Złote Dyplomy dla pierwszych absolwentów

Miłość do Kortowa, duma z Uniwersytetu

W lach 20. ubiegłego wieku – jak przypomniał prof. dr hab. Zygmunt Wyrzykowski – lekarze absolwenci Lwowskiej szkoły Weterynaryjnej zapoczątkowali trady­cję wręczania Złotych Dyplomów podczas specjalnej uroczystości*. W tym roku do tej tradycji nawiązali pierwsi absolwenci ówczesnego Wydziału Weterynaryj­nego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Patronat nad uroczystością objął dr inż. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Uro­czystość poprzedziła msza w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu, którą odprawił proboszcz ks. kanonik Mirosław Hulecki.

W auli profesora Kazimierza Markiewicza na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu War­mińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie złotych dyplomów pierwszym absolwentom ówczesnego Wydziału Weterynarii Wyższej Szkoły Rol­niczej. Uroczystości towarzyszyły dwa sztandary: War­mińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziekan Wy­działu prof. dr hab. Bogdan Lewczuk z wielką atencją powitał przybyłych gości: prorektora ds. rozwoju i polity­ki finansowej prof. Mirosława Gornowicza, który repre­zentował JM Rektora prof. Jerzego Przyborowskiego, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Sylwię Jaskólską (podziękował samorządowi woje­wództwa za wsparcie w realizacji wydziałowych planów inwestycyjnych), Stanisława Gorczycę, sekretarza mia­sta Olsztyn, prof. dr. hab. Tadeusza Krzymowskiego, dr .h.c., JM Rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie w latach 1968-1972, a następnie JM Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, prof. dr. hab. Zyg­munta Wyrzykowskiego – opiekuna roku pierwszych absolwentów naszego Wydziału. Dziekan bardzo ser­decznie powitał profesorów seniorów: prof. dr hab Bar­barę Przybylską-Gornowicz, prof. dr. Macieja Gajęckiego, prof. dr. hab. prof. Andrzeja Kowalskiego, prof. dr. hab. Konstantego Romaniuka, prof. dr. hab. Tadeusza Rotkiewicza, prof. dr. hab. Jana Siemionka i prof. dr. hab. Arkadiusza Zasadowskiego oraz prof. dr. hab. Józefa Szarka, który występował w kilku rolach – profe­sora seniora Wydziału, złotego absolwenta i laureata. Nie mniej serdecznie powitani zostali: dr Jerzy Koro­nowski, warmińsko-mazurski wojewódzki lekarz wete­rynarii, dr Jacek Łukaszewicz prezes Warmiń­sko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dr Zbi­gniew Wróblewski, przewodniczący Kapituły Medalu im. Dr. Kurta Obitza, a w poprzedniej kadencji prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Wiktor Leyk, Zdzisław Szymocha, Tadeusz Bakuła, członkowie Kapituły Medalu im. Dr. Kurta Obitza, prof. Vasyla Vlyzlo, dyrektora Instytutu Biologii Zwierząt w zaprzyjaźnionym Uniwersytecie Medycyny Weteryna­ryjnej i Biotechnologii we Lwowie i jednocześnie prezy­denta Ukraińskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego, ks. kanonika Mirosław Hulecki, proboszcz Parafii św Fran­ciszka z Asyżu, przyjaciela Wydziału, ks. Łukasz Stachelek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie, dr Bolesław Pilarek, prezes Stowarzysze­nia Absolwentów UWM, bohaterowie uroczystości – absolwenci Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, rocznika 1972 oraz obecni pra­cownicy i studenci Wydziału.

Dziekan prof. dr hab. Bogdan Lewczuk podzięko­wał wszystkim za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie swoją obecnością uroczystości.

- Przypadł mi w udziale zaszczyt prowadzenia uro­czystości o wyjątkowym charakterze – powiedział mię­dzy innymi dziekan prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – Po pierwsze, mamy przyjemność gościć i wyróżnić pierw­szych absolwentów naszego Wydziału. Po drugie dzi­siejsza uroczystość oznacza, że Wydział dołącza do grona jednostek akademickich, które mogą nadawać złote dyplomy, a więc promują swoich absolwentów od co najmniej półwiecza. Nasza uroczystość jest dopełnieniem obchodów 50-lecia powstania Wydziału, które świętowaliśmy przed 5 laty. Potrzecie, dzięki pasji i zaangażowaniu złotych absolwentów wykraczamy poza ramy typowego jubileuszu. W trakcie uroczystości odsłonięta będzie tablica upamiętniająca Dr Kurta Obit­za i wręczony zostanie medal jego imienia. W związku z jubileuszem wydana została pozycja książkowa, autorstwa złotych absolwentów.

Szanowni Państwo!

Pozwólcie, że na chwilę cofniemy się do początków. W dniu 4 kwietnia 1966 roku Minister Oświaty i Szkolnic­twa Wyższego prof. Henryk Jabłoński powołał Oddział Weterynaryjny na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W dniu I października 1966 roku odbyła się immatrykulacja 30 studentów przyjętych na trok studiów. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo szybkie skompletowanie kadry naukowo-dydak­tycznej Oddziału, co bez wątpienia mogłoby wywołać zazdrość i podziw osób. które w ostatnim czasie tworzyły wydziały kształcące lekarzy weterynarii.

Wydział Weterynaryjny powstał rok później, poprzez wyłączenie Oddziału Weterynaryjnego z Wydziału Zootechnicznego… W 1968 roku Wydział uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk wetery­naryjnych, a w 1971 -prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Uroczystość wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom odbyła się w dniu 15 kwietnia 1972 roku. Starościną roku była Pani Urszula Błaszczak, a najwyższy średnią ze stu­diów, powyżej 4.8 uzyskała Pani Aleksandra Grynkie- wicz-Tarczyńska. Gratuluję!

Początki były bardzo skromne. Wydział zajmował pomieszczenia w trzech budynkach. Budowę bloku, w którym się znajdujemy rozpoczęto w 1975i zakończo­no w 1978 roku. Data zakończenia budowy nie była przypadkowa, była powiązana z organizacją dożynek centralnych w Olsztynie. Budowę drugiego bloku rozpo­częto w 1980 roku i zakończono w 1985. W1987 odda­no budynek Katedry Anatomii Zwierząt.

Wydział dysponuje wysoko wykwalifikowaną i jed­nocześnie młodą kadrą, w ponad 90 % złożoną z lekarzy weterynarii. Na naszym Wydziale nie notujemy, powszechnego obecnie w szkolnictwie wyższym zjawi­ska luki pokoleniowej. Wydział zatrudnia 19 profesorów tytularnych. 24 doktorów habilitowanych, w tym 15 na stanowisku profesora UWM, 44 doktorów na stanowi­skach asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy, 4 lekarzy weterynarii na stanowisku asystenta oraz 41pra­cowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych.

Wydział prowadzi studia na kierunku weterynaria, łącznie mamy około 1000 studentów, studia cieszą się dużą popularności – mamy około 5 kandydatów na 1 miejsce. W działalności dydaktycznej dążymy do stałego ulepszania kształcenia praktycznego. Na Wydziale prę­żenie dziatają koła naukowe, jesteśmy w ścisłej uniwer­syteckiej czołówce w udziale studentów w programie wymiany międzynarodowej studentów Erasmus+.

I to co nas szczególnie cieszy i jest gwarantem jakości kształcenia. Wydział posiada akredytację Euro­pejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku Weterynaria, nieprzerwanie od 2005 roku.

Droga do tego sukcesu była długa i pełna wytę­żonej pracy. W1999 roku odbyła się pierwsza wizytacja grupy ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na kiemnku Weterynaria

Zgodnie z licznymi wówczas uwagami przy­stąpiono do modernizowania programu nauczania i rozwoju działalności klinicznej. Wizytacja akredyta­cyjna odbyła się w2005 roku i skutkowała uzyskaniem aprobacji w zakresie zgodności procesu kształcenia na kierunku weterynaria ze standardami EAEVE. Kolej­ne akredytacje były w 2012 oraz 2022 roku. Wstępny wynik oceny jaki uzyskaliśmy po zakończeniu ostatniej wizytacji jest bardzo dobry, najlepszy w historii Wydziału.

Aktywność naukowa to również mocna strona Wydziału. Od wielu lat mamy kategorię A w systemie ewaluacji jednostek naukowych. Uzyskaliśmy statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w obsza­rze nauk weterynaryjnych na lata 2015 – 2019. Szkoda, że Ministerstwo zrezygnowało z kontynuowania progra­mu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Byliśmy jedynym Wydziałem Uniwersytetu o takim sta­tusie. Aktualnie uczestniczymy w programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Pracownicy Wydziału publi­kują rocznie ponad 100 publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Ściśle współpracu­jemy z podmiotami gospodarczymi w regionie i kraju. Dysponujemy nowoczesną bazą badawczą, a niektóre nasze laboratoria są unikalne w skali kraju i nie tylko. W czasie dzisiejszej wycieczki postaramy się pokazać wybrane z nich.

Niezwykle ważna w kontekście kształcenia studen­tów weterynarii i badań naukowych jest działalność kli­niczna. Jesteśmy jedynym Wydziałem w Polsce, który świadczy usługi weterynaryjne w systemie całodobo­wym i to w dwóch klinikach – dla zwierząt towa­rzyszących oraz dla zwierząt gospodarskich i koni. Łącznie w każdej z klinik mamy ponad 20 tysięcy przy­padków rocznie, w tym rachunku pomijam oczywiście drób i ryby. Niektóre aspekty naszej działalności klinicz­nej mają również istotne znaczenie społeczne. Jeste­śmy jedynym punktem świadczącym całodobowe usługi lekarsko-weterynaryjne dla psów i kotów w regio­nie. Najbliższa zakład lecznicy pracujący 24/7 jest w Gdańsku, stąd pomimo tmdności i niekorzystnego bilansu ekonomicznego uważamy utrzymanie serwisu całodobowego za nasz obowiązek. Bardzo dobrze roz­wija się również działalność diagnostyczna, w którejprzoduje patomorfologia, badająca rocznie ponad 22 tys. próbek z całego kraju.

W trakcie ostatnich 15 lat udato się w znacznym stopniu zmodernizować bazę badawczą, dydaktyczną i kliniczną Wydziału, przede wszystkim dzięki aktywności Uniwersytetu i Wydziału w pozyskiwaniu projektów współfinansowanych ze środków UE. W ostatnim okresie jesteśmy największym na Uniwersytecie beneficjentem środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Pani Marszalek, serdecznie dziękujemy za wsparcie. Dzięki inwestycjom ze środków Regionalnego Programu Opera­cyjnego powstały, bardzo nowoczesne unikalne labora­toria. Naszą najnowszą inwestycją jest Baza Polikliniki Wyjazdowej, będącej częścią Kliniki Zwierząt Gospodar­skich i Koni. Pokażemy dzisiaj Państwu ten obiekt.

Plany na przyszłość. Od ponad 10 lat Wydział poszukuje możliwości wybudowania i wyposażenia nowej siedziby dla kliniki zwierząt towarzyszących. Jest to niezbędna inwestycja zapewniająca równomierny rozwój badań naukowych w poszczególnych działach weterynarii na naszym wydziale, bowiem w myśl obec­nych uregulowań prawnych badania w obszarze klinicz­nym mogą być prowadzone wyłącznie na pacjentach. Pilna potrzeba tej inwestycji wynika również z oczeki­wań mieszkańców regionu, właścicieli psów, kotów i innych zwierząt towarzyszących. Podobne inwestycje powstały lub powstają na innych wydziałach medycyny weterynaryjnej. Stąd też koncepcja budowy Centrum Klinicznego Nauk Weterynaryjnych. Obiekt ma być zlo­kalizowany w sąsiedztwie siedziby Polikliniki Wyjazdo­wej. Jego powstanie uwolni przestrzeń na utworzenie tzw. pracowni umiejętności praktycznych, albo inaczej mówiąc symulacji medycznych, w których uczy się stu­dentów na fantomach i modelach. Zwolni również prze­strzeń do utworzenia pracowni, w której będzie możli­wość nauczania umiejętności związanych z higieną mięsa. Mamy wielką nadzieję, że uda nam się zrealizo­wać nasze zamiary.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie Złotych Dyplomów. Poprowadził ją prodziekan ds. stu­diów prof. dr hab. Przemysław Sobiech.

Złote Dyplomy wręczyli prorektor prof. dr hab. Mirosław Gornowicz i dziekan prof. dr hab. Bogdan Lewczuk.

Kolejna częścią uroczystości było wręczenie odznak honorowych. Odznaczonych przedstawił pre­zes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj­nej, dr Jack Łukaszewicz.

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekar­sko-Weterynaryjnej Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały wyróż­nione trzy osoby z grona pierwszych absolwentów: lek. wet. Elżbieta Brzezińska-Piotrowska, lek. wet. Andrzej Michał Jankowski i prof. dr hab. Józef Szarek.

Odznaki wręczyła Sylwia Jaskólska, wicemar­szałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Z okazji tej uroczystości Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego ufundowali medale okoliczno­ściowe, które złotym absolwentom wręczyli wicemar­szałek Sylwia Jaskólska i prezes Jacek Łukaszewicz. Natomiast Medal Kurta Obitza prof. dr. hab. Józefowi Szarkowi wręczył dr Zbigniew Wróblewski, przewod­niczący Kapituły Medalu im. Dr. Kurta Obitza,

W imieniu odznaczonych podziękowali dr Władysław Kubiński i prof. dr hab. Józef Szarek. Mówcy podzięko­wali także wszystkim, którzy przyczynili się do organiza­cji uświetnienia tego święta.

Prorektor prof. dr hab. Mirosław Gornowicz przeka­zał dziekanowi okolicznościowy list od JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Przyborowskiego i skierował gratulacje do laureatów Złotych Dyplomów oraz pracowników naukowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

- W ostatnim 50-leciu zmieniło się wiele – powie­dział prorektor – ale nie zmieniła się miłość do Kortowa i szacunek do naszych wychowawców. Czujemy dumę z kształtu dzisiejszego UWM.

Wicemarszałek Sylwia Jaskólska przekazała oko­licznościowy list od marszałka dr. Gustawa Marka Brze­zina, który pogratulował Wydziałowi Medycyny Wetery­naryjnej dotychczasowego rozwoju wielu inwestycji i osiągnięć, które wystawiają najlepsza ocenę pracowni­kom i absolwentom. Podziękował za tworzenie rzeczy ważnych dla województwa.

Stanisław Gorczyca, sekretarz Urzędu Miasta prze­kazał w imieniu samorządu miasta Olsztyna adres skiero­wany do pracowników Wydziału i pierwszych absolwen­tów. Zawarte w nim były wyrazy najwyższego uznania i życzenie zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Władysław Kubiński wręczył Medale Okolicznościowe następującym osobom: prof. dr. Hab. Tadeuszowi Krzy­mowskiemu, dr. h.c, prof. dr. hab. Zygmuntowi Wyrzy­kowskiemu, Wicemarszałek Sylwii Jaskólskiej, sekreta­rzowi Stanisławowi Gorczycy, prorektorowi prof. dr. Hab. Mirosławowi Gornowiczowi, dziekanowi prof. dr. Hab. Bogdanowi Lewczukowi, dr Jackowi Łukaszew­skiemu, dr Zbigniewowi Wróblewskiemu.

Tablicę upamiętniającą dr Kurta Obitza odsłonił dr Zbigniew Wróblewski.

Ostatnim punktem uroczystości było zwiedzanie Wydziału.

Bolesław Pilarek

zdj. Jacek Sztorc

 

*Na innych Wydziałach Uniwersytetu Warmiń­sko-Mazurskiego w Olsztynie Złote Dyplomy podpi­sane przez JM Rektora Uniwersytetu i prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz dokumenty odnowienia studiów podpisane przez dziekanów wrę­czane są podczas jubileuszowych zjazdów.

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.