Czasopismo 5 plus X


Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz byłych uczelni: Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Kwartalnik „5 plus X” wydawany jest od 1994 r. i zawsze spotyka się z życzliwym i ciepłym przyjęciem przez naszych absolwentów i ich najbliższych. Czasopismo sięga do historii i informuje o aktualnym życiu uczelni. Jest łącznikiem z absolwentami, ale również utrwala i upowszechnia osiągnięcia naukowo-dydaktyczne uniwersytetu i przedstawia zamierzenia  na przyszłość. Popularyzuje absolwentów i ich osiągnięcia. Należy dodać, że „5 plus X” jest jedynym tego typu czasopismem w kraju, co ma szczególne znaczenie przy uwzględnianiu w rankingu uniwersytetów współpracy z absolwentami.

Wydawcą czasopisma jest Fundacja im. M. Oczapowskiego w Olsztynie. W dotychczasowych numerach zostały zamieszczone wszystkie przekazane przez absolwentów teksty i uwagi merytoryczne. Wszystkie numery „5 plus X” ukazały się w terminie. Na wszystkich posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Walnych Zebraniach czasopismo było wysoko oceniane. Na uroczystościach XX-lecia Stowarzyszenia, XVII-lecia Fundacji im. M. Oczapowskiego i XV-lecia „5 plus X”, prezes prof. dr.hab. Andrzej Faruga, dr h.c., nazwał czasopismo „NASZĄ WIZYTÓWKĄ”.

Założycielem i redaktorem „5 plus X” jest dr inż. Bolesław Pilarek – absolwent byłego Wydziału Rolniczego WSR w Olsztynie i Wydziału Rolno-Ekonomicznego SGGW w Warszawie.

Jeśli chcecie, aby Wasze wspomnienia związane z Kortowem, kadrą dydaktyczną lub wydarzeniami z życia studenckiego zostały umieszczone  w czasopiśmie, dostarczcie teksty na dyskietkach lub drogą elektroniczną. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadsyłanych tekstach. Zamieszczamy także opinie autorów nie zgodne z poglądami redakcji.

Ogłoszenia przyjmujemy po przesłaniu do redakcji treści ogłoszenia lub odpowiedniej kwoty przekazem pocztowym (z treścią ogłoszenia na odwrocie). Ceny ogłoszeń: kolorowe 1 000 zł za stronę: czarno-białe 600 zł za stronę. Drobne: kolorowe 1 zł, czarno-białe 0,60 zł za słowo. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Jak otrzymać czasopismo „5 plus X”??? Zostań członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a będziesz mógł zagłębić się w lekturze – 4 razy w roku.

Adres redakcji:

„5 plus X”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,

10-724 Olsztyn, Heweliusza 14 pokój 112.

tel. (089) 523-49-69, fax (089) 523-44-11.

e-mail: redakcja.5plusX@uwm.edu.pl boleslaw.pilarek@uwm.edu.pl

ISDN 1232-9045