Z obrad Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- Za nami kolejne w tym roku posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawiamy z rekto­rem UWM Panem profesorem Jerzym Przyborowskim, dzień dobry.

-    Dzień dobry Panu, dzień dobry państwu.

-    Panie Rektorze, senat zajął wyraźne stanowisko w stosunku do tego, co dzie­je się w tej chwili za naszą wschodnią granicą – w stosunku do agresji Rosji na Ukrainę.

-    Tak, zaproponowałem wysokiemu senatowi stanowi­sko w sprawie barbarzyńskiego aktu, z jakim mamy do czynienia. Z napaścią na suwerenny niepodległy kraj przez Rosję. Jestem tak wstrząśnięty, że trudno jest mi o tym mówić. Natomiast oprócz stanowiska senatu orga­nizujemy też szereg akcji związanych z pomocą studen­tom, pracownikom z Ukrainy, pochodzenia ukraińskiego tutaj u nas w Uniwersytecie, ale też otwieramy się na pomoc, o którą będziemy, sądzę, proszeni ze strony stu­dentów i naukowców z Ukrainy. Organizujemy pomoc psychologiczną również dla tych osób. W związku z tym, co możemy zrobić tu na miejscu, to robimy. Ważne jest też to, że oni nie są zostawieni sami sobie z tym wielkim dramatem. Każdy gest, każdy taki wyraz solidarności jest myślę bardzo, bardzo dla nich ważny. Oprócz stanowi­ska, oprócz tej pomocy też oflagowaliśmy rektorat, właśnie związku z tym, że chcemy pokazać, że nie godzimy się na to, co się dzieje i że nigdy tego nie zaak­ceptujemy. Poruszyło mnie, po zaprezentowaniu stano­wiska, milczenie członków senatu i wszystkich obecnych na tym posiedzeniu. Milczenie, które jest takim wyrazem niemego krzyku, który musi wybrzmieć, pomimo że go nie słychać. Będziemy wspierać. Co warto jeszcze pod­kreślić to, że senat przyjął uchwałę wyrażającą stanowi­sko w tej sprawie przez aklamację.

-    Powiedzmy, czym jeszcze zajmował się senat podczas tego lutowego posie­dzenia?

-    Poza tym pierwszym punktem zajmowaliśmy się również rekomendacją działań związanych z realizacją strategii. Działania przewidziane na 2022 rok, które pre­zentowałem wysokiemu senatowi i uzyskałem reko­mendację. Za to jeszcze raz dziękuję. Poza planem działań na 2022 rok rozmawialiśmy również na tematy związane z ewaluacją nauki. Przedstawiony został raport o stanie nauki za ostatnie 5 lat, uwzględniając wszystkie kryteria ewaluacyjne, a więc publikacje, pro­jekty i wpływ prowadzonych badań na społeczeństwo. Głosowaliśmy również, właściwie senat wyrażał opinie na temat wniosków o odznaczenia państwowe i resor­towe, to również medal Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaka Zasłużony dla Rolnictwa. Obok tych państwowych, takich jak Złoty, Srebrny czy Brązowy Krzyż Zasługi są też Medale za Długoletnią Służbę. Oprócz tego sprawy dydaktyczne, było aż 6 uchwał, które dotyczyły zmian w programach kształcenia. Kon­kretnie sześć z nich to programy kształcenia dostoso­wane do Polskiej Ramy Kwalifikacji. No i inne uchwały dotyczące przypisania kierunków studiów do określo­nych dyscyplin. Również sprawy związane ze sprze­dażą lokali użytkowych – lokali mieszkalnych oraz sprawy związane ze szpitalem, czyli korekta planu rze- czowo-finansowego na 2021 rok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz plan rzeczowo-finansowy na rok 2022.1 jeszcze jedna uchwała dotycząca szpitala – wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych, z których już szpital nie korzysta, z różnych powodów, ale przede wszystkim ze względu na to, że są zużyte i nie da się ich naprawić i nie da się w żaden inny sposób wykorzystać. Przedstawiałem również informacje dotyczącą działań KRAPS-u związanych z wnioskowaniem o zwiększenie środków finansowych na funkcjonowanie uczelni publicznych, w związku ze znacznym, bardzo znacznym wzrostem kosztów utrzymania – kosztów energii, kosz­tów ochrony, kosztów sprzątania i tak dalej, i tak dalej.

-    Panie Rektorze, jeszcze dopytam kró­ciutko. Wiem, że to szeroki temat i pew­nie będzie okazja, by niedługo spotkać i porozmawiać o tych głównych zada­niach związanych z realizacją strategii Uniwersytetu na ten rok, jakie to są zadania, chociaż je wymieńmy?

-    Trudno jest je wymienić, bo jest ich 86. W ubiegłym roku mieliśmy zaplanowanych 110. Zrobiliśmy oczywiś­cie podsumowanie realizacji i z tych 110 na 2021 rok w 100% zostało zrealizowanych 78 takich działań. Nato­miast pozostałe, których nie udało się zrealizować w 100%, ale i takich, które muszą być realizowane na bieżąco, bo nie da się ich pominąć, te zostały zaplano­wane oczywiście do realizacji na rok 2022 i jest ich 38. Natomiast pozostałe z różnicy między 86 a 38 zadaniami, to są nowe zadania wynikające z planów, jakie zostały umieszczone w strategii rozwoju tej długoterminowej do 2030 roku. One obejmują 6 głównych celów strategicz­nych. czyli tak one były też przedstawiane, czyli jest spełnienie kryteriów konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Z tym też związany jest oczywiście rozwój kolejnych dyscyplin, tych które już mamy i tych które zamierzamy wprowadzić. Tutaj skupiliśmy się przede wszystkim na nowych dyscyplinach na 2022 rok, przewidziane są do kolejnego rozwoju, w sensie wzmoc­nienia kadrowego tych dyscyplin – dwie: informatyka oraz nauki chemiczne. Cały szereg działań związanych z ofertą edukacyjną Uniwersytetu i to rozumianą bardzo szeroko, bo nie tylko studia wyższe, ale również studia podyplomowe, kursy, szkolenia, czy uczenie się przez całe życie. I tutaj oczywiście duży nacisk kładziemy na podnoszenie kultury jakości. W związku z tym przewi­dziane są zadania do realizacji we współpracy z poten­cjalnymi i aktualnymi pracodawcami naszych absolwentów, z całym otoczeniem społeczno-gospodar­czym. To tak ogólnie mówiąc, bo musiałbym tutaj wcho­dzić w szczegóły. Oczywiście również cel związany z podnoszeniem warunków studiowania, podnoszeniem warunków pracy naszych nauczycieli i pracowników nie- będących nauczycielami, również zapewnienie stabil­nych warunków finansowych dla rozwoju Uniwersytetu, poprawa funkcjonowania administracji, no i ostatni cel, który jest absolutnie bardzo, bardzo ważny, to jest wzmocnienie marki i kształtowanie dobrego wizerunku Uniwersytetu. Tu też szereg działań związanych z tym zagadnieniem, wiadomo bardzo ważnym.

-    Naszym gościem był rektor Uniwersy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty­nie Pan profesor Jerzy Przyborowski. Bardzo dziękuję.

-    Dziękuję.

Piotr Szauer Radio UWMFM

Komentarze nie są dozwolone.