Opłaty za studia

Zmień rozmiar tekstu

UCHWAŁA  Nr  736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat -  [pobierz]  [otwórz]

Zarządzenie Nr 68/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 - [pobierz]   [otwórz]

>> Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2016/2017 - [pobierz]

>> Opłaty (w PLN) za niestacjonarne studia doktoranckie dla doktorantów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 -  [pobierz]

>> Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku angielskim dla obywateli polskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 - [pobierz]

>> Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych, dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 - [pobierz]

>>  Opłata za jedną godzinę dydaktyczną na studiach doktoranckich  według dziedzin nauki  i dyscyplin naukowych dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę  w roku akademickim  2016/2017 - [pobierz]

Zarządzenie Nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 - [pobierz]   [otwórz]

>> Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 - [pobierz]

>> Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 - [pobierz]

>> Opłaty (PLN) za niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 - [pobierz]