Dzień Absolwenta 10.09.2022 r.

W tym roku uroczystości Dnia Absolwenta poprzedzone były mszą św. w intencji poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. 9 września 2022 r. w Kościele św. Franciszka z Asyżu we mszy św. o godzinie 18.00 udział wzięli: Poczet sztandarowy w składzie: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego, dr inż. Jan Prusik, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz mgr Agnieszka Szulich, skarbnik zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i pracownica Fundacji im. M. Oczapowskiego oraz m.in.: prezes zarządu dr inż. Bolesław Pilarek, wiceprezes zarządu prof. dr hab. Józef Tworkowski, sekretarz zarządu mgr inż. Jan Skamarski, mgr inż. Jerzy Pantak, prezes Klubu Rybaków wraz z członkami Klubu, prof. dr hab. Zdzisław Kawecki, prof. dr hab. Mirosław Łaguna, prof. dr hab. Teresa Majewska, mgr inż. Mirosław Rogalski i dr Ewa Kosman. W kościele podczas przemówienia dr inż. Jan Prusik zwrócił uwagę na to, że sztandar jest jednym z dowodów naszego patriotyzmu i umiłowania Alma Mater Cortoviensis. Będzie pełnić rolę integracyjną absolwentów Kortowa. Każdy z nas tu obecnych, doskonale pamięta trud jak i radość studiowania, przebieg edukacji akademickiej w latach młodości. Właśnie ukończenie studiów stało się kluczem do samodzielnego, owocnego i twórczego życia w naszej Ojczyźnie. Dotyczy to również wielu z nas, którzy budują swoje życie w krajach, często oddalonych o tysiące kilometrów od Polski. Mszy przewodniczył ksiądz Piotr Dernowski.

10 września 2022 r. uroczystości Dnia Absolwenta rozpoczęły się na Promenadzie Absolwentów przy głazie poświęconym pamięci absolwentów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu i poprzedzających go uczelni. Prof. dr hab. Józef Tworkowski odczytał listę 38 nazwisk absolwentów i pracowników UWM, którzy odeszli do wieczności w ciągu ostatniego roku. Kwiaty i znicze pod głazem złożyli: dr inż. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM, prorektor ds. studenckich oraz dr Bolesław Pilarek, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. W uroczystości uczestniczyli również absolwenci Wydziału Technologii Mleczarstwa i Żywności – rocznik 1971 oraz Wydziału Zootechnicznego – rocznik 1997. Następnie wszyscy zebrani przeszli do auli prof. M. Kotera, gdzie dr inż. Bolesław Pilarek powitał uczestników i przedstawił prowadzącego spotkanie – prof. zw. dr hab. Jerzego Strzeżka, założyciela Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Głos zabrał dr inż. Jan Prusik i wyjaśnił zebranym, że zakup sztandaru jest niezwykle ważnym symbolem realizowanej przez nas misji i naszych celów oraz szczytnych wartości, jakimi są: honor, porozumienie, wzajemny szacunek i zobowiązaniem do patriotycznej postawy, wzorowej nauki i pracy. Powinien nam towarzyszyć podczas chwil szczególnie ważnych i uroczystych dla Stowarzyszenia, jak również dla całego środowiska absolwenckiego. Powinien także towarzyszyć w uroczystościach odbierania dyplomów ukończenia studiów i symbolicznego przyjmowania do grona absolwentów.

Przewodniczący rozpoczął uroczystość przekazania sztandaru. Poczet sztandarowy składający się z przedstawicieli fundatora: prof. dr hab. Zdzisława Ciećko, przewodniczącego Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego, prof. dr hab. Jana Kopytowskiego, wiceprezesa Zarządu i mgr inż. Zbigniewa Swirza, członka Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego wprowadził sztandar do auli i po wspólnym zaśpiewaniu Hymnu Polski, przekazał go dr inż. Markowi Gustawowi Brzezinowi, marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego, który przekazał go gospodarzowi uczelni dr hab. Sławomirowi Przybylińskiemu, prof. UWM, prorektorowi ds. studenckich, a ten – chorążym – dwóm pokoleniom absolwentów: prof. dr hab. Krzysztofowi Kozłowskiemu oraz mgr inż. Bolesławowi Krzywdzie z córką Katarzyną Borawską.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek powiedział, że sztandar Stowarzyszenia jest wyrazem jego suwerenności, a więc władzy zwierzchniej w układzie tych wszystkich rozwiązań, które towarzyszą funkcjonowaniu Stowarzyszenia i że jest to wielkie wyróżnienie.

Dr inż. Gustaw Marek Brzezin w swoim przemówieniu wspomniał, że posiadanie sztandaru to niezależność, to tożsamość, to reprezentacja, jest to wspaniały honor i odpowiedzialność i pięknie dzisiaj niesiona pokoleniowo. Życzył władzom Stowarzyszenia dalszej owocnej pracy na rzecz absolwentów i kortowskiej uczelni.

Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM zwrócił uwagę na to, że absolwenci to nierozerwalna część akademickiej społeczności, że są ambasadorami uczelni bez względu na to, gdzie mieszkają i że są świadectwem długoletniej działalności uczelni. Prorektor odczytał podziękowanie od JM Rektora prof. dr hab. Jerzego Przyborowskiego: „Szanowni Państwo! W dzisiejszym Dniu Absolwenta składam Państwu serdeczne podziękowania za coroczną organizację tej uroczystości, która wpisała się już na stałe do kalendarium cyklicznych wydarzeń akademickich. Dziękuję Państwu za stałe budowanie i podtrzymywanie serdecznych więzi z absolwentami, za kultywowanie czczenia pamięci absolwentów i nauczycieli akademickich naszej Alma Mater. Mam nadzieję, że będą Państwo nadal pieczołowicie dbali o tak ważną sferę naszej tożsamości i tradycji akademickiej. Wszystkim Państwu, a w szczególności Absolwentom odznaczonym i wyróżnionym podczas dzisiejszej uroczystości, życzę wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku. Rektor. Jerzy Przyborowski”.

Dr inż. Bolesław Pilarek przedstawił zebranym 150-letnią historię organizacji absolwenckich związanych z kortowską uczelnią oraz z jej poprzednikami. Wyjaśnił zasady powstania Stowarzyszenia Absolwentów UWM i Fundacji im. M. Oczapowskiego oraz ich bieżącej działalności.

Dr Krzysztof Łożyński podziękował mgr Agnieszce Szulich za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i wręczył jej kwiaty.

Dr Bolesław Pilarek dodał, że w Stowarzyszeniu działają jeszcze dwie wyróżniające się zaangażowaniem panie – mgr inż. Maria Bentkowska, prezes Klubu Galeria i kierownik Wydziału Kultury SA UWM i dr inż. Eryka Białłowicz, prezes Klubu Kresowiacy i wiceprezes Klubu Zootechnicy, ale niestety nie mogły uczestniczyć w spotkaniu.

Następnie głos zabrał mgr inż. Jerzy Pantak. W imieniu swoim, Klubu Rybaków, którego jest prezesem oraz dr inż. Bolesława Pilarka, prezesa zarządu wręczył 90-letnim jubilatom, absolwentom dawnego Wydziału Rybackiego: Sławomirowi Litwinowi i Lechowi Kotowiczowi pamiątkowe dyplomy.

Prof. dr hab. Janusz Guziur również wręczył wspomnianym jubilatom pamiątkowe dyplomy w imieniu swoim i Katedry Ichtiologii i Akwakultury na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM.

Inż. Sławomir Litwin i inż. Lech Kotowicz, serdecznie podziękowali za możliwość uczestniczenia w Święcie Absolwentów, za pamięć i za życzliwość władz Stowarzyszenia Absolwentów. Ze wzruszeniem wspominali czasy studiów i podziwiali znaczący rozwój kortowskiej Alma Mater.

Dr Krzysztof Łożyński wręczył Akty Uznania organizatorom dwóch zjazdów uczestniczących w Dniu Absolwenta: prof. dr hab. Ewie Jastrzębskiej, absolwentce Wydziału Zootechnicznego 1997 i mgr inż. Remigiuszowi Dobkowskiemu, absolwentowi Wydziału technologii Mleczarstwa i Żywności 1971. Absolwenci obu roczników w drugiej części uroczystości spotkali się we własnym gronie.

Prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego poinformował zebranych, że po uroczystościach delegacja zarządu Stowarzyszenia uda się na cmentarz komunalny w Olsztynie i złoży wiązankę kwiatów oraz zapali znicz na grobie niedawno zmarłego prof. zw. dr hab. Teofilowa Mazura, dr h.c. multi, byłemu rektorowi i Honorowemu Członkowi Stowarzyszenia. Zaprosił chętnych do uczestniczenia w tym wydarzeniu. Na cmentarzu Stowarzyszenie reprezentowali: prof. dr hab. Zdzisław Ciećko,  prof. dr hab. Józef Tworkowski, dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM i  dr inż. Bolesław Pilarek.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie Złotych Dyplomów z okazji 50-lecia ukończenia studiów i Odnowień Dyplomów absolwentom Wydziału Technologii Mleczarskiej i Żywności 1971 przez prorektora prof. dr hab. Sławomira Przybylińskiego, prodziekana dr inż. Adama Więka i dr inż. Bolesława Pilarka.

Następnie głos zabrał dr inż. Adam Więk – wyraził uznanie dla absolwentów „50-latków” za wkład w budowanie tożsamości Wydziału Nauki o Żywności i podziękował za ciągłe utożsamianie się ze społecznością akademicką.

Uroczystości uświetnił koncert utalentowanej solistki Patrycji Rogalskiej.

 

W imieniu swoim i zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie serdecznie przepraszam absolwentów Wydziału Zootechnicznego 1997, którzy uczestniczyli w uroczystościach Dnia Absolwenta za brak oficjalnego powitania w auli im. prof. M. Kotera.

 

Agnieszka Szulich


fot. Janusz Pająk

fot. Jerzy Pantak

Komentarze nie są dozwolone.