Przedmioty ogólnouczelniane

Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych

dla studentów studiów stacjonarnych

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 

(z wyłączeniem Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku – Filia UWM w Olsztynie)

 

1. Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych obowiązują na studiach stacjonarnych - jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich).

2. Przedmioty realizowane są zgodnie z programem studiów i prowadzone są wyłącznie w formie wykładów w wymiarze 30 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).

3. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

4. Organizacja zapisów na przedmioty ogólnouczelniane:

4.1  Studenci dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem ul.uwm.edu.pl w terminie od 1 października 2019 r. od godz. 12.00 do 3 października 2019 r. do godz. 23.59.

4.2. Studenci dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu.

4.3. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim. 

5. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

6. Zajęcia realizowane są wg niżej określonego schematu organizacyjnego:

1)  dzień tygodnia – poniedziałek,

2)  godziny realizacji zajęć: 15.00 – 16.30;   16.45 – 18.15; 18.30 – 20.00.

7. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.

8. Zapisu na powtarzany przedmiot student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady dokonywania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

9. Formalności, o których mowa w pkt. 8 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem.

10. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.

11. Uruchomienie kształcenia - rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie danego przedmiotu możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób.

12. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale (decyduje dostępność miejsc). Zapisu można dokonać osobiście w Biurze ds. Kształcenia (rektorat, III piętro, pok. 303), w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2019 roku (włącznie) do godz. 12.00.