Po raz dwudziesty trzeci – inauguracja roku akademickiego

Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM

 

Szanowni Państwo!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie po raz dwudziesty trzeci inauguruje nowy rok akademicki. Cieszę się, że możemy spotkać się dziś osobiście, tu, w auli Centrum Konferencyjnego, co – w dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej – nie było takie oczywiste. Z wielką radością witam zatem wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości i dziękuję za to, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie.

Za nami kolejny rok pandemii, który dostarczył nam wielu utrudnień, ale też wyznaczył nowe, nadzwyczajne zadania, choćby takie, jak dostosowanie się do nietypowych warunków pracy badawczej i kształcenia. Uniwersytet stawił czoła tym wyzwaniom, ponieważ był dobrze przygotowany organizacyjnie. Ogromne zasługi w tym zakresie mają wszystkie grupy tworzące naszą Wspólnotę: nauczyciele akademiccy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracji i obsługi, studenci i doktoranci. Dziękuję Wam za Waszą odpowiedzialną postawę i wytrwałość.

Stabilizację w działaniu dały nam dokumenty opracowane w początkach nowej kadencji: strategia rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz szczegółowe zadania na bieżący rok kalendarzowy. Pamiętając o celach, do których dążymy mimo wszelkich trudów i przeciwności losu, podeszliśmy do problematycznych spraw ze spokojem. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy system reagowania i pracy w zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego. Wdrożyliśmy hybrydowy system kształcenia oraz realizowaliśmy wszystkie możliwe działania prorozwojowe.

Szanowni Państwo!

Niełatwy czas, w którym przyszło nam ostatnio działać, dał nam ważną lekcję dotyczącą wagi relacji międzyludzkich. Praca i nauka zdalna, wystawiły na szwank łączące nas więzi. Jestem ogromnie wdzięczny tym z Państwa, którzy dokładali naprawdę wielu starań, żeby te więzi nie rozluźniły się zanadto i żebyśmy z tej próby wyszli nie osamotnieni, ale wzmocnieni.

Byłem dumny za każdym razem, kiedy słyszałem o dowodach wsparcia, jakie dawaliśmy sobie wzajemnie, i poruszony przejawami solidarności i empatii. Mamy świadomość, że zapewnienie przyjaznych warunków studiowania i pracy oraz wspieranie rozwoju osobistego członków naszej Wspólnoty Uniwersyteckiej to jedne z naszych najważniejszych zadań. Mówiłem o tym rok temu, w trakcie pierwszej inauguracji w nowej kadencji władz Uniwersytetu. Powiedziałem wówczas: „Prawdziwy rozwój na miarę epokowych wyzwań i potrzeb to rozwój przez pryzmat człowieka. Staramy się zapewnić naszym pracownikom dobre i stabilne warunki pracy, samorealizacji oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego”.

O tym, że do tych kwestii podchodzimy bardzo poważnie, niech świadczy fakt, że zdecydowaliśmy o zatrudnieniu firmy doradczej w ramach środków z PO WER, która przyjrzy się mocnym i słabym stronom kultury naszej organizacji. Eksperci nie tylko diagnozują to, w jaki sposób nasza Uczelnia funkcjonuje obecnie, ale mają też wskazać kierunki zmian i pomóc nam w wypracowaniu najlepszych rozwiązań, dzięki którym wszyscy będziemy czuli się w naszej Alma Mater naprawdę dobrze. Nie mamy przecież wątpliwości, że atmosfera, w jakiej funkcjonujemy, wpływa na to, jak się rozwijamy. Postawienie diagnozy wymaga od nas zaufania do oceniających, do ich metodologii działania i kwalifikacji, a także pokory, zaangażowania i wiary w słuszność całego przedsięwzięcia. Budowanie kultury wysokiej jakości to trudny i długotrwały ciągły proces, do realizacji którego zapraszam wszystkich członków naszej Wspólnoty i z góry dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia.

Za nami już pierwszy audyt i wstępny raport, który, mam nadzieję, dostarczył nam wszystkim motywacji do zmian na lepsze. W toku są także kolejne diagnozy, dzięki którym zaproponowane zostaną zmiany w strukturze organizacyjnej administracji, opracowana zostanie Strategia Aspiracyjna UWM w kontekście przyjętej długoterminowej strategii rozwoju oraz Strategia Kompetencyjna, umożliwiająca z jednej strony wykorzystanie potencjału już istniejącego, a z drugiej uzupełnienie brakujących kompetencji poprzez odpowiednio przygotowane szkolenia.

W celu wdrożenia zmienionej struktury organizacyjnej oraz obu strategii: aspiracyjnej i kompetencyjnej, wyłaniamy grupy projektowe odpowiedzialne za transformację kultury organizacji, które podczas cyklu warsztatów opracowują rozwiązania do wdrożenia zmian. Mam wielką nadzieję, że po tych zmianach wszyscy będziemy czuli jeszcze większy związek z Uniwersytetem, a przede wszystkim będziemy mieli możliwość realizacji założonych na lata 2021-2030 wszystkich głównych celów strategicznych.

Jestem przekonany, że na nasze poczucie zaangażowania w życie Uczelni, pozytywnie wpłynie też idea funduszu „obywatelskiego”, narzędzia współdecydowania o Uniwersytecie. Chcemy ją wdrożyć w życie już w przyszłym roku. Zależy nam na tym, żeby społeczność akademicka otrzymała możliwość zgłaszania pomysłów dotyczących różnych aspektów funkcjonowania Uniwersytetu. Propozycje, które zbiorą najwięcej poparcia, będą realizowane.

Pierwszy krok w tym kierunku już zrobiliśmy wiosną tego roku. Dzięki pomocy samorządu studenckiego zbieraliśmy propozycje tworzenia nowych lub przekształcania istniejących miejsc wypoczynku. Odbyło się to w formie online. Studenci i pracownicy zgłosili ponad 50 propozycji, a Kolegium rektorskie po konsultacjach część z nich skieruje do realizacji w latach 2022-24. Zamierzamy w ten sam sposób zwracać się do społeczności uniwersyteckiej o wskazówki także w innych sprawach.

O tym, że zależy nam na bardziej partycypacyjnym modelu zarządzania Uczelnią, będziecie mogli Państwo przekonać się na przykład w listopadzie. To wtedy na naszym Uniwersytecie odbędzie się „jam projektowy”, w którym udział wezmą przedstawiciele pracowników naukowych i administracyjnych oraz studentów wszystkich wydziałów, a także, co jest warte podkreślenia, drużyna z XII Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, dla którego od września tego roku Uniwersytet jest ponownie organem prowadzącym. Na powrót witamy gorąco nauczycieli i uczniów tej szkoły w naszej wspólnocie, a te słowa kieruję do całej społeczności szkoły na czele z obecną wśród nas Panią Dorotą Linkiewicz – dyrektor liceum. „Jam projektowy” jest jedną z pierwszych inicjatyw nowego zespołu, który od września tego roku działa w naszej Uczelni.

Green Team, bo o nim mowa, ma za zadanie wspierać wdrażanie na Uniwersytecie 17 celów zrównoważonego rozwoju. Przypomnę, że cele te przyjęła sześć lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Część założeń polityki zrównoważonego rozwoju zostało już zawartych w konkretnych zadaniach sformułowanych w strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dążymy do tego, żeby kontynuować to, co udało nam się wypracować za sprawą programu Green University i stawiać sobie jeszcze większe wyzwania motywowane troską i o środowisko, i o nasz dobrostan.

Jakiś czas temu usłyszałem zdanie, które wydaje mi się być doskonałym mottem dla naszych codziennych decyzji i wyzwań: „Zrównoważony rozwój to taki, który nie odbywa się kosztem kolejnych pokoleń”. Chcemy więc, żeby w Uniwersytecie powstawały innowacyjne rozwiązania, które następnie będziemy testować i oferować do zastosowania, w trosce o jakość środowiska i życia, w harmonii z przyrodą i w trosce o losy naszej Planety oraz o naszą wspólną przyszłość. Zaczęliśmy, oczywiście, od mniejszych i większych kroków. Dążymy na przykład do wprowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów, w którym znacznie ograniczymy ilość zużywanego papieru.

Idea Paperless University to jeden z priorytetowych celów ujętych w długofalowej strategii rozwoju Uniwersytetu. Zakłada ona uproszczenie procedur wewnętrznych, usprawnienie obiegu dokumentów i procesu podejmowania decyzji, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko naturalne.

Szanowni Państwo!

Społeczna odpowiedzialność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to zobowiązanie, do którego podchodzimy z pełną powagą. W strategii naszej Uczelni podkreślamy, że misją Uniwersytetu jest między innymi odpowiadanie na potrzeby regionu i kraju.

Cieszy bardzo fakt, że – we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – trafnie diagnozujemy potrzeby regionu i kraju w tym zakresie. Nasze działania zostały dostrzeżone przez Akademię Polskiego Sukcesu, która wyróżniła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Złotym Medalem Akademii za wieloletnie osiągnięcia w kształceniu kadr, osiągnięcia naukowe oraz działalność na rzecz dobra wspólnego. Z nieukrywaną radością przyjąłem to wyróżnienie z rok przedstawicieli Akademii z Panem prof. Michałem Kleiberem na czele.

Miło mi poinformować, że kierunki, które uruchomiliśmy w minionym roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na przykład o przyjęcie na psychologię starało się, w przeliczeniu na jedno miejsce, aż 13 osób, a na kryminologię 8 osób na jedno miejsce. Wszystko to przy nieustającej popularności kierunku lekarskiego i olsztyńskiej weterynarii. Ogromnie cieszy nas znaczący wzrost zainteresowania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim ze strony kandydatów na studia.

Pragnę Państwa poinformować, że w ostatniej rekrutacji, chęć rozpoczęcia nauki na UWM – największej uczelni w regionie, wyraziło około 2,5 tysiąca więcej kandydatów niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę ciągle jeszcze widoczny niż demograficzny – to duży skok. Bardzo cieszy nas ogromne zainteresowanie kierunkiem lekarskim, ale w obliczu problemów zdrowotnych, z którymi zmagają się: świat, Polska oraz – w szczególności bliskie naszemu sercu – Warmia i Mazury, mamy świadomość, że przed nami kolejne wyzwania w tym zakresie.

Perspektywiczne decyzje o tworzeniu nowych kierunków kształcenia i inwestowaniu w infrastrukturę medyczną stają się dla nas z każdym dniem jeszcze bardziej oczywiste. Pragnę jednak podkreślić ze szczególną mocą, że rozwój oferty kształcenia nie jest tylko kwestią śmiałego pomysłu i odważnej inicjatywy. To także ogromna odpowiedzialność za jakość kształcenia, a następnie równie wielkie nakłady pracy i wydatków. By móc zadbać o wysoką jakość kształcenia oraz o przyszłość naszego regionu, Uniwersytet potrzebuje zarówno dużego, nowoczesnego, wysokospecjalistycznego Szpitala Klinicznego, jak również nowoczesnego Centrum Kształcenia Medycznego i Rozwoju Fizycznego. Nie ukrywam, że liczymy w tym zakresie na finansowe wsparcie ze strony rządu i samorządu. Żywię ogromną nadzieję, że uda nam się połączyć zasoby i wysiłki by zrealizować te zamierzenia we współpracy z Państwem Parlamentarzystami, zjednoczeni wokół celu, niezależnie od poglądów i opcji politycznej. To nasza powinność wobec Warmii i Mazur i mieszkańców tego regionu.

Inwestycje te są kluczowe nie tylko dla funkcjonujących już kierunków: lekarskiego, ratownictwa medycznego, dietetyki, pielęgniarstwa i położnictwa, ale także dla nowych, które powstaną w połączeniu z innowacyjnymi badaniami naukowymi. Mam tu na myśli zarówno fizjoterapię, jak i farmację oraz analitykę medyczną.

Wiążę ogromne nadzieje z planowaną nową inteligentną specjalizacją regionalną „Zdrowe życie” i z zawiązanym 3. września tego roku Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe Życie”, w którym obok UWM jako lidera, występują takie uczelnie, jak: AWF w Warszawie, AWF w Katowicach, Politechnika Śląska oraz największe międzynarodowe i polskie firmy produkujące urządzenia i sprzęt medyczny, na czele z Philips Healthcare.

Uniwersytet jest gotowy do tego, by ramię w ramię z partnerami wspierać rozwój naszego regionu na wszystkich polach. Zdając sobie sprawę z naszej społecznej odpowiedzialności, a zarazem z możliwości wynikających z naszego potencjału, zaproponowałem w czerwcu powołanie Regionalnego Kongresu Społeczno-Gospodarczego oraz Rady Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W skład Rady i Kongresu wchodziliby przedstawiciele uczelni wyższych, władz regionalnych, biznesu oraz innych przedstawicieli szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego. Dziękuję wszystkim uczestnikom naszego czerwcowego spotkania za pozytywny odbiór tej inicjatywy i deklarację pracy w tworzonej Radzie. Celem tej inicjatywy jest zdiagnozowanie oddolnych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, makro, średnich i mikro firm, przedsiębiorców i mieszkańców, po to, by z udziałem ekspertów i badaczy z UWM wypracować innowacyjne i prorozwojowe rozwiązania dla naszego regionu.

Wśród najważniejszych kwestii, na rzecz których powinniśmy łączyć nasze siły, są inwestycje w zdrowie, pozwalające uczynić nasz region atrakcyjnym, nie tylko dla mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla, ale także turystów z Polski i zagranicy, w ramach tzw. całorocznej (nie tylko sezonowej) turystyki medycznej. Kolejnymi zagadnieniami są: gospodarka zero- i niskoemisyjna, technologie cyfrowe oraz zrównoważony rozwój.

Jestem przekonany, że znajdę w Państwu sojuszników dla tych działań – zwracam się w tym momencie do zacnych gości – przedstawicieli władz, biznesu, instytucji, z Panem Wojewodą, Marszałkiem, starostami, prezydentami miast, burmistrzami i wójtami na czele. Ze strony Uniwersytetu jest pełna gotowość do podjęcia współpracy.

Bycie naukowcem to nie tylko ogromny przywilej, możliwość rozwijania swoich pasji i radość odkrywania, ale także zobowiązanie. Zobowiązanie wobec społeczeństwa, dla którego na lepsze chcemy zmieniać naszą rzeczywistość.

Szanowni Państwo

Mówiąc o zmianach, nie mogę nie wspomnieć o tych, które dają nam powody do radości i motywację do dalszych starań. Zmienia się, na lepsze, pozycja naszego Uniwersytetu w rankingach międzynarodowych. Tym, co cieszy szczególnie, jest fakt, że w tym roku zadebiutowaliśmy w dwóch z nich. Mowa tu oczywiście o zestawieniach przygotowanych przez brytyjskie czasopismo „Times Higher Education”, które sklasyfikowało nas w 12. setce wśród najlepszych uczelni świata oraz doceniło nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i społeczności, czego dowodem było przyznanie UWM drugiego miejsca w Polsce.

W Globalnym Rankingu Przedmiotów Akademickich (GRAS), nazywanym rankingiem szanghajskim, UWM został sklasyfikowany w 2 dyscyplinach – technologia żywności i nauki weterynaryjne. W obu na pozycji między 201 a 300 miejscem. To dla nas duży sukces, szczególnie jeśli pod uwagę weźmiemy fakt, że poza naszym Uniwersytetem w zestawieniu znalazły się tylko 3 polskie uczelnie.

Czwartym międzynarodowym rankingiem, o którym chciałbym Państwu przypomnieć, jest Leiden University Ranking (Uniwersytetu w Lejdzie – najstarszego uniwersytetu w Holandii), który powstaje wyłącznie na podstawie danych bibliometrycznych dostępnych w bazie Web of Science. UWM zdobył w nim wysoką pozycję w obszarze nauk przyrodniczych i nauk o ziemi. W kategorii wpływ naukowy w tych obszarach nasza uczelnia zajęła 220. miejsce na świecie, 71. w Europie i 2. w Polsce. Pragnę podkreślić, że występowanie w rankingach, a w szczególności zajmowanie w nich wysokich pozycji, sprawia, że jesteśmy dostrzegani przez naszych potencjalnych partnerów naukowych z zagranicy, co z kolei stwarza możliwości rozszerzania współpracy, budowania nowych, międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołów badawczych, a to przekłada się na konkretne dobre efekty naukowe i finansowe dla Uczelni.

Szanowni Państwo!

Mam wrażenie, że nasza obecność we wspomnianych rankingach to potwierdzenie tego, że obraliśmy dobry kurs. Bardzo chciałbym, żeby były one dla nas inspiracją do podejmowania kolejnych naukowych wyzwań. Tym bardziej, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed naszą Uczelnią, jest spełnienie kryteriów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i nierozłącznie związanego z nim dobrego wyniku ewaluacyjnego dyscyplin naukowych, z których na naszej Uczelni będzie ocenianych aż 24. Zapewne nie muszę nikomu nawet przypominać, że dziś jesteśmy na ostatniej prostej przed rozpoczęciem tego historycznego procesu. Wierzę, że wspólnie, z wielką determinacją i w ogromnej mobilizacji, wykorzystamy te ostatnie trzy miesiące, by zebrać jeszcze więcej publikacji, odnotować jak najwięcej aktywności w projektach naukowych, a co za tym idzie zapracować na jak najlepszy wynik w poszczególnych dyscyplinach.

Tym, co pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość, jest fakt, że dobrze oceniana jest nasza aktywność publikacyjna. W latach 2017-2021 pracownicy UWM napisali ok. 20300 publikacji, z tego w czasopismach naukowych ponad 9,200. Bardzo cieszy nas wyraźny wzrost liczby artykułów w wysoko punktowanych periodykach. Z dumą myślimy także o liczbie zgłoszonych patentów i wzorów użytkowych, ponieważ nasza Uczelnia znajduje się pod tym względem w czołówce klasycznych uniwersytetów.

Niezmiennie zachęcam uczonych badaczy do aplikowania o granty. Dodatkowe środki finansowe są przecież okazją do tego, żeby spełniać swoje marzenia naukowe i badawcze. W latach 2017-2021 pracownicy naszego Uniwersytetu realizowali lub realizują 39 grantów międzynarodowych. Największy z nich opiewa na kwotę ok. 560 tys. euro.

Mam wielką nadzieję, że mimo doświadczania ograniczeń w wymianie międzynarodowej, z którymi mierzyliśmy się przez ostatnie miesiące, nasza aktywność na tym polu będzie rosła. Nie zniechęcajmy się trudnościami. Jestem przekonany, że mamy wiele do zaoferowania, a i wiele możemy zyskać, łącząc siły z koleżankami i kolegami z innych państw.

Szanowni Państwo!

Materialny wymiar naszych starań o poprawę kształcenia i prowadzenia badań naukowych na naszej Uczelni, widoczny jest w uniwersyteckich inwestycjach i modernizacjach. Realizujemy obecnie 8 inwestycji i 31 zadań modernizacyjnych. W naszych mediach społecznościowych na bieżąco staramy się relacjonować zaawansowanie budowy siedziby Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych. (koszt prawie 71 mln zł). Zakończenie tej jakże ważniej inwestycji planowaliśmy pierwotnie na koniec czerwca 2023 r., jednak sprawna realizacja prac budowlanych pozwala mieć nadzieję na skrócenie terminu oddania do użytku tego kompleksu o całe pół roku. Bez utrudnień realizowana jest także inwestycja rozbudowy nowego skrzydła szpitala uniwersyteckiego. W tej chwili trwa montaż okien i niebawem obiekt osiągnie stan surowy zamknięty. (Koszt tej budowy to ok. 53 mln zł).

Korzystając z okazji, jaką daje mi dzisiejsza uroczystość, chciałbym przypomnieć Państwu także o tym, że kończymy kolejny duży projekt: „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”, realizowany na 2 wydziałach: Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Żywności. Jego wartość to 16,5 mln zł. W ramach tego projektu powstała Poliklinika Wyjazdowa Dużych Zwierząt, którą obecnie wyposażamy w wysokiej jakości aparaturę i urządzenia.

Niebawem zakończy się także budowa obiektu do prowadzenia badań na zwierzętach gospodarskich. Z wymienionego projektu zmodernizowany został gruntownie weterynaryjny Ośrodek Badań Patomorfologicznych oraz dwie pracownie na Wydziale Nauki o Żywności. To nie wszystkie innowacje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. W planach jest  budowa Kliniki Weterynaryjnej Zwierząt Towarzyszących. Przewidywana wartość tej inwestycji to ponad 52 mln zł.

Przy tej okazji, po raz kolejny chcę podkreślić, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jednym z największych beneficjentów unijnych środków finansowych, pozyskiwanych przede wszystkim z RPO Warmia Mazury. Dziękuję Panie Marszałku za dostrzeganie potrzeb inwestowania w rozwój Uniwersytetu, za okazaną pomoc i prosimy o kontynuację.

Zakończyła się modernizacja unikatowego w skali kraju rezonansu magnetycznego w USK za kwotę 4,5 mln złotych, powiększany jest oddział intensywnej terapii z dodatkowymi stanowiskami za ok. 2 mln zł. Bardzo zawansowane są przygotowania do budowy Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi. Kończy się właśnie procedura przetargowa na tę inwestycję, która jest wyceniana na 19,5 mln zł.

Jak już wspominałem ogromne środki Uniwersytet przeznacza na modernizacje swoich obiektów. Proszę pozwolić, że wymienię tylko kilka:

  1. Zakup wyposażenia i aparatury do wspominanego w inwestycjach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” za ponad 50 mln zł.
  2. Zakup wyposażenia i aparatury dla Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife za ponad 20 mln zł.
  3. Etap końcowy osiągnęła modernizacja pomieszczeń w budynku pl. Łódzki 4 związana z projektem CHEMIA. Cały projekt kosztował 16,7 mln zł.
  4. Modernizacja stołówki za ponad 11,7 mln zł.
  5. Modernizacja Domu Studenckiego nr 10 za ponad 7 mln zł.
  6. Za podobna kwotę, czyli 7 mln zł zamierzamy zmodernizować budynek Wydziału Geoinżynierii przy ul. Oczapowskiego 1.
  7. W trakcie modernizacji jest już nasz Ośrodek Jeździecki. Prowadzone na nim prace będą nas kosztować 3 mln zł.

Droga młodzieży akademicka!

Serdecznie witam Was w naszej Uczelni! Podejmujecie naukę w czasie niezwykle trudnym nie tylko dla naszego kraju, ale także dla świata. Wierzę, że pomimo tych trudności, wspólnie z nauczycielami akademickimi – naukowcami pracującymi w naszym Uniwersytecie będziecie realizować swoje marzenia i kształtować przyszłą karierę zawodową. Pamiętajcie, że dołączyliście do naszej społeczności, aby studiować i rozwijać swoje talenty. Korzystajcie z szans, jakie się przed Wami otwierają.

Ten czas jest Wasz i od Was zależy, w jakim stopniu go wykorzystacie. Moi Drodzy, życzę Wam, byście byli otwarci i wrażliwi na świat i drugiego człowieka, byście nigdy nie ustawali w szukaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania, byście pamiętali, że u początków każdego odkrycia stoi Sokratesowe „nie wiem”, z którym z pokorą wszyscy dziś musimy się zmierzyć.

Wrażliwość na świat i drugiego człowieka, o której przed chwilą wspomniałem, musi być powiązana z mądrością i odpowiedzialnością, nie tylko za siebie, ale i za wszystkich tych, z którymi mamy kontakt i z którymi współtworzymy społeczności. Potrzeba tej mądrości opartej na wiedzy i odpowiedzialności za drugiego człowieka jest dziś wyraźna jak nigdy od czasu II wojny światowej. Niech na drodze Waszego rozwoju towarzyszy Wam motto: „Nie ten jest mądry kto dużo wie, ale ten kto przez wiedzę dużo rozumie”.

Wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszam do pracy na rzecz budowy naszego wspólnego dobra i pomyślności uczelni. Od nas wszystkich zależy, jaki będzie rozpoczynający się rok akademicki 2021/2022. Z tej okazji całej społeczności naszej uczelni życzę sukcesów w pracy, szczęścia osobistego, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz wiele optymizmu na co dzień.

Rok akademicki 2021 – 2022 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie uważam za otwarty.

Quod felix, faustum fortunatumque sit!

Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne.

Przemówienie JM Rektora dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM

podczas inauguracji roku akademickiego 2021-2022.

Komentarze nie są dozwolone.