do 3 października 2018 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

7.  Studenci realizujący równolegle więcej, niż jeden kierunek studiów, posiadają uprawnienia do ubiegania się o zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego na podstawie przeniesienia osiągnięć. Zaliczenia przedmiotu i wpisu do systemu USOS dokonuje Dziekan.

8.  Rezygnacja z obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w danym semestrze lub nieuczestniczenie w deklarowanych zapisem zajęciach, uprawnia prowadzącego do niezaliczenia przedmiotu.

9. Na pierwszych zajęciach prowadzący podaje do wiadomości kryteria zaliczenia przedmiotu.

10Student ze zwolnieniem lekarskim, po dokonaniu zapisu na zajęcia w grupie dla „zwolnionych” lub w innej grupie, realizuje program indywidualny.

11.  Student uprawiający sport wyczynowy możeuzyskać zaliczenie zajęć. Uznania osiągnięć i wpisu oceny do systemu USOS dokonuje dziekan. Uznanie osiągnięć i wpis oceny następują na wniosek studenta złożony w dziekanacie wydziału, najpóźniej do końca pierwszego tygodnia zajęć.  Dziekan podejmuje decyzję na podstawie opinii Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

12.  Do wniosku, o którym mowa pkt. 11 student powinien dołączyć kserokopię licencji zawodniczej oraz kopię zaświadczenia z klubu.

13.  Student, któremu przeniesiono osiągnięcia nie dokonuje rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS.

14.  Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z przedmiotu „wychowanie fizyczne”, zobowiązany jest do powtarzania zajęć.

15. Zapisu na przedmiot powtarzany student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady dokonania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

16. Formalności, o których mowa w pkt. 15 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem zapisów.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć z wychowania fizycznego będą podane na pierwszych zajęciach. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz zastępcy pełnią dyżury w siedzibie Studium przy ul. R. Prawocheńskiego 7 (Olsztyn- Kortowo).