Profesor z poetycką pasją

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Leszka Jana Rogalskiego naszego wieloletniego Przyjaciela i Kolegi, człowieka prawego, chętnie niosącego pomoc innym, choć jemu samemu nierzadko wiał wiatr w oczy.

Leszek Rogalski urodził się 18.stycznia 1941 r. w licznej rodzinie. Wychowywał się w trudnych warunkach w okresie zmagań z powojenną rzeczywistością, na jego szczęście w życzliwej atmosferze i w przyjaznym oddziaływaniu otaczających go osób. Z nauką nie miał trudności i, co rzadko się zdarza, już od szkoły podstawowej myślał o studiowaniu i nauczycielskim zawodzie. W pobliskim Makowie Mazowieckim ukończył w 1960 r. Liceum Ogólnokształcące. Chcąc jak najszybciej zdobyć zawód, skorzystał z możliwości ukończenia w kolejnym roku na bazie liceum w trybie przy spieszonym Liceum Pedagogicznego w Mrągowie (1961). Wówczas pomyślał o studiach.

Do Mrągowa dojeżdżał przez Olsztyn, więc wybrał studia w tym mieście na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej. Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu produkcyjnego, w latach 1967 – 1977 pracował, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych w Reszlu. Jednocześnie pełnił tam różne funkcje, między innymi był opiekunem szkolnej organizacji Związku Młodzieży Wiejskiej. W maju 1972 r. uzyskał nominację na nauczyciela dyplomowanego, a w październiku 1975 r. został mianowany na stanowisko profesora szkoły średniej. W latach 1973 – 1977 pełnił funkcję wicedyrektora .

Pracując w Reszlu bez afiszowania się przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Teofila Mazura i pomyślnie obronił pracę doktorską, co dało mu możliwość przejścia do pracy w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Zatrudniono go w nowo utworzonym Międzywydziałowym Instytucie Agrolotnictwa, dydaktycznie przypisanym do Wydziału Rolniczego. Było to aż nadto nowatorskie wyzwanie teoretyczne i praktyczne. Przede wszystkim musiał wiele czasu poświęcić na opanowanie nowej specjalności, głównie w zakresie technologii prac agrolotniczych wykonywanych w rolnictwie i leśnictwie i na potrzeby krajowe i zagraniczne. Był to jednocześnie okres bardzo intensywnej działalności uczelnianej. Zaangażowana praca całego zespołu pracowników Instytutu Agrolotnictwa zyskała uznanie w jednostkach agrolotniczych zarówno w Polsce, jak i w skali międzynarodowej.

Wraz z restrukturyzacją rolnictwa, likwidacją państwowych gospodarstw rolnych, działalność agrolotnictwa uległa zminimalizowaniu. Dr Leszek Rogalski musiał podjąć się kolejnej nowatorskiej działalności, głównie badawczej obejmującej problematykę bilansowania rozchodu wypryskiwanej cieczy dolistnego dokarmiania łączonej z ochroną roślin techniką naziemną w aspekcie ekologicznym. Opracował stosowne instrukcje wdrożeniowe postępowań technologicznych do wykonywania zabiegów opryskiwania roślin, ograniczające możliwość skażenia środowiska cieczą znoszoną i ściekającą do gleby.

Po kilku latach powołano na Wydziale Rolniczym kierunek Ochrona Środowiska. Przed dr. Leszkiem Rogalskim stanęły nowe wyzwania dydaktyczne i naukowe oraz organizacyjne. W rok po utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została powołana Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska (2000), której kierownictwo powierzono prof. dr. hab. Leszkowi Rogalskiemu. Wydział zmienił nazwę z Rolniczego na Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i uzyskał uprawnienia promowania w dyscyplinie naukowej Kształtowanie Środowiska. Prof. Leszek Rogalski prowadził w tej dyscyplinie dydaktykę, głównie ze studentami studiów doktoranckich (III0 kształcenia) oraz badawczo w zagadnieniach ogólnie pojmowanych jako Inżynieria Ekologiczna.

Prof. dr hab. Leszek Rogalski jest autorem lub współautorem 365 publikacji, w tym: 11 monografii; 115 oryginalnych prac twórczych; 88 artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach naukowo – technicznych i materiałach konferencji naukowych krajowych i zagranicznych;46 komunikatów naukowych; 3 podręczników, 43 artykułów popularno – naukowych; 8 instrukcji wdrożeniowych; 48 opracowań badawczo- rozwojowych i 11 innych opracowań. Ponadto wykonał wiele ocen całokształtu dorobku kandydatów na stanowiska profesora, na tytuł naukowy profesora, na tytuł doktora honoris causa i rozprawy habilitacyjnej. Napisał również wiele recenzji na potrzeby różnych wydawnictw. Dotyczyły one oryginalnych prac twórczych, monografii, prac naukowych, podręczników oraz projektów grantów, ekspertyz, instrukcji wdrożeniowych, materiałów szkoleniowych, prac magisterskich oraz doktorskich itp.

W macierzystej uczelni przeszedł cała ścieżkę rozwoju naukowego. Zaczął od adiunkta (1977.07.01) a następnie został: docentem (1988.05.01); profesorem nadzwyczajnym (1991.07.01); profesorem zwyczajnym (2001.03.01). Jednocześnie był profesorem Wszechnicy Mazurskiej (wyższa szkoła na Mazurach) w Olecku–(1997 – 2007). Od 01.10.2011 jest profesorem seniorem.

W kortowskiej uczelni prof. dr hab. Leszek Rogalski pełnił następujące funkcje: -wicedyrektora Instytutu Agrolotnictwa (1977 – 1983) , kierownik Zakładu Agrolotnictwa (1991 – 1997) , Kierownik Zakładu Technik Ochrony Roślin (1997 – 2000) , kierownik i organizator Katedry Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska (2000-2011)

Na emeryturze pasją stała się poezja

Drugą domeną działalności profesora była poezja. Wiersze zaczął pisać w szkole średniej do szuflady, a zadebiutował podczas studiów w czasopiśmie „Radar”, ale więcej czasu tej twórczości zaczął poświęcać po roku 1980. Po przejściu na emeryturę tej działalności poświęcił się całkowicie. Można powiedzieć, że stała się ona jedyną jego wielką pasją. Najpierw były to wiersze w głównej mierze o treściach refleksyjnych. . Publikował jw w czasopismach, głównie w „5 plus X”, a także prezentował na Dniach Nauki i Sztuki, wernisażach oraz na licznych wieczorkach z poezją. Jako członek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego został powołany do zespołu redakcyjnego czasopisma „ 5 plus X”,a później założył przy Stowarzyszeniu Klub Miłośników Poezji, którego jest prezesem. W ramach klubu i organizował wieczornice poetyckie, które odbywają się głównie Baccalarium. Uczestniczył i współorganizował różne imprezy promujące poezję. Jest autorem wielu tomików poezji o dużej objętości. Wstąpił do drugiego Stowarzyszeniowego Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej. Jest także członkiem grupy „Poszukujący Artyści Niezależni” w Olsztynie z podgrupami w Warszawie i w Krakowie.

Podczas XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego w Mszanie Dolnej w 22.10.2017 r. Jury konkursu przyznało mu Dyplom z wyróżnieniem w kategorii Poezja

Profesor Leszek Rogalski był członkiem wielu gremiów opiniotwórczych, między innymi: Komitetu Naukowego i Rady Programowej czasopism „Inżynieria Ekologiczna” i ” 5 plus X”, Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Zespołu Agrolotnictwo Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (prezes Oddziału w Olsztynie w latach 1996-2004).

Był współorganizatorem wielu konferencji i seminariów naukowych oraz kierownikiem 41 tematów badawczych. Pracował w licznych komisjach uczelnianych. Współpracował z licznymi jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Profesor Leszek Rogalski wypromował 10 doktorów, 175 magistrów inżynierów i 95 inżynierów.

Za efektywna pracę naukową i działalność społeczna otrzymał wiele nagród, między innymi: Nagrodę indywidualną Ministra Oświaty i Wychowania III0 za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej 1973; 21 nagród zespołowych Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za prace naukowe i opracowania tematów naukowo-badawczych, w latach 1979-2010; 5 nagród indywidualnych Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za prace naukowe i opracowania dydaktyczne, w latach 1983-1998: 6 nagród jubileuszowych, w latach: 1985-2010.

Był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał: Srebrną Honorową Odznakę Młodzieży Wiejskiej1970; Złotą Honorową Odznakę Związku Młodzieży Wiejskiej 1972; Odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” 1988; Odznakę Honorową “Zasłużonym dla Warmii i Mazur” 1989; Medal “25 lat Zakładu Usług Agrolotniczych w Mielcu” 1996; Medal Honorowy “Zasłużony dla Uczelni” (Akademii Rolniczo-Technicznej) w Olsztynie 1999; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2005; Medal Komisji Edukacji Narodowej 2011; Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011; Medal Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie 2011; Plakieta pamiątkowa z podziękowaniem za wzorową prace na rzecz Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie w latach 1977-2011; Odznakę Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Niestety, okrutna śmierć wyrwała Go z naszych szeregów, lecz w naszych sercach i umysłach pozostanie na zawsze, jako pracy człowiek, chętnie udzielający pomocy innym.

Będziemy wspominać ś.p. Leszka jako cenionego i szanowanego przez nas wspaniałego Kolegę, promieniującego życzliwością, wrażliwością, chęcią współpracy; otwartego na ludzi i cieszącego się dużym autorytetem.

Cześć Jego pamięci

W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie Rodzinie i Przyjaciołom składam wyrazy szczerego współczucia.

Bolesław Pilarek

 

PS. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 16.11.2021 r. Mszą świętą o godz. 13.00 w Kościele im. Św. Franciszka z Asyżu w Kortowie. Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Bartągu.

 


Komentarze nie są dozwolone.