Wychowanie fizyczne

Zmień rozmiar tekstu

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - WYCHOWANIE FIZYCZNE

w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

 

1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z programem kształcenia i planem studiów w wymiarze określonym przez radę wydziału dla danego kierunku studiów z uwzględnieniem stopnia kształcenia i formy studiów.

2. Uzyskanie zaliczenia przedmiotu powinno nastąpić w terminie określonym w planie studiów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie, powtarzanie przedmiotu), dopuszcza się zmianę terminu zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego. Zmiana wymaga zgody dziekana i kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

4. Harmonogram zajęć z wychowania fizycznego, uwzględniający: termin, miejsce, formę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia publikowany jest na tablicach informacyjnych wydziałowych/kierunkowych (w budynkach dziekanatów), we wszystkich obiektach sportowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz innych obiektach, w których realizowane są zajęcia, przed rozpoczęciem zapisów na dany semestr. Harmonogram dostępny jest także na stronie internetowej pod adresem: www.uwm.edu.pl/swfis/

5.  Organizacja zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego:

5.1. Studenci studiów: jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia dokonują zapisu na daną formę zajęć z wychowania fizycznego za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem www.ul.uwm.edu.pl w terminie: 

- studia stacjonarne od 13 lutego 2017 r. od godz. 8.00 do 17 lutego 2017 r. do godz. 23.59; giełda przedmiotu – 18 lutego 2017 r. w godz. 10.00 - 23.59.

- studia niestacjonarne od 13 lutego 2017 r. od godz. 8.00 do 17 lutego 2017 r. do godz. 23.59. Studenci studiów niestacjonarnych dokonują zapisu do grupy zajęciowej realizowanej w godzinach określonych wydziałowym rozkładem zajęć.

 

W związku z przedłużeniem w systemie IRK terminu rejestracji Kandydatów na studia drugiego stopnia uprzejmie informuję, że dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia w rekrutacji śródrocznej ‘ 2017 uruchomiony zostanie dodatkowy termin zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego, tj. od 21 lutego 2017 roku od godz. 9.00 do 23 lutego 2017 roku do godz. 12.00.

 

5.2. Zapisu dokonuje się tylko na jedną formę zajęć.

5.3. Studenci dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu.

5.4. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.

6. Studenci realizujący naukę na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, dokonują zapisu na zajęcia z wychowania fizycznego w dziekanacie Wydziału w terminie – od 13 lutego 2017 roku do 14 lutego 2017 roku w godzinach od 8.00 do 14.00.

7.  Studenci realizujący równolegle więcej niż jeden kierunek studiów, posiadają uprawnienia do ubiegania się o zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego na podstawie przeniesienia osiągnięć. Zaliczenia przedmiotu i wpisu do systemu USOS dokonuje Dziekan.

8.  Rezygnacja z obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w danym semestrze lub nieuczestniczenie w deklarowanych zapisem zajęciach, uprawnia prowadzącego do niezaliczenia przedmiotu.

9.  Na pierwszych zajęciach prowadzący podaje do wiadomości kryteria zaliczenia przedmiotu.

10. Student ze zwolnieniem lekarskim, po dokonaniu zapisu na zajęcia w grupie dla „zwolnionych” lub w innej grupie, realizuje program indywidualny.

11. Student uprawiający sport wyczynowy może uzyskać zaliczenie zajęć. Uznania osiągnięć i wpisu oceny do systemu USOS dokonuje dziekan. Uznanie osiągnięć i wpis oceny następują na wniosek studenta złożony w dziekanacie wydziału, najpóźniej do końca pierwszego tygodnia zajęć.  Dziekan podejmuje decyzję na podstawie opinii Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

12. Do wniosku, o którym mowa pkt. 11 student powinien dołączyć kserokopię licencji zawodniczej oraz kopię zaświadczenia z klubu.

13. Student, któremu przeniesiono osiągnięcia nie dokonuje rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS.

14. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z przedmiotu „wychowanie fizyczne”,  zobowiązany jest do powtarzania zajęć.

15. Zapisu na przedmiot powtarzany student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady dokonania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

16. Formalności, o których mowa w pkt. 15 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem zapisów.

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć z wychowania fizycznego będą podane na pierwszych zajęciach.
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz zastępcy pełnią dyżury w siedzibie Studium przy ul. R. Prawocheńskiego 7 (Olsztyn- Kortowo).