Konferencje Naukowe

Dofinansowanie i rozliczenie konferencji finansowanych przez Prorektora ds. Studenckich

Podanie o dofinansowanie udziału w konferencji z listy wydziałowej  powinno być złożone w sekretariacie Prorektora ds Studenckich min. 2 tygodnie przed terminem wpłaty wpisowego

Powinno zawierać:

 • podanie z uzasadnieniem – podpisane przez Opiekuna i Przewodniczącego Koła oraz zaopiniowane przez  Pełnomocnika Dziekana ds. Kół Naukowych
 • kosztorys – z podaną listą uczestników, tematami wystąpień i wyszczególnieniem kosztów (diety, przejazdy, noclegi)
 • zaproszenie lub oficjalną informację o konferencji

Po uzyskaniu dofinansowania na wyjazd

 • Wpisowe na konferencję powinno być opłacane przez Uczelnię, Wniosek o zaliczkę [otwórz] wypełniony przez opiekuna koła naukowego i zarejestrowany u Pełnomocnika Rektora
 • Wypełniona i zarejestrowana (w Biurze ds. Studenckich - Rektorat pok. 05) Umowa o zwrot kosztów podróży [otwórz] . Podczas konferencji konieczne potwierdzenie udziału - pieczątka i podpis organizatora konferencji

Po powrocie z konferencji – rozliczenie dofinansowania

Wszystkie dokumenty: Faktury (wystawione na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za wpisowe, noclegi itp.), Umowa o zwrot kosztów podróży [otwórz] podpisane przez Pełnomocnika Rektora (do podpisu nalezy przedłożyć w Biurze ds Studenckich, Rektorat pok. 05) oraz bilety za przejazdy zaniesione do działu kontroli finansowej (Rektorat p. 04)

 

 

Wykaz konferencji Studenckich Kół Naukowych na rok akademicki 2021/2022

 

 WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

 1. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów - "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 2. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych  - "Nauka dla Środowiska Przyrodniczego" - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych - „Nauka młodych – osiągnięcia i perspektywy" - Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Siedlcach
 4. Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych - „Wkraczając w świat nauki” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

 1. XI Konferencja Adeptów Fizjologii, organizator główny Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (UWM) współorganizatorzy Naukowe Koło Biotechnologów i Koło Naukowe Biologii Medycznej "Exon", wstępna data 27-28.06.2022
 2. 12th Neuronus IBRO Neuroscience Forum Conference  from 15th to 17th October 2022, Jagiellonian University, Krakow, Poland
 3. Konferencja jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 25-28.09.2022,23-24.09.2022 warsztaty przedkonferencyjne, organizator UAM, Poznań; Ogród Botaniczny UW, organizacje naukowe PTMyk, PTB, PTFit.
 4. LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 26.06-3.07.2022, Warszawa (organizator Oddział Warszawski PTB, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Warszawski i Ogród Botaniczny UW, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie)
 5. XXVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

 

WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII

 1. "Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce" - cykliczna organizowana przez różne uczelnie, w tym roku UMK w Toruniu, https://giswnauce.umk.pl/ 
 2. The International Scientific Conference Innovations-Sustainability-Modernity-Openness (ISMO) https://ismo.pb.edu.pl/, Białystok University of Technology
 3. Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska,  Eko-Dok  http://www.eko-dok.pl/ Politechnika Wrocławska
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa "Turystyka - Człowiek, Czas i Przestrzeń" Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, https://geo.uj.edu.pl/turystyka-czlowiek-czas-i-przestrzen
 5. XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji organizowana przez Politechnikę Warszawską  http://studenci.sgp.geodezja.org.pl/

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 1. Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze (odbywa się we współpracy z Narodowym Lwowskim Uniwersytetem im. Iwana Franki)
 2. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy, wybrany spośród zgłoszonych kandydatur przez sejmik studentów i doktorantów).
 3. Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości (konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy).
 4. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Students' Corner, organizator: Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 5. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki (konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy).

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 1. The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022)
  https://iros2022.org/
 2. 30th International Symposium on Concurrency, Specification and Programming (CS&P'22)
  https://www.fedcsis.org/2022/csp
 3. KES - IDT 2022 (Intelligent Decision Technologies, KES virtual conference center),
  http://idt-22.kesinternational.org/
 4. 17th CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INTELLIGENCE SYSTEMS FedCSIS 2022
  https://fedcsis.org/
 5. Rough Set PhD School at International Joint Conference on Rough Sets 2022,

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” VI edycja odbędzie się w dniach 22 stycznia 2022 - 22 stycznia 2022 – on line;
 2. XXVII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXIX Sejmik SKN), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w dniach  2022 roku;
 3. XV Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój - marzec 2022 r.;
 4. Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa, która odbędzie się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii S.Z. Gzhyskiego, Lwów,  Ukraina;
 5. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów organizowanych pod hasłem: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, które odbędzie się w formie online 21 kwietnia 2022

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

 -

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

 1. Warsaw International Medical Congress
 2. International Medical Students’ Conference Kraków
 3. 22nd International Congress of Young Medical Scientists 
 4. Juvenes Pro Medicina 2021 Łódź
 5. International Student Scientific Conference Gdańsk

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 1. XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny 20-22 września 2022 UAM w Poznaniu
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii –  badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki Kielce, 13-14 maja 2022 r.
 3. IV Konferencja Psychologii Pozytywnej Współczesne wyzwania dla psychologii pozytywnej 3-5 czerwca 2022 roku, Bydgoszcz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 4. Edukacja medialna 3.0. Aspekty technokulturowe, pedagogiczne i psychologiczne. Strategie – praktyki – instytucje, 28 kwietnia 2022 – 29 kwietnia 2022, Kraków
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szanse, zagrożenia, wyzwania XXI wieku w interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu,  18 maja 2022

 

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH 

 1. Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji - Wojskowa Akademia Techniczna.
 2.  Konferencja Naukowo-Techniczna, Automatyzacja — Nowości i Perspektywy - Patronat Naukowy Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk
 3. Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 4. Fizyka uszkodzeń eksploatacyjnych FUE 2022, która się odbędzie w dniach 23-25 maja w Dęblinie;
 5. 5. „XL Jesienna Szkoła Tribologiczna", która odbędzie się w dniach 13-16 września 2022 r. w Bukowinie Tatrzańskiej.

 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI 

 1. Dni Młodych Liderów Jakości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 3. Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
 4. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 -

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 1. Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie –online 15 kwietnia 2021 r.
 2. Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska
 3. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Sejmik SKN) - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 4. Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 5. Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

WYDZIAŁ SZTUKI

 -

WYDZIAŁ TEOLOGII

 1. Tydzień Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 2. Tydzień Eklezjologiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Teologów „Iuvenes Errantes”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 4. Dzień Pedagoga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 5. Konferencja naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

 1. Juvenes Pro Medicina 2022: 12-15.05.2022, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 2. 16 th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists: 06-07.05.2022, Białystok, STN Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 3. International Medical Students' Conference Cracow: kwiecień 2022 (termin wkrótce), STN Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 4. Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania"; 2022; sesja szczecińska/sesja wrocławska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 5. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, 11-14.09.2022, Olsztyn

 

FILIA W EŁKU

 1. Konferencja Kół Naukowych - Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu w Krakowie