Aktualności


Zachęcamy do śledzenia Zarządzeń dotyczących spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2. - [OTWÓRZ]


 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

 

Uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legitymacje są ważne co najmniej do 30 listopada 2020 r.

 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 

Informacje w tym zakresie zostały przekazane przez Ministwrstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich.

 

Źródło - https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

  


 

Kształcenie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Zgodnie z Decyzją Nr 53/2020 Rektora z dnia 25 maja 2020 roku na Uniwersytecie wznawia się możliwość realizacji zajęć dydaktycznych:

1) na ostatnich latach studiów wyższych w terminach:

a) od dnia 27 maja – kierunki medyczne,

b) od dnia 1 czerwca – pozostałe kierunki,

2) na studiach doktoranckich - od dnia 1 czerwca 2020 roku.

Realizacja zajęć musi być dostosowana do procedur, stanowiących załączniki Nr 1 lub Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego.

 

Decyzją Nr 60/2020 Rektora dokonano zmian w Decyzji Nr 53/2020. Zgodnie z tymi zmianami od dnia 8 czerwca możliwe jest wznowienie w Uczelni zajęć, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Źródło: http://bip.uwm.edu.pl/node/7315


 

ZMIANA RAMOWEJ ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - DOTYCZY SEMESTRU LETNIEGO

- WPROWADZONA DECYZJĄ NR 47/2020 REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 6 MAJA 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI NR 38/2019 REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 6 MAJA 2019 ROKU W SPRAWIE RAMOWEJ ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 [OTWÓRZ]

W załączniku do Decyzji Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 dokonuje się zmiany bloku wierszy o nazwie „semestr letni”, na następujący:

 

semestr 

letni 

 zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 r. – 09.04.2020 r.

 przerwa świąteczna

10.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna letnia

od 15.04.2020 r. do zakończenia realizacji programu danego przedmiotu, nie dłużej niż do 02.08.2020 r.  (nie dotyczy praktyk) 1) , 2), 3)

 wakacje letnie

03.08.2020 r. – 30.08.2020 r. 4)

 sesja egzaminacyjna jesienna - poprawkowa

31.08.2020 r. – 30.09.2020 r.

 

1)zajęcia realizowane w formie zdalnej do 14 czerwca 2020 r., od 15 czerwca 2020 r. realizacja zajęć, które z przyczyn merytorycznych nie mogły być realizowane zdalnie,

2)przedmioty, których warunkiem zaliczenia lub przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części praktycznej bądź praktyki, a które z przyczyn obiektywnych nie mogły być zrealizowane do 2 sierpnia 2020 r., mogą być realizowane także we wrześniu, z terminem zaliczenia do 30 września 2020 r.,

3)  terminy egzaminów w ustaleniu z Samorządem Studenckim w danej jednostce,

4)na kierunkach medycznych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć związanych z pobytem studentów w oddziałach klinicznych i innych placówkach leczniczych.

 


OPŁATY ZA STUDIA

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że Rektor UWM w Olsztynie w dniu 30 kwietnia 2020 roku wydał Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, zgodnie z którym terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, upływające w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 roku zostają przedłużone do dnia 31 lipca 2020 roku. [OTWÓRZ]