14 inauguracja roku akademickiego

ŚWIĘTO W UNIWERSYTECIE

Tegoroczną inaugurację roku akademickiego poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele akademickim pod wezwaniem św. Franciszka z  Asyżu, której przewodniczył metropolita warmiński ks. dr Stanisław Ziemba.

Na długo przed oficjalnym rozpoczęciem  aula w centrum Konferencyjnym była wypełniona po brzegi. Na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2012-2013 przybyło wielu znakomitych gości na czele z reprezentującym premiera  rządu  Donalda Tuska sekretarzem stanu  w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierzem Plocke. Przybył Wiesław Leśniakiewicz  generał brygadier, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i szef Obrony Cywilnej Kraju oraz prof. dr. hab. Adam Zięcik, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Wśród zgromadzonych gości, co niemal stało się uczelnianą tradycją, znaleźli się m.in. przedstawiciele zagranicznych i krajowych uczelni,  byli rektorzy, doktorzy honoris causa,  profesorowie-seniorzy Alma Mater, parlamentarzyści, duchowni, kierownicy placówek kulturalno-oświatowych z regionu, przedstawiciele  placówek naukowych i służb  mundurowych, radni Olsztyna,  przedstawiciele samorządu, absolwenci  oraz studenci.

Ponad 200 zaproszonych gości powitał J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, senator RP, któremu po kilkuletniej przerwie  ponownie  powierzono ster rządów uniwersytetu (Pełny tekst przemówienia rektora publikujemy na stronach 5 i 9). Po powitaniu gości J.M. Rektor poinformował,że życzenia z okazji 14 inauguracji roku akademickiego przesłali: prezydent Bronisław  Komorowski , minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka,  prymas ks. Józef Kowalczyk i były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z okresu powstawania  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  prof. Jerzy Zdrada.

Immatrykulacje studentów przeprowadził  prorektor ds. kształcenia prof. dr hab Jerzy Przyborowski. W imieniu nowo przyjętych studentów zaszczytu ślubowania dostąpili przedstawiciele wszystkich wydziałów. J.M. Rektor  prof. dr hab. Ryszard Górecki pasował ich na studentów, a prorektor prof. dr hab. Janusz Piechocki wręczył im indeksy.  Zaszczytu ślubowania dostąpiło także 11 przedstawicieli doktorantów. Ślubowanie przeprowadził prorektor ds. studenckich  prof. dr hab. Janusz Piechocki. J.M. rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki pasował ich na doktorantów, a prorektor ds. kształcenia  prof. dr hab.  Jerzy Przyborowski wręczył im indeksy.

Wielu zasłużonych pracowników uniwersytetu zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a dokładniej mówiąc: Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej  Polskiej (1 osoba ), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę(56 osób), Srebrnym Medalem za Długoletni a Służbę (18) i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (7 osób),Medalem Edukacji Narodowej (19 osób) i odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” (4 osoby).

Oficjalnie podziękowano za wieloletnią pracę profesorom , którzy odeszli na zasłużoną emeryturę. Otrzymali listy okolicznościowe i bukiety róż.

Jako pierwszym z gości głos zabrał  Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w imieniu premiera Donalda Tuska odczytał list gratulacyjny: „Rozpoczęcie roku akademickiego jest wyjątkową okazją, aby przekazać wyrazy uznania dla całej społeczności akademickiej. Dotychczasowe dokonania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowiadają potrzebom kraju, a szeroka oferta dydaktyczna, powodzenie uczelni wśród młodzieży – tylko umacniają ten wizerunek. Młodym ludziom życzę, aby UWM stał się dla nich miejscem inspiracji  i rozwoju”. Wiceminister Kazimierz Plocke, który jest absolwentem tej uczelni, podziękował profesorom za przekazaną wiedzę, a całej społeczności akademickiej życzył,żeby w uniwersytecie rozkrzewiła się idea głębokiego humanizmu. Swoje wystąpienie zakończył marynarskim powiedzeniem: – Drogi uniwersytecie całą naprzód.

W imieniu władz samorządowych przemówienie okolicznościowe wygłosili. Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który podziękował poprzedniemu rektorowi prof. dr.hab Józefowi Górniewiczowi za dobrą współpracę dla dobra uniwersytetu oraz rozwoju Warmii i Mazur. Natomiast  prof. dr . hab. Ryszardowi Góreckiemu pogratulował  ponownego przejęcia steru rządów w uniwersytecie. Wyraził przekonanie,że będzie kierował uczelnią z samymi sukcesami. Podkreślił wieloletnią  bliską współpracę samorządu  i uczelni ,  bez której „województwo nie będzie się rozwijać w takim tempie, jakiego  wszyscy sobie życzą”.

W imieniu rządu głos zabrał wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, który nadmienił, że stosowne podziękowania za owocną współpracę przekazał już poprzedniemu rektorowi prof. dr hab. Józefowi Górniewiczowi, dlatego dziś skupi się na  podziękowaniu za  wykształcenie w ciągu 14 lat wielu znakomitych specjalistów, którzy  pracują dla dobra regionu Warmii  i Mazur. Nowemu rektorowi życzył, żeby  mocno dzierżył stery rządów w uniwersytecie, wybrał właściwy kierunek, czyli  rozwój oraz przyszłość i wręczył mu symboliczny upominek i kwiaty.

Z kolei prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podkreślał silny związek miasta i uczelni, nazywając uniwersytet „naszym” i wyrażając nadzieję, że nowi studenci dołożą swoją cegiełkę do rozwoju uczelni. Dr Piotr Grzymowicz z dumą podkreślił,że jest absolwentem i urlopowanym pracownikiem uniwersytetu.

Wiesław Leśniakiewicz  generał brygadier, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i szef Obrony Cywilnej Kraju  podkreślił walory regionu Warmii i Mazur, który rozwija się  dzięki  uniwersytetowi. Podziękował za to władzom i pracownikom  oraz  życzył dalszego rozwoju. Studentów pochwalił za trafny wybór wspaniałej uczelni i życzył sukcesów w nauce i powodzenia w życiu osobistym.

Wśród zaproszonych gości znalazł się także profesor Winfried Lieber, rektor Uniwersytetu w Offenburgu, a jednocześnie członek Senatu Konferencji Rektorów Niemieckich (HRK).

- Cieszę się, że mogę przekazać państwu najlepsze życzenia, także w imieniu Prezydenta Konferencji Rektorów Niemieckich profesora dra Horsta Hipplera, na ręce pana rektora, życząc udanego urzędowania – mówił profesor Winfried Lieber. – Prezydent HRK przekazuje te życzenia także do wszystkich nowych polskich rektorów, którzy zaczynają kadencję od tego roku akademickiego. Jako Konferencja Rektorów Niemieckich patrzymy z przyjemnością na doskonałą współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi uczelniami. Dla HRK ważne jest nie tylko to, że współpraca utrzymuje się na wysokim poziomie, ale także, że udaję się ją zintensyfikować. Pragniemy zwrócić się do naszych polskich kolegów, aby również ta kwestia była bliska ich sercom. HRK ze swojej strony gwarantuje kontynuację wieloletniej, opartej na zaufaniu współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk  dr inż. Zdzisław Hensel  przekazał list od prezesa PAN  prof. dr. hab. Michała Kleiberga,  w którym  życzył olsztyńskiemu środowisku akademickiemu wielu sukcesów  w roku akademickim 2012/2013 i wyraził przekonanie,że pod kierownictwem nowego rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego  uniwersytet  będzie si e dalej rozwijał. Sekretarz Zdzisław Hensel  pogratulował studentom wyboru znakomitej uczelni, a kadrze naukowo-badawczej życzył wielu sukcesów.

W imieniu parlamentarzystów zabrał głos poseł Stanisław Żelichowski, który podkreślił,że o powodzeniu decydują: kadra, młodzież i zaangażowanie. Tu występują te trzy czynniki, więc trzeba dążyć do tego, żeby absolwent polskich uczelni nie był gorzej wykształcony jak w Niemczech, czy Francji. Podziękował za zaproszenie i życzył kadrze oraz studentom powodzenia w roku akademickim 2012/2013.

W imieniu studentów głos zabrała Dominika Trawczyńska z Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, która życzyła powodzenia pierwszorocznym studentom, zapewniając ich, że w każdej sytuacji mogą liczyć na życzliwą pomoc  starszych koleżanek i kolegów.

Uroczystość zakończył wykład prof. Stanisława Achremczyka „Dziedzictwo naukowe ziem pruskich”.

 

Bolesław Pilarek


Komentarze nie są dozwolone.