Grudniowe zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

14 grudnia br. w Klubie Absolwenta „Arton” odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM tradycyjnie połączone ze spotkaniem opłatkowym.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, członkowie zarządu, przedstawiciele Klubów regionalnych i Klubu branżowego oraz zaproszeni goście.

Prezes zarządu prof. Andrzeja Faruga rozpoczął spotkanie od powitania wszystkich gości. Następnie przeszedł do omówienia realizacji poszczególnych punktów z planu na 2012 r. Najważniejsze z nich to:

- realizacja planu zagospodarowania Promenady Absolwentów – udało się zamontować trzy latarnie parkowe oraz umiejscowić głaz poświęcony pamięci absolwentów i nauczycieli akademickich WSR-ART-UWM (fundator: Fundacja im. M. Oczapowskiego),

- organizacja Dnia Absolwenta, który został bardzo dobrze oceniony zarówno przez absolwentów, jak i przez J.M. Rektora UWM,

- prężnie rozwijające się Kluby regionalne to „Pomorze” i „Ziemia Warmińska”

- informacje o Stowarzyszeniu docierają do coraz większego grona absolwentów poprzez: uczestnictwo w uroczystościach rozdania dyplomów, spotkania absolwentów z poszczególnych roczników, bieżącą aktualizację informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia, artykuły zamieszczane w „Wiadomościach Uniwersyteckich” oraz współpracę z telewizją Kortowo TV oraz lokalnymi mediami.

Prezes Zarządu zwrócił również uwagę na punkty, których nie udało się w pełni zrealizować, ale nad którymi wciąż pracuje Prezydium Stowarzyszenia:

- powołanie Klubu branżowego „Mlekpol” oraz „Artystów nieprofesjonalnych”

- zacieśnianie kontaktów z nowym samorządem studenckim, nowym dyrektorem W-MODR oraz nowym dyrektorem Akademickiego Centrum Kultury UWM.

W trakcie realizacji znajduje się także kompletowanie materiałów do nowego wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów – „Olsztyn uniwersytecki”. Pozycji, która ma na celu utrwalenie historii o absolwentach, o ludziach związanych z uczelnią oraz o samej uczelni (miałaby się ukazać w następnym roku na 660-lecie Olsztyna). Dużą popularnością cieszy się również przewodnik „Spacerkiem po Kortowie – dzielnicy uniwersyteckiej Olsztyna”, pojawiło się zapotrzebowanie na dodruk książeczki w języku niemieckim i angielskim. W tym miejscu prof. Andrzej Faruga zwrócił uwagę, że zarówno obie wymienione pozycje, jak i czasopismo „5 plus X” w dalszym ciągu będą finansowane przez Fundację im. M. Oczapowskiego. Podkreślił też, że za pośrednictwem czasopisma promujemy informacje o absolwentach oraz działalności Stowarzyszenia wśród władz Olsztyna, ważniejszych ośrodków kulturalnych oraz na wszystkich wydziałach Uniwersytetu.

Na podkreślenie zasługuje też temat powstającej pracy magisterskiej, pod kierunkiem prof. St. Achremczyka, dotyczącej historii Stowarzyszenia, którą postaramy się wydać w odpowiedniej formie.

Podsumowując tę część spotkania prezes Zarządu podał stan organizacyjny Stowarzyszenia, do którego należy obecnie 660 członków zwyczajnych, 2 – wspierających oraz 8 – honorowych. W strukturze znajdują się Kluby regionalne – „Pomorze”, „Ziemia Warmińska”, „Ziemia Łomżyńska”, „Olsztyńscy Cieszynianie” oraz Klub branżowy „Zootechnicy”. W 2012 r. do Stowarzyszenia przystąpiło 40 osób. Wręczono 41 Złotych Odznak Zasłużony dla Stowarzyszenia, w tym jedną dla osoby prawnej.

Następnie głos zabrał dr Jan Prusik, zwracając uwagę na siłę oddziaływania Internetu na szerzenie informacji o Stowarzyszeniu oraz na skupieniu się na większej promocji Stowarzyszenia, za pośrednictwem tego narzędzia.

Dr Leon Szeląg natomiast zwrócił uwagę, że należy korzystać również z tradycyjnych metod przekazywania informacji, przyznał, że organizuje zjazdy koleżeńskie absolwentów co roku, co prawda nie pod logiem Stowarzyszenia, ale promuje jego działalność na każdym spotkaniu z kolegami-absolwentami.

Dyskusję przerwało przybycie Księdza Infułata Juliana Żołnierkiewicza oraz zainicjowane przez dr Janusza Krzyczyńskiego odśpiewanie kolędy „Przybieżeli do Betlejem…”. Ksiądz złożył wszystkich obecnym serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe i zaprosił do podzielenia się opłatkiem.

Wśród zaproszonych gości znalazł się również Komandor por. Robert Sobczak z małżonką, który wspiera Klub regionalny „Pomorze”. Prezes zarządu serdecznie podziękował za wkład i czas poświęcony dla rozwoju Stowarzyszenia i wręczył podarunek w postaci wydawnictw książkowych Stowarzyszenia. Gość nie pozostał dłużny.

Po wigilijnym poczęstunku rozpoczęła się druga część spotkania. Prezes Zarządu przestawił plan pracy oraz plan finansowy na 2013 r. Do najważniejszych punktów zaliczył organizację Dnia Absolwenta, w trakcie którego w następnym roku zostanie zorganizowany Festiwal Serów, przy udziale Wydziału Nauki o Żywności UWM, zacieśnienie współpracy z J.M. Rektorem w sprawie utworzenia Izby Tradycji i Galerii Uniwersyteckiej, uregulowanie zapisów dotyczących członków wspierających Stowarzyszenie oraz druk niemiecko-angielskiej wersji „Spacerkiem po Kortowie…” i „Olsztyn uniwersytecki”.

Następnie prezes Andrzej Faruga przedstawił członkom Zarządu propozycję dwóch uchwał:

  1. W związku z upływem kadencji obecnego Zarządu (3 czerwca 2013 r.), postanawia się zwołać Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków, w dniu 17 maja 2013 r., uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
  2. W związku z zakończeniem kadencji, postanowiono też wyróżnić członków Zarządu Stowarzyszenia Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia (wykaz w załączeniu). Uchwałę przyjęto, przy jednym głosie wstrzymującym.

Po podjęciu zaproponowanych uchwał prezes Zarządu Andrzej Faruga podziękował wszystkim za  przybycie na zebranie, szczególnie silnej grupie z „Pomorza”, Państwu Truszkowskim z Łomży, pozostałym przedstawicielom Klubów oraz Panu Henrykowi Akusowi za wykazane zaangażowanie w utworzenie Izby Tradycji. Sekretarz Klubu „Pomorze” pan Jan Małgorzewicz w imieniu kolegów podziękował za efektywne spotkanie, opłatek, poczęstunek i życzenia, swoje przemówienie zakończył tradycyjnym życzeniem – „Dosiego Roku”!

Agnieszka Szulich

Komentarze nie są dozwolone.