Ogłoszenia stypendialne

****


Stypendium pomostowe 2020/2021

 

 

Program Stypendiów Pomostowych - ulotka informacyjna - [otwórz]

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021 - [otwórz]

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl  


 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studenci, którzy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w związku z utratą źródła dochodów (przez Studentów lub członków ich rodzin), mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Obowiązkiem Studenta ubiegającego się o przyznanie jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku.

Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem funkcjonowania pracodawców, może być m.in. umowa z pracodawcą (o pracę, zlecenia lub o dzieło) wraz z zaświadczeniem o braku możliwości wykonywania pracy, zaświadczenie o utracie zatrudnienia, zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu Studenta i jego rodziny kwarantanną, w związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp.

Należy podkreślić, że podstawą do przyznania zapomogi jest znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku z utratą źródła dochodu, nie zaś sam fakt wystąpienia stanu epidemii.

Dlatego też niedopuszczalne jest przyznanie zapomogi z powodu powołania się jedynie na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub po prostu koronawirusa.

Ze względu na zalecane ograniczanie kontaktów bezpośrednich, wypełniony w generatorze wniosków w systemie USOSweb, wydrukowany i podpisany wniosek o zapomogę (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl,zakładka Dla Wszystkich →Wnioski), oświadczenie, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem funkcjonowania pracodawcy, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału lub w formie elektronicznej przez  ePUAP.

Dopuszczalne jest wysłanie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej (wyłącznie z adresu w domenie UWM) na Wydział (do pracowników zajmujących się pomocą materialną – adresy dostępne na stronach Wydziałów), w celu wstępnej weryfikacji i wskazania ewentualnych braków. Takie rozwiązanie ułatwi pracę, przyspieszy postępowanie oraz zlikwiduje konieczność wzywania do uzupełnienia braków.

Jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przesłanie wniosku wraz z załącznikami w formie mailowej, nie zwalnia Studenta z obowiązku dostarczenia go w formie papierowej.

Jednocześnie przypominamy, że Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, jednak tylko jedną zapomogę z tego samego tytułu.

 

Mając na względzie potrzebę wsparcia finansowego, zapewniamy że dołożymy wszelkich starań, aby w czasie ograniczenia działalności Uczelni, realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń dla studentów przebiegała bez zakłóceń.

07-04-2020


 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia   21  września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r.  3399 zł. [otwórz]

 


 

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [otwórz]


Stypendium pomostowe 2019-2020

 

Program Stypendiów Pomostowych - ulotka informacyjna - [otwórz]

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 - [otwórz]

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl  

 


Stypendium pomostowe 2018-2019

 

Program Stypendiów Pomostowych - ulotka informacyjna - [otwórz]

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019 - [otwórz]

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

 

 


 

Stypendium pomostowe 2017-2018

Program Stypendiów Pomostowych - ulotka informacyjna - [otwórz]

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018 - [otwórz]

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

 


ObwieszczeniePrezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.    

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

 


 

OBWIESZCZENIE

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne