Stypendium socjalne - dokumenty

Ubiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty w 2020 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć: student, każdy pełnoletni członek rodziny studenta, a także osoby, które nie uzyskały w 2020 r. żadnego dochodu lub nie figurują w ewidencji organu podatkowego)- rodzice/małżonkowie przedstawiają zaświadczenia oddzielnie (również w przypadku kiedy rozliczali się wspólnie);
 • student lub członek jego rodziny w wieku do ukończenia 26 lat dodatkowo ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające uzyskany w 2020 r. dochód wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku uzyskiwania w 2020 r. dochodu ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia);
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2020 r. zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;
 • zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS) lub zakład pracy o wysokości odprowadzonej, pełnej 9% składki zdrowotnej w 2020 r., zaświadczenia wymagane są od osób, które w roku 2020 osiągali dochody wykazane w zaświadczeniu z urzędu skarbowego podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Uwaga! Zaświadczenie z KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dostarczają tylko osoby pobierające rentę lub emeryturę rolniczą);
 • zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.;
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania;
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2020, wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2020 r. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • decyzje o przyznaniu renty strukturalnej;
 • umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego wyłącznie na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz oświadczenie o wysokości czynszu dzierżawnego wyrażone w zł;
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2020 r. wg wzoru – obowiązkowo;
 • odpis aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym;
 • akt małżeństwa studenta;
 • zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej;
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600zł (od dnia 01.01.2022 r.);
 • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania studenta i rodziny w przypadku braku zaświadczenia wskazanego powyżej;
 • zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2020 r; (np. zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny itp.);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta;
 • kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej;
 • w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”;
 • zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w 2020 r.;
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2020 r.,
 • jeżeli w trakcie 2020 roku lub po roku 2020 nastąpiła utrata lub przybycie dochodu w rodzinie studenta, dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu:

- w przypadku utraty dochodu w trakcie 2020 roku lub po roku 2020 – odpowiednio: świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę,  PIT z zakładu pracy (Pit-11)/decyzje organu rentowego/emerytalnego (oraz Pit-11A, Pit-40A), zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o terminie urlopu wychowawczego studenta/członka rodziny studenta;

- w przypadku uzyskania dochodu w trakcie 2020 roku lub po roku 2020 – odpowiednio: umowa o pracę + Pit-11, decyzje organu rentowego/emerytalnego/Urzędu Pracy (oraz Pit-11A, Pit-40A); zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego, decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, itp.;

W uzasadnionych przypadkach, Rektor albo Komisja Stypendialna może żądać od studenta innych dokumentów określających sytuację materialną rodziny studenta.