Oświadczenia stypendialne

Oświadczenia: STRONA W PRZYGOTOWANIU ....

 • Oświadczenie studenta i członka rodziny studenta o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym początek danego roku akademickiego
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym początek danego roku akademickiego, osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
 • Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym początek danego roku akademickiego
 • Inne Oświadczenia do celów stypendialnych
 • Oświadczenie o zakwaterowaniu - stypendium socjalne w zwiekszonej wysokosci
 • Oświadczenie - stypendium rektora
 • Oświadczenie-stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości
 • Oświadczenie-stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Oświadczenie-zapomoga
 • Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

   .
   Opublikowane przez Biuro ds. Studenckich