Regulamin studiów podyplomowych

 

Zarządzenie Nr 19/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 lutego 2021 roku
 
w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Regulamin studiów podyplomowych wprowadzony Uchwałą Nr 529 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
dr habJerzy A. PRZYBOROWSKIprof. UWM