Kwalifikacja projektów

„STUDENCKI GRANT REKTORA”

Konkurs na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Wyniki kwalifikacji

 

NR PROJEKTUNAZWA PROJEKTUKWALIFIKACJAUWAGI
1Owady Jako ważny element bioróżnorodności - stan poznania oraz możliwości ich wykorzystaniaTAKZakwalifikowany do finansowania
2Młodzi w Parlamencie EuropejskimNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
3Kontrolowany rozród Głowacicy (Hucho Hucho) jako przejaw aktywnej ochrony gatunku. Obóz naukowy.NIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności brak wystarczająco szczegółowego harmonogramu)
4Dziedzictwo kulturowe Europy: rzymska myśl agronomiczna w ujęciu historyczno-prawnymNIEOdrzucony (brak osoby odpowiedzialnej za realizację projektu)
5Ocena właściwości drożdży Saccharomyces cerevisiae w utrwalaniu i zabezpieczeniu żywności przed rozwojem grzybów pleśniowychNIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
6Mikrorozmnażanie wybranych gatunków bylinNIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
7Kurz jako bank grzybów alergogennych i potencjalnie chorobotwórczych w pomieszczeniach służących do sporządzania i spożywania posiłkówNIENie spełnia wymogów formalnych (realizatorem jest pracownik uniwersytetu)
8Kuchnia molekularna w teorii i w praktyceNIENie spełnia wymogów formalnych (brak uzasadnienia kosztów)
9Rzymskie Dziedzictwo EuropyNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
10 Wysyp materiału sypkiego z silosa - stanowisko prezentująceNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
11Identyfikacja trangoenów w tytoniu (Nicotiana L.)NIENie spełnia wymogów formalnych (brak uzasadnienia kosztów)
12Wpływ nieprawidłowych nawyków żywieniowych i stosowania używek na wrażliwość sensoryczną polskich studentów weterynariiNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
13Ocena Jakości sensorycznej i mikrobiologicznej wybranych produktów mięsnych pochodzących od drobnych producentów Warmii i Mazur NIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
14Analiza porównawcza warunków termohigrometrycznych panujących w ulach wykonanych z różnych materiałów (drewna, poliuretanu oraz styropianuNIENie spełnia wymogów formalnych (brak uzasadnienia kosztów)
16Wkręć się w naukęNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
17Wpływ trzytygodniowego pobytu w sanatorium uzdrowiskowym na skład ciała kuracjuszyNIENie spełnia wymogów formalnych (brak podziału kosztów na lata)
18Wielokulturowy pejzaż Polski - Tatrzy, Żydzi, prawosławni, staroobrzędowcy. Wystawa plastyczna.TAKZakwalifikowany do finansowania
19Zwiększenie efektywności wykorzystania laktozy do fermentacji etanolowej z użyciem metody inżynierii środowiska reakcjiNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
20Opracowanie warunków biosyntezy wysokokretynowych nanocząsteczek w celu otrzymania stablinych preparatów żywieniowychTAKZakwalifikowany do finansowania
21Opracowanie innowacyjnej metody inaktywacji enzymów oksydacyjnych pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus) z zastosowaniem technik wysokich ciśnień hydrostatycznychNIENie spełnia wymogów formalnych (brak kompletności wniosku, brak uzasadnienia kosztów)
22Plastyczność neuronów jelitowego układu nerwowego wybranych odcinków jelita grubego świni pod wpływem różnych dawek akrylamiduNIEOdrzucony (realizatorem projektu pracownik)
22Olsztyńska idea Green University i jej przełożenie na problematykę bezpiecznej i przyjaznej przesrzeni publicznej w świetle studenckich badań ekokryminologicznychNIEOdrzucony (realizatorem projektu pracownik)
23Bioróżnorodność drobnych ekosystemów wodnych na obszarach chronionych i ich znaczenie dla zachowania różnorodności bilogicznej regionuNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
24Ocena wartości użytkowej wełny alpak utrzymywanych w warunkach PolskiNIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
25Polimorfizm w genie enzymu hydroksylazy serotoniny u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmemTAKZakwalifikowany do finansowania
26Monitorowanie występowania pasożytó o potencjale zoonotycznym w środowiskach eksplorowanych przez człowieka.NIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
27Występowanie zjawiska lekooporności u bakterii wyizolowanych z powietrza na terenie obiektów komunalnychTAKZakwalifikowany do finansowania
28Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym, prawie polskim i czeskim. Analiza porównawcza. NIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
29Wpływ żywienia różnymi paszami komponowanymi i naturalnymi na młodociane stadia rozwojowe wybranych gatunków ryb akwariowych uzyskanych w wyniku kontrolowanego tarła. NIENie spełnia wymogów formalnych (Brak podziału kosztów)
30Omentyna - nowy hormon regulujący funkcjonowanie macicy świni w czasie cyklu rujowego i  wczesnej ciążyNIENie spełnia wymogów formalnych (błędne uzasadnienie kosztów)
31Olsztyn cyfrowy - Ludzka e-administracjaNIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
32Mikrobiota przewodu pokarmowego wybranych wioślarek z rodzaju DaphinaNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
33Mikrobiota jadu i gruczołów jadowych wybranych gatunków pajęczakówNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
34Badanie biobójczości i kirobiomu śluzu nagich ślimaków z rodziny ArionNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
35Ocena efektywności instrumentów stosowanych do zarządzania wodami przez administrację publiczną w Polsce po zmianach ustawy prawo wodneNIEOdrzucony (realizatorem projektu pracownik)
36Środki probacyjne jako instytucje karnoprawne w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia)NIEOdrzucony (realizatorem projektu pracownik)
37Opracowanie nowatorskiego produktu białkowego dla studentówNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
38Wolumetryczne wskaźniki skuteczności leczenia oraz natężenia objawów depresyjnych w oparciu o badanie strukturalne rezonansem magnetycznym mózgu w schizofreniiNIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
39Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - poradnik pratycznyTAKZakwalifikowany do finansowania (warunkowo)
40Badania wpłytwu glinu (Al3+) na efektywność hodowli larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor) utrzymywanego w celach paszowychNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
41Udział feniksyny i jej receptora we współczulnym unerwianiu pęcherza moczowegoNIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
42Analiza porównawcza skuteczności działania taśmy podcewkowej nowej generacji EASY Sling i taśmy tradycyjnej ALBIS Sling w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu badanie prospektywneNIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
43Analiza czynników ryzyka powikłań ostrego uszkodzenia nerek z uwzględnieniem poziomu uromoduliny we krwi u osób starszychNIENie spełnia wymogów formalnych ( w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału na lata)
44Dezodoryzacja gazów z wykorzystaniem procesów korozyjnych w reaktorach barbotażowychNIENie spełnia wymogów formalnych ( w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
45Ślub w kościele a jego skutki w sferze prawa państwowego -  rozwiązania w prawie polskim i słowackimNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
46Kapsuła nowego życia NLCTAKZakwalifikowany do finansowania 
47Określenie wiarygodność wyników badania morfologicznego w zależności od czasu oraz sposobu pobierania narządów wewnętrznych po śmierci ptakówNIENie spełnia wymogów formalnych (brak odpowiedniego terminu realizacji projektu)
48Ocena ekspresji akwaporyn (AQPs), aromatazy cytochromu P450 i receptorów estrogenowych w mięśniakach macicy (myomata uteri) kobiet w wieku przed i pomenopauzalnymNIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału kosztów na lata)
49Korelacje pomiędzy poziomem bisfenolu A w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia nowotoworów wątroby u mieszkańców wojewóztwa warmińsko-mazurskiegoNIENie spełnia wymogów formalnych (w szczególności harmonogram nie uwzględnia podziału na lata)
50Mikrobiologiczna ocena wybranych typów poideł dla kurTAKZakwalifikowany do finansowania
51Pisklęta jednodniowe jak źródło Campylobacter spp.TAKZakwalifikowany do finansowania
52Współpraca przedsiębiorstw woj.. Warmińsko-mazurskiego z instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami wyższymiTAKZakwalifikowany do finansowania
53Zm ienność mikrobiomu bakterii endolichenicznych wybranych gatunków porostów okolic OlsztynaNIEOdrzucony - Zbyt niska ocena merytoryczna
54Kleszcze Dermacentor reticulatus (Acari: Ixodidae) jako organizmy transmisyjne mikroorganizmów chorobotwóryczych dla człowieka i zwierzątTAKZakwalifikowany do finansowania
55Ocena wpływu stosowania antybiotyków leczeniczych i różnych dodatków ziołowych na wyniki produkcyjne oraz budowę i status funkcjonalny przewodu pokarmowego kurcząt brojlerówNIEOdrzucony (realizatorem projektu pracownik)
56"Olsztyńska Szkoła Przekładu"NIEOdrzucony (realizatorem projektu pracownik)

 

Z realizatorami projektów zakwalifikowanych do finansowania skontaktujemy się w celu podpisania umowy.