Przedmioty - moduł ogólnouczelniany

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego

dla studentów studiów stacjonarnych

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

 

(z wyłączeniem Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

– Filia UWM w Olsztynie)

 

1. Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego obowiązują na studiach stacjonarnych - jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich).

2. Rada Wydziału określa dla studentów danego kierunku studiów obowiązującą liczbę przedmiotów (zgodnie z programem i planem studiów danego kierunku) oraz ustala semestr rozpoczęcia i zakończenia kształcenia.

3. Przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego prowadzone są wyłącznie w formie wykładów w wymiarze 30 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).

4. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

5. Organizacja zapisów na przedmioty w ramach modułu ogólnouczelnianego:

    5.1. Studenci dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem ul.uwm.edu.pl w  terminie od 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 13 lutego 2019 r. do godz. 23.59.

    5.2. Studenci dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu.

    5.3. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim. 

6. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

7. Zajęcia realizowane są wg niżej określonego schematu organizacyjnego:

     - dzień tygodnia – poniedziałek,

     - godziny realizacji zajęć: 15.00 – 16.30;   16.45 – 18.15; 18.30 – 20.00.

8. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.

9. Zapisu na powtarzany przedmiot student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady dokonywania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

10. Formalności, o których mowa w pkt. 9 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem.

11. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.

12. Uruchomienie kształcenia - rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie danego przedmiotu możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób.

13. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale (decyduje dostępność miejsc). Zapisu można dokonać osobiście w Biurze ds. Kształcenia (rektorat, III piętro, pok. 303), w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2019 roku (włącznie) do godz. 12.00.