Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie potępienia aktu agresji wobec niepodległej Ukrainy oraz solidarności z Narodem Ukraińskim

Federacja Rosyjska łamiąc wszelkie normy prawa międzynarodowego, dokonała zbrojnej agresji na nie­podległą Ukrainę. Ten zbrodniczy akt jest kontynuacją wcześniejszych wrogich działań, takich jak zajęcie Krymu oraz utworzenie na terytorium Ukrainy mario­netkowych, samozwańczych Republik Ługańskiej i Donieckiej. Ta imperialna polityka realizowana za pomocą narzędzi militarnych stanowi poważne zagrożenie również dla innych krajów naszego regiony, a w dalszej perspektywie również dla ukształtowanego porządku światowego. Wywołana przez Rosję wojna pozbawia życia niewinnych ludzi na Ukrainie, już destabilizuje międzynarodowe stosunki ekonomiczne, wywołując poważne zagrożenie obniże­nia warunków życia milionów ludzi, a w przyszłości może też spowodować skutki w katastrofalnej skali.

W obliczu nieszczęść, które już są udziałem mieszkańców Ukrainy i rysujących się tragicznych perspektyw, w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań Rosji. Jesteśmy Uniwersytetem, który prowadzi współpracę z ponad stu trzydziestoma zagranicz­nymi uczelniami, w tym z wieloma rosyjskimi i ukraiń­skimi. Chcielibyśmy te, przez lata wypracowane, relacje utrzymać i rozwijać, w duchu poszanowania najważniejszych wartości, takich jak pokój i wolność. Wspomniana agresja praktycznie to uniemożliwia. Żyjemy i pracujemy w regionie, w którym mieszka wielotysięczna społeczność ukraińska, z którą wspólnie rozwijamy Warmię i Mazury. Sprawia to, że czujemy się szczególnie zobowiązani do wyrażenia solidarności i zadeklarowania wszelkiego możliwego wsparcia dla Narodu Ukraińskiego.

Wyrażamy też poparcie dla zdecydowanych działań społeczności międzynarodowej i władz Rze­czypospolitej Polskiej, które mają na celu powstrzy­manie wojny i ukaranie agresora. Wojna jest zawsze najgorszym, co może się wydarzyć, nie leży w intere­sie ani Rosjan, ani Ukraińców, ani obywateli jakiego­kolwiek innego kraju. Wyrażamy wiarę w zwycięstwo rozsądku nad awanturnictwem, prawa nad bezpra­wiem i przyzwoitości nad butą, arogancją i brakiem szacunku dla wolności państw i pokoju na świecie.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Fundacja im. M. Oczapowskiego w pełni solidaryzują się ze stanowiskiem Senatu Akademickiego UWM. Obie organizacje zakupiły znaczną ilość środków higienicznych na potrzeby uchodźców z Ukrainy i przekazały je na zbiórkę Samorządu Uczelnianego UWM.

Komentarze nie są dozwolone.