Przedmioty - moduł ogólnouczelniany

Zmień rozmiar tekstu

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego

dla studentów studiów stacjonarnych

w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

(z wyłączeniem Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

 

1. Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego obowiązują na  studiach stacjonarnych - jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia   (licencjackich   i  inżynierskich).

2. Przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego prowadzone są wyłącznie w formie wykładów.

3. Każdy przedmiot realizowany jest w wymiarze 30 godzin.

4. Wykłady z przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego realizowane są w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).

5. Rada Wydziału określa dla studentów danego kierunku studiów obowiązującą liczbę przedmiotów (zgodnie z programem kształcenia i planem studiów danego kierunku) oraz ustala semestr rozpoczęcia i zakończenia kształcenia.

6. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

7. Organizacja zapisów na przedmioty w ramach modułu ogólnouczelnianego:

7.1  Studenci dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem ul.uwm.edu.pl w terminie od  13 lutego 2017 roku od godz. 12.00 do 15 lutego 2017 roku do godz. 23.59.

7.2 Studenci dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu.

7.3 Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim. 

8. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

9. Zajęcia realizowane są wg niżej określonego schematu organizacyjnego:

1)   dzień tygodnia – poniedziałek,

2)   godziny realizacji zajęć:   15.00 – 16.30,   16.45 – 18.1518.30 – 20.00.

10. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.

11. Zapisu na powtarzany przedmiot student dokonuje za pomocą modułu UL w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z  procedury określającej zasady dokonania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

12. Formalności, o których mowa w pkt. 11 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem zapisów.

13. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.

14. Uruchomienie kształcenia - rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie danego przedmiotu, możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób.

15. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale. Zapisu należy dokonać osobiście w Biurze ds. Kształcenia (rektorat, III piętro, pok. 303), w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2017 roku do godz. 12.00.