Przedmioty - moduł ogólnouczelniany

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego

dla studentów studiów stacjonarnych

w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 

(z wyłączeniem Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

  

1. Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego obowiązują na studiach stacjonarnych - jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich).

2. Rada Wydziału określa dla studentów danego kierunku studiów obowiązującą liczbę przedmiotów (zgodnie z programem kształcenia i planem studiów danego kierunku) oraz ustala semestr rozpoczęcia i zakończenia kształcenia.

3. Przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego prowadzone są wyłącznie w formie wykładów w wymiarze 30 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).

4. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

Organizacja zapisów na przedmioty w ramach modułu ogólnouczelnianego:

5.1  Studenci dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem ul.uwm.edu.pl w terminie od 2 października 2018 r. od godz. 12.00 do 4 października 2018 r. do godz. 23.59.

5.2 Studenci dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu.

5.3  Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim. 

6. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

7. Zajęcia realizowane są wg niżej określonego schematu organizacyjnego:

    1)  dzień tygodnia – poniedziałek,

    2)  godziny realizacji zajęć: 15.00 – 16.30;   16.45 – 18.15; 18.30 – 20.00.

8. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.

9. Zapisu na powtarzany przedmiot student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady dokonania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

10. Formalności, o których mowa w pkt. 9 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem zapisów.

11. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu

12. Uruchomienie kształcenia - rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie danego przedmiotu możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób.

13. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale. Zapisu można dokonać osobiście w Biurze ds. Kształcenia (rektorat, III piętro, pok. 303), w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2018 roku (włącznie) do godz. 12.00.