Profesorowie Teresa Maria i Mirosław Łagunowie

Są od 1966 roku szczęśliwym małżeństwem. Mają troje dzieci: Dariusza, Wandę i Agnieszkę, czworo wnucząt: Mateusza, Łukasza (z żoną Patrycją), Marcina i Zuzannę oraz prawnuczkę Gabrysię. Oboje ukończyli stu­dia w kortowskiej uczelni. On Wyższą Szkołę Rolniczą w 1961, a ona już ART w 1976. Oboje pracowali w macie­rzystej uczelnio i uzyskali stopień doktora i doktora habilito­wanego oraz tytuł profesora. Syn Dariusz, dr n. ekon. inż. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Prze­strzennej ART, pracował jako adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych w latach 2002-2020. Córka Wanda dr n. technicznych, inż. ukończyła studia na Wydziale Architek­tury Politechniki Gdańskiej. W latach 2001 -2005 pracowała na UWM, wspierając architekturę krajobrazu. Córka Agnieszka, mgr inż. arch, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Współprojektowała i nadzorowała budowę terminala w Szymanach. Obecnie pracuje w Szymanach, nad­zorując inwestycje.

Prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Łaguna

Mirosław Łaguna urodził się 6 lipca 1938 w Kędziorowie na Podlasiu. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę na stanowisku agronoma w POM w Szczuczynie, ale szybko zrozumiał, że musi kontynuować naukę. Po roku pomyślnie zdał egza­miny wstępne i podjął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, które ukończył w 1961 r. Przez kolejny rok pracował na stanowisku asystenta w macie­rzystej uczelni. W latach 1962-1971 pracował w techni­kach rolniczych w Różanymstoku, Dowspudzie, Białej Piskiej. W 1967 r. pomyślnie obronił pracę doktorską. W latach 1971-1974 był dyrektorem Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Łężanach. Po przeprowadzeniu się do Olsztyna w latach 1974-1975 był kierownikiem Wydziału Produkcji w Chłodni Olsztyn. W roku 1975 powrócił na macierzystą uczelnię, gdzie najpierw praco­wał na stanowisku adiunkta, a po uzyskaniu stopnia dok­tora habilitowanego został kierownikiem.  W roku 1994 uzyskał tytuł prof. n. rolniczych w zakresie agronomii, a w roku 1995 uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

Wręczenie tytułu profesora nauk rolniczych przez Prezydenta Lecha Wałęsę w 1994 r.

W latach 1989-1995 był dyrek­torem Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Nato­miast w latach 1995-1999 był kierownikiem Katedry Mar­ketingu i Analiz Rynkowych (obecnie Katedra Analizy Rynku i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych).

W latach 1996-2004 został prorektorem Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. W latach 2005-2012 założycielem i rektorem Wszechnicy Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim.

Poza prowadzeniem wykładów, seminariów, ćwi­czeń i konsultacji był: * promotorem 218 prac magister­skich, 91 prac licencjackich i inżynierskich oraz 12 prac doktorskich.

Głównymi tematami Jego badań były: wykształcenie rolników a problem produkcji i nowocze­sności gospodarstw, Instrumenty marketingowe i bada­nie rynku w przedsiębiorstwach.

Oto najważniejsze z Jego publikacji: Znaczenie ekonomiczne wielkości obszarowej gospodarstw indy­widualnych w świetle współpracy Polski z krajami UE, Podst. Nauk. Roi. 2/1997; Marketing i sprzedaż, Olsztyn 2002, Marketing w praktyce, Olsztyn 2002, Negocjacje i komunikacja w biznesie, Olsztyn 2003. Łącznie około 250 prac opublikowanych oraz ponad 40

ekspertyz, raportów niepublikowanych, dotyczących opracowania planów (biznesplanów). Profesor Mirosław Laguna był członkiem wielu gremiów opiniodawczych, miedzy inny­mi: Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (3 kadencje); Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1985-2005), Rady Naukowej Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (1996-2014), Ośrodka Badań Naukowych im. Wojcie­cha Kętrzyńskiego w Olsztynie (przewodniczący komisji Badań nad Współczesnością Warmii i Mazur).

Profesor Mirosław Łaguna pełnił wiele funkcji społecznych, między innymi był członkiem Senackiej Komisji Lokalowej (1989-1992); przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Rolni­czej w Olsztynie (1983-1989); przewodniczącym Społecz­nego Komitetu Budowy i Uzbrajania Terenu na Słonecz­nym Stoku w Olsztynie (1979-1985).

Za pracę naukową i działalność społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami, między innymi: Medalem 1000-lecia (1966), odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur (1983), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (indywidualna II0 – 1985, zespołowa III” – 1989), Złotą Odznaką ZNP (1997), Złotym Krzyżem Zasługi (1986); odznaką Zasłużony dla Rolnictwa (1986), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (zespołowa III” – 1989, II” -1999), Krzyżem Kawalerskim OOP (1994).

Za sukces uważa to, że on, zwykły mieszkaniec wsi, został profesorem uni­wersytetu. Do jego zainteresowań należy pszczelarstwo, owoce, warzywa i kwiaty na działce. Jego życiowym credo jest: „Iść do przodu, nie zatrzymywać się”. Reprezentuje poglądy środka, nie prefe­ruje określonych partii, ale nie czuje do nikogo antypatii.

Teresa Maria Laguna, prof. zw. dr hab. inż.

Teresa Maria Laguna urodziła się w Łapczynie na Podlasiu. W 1976 r. uko­ńczyła studia na Wydziale Rolni­czym ART w Olsztynie. W 1980 r. zyskała stopień doktora, a w 1993 – doktora habilitowanego. Tytuł profe­sora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 2001, a profesora zwyczaj­nego w 2004 r.

Wręczenie tytułu profesora przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W latach 1966-1971 pracowała w technikach rolniczych: w Różanym­stoku, Dowspudzie i Białej Piskiej. Trzy lata przepracowała w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Łężanach. Po przeprowadzeniu się do Olsztyna podjęła pracę w Olsztyńskich Zakładach Dro­biarskich „Poldrob”. W latach 1976-1979 ukończyła studia doktoranckie w ART w Olsztynie, dwa lata pracowała w Bibliotece Głównej ART. W1982 została zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. W 1995 jako profesor nadzwyczajny została kierownikiem Zakładu Ekonomiki Inwestycji i Zasobów Naturalnych, a w 2001 kierownikiem Katedry Przestrzennej i Środowiskowej oraz Ekonomiki Nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Od lewej dół: dr n. zoot. inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, dr n.ek. inż. Marcelina Zapotoczna, prof. zw. dr hab. inż. Teresa Maria łaguna, dr n.ek. Anna Karpa, dr n.ek. Joanna Cymerman, dr n.rol. Ilisio Manuel de Jesus. Od lewej góra: dr n.ek. inż. D. łaguna, dr n.ek. Radosław Śnieg, Anida Micińska, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Chełchowski, dr n.ek. Agnieszka Napiórkowska-Baryła.

W latach 2008-2012 była ponownie kierownikiem Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej. Od 01.10.2016 jako prof. zw. w stanie spoczynku kierowała Katedrą Zarządzania i Prawa w Wyż­szej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, a w latach 2004-2012 sprawowała funkcję rektora i kanclerza Wszechnicy Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim.

Poza prowadzeniem wykładów, seminariów, ćwi­czeń była:

• promotorem około 400 prac dyplomowych licencjac­kich, inżynierskich i magisterskich oraz recenzowała około 500 prac;

  • promotorem 8 prac doktorskich i recenzowała 5 prac doktorskich;
  • recenzentem w przewodzie habilitacyjnym i profesor­skim;
  • recenzentem książek, publikacji konferencyjnych i artykułów;
  • członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (1992-2015) w bardzo licznych postępowaniach o nadanie uprawnień państwowych w zakresie wyce­ny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami;
  • autorem licznych wycen nieruchomości głownie dla celów sądowych.

Badania profesor Teresy Marii Laguny dotyczyły: ekonomicznych aspektów zarządzania przestrzenią, eko­nomicznych aspektów zarządzania środowiskiem i zaso­bami naturalnymi, wyceny nieruchomości i podmiotów gospodarczych, zarządzania niemchomościami.

Na dorobek profesor Teresy Mari Laguny składa się łącznie około 300 publikacji, w tym: Szacowanie nie­ruchomości niezurbanizowanych (współautor) – War­szawa 1997, Wycena nieruchomości i gospodarstw rol­nych – Zielona Góra 1998 i 1999, Przemiany struktural­ne obszarów wiejskich w zakresie przestrzeni i rynku pracy (współaut.) – Olsztyn 2001, Zarządzanie nieru­chomościami niezurbanizowanymi – Olsztyn 2004, 2006, 2010, Ekonomiczne i ekologiczne podstawy gospodarki przestrzennej (red.) – Olsztyn 2004, Podsta­wy wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw i środowi­ska – Olsztyn 2014, Zarządzanie przestrzenią niezurba- nizowaną – Olsztyn 2014.

Profesor Teresa Maria Laguna była członkiem licznych gremiów opiniotwórczych, między innymi: Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Euro­pejskiego Stowarzyszenia Ekonomi­stów Środowiska i Zasobów Natural­nych (członek zarządu), Towarzy­stwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Za pracę naukową i działalność społeczną była uhonorowana licznymi odznaczeniami i nagrodami, między innymi: tytułem Najlepszy Dydaktyk Roku (1984), Nagrodą Ministra Eduka­cji Narodowej (zespołowa w 1985 i 1992), odznaką Zasłużony dla Rolnic­twa (1986), jedenastoma nagrodami rektora, odznaką Zasłużony dla Środo­wiska (2006), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012).

Prywatnie jest szczęśliwą żoną, matką i babcią ciesząca się wielopokoleniową rodziną, z którą wspólnie zamieszkuje. Sukcesem jest dla niej prestiż naukowy męża, dzieci i wnuków. Stara się nie szkodzić ludziom i przyrodzie, dążąc do prawdy. Autorytetami dla niej są: prof. dr hab. Andrzej Hopfer, dr h.c. i prof. dr hab. Włodzi­mierz Kamiński, dr h.c. Bez względu na swoje poglądy szanuje decyzje wyborców. Z domowych czynności nie lubi krochmalenia bielizny. Ze świata kultury, literatury i fil­mów nie lubi utworów z mrocznych okresów historycz­nych. Nie lubi też boksu. Boi się niesprawiedliwości fizycznej i przeraża ją woda. Przed wodą czuje wielki respekt. Lubi wypoczywać w różny sposób z odrobiną lenistwa włącznie – zjeść, wypić i kulturalnie się zabawić.

Zainteresowania: ogród przydomowy, krawiectwo i przetwory domowe.

Bolesław Pilarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.