Osiemdziesięciolecie profesora Zbigniewa Puchajdy

Nauka pod rękę z gospodarką

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsz­tynie i Instytut Północny im. Woj­ciecha Kętrzyńskiego zorganizo­wały spotkanie z okazji 80. roczni­cy urodzin prof. dr. hab. Zbignie­wa Puchajdy. Uroczystość, której przewodniczył prof. dr hab. Sta­nisław Achremczyk, prezes Towa­rzystwa Naukowego im. Wojcie­cha Kętrzyńskiego w Olsztynie, zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości w oso­bach: marszałka województwa warmińsko-mazurskiego dr. inż. Gustawa Marka Brzezina, byłego marszałka Andrzeja Ryńskiego, prorektora Uniwersytetu Warmiń­sko-Mazurskiego prof. dr. hab. Mirosława Gornowicza, dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof. dr hab. Urszuli Czarnik, dyrektora Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego dr. Jerzego Kiełbika, znanego lekarza onkologa Stanisława Niepsuja, dr. Jana Chłosty, dyrektora Biura Sejmiku Warmińsko-Mazur­skiego Wiktora Marka Leyka, prof. dr. hab. Janusza Jasińskiego, dr. inż. Janusza Lorenza, byłego wojewo­dy, dr. inż. Bolesława Pilarka, prezesa Zarządu Stowa­rzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmiń­sko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Krystyny Skibniewskiej, prof. dr. hab. Janusza Guziura i brata jubilata dr. Józefa Puchajdy.

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk przedstawił sylwetkę jubilata, a goście uczestniczący w spotkaniu, wręczając specjalne listy, składając gratulacje i życze­nia z wielką atencją nawiązywali do owocnej współpracy z profesorem Zbigniewem Puchajdą. Z tych wypowiedzi wyłoniła się charakterystyka utalentowane­go i pracowitego naukowca, skutecznie działającego w wielu kierunkach. Oto streszczenie tych wypowiedzi.

Prof. dr hab. Zbigniew Puchajda urodził się 27 paź­dziernika 1939 roku w Brzozowie, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wiel­kiego. Brat dodał, że Zbyszek oprócz dobrej nauki wyróżniał się znakomitą grą w piłkę nożną na lewym ‘ skrzydle miejscowej drużyny.

Do studiów w Olsztynie zachęcili go sąsiedzi, pięk­nie charakteryzując Wyższą Szkołę Rolniczą w Olszty­nie. Studia na Wydziale Zootechnicznym ukończył z bardzo dobrym wynikiem w roku 1963 w stopniu magi­stra inżyniera.

Nauka na praktyce oparta

Już podczas przygotowywania pracy magisterskiej promotor profesor Piotr Znaniecki zachęcił zdolnego podopiecznego do pomyślenia o pracy doktorskiej. Po studiach, jako stypendysta, podjął pracę w Zakładach Mięsnych w Rzeszowie, gdzie w latach 1963-66 pełnił funkcję technologa, kierownika laboratorium i mistrza produkcji konserw (oddział ten pod jego kierownictwem sięgnął w 1965 r. po II miejsce w Polsce). W1966 roku został służbowo przeniesiony do Zakładów Mięsnych w Dębicy na stanowisko kierownika produkcji. W stycz­niu 1969 roku powierzono Mu obowiązki zastępcy dyrektora ds. produkcji w Zakładach Mięsnych w Nisku, gdzie w 1971 roku został naczelnym dyrektorem.

Bezpośrednio po podjęciu pracy zawodowej wrócił do roz­mowy z promotorem na temat pracy doktorskiej i wspólnie ustalili zakres badań, w wyniku których w roku 1970 pomyślnie obronił pracę doktorska pt. „Wycena rzeźna jatowic i wol- ców ncb i pc” i uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. W owym czasie był jedynym doktorem, który pracując wów­czas w dębickich zakładach mięsnych przygotował i pomyśl­nie obronił pracę doktorską.

W roku 1972 zapropono­wano mu pracę w Katedrze Hodowli Bydła Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Wszedł do kilku zespołów badawczych, między innymi nad oceną krów pod względem przydatności do użytkowania w fermach. Te ostatnio wymienione badania miały istotny wpływ na znaczne złagodzenie negatywnych skutków wprowa­dzania nowych, niedostatecznie sprawdzonych w pol­skich warunkach, technologii produkcji bydlęcej. W 1981 roku habilitował się, przedstawiając pracę pt. „ Wartość użytkowa krów pierwiastek odchowywanych w różnych wamnkach i utrzymywanych w fermach typu 800 Olsztyn”. W 1982 roku otrzymał stanowisko docenta. Problemy podjęte w rozprawie habilitacyjnej zgłębiał wielostronnie w kolejnych badaniach. Intere­sował się technologiami wychowu jałówek w aspekcie różnych systemów żywienia i utrzymania, przebiegiem wzrostu i rozwoju oraz związkiem między masą ciała podczas pierwszej inseminacji a późniejszą wartością użytkową. Analizował również czynniki wpływające na produkcyjność i stan zdrowia młodych krów, a także przydatność cech fenotypowych do prognozowania mleczności.

Badania interdyscyplinarne

Wraz z utworzonym przez siebie zespołem badaw­czym podjął następnie interdyscyplinarne prace nad doskonaleniem pogłowia bydła mlecznego użytkowa­nego w północno-wschodniej Polsce. Badania te uwzględniały wpływ środowiska na wartość hodowlaną i użytkową krów rasy cb z różnym udziałem genów hf. Analizowano wpływ systemu żywienia i utrzymania na przebieg odchowu jałówek, a następnie wydajność, skład i właściwości fizykochemiczne mleka, przydat­ność do doju mechanicznego i uwarunkowania zabu­rzeń czynnościowych wymienia krów. Badano też, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod, nega­tywne oddziaływania czynników środowiskowych, m.in. cieków wodnych oraz wpływ warunków zoohigienicz- nych na produkcyjność i stan zdrowia zwierząt. Uzy­skane wyniki badań wykorzystane zostały do opracowania technologii użytkowania bydłamlecznego na Żuławach, a także do przygotowania założeń „Stra­tegii rozwoju i modernizacji w zakresie produkcji zwier­zęcej na obszarze Żuław delty Wisły”. Równolegle prowadził prace nad określeniem wpływu zróżnicowa­nego nawożenia roślin pastewnych na ich przydatność w żywieniu bydła opasowego.

W1991 roku Zbigniew Puchajda otrzymał stanowi­sko profesora nadzwyczajnego. W1993 roku Prezydent

RP Lech Wałęsa nadał mu tytuł naukowy profesora, a w 1996 roku powołano go na stanowisko profesora zwy­czajnego.

W połowie lat 90. prof. Z. Puchajda podjął kolejne interdyscyplinarne badania dotyczące zootech- niczno-weterynaryjnych i genetycznych aspektów adaptacji importowanych z Francji i Niemiec jałówek i młodych krów najnowszej generacji do warunków północno-wschodniej Polski. Badania te, z udziałem naukowców z wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Nauki

0  Żywności i Medycyny Weterynaryjnej, realizowane były w ramach grantu uczelnianego. W ostatnich latach profesor poświęcił się problematyce rozwoju hodowli bydła ras mięsnych w Polsce, zwłaszcza w jej północno-wschodniej części. Brał udział w realizacji ^^ programów wspierających i upowszechniających tenf*f\ kierunek produkcji zwierzęcej.

Prof. Zbigniew Puchajda wykładał na wydziałach: Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Medycyny Weterynaryjnej, a na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Historii

1                 Stosunków Międzynarodowych prowadził przez ostat­nie 5 lat seminaria licencjackie. Dorobek naukowy to: ponad 250 rozpraw i artykułów, 6 książek, promotor- stwo 10 obronionych prac doktorskich, ponad 200 prac magisterskich i ponad 300 licencjackich. Poziom tych prac został wysoko oceniony. Był laureatem nagrody Ministra Edukacji Narodowej i wielokrotnie nagród Rek­tora WSR, ART i UWM. Za zasługi związane z upo­wszechnianiem wiedzy o hodowli bydła rasy charolaise został odznaczony przez francuski Związek Hodowli tej rasy Srebrnym Medalem Herd Book Charolaise.

Na uczelni powierzano prof. Z Puchajdzie wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. seniora budowy labora­toriów zwierzęcych Wydziału Zootechnicznego (1975-1980), zastępcy dyrektora Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej (1983-1986 i 1996-1999), pełnomocnika rektora ds. współpracy z organizacjami i instytucjami we Francji (1992-2000), — kierownika Studium Doktoranckiego (1996-2001).

Na arenie międzynarodowej

Prof. dr hab. Zbigniew Puchajda przez wiele lat aktywnie uczestniczył w międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej. W1982 roku przebywał z mie­sięczną misją naukową na Uniwersytecie Can Tho w Wietnamie, w 1986 korzystał z 8-miesięczngo stypen­dium rządu francuskiego i pracował naukowo w instytu­tach: INRA w Clermont Ferrand i ITEB w Paryżu. W latach 1989-91 wykładał genetykę i hodowlę zwierząt na Uniwersytecie Ech Cheliff w Algierii Wyniki badań własnych prezentował na wielu kongresach i konferen­cjach za granicą, m.in. w Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Maroku, Norwegii, Rosji, Słowenii, Szkocji, Tunezji i Ukrainie. W1983 r. wpisany został na listę eks­pertów Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Wyży­wienia (FAO), a w 1994 na listę ekspertów Programów dla Rolnictwa (FAPA). W latach 1994-1998 brał udział w realizacji trzech projektów FAPA o zasięgu międzyna­rodowym, m.in. kierował projektem: „Krajowe Centrum Szkolenia Zawodowego z zakresu produkcji mleka”.

Jak już wspomniałem – w latach 1992-2000 był pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z organiza­cjami i instytucjami we Francji

Działalność społeczna

Prof. Zbigniew Puchajda jest uznanym w regionie i kraju działaczem publicznym. Od 1974 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a w latach 1996-2000 był członkiem Zarządu Olsztyńskie­go Oddziału i Sekcji Krajowej Hodowli Bydła. W latach .1996-2000 był członkiem komisji doradczej przy mini- istrze rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od 1976 roku jest biegłym Sądu Wojewódzkiego (Okręgowego) w Olsztynie.

Profesor Zbigniew Puchajda jest wieloletnim działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. W1996 roku wraz z pięcioma członkami PPS, sprzed zjednoczenia, doprowadził do ponownej rejestracji Polskiej Partii Socjalistycznej w regionie i został wybrany na przewod­niczącego Rady Wojewódzkiej. Wkrótce na Krajowym Zjeździe Partii wszedł w skład Rady Naczelnej i został członkiem Centralnego Komitetu Wykonawczego. W1998 r został wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej, a w latach 2001-2004 przewodniczył Radzie Naczelnej PPS.

W latach 1999-2005 był prezesem Centrum Infor­macji o Unii Europejskiej i Problemach Integracji przy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. W kolejnych latach (2006-2009) zorganizował i prze­wodniczył Komisji Integracji Europejskiej przy Towarzy­stwie Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a w roku 2009 został wybrany na stanowi­sko prezesa Zarządu tego Towarzystwa. Funkcję tę pełnił przez dwie kolejne kadencje. W tym czasie wyda­no kilkanaście książek, między innymi „Następcy państwowych gospodarstw rolnych”, „Wspomnienia pracowników byłych państwowych gospodarstw rol­nych”, „Z Wileńszczyzny rodem” i „Wileńskie korzenie” W latach 2009-2012 był wiceprzewod­niczącym Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, a w latach 2013-2018 – przewodniczącym.

Profesor Zbigniew Puchajda jest członkiem Rady Programowej Centrum Badań Europy Wschodniej przy UWM, członkiem Zarządu Towarzystwa Naukowe­go im. Wojciecha Kętrzyńskiego i członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Pracowni­czych Ogródków Działkowych.

W samorządzie województwa warmińsko-mazurskiego

W latach 1998-2008 profesor Zbigniew Puchajda oprócz pracy w Uniwersytecie aktywnie działał w samorządzie wojewódz­twa. W latach 1998-2002 był radnym Sej­miku                               Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniąc od 2001 do 2002 r funkcje wiceprzewodniczącego Sejmiku i przewodniczącego komisji ds. inte­gracji europejskiej, od 1999 do 2003 r spra­wował obowiązki pełnomocnika marszałka województwa ds. integracji europejskiej i koordynacji programów pomocowych. W latach 2003-2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej- Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, przygotowując region do akcesji z Euro­pejską Wspólnotą. Zorganizował Regionalne Biuro Warmii i Mazur w Brukseli, przyczynił się do nawiązania bilateralnej współpracy międzynarodowej z regionami Bretanii Francja), Valle’e d’ Aoste (Włochy), Halland (Szwecja), Bornholm (Dania), La Rioja (Hiszpania),

Heijangong (Chiny), Równe (Ukraina), Taurogi (Litwa), Kaliningrad (Rosja).

Za całokształt działalności odznaczony został m.in. medalami Zasłużony dla Rolnictwa i Edukacji Narodo­wej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Laurem Uniwersy­tetu Warmińsko-Mazurskiego.

Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Bolesław Pilarek

Komentarze nie są dozwolone.