Czym Zarząd Stowarzyszenia pragnie zająć się w 2012 roku?

Plan pracy:

  1. W dalszym ciągu inicjować i współdziałać w organizacji zjazdów koleżeńskich absolwentów, pozyskiwać nowych członków, a także wspierać działalność klubów regionalnych i branżowych;
  2. Promować absolwentów w zakresie ich osiągnięć zawodowych (naukowych), artystycznych, sportowych, itp.
  3. Przygotować do druku kolejne wydanie książki, w której znaczącą tematykę stanowić będą wspomnienia absolwentów (patrz „5 plus X” nr 1(72) 2012 r. – ogłoszono konkurs);
  4. Kontynuować zagospodarowanie „Promenady Absolwentów” i Alei Wydziałów;
  5. Poszerzyć zakres informacji i kontaktów pomiędzy absolwentami drogą elektroniczną (np. uruchomienie portalu internetowego Facebook);
  6. Kontynuować współpracę z dziekanami wydziałów i uczestniczyć czynnie (promocja Stowarzyszenia) w uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów lub indeksów nowoprzyjętym studentom;
  7. Umacniać współpracę z Akademickim Centrum Kultury i Promocji UWM, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Ośrodkiem Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego;
  8. Współpracować w przygotowaniu pracy magisterskiej poświęconej m.in. historii Stowarzyszenia Absolwentów, której opiekunem jest prof. Stanisław Achremczyk;

          W dalszym ciągu zarząd będzie wspierał Fundację w zakresie opracowywania i wydawania kwartalnika „5 plus X”, a także nowych zamierzeń podejmowanych przez zarząd Fundacji, przewidzianych statutami Fundacji i Stowarzyszenia.

            Wszelkie działania Stowarzyszenia i Fundacji mają na uwadze potrzeby absolwenta oraz UWM.

          W lutym br. obradowało prezydium Zarządu Stowarzyszenia, poszerzone o prezesów 3 klubów (Leon Szeląg, Jan Kumor i Edward Misiarczyk), na którym to m.in. omówiono szczegóły dotyczące wcielenia w życie planu pracy na 2012 rok oraz współpracy zarządów klubów w jego realizacji.

            Przychylając się do propozycji absolwentów – czytelników „5 plus X”, prezydium zarządu przy wsparciu prezesów klubów, postanowiono wyróżnić Złotą Odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM” czasopismo „5 plus X”, które zasłużyło się wielce w łączności absolwentów z macierzystą uczelnią i odwrotnie. W 2012 roku kwartalnik osiągnął „pełnoletniość” tj. 18 lat pracy na rzecz wypełniania statutowych celów stowarzyszenia. Jednocześnie złotą odznaką uhonorowano dr Bolesława Pilarka – redaktora naczelnego i współtwórcę czasopisma „5 plus X”. Wydawcą jest absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego. Dziękujemy!

            Ponadto, jedną z nowych propozycji do zrealizowania w 2012 roku uznano uruchomienie profilu Stowarzyszenia na portalu społecznościowym „Facebook”

 

prof. Andrzej Faruga

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „5 plus X” zakończyło 18 rok działalności. Z tej okazji prezydium Zarządu Stowarzyszenia przychylając się do propozycji wielu absolwentów, uhonorowało  Złotą Odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” zarówno czasopismo jak i jego  założyciela oraz redaktora naczelnego dr. inż. Bolesława Pilarka. Na zdjęciu od lewej: prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga (prezes  zarządu), red. Lech Kryszałowicz (wiceprezes), dr inż. Tadeusz Płodzień (wiceprezes),mgr inż. Eugeniusz Nowicki( sekretarz – na krześle), mgr inż. Jan Kumor (prezes  Zarządu  Regionalnego Klubu  „Olsztyńscy Cieszynianie”), mgr inż.  Edward Misiarczyk (sekretarz Zarządu  Branżowego Klubu „Zootechnicy”), dr inż. Leon Szeląg (prezes Zarządu Regionalnego Klubu „ Warmia”), dr inż. Bolesław Pilarek.

Komentarze nie są dozwolone.