Protokół z zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 11 września 2021 r.

Dr inż. Bolesław Pilarek powitał zebranych gości i przekazał głos przewodniczącemu zebrania prof. dr hab. Jerzemu Strzeżkowi – założycielowi i inicjatorowi powstania Stowarzyszenia oraz właścicielowi legitymacji członkowskiej nr 1 Stowarzyszenia Absolwentów UWM, podpisanej przez Saturnina Brzezińskiego 19.02.1994 r.

Prof. dr hab. Jerzy Strzeżek zwrócił się do zebranych: „Szanowni Państwo to wielki zaszczyt, że mogę zwrócić się do Państwa, jako właściciel legitymacji nr 1. Rok 1989 był bardzo złożonym okresem dla Polski od strony gospodarczej, społecznej, politycznej i moralnej. Wówczas byłem rektorem. Zastanawiałem się jak poprosić absolwentów o pomoc i jak pomóc absolwentom, bo chodziło o wspólnotę i tę wspólnotę utworzyliśmy w 1989 r. Cieszę się bardzo, że minął długi czas a Stowarzyszenie uzyskało aprobatę wśród absolwentów”.

Prof. dr hab. Jerzy Strzeżek nawiązał do piosenki, którą przełożył na kortowskie realia i która idealnie oddaje istotę istnienia Stowarzyszenia – „Bo wszyscy Kortowiacy to wspaniała rodzina, starsi i młodzi, chłopcy i dziewczyny”.

Przewodniczący spotkania przekazał głos prezesowi zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, który powiedział:

-„Szanowni Państwo, ponieważ nie było możliwości zorganizowania zebrania zarządu w kwietniu, ustaliliśmy, że protokół z ostatniego zebrania prezydium wyślemy Państwu z prośbą o uwagi, licząc na to, że ta droga łączności, w jakimś stopniu zastąpi nam zebranie. Zadaliśmy kilka pytań z prośbą o opinie, m.in.: co zrobić z osobami, które od 6 lat nie płacą składek. Nie miałem sumienia składać wniosku o ich skreślenie, ponieważ nie wiemy, czy któryś z nich nie jest chory, bo to nie humanitarne i nie koleżeńskie. Zapytałem o to wszystkich członków zarządu i honorowych członków, odpowiedziały 4 osoby – prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, mgr inż. Ireneusz Majewski – prezes Klubu Regionalnego „Ziemia Łomżyńska”, dr inż. Janusz Lorenz – wiceprezes zarządu i mgr inż. Jerzy Pantak – prezes Klubu branżowego „Rybacy”. We wnioskach, które zostaną odczytane były dwa pokrywające się. Otóż prof. dr hab. Jerzy Strzeżek zaproponował, żeby obecna kadencja była powtórzona, a dr inż. Janusz Lorenz, żeby wydłużyć kadencję o rok. Statut takiego rozstrzygnięcia nie przewidywał. Nawiązałem kontakt z prawnikiem i dostałem odpowiedź, że nie ma potrzeby przedłużać kadencji, ponieważ w Ustawie o Stowarzyszeniach z 1989 r. jest już nawiązujący do dzisiejszej sytuacji przepis – jeśli kadencja kończy się w okresie epidemii lub klęski żywiołowej wówczas kadencja zostaje przedłużona do 60 dni po odwołaniu klęski żywiołowej bądź pandemii.

Podczas trwania obecnej kadencji 4 osoby wykreślono z zarządu – prof. Andrzej Faruga i mgr inż. Józef Chrzanowski zmarli, a prof. Janusz Heller i mgr Dawid Jędrzejak złożyli rezygnację. Statut nie przewiduje uzupełnień członków zarządu w trakcie trwania kadencji. Może to zrobić tylko Walne Zebranie.

Fundacja im. M. Oczapowskiego  budowała Stowarzyszenie, ponieważ kupiła 17.000 adresów i wysłała pod nie „5 plus X”, deklaracje i zaproszenie do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia. Po tej akcji do Stowarzyszenia zapisało 425 osób, a zaczynaliśmy z 60 osobami. Stowarzyszenie nigdy nie miało lokalu, biurka i prezydium. Mgr inż. Kazimierz Rodek zajmował się składkami a ja „5 plus X”. Stowarzyszenie żyje z zapasów, jakie wypracowała Fundacja. Jestem społecznym prezesem Stowarzyszenia i Fundacji, natomiast jestem wynagradzany jako redaktor „5 plus X”. Wielu członków Stowarzyszenia obawia się, że wygórowane ambicje następnych prezesów  mogą zepchnąć na dalszy plan dobro Stowarzyszenia. Sukcesy osiągaliśmy, gdy wszystkich jednoczył jeden cel. Tymczasem już można zauważyć rozbieżność interesów, czego dowodem mi edzy innymi są: niewyjaśniony incydent z zaginionymi książkami (kilkuset) promującymi Uniwersytet i jego absolwentów (  z tytuły  serii” Olsztyn Uniwersytecki” i  „W kortowskim kręgu”), propozycje połączenia dwóch różnych fundacji, w tym  jednej nie przynoszącej dochodów,  czy przeniesienie uroczystości Dnia Absolwenta z sali z tradycjami ( w niej odbywały się pierwsze w Kortowie  inauguracje roku akademickiego, była aula wykładowa, biblioteka i kino, a wiec był to pierwszy ośrodek kultury) pod namiot, bo tam będą sprzedawali piwo. W związku z tym mam taką propozycję, żeby już w tej kadencji włączyć więcej osóbi do pracy, aby od przysłowiowej podszewki poznali dotychczasowe dokonania Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji oraz zamierzenia, żeby nie zgłaszali propozycji  z innej bajki. Przypominam, że obowiązuje nas apel z zebrania sprawozdawczo-wyborczego z 22 kwietnia 2017 r.:

Apel

Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów UWM do Rady i Fundacji im. M. Oczapowskiego

 

W trosce o zapewnienie ciągłości realizacji głównego celu Stowarzyszenia (rozdz. II, par. 5 – statutu), jakim jest „podtrzymywanie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią dla prowadzenia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy warsztatem pracy naukowej i dydaktycznej, jakim jest uczelnia a absolwentami” – zebrani członkowie na Walnym Zebraniu w dniu 22 kwietnia br., zwracają się apelem do wydawcy czasopisma „5 plus X” o wydzielenie, z rezerwy finansowej Fundacji, stosownej kwoty pieniężnej zabezpieczającej ciągłość publikacji kwartalnika – przynajmniej na okres 10 lat. Dotyczy to uwzględnienia realnych kosztów opracowania redakcyjnego (ewentualnych honorariów), druku, wysyłki, itp.

Publikacja „5 plus X” jest bowiem najważniejszym łącznikiem Stowarzyszenia i uczelni z absolwentami i odwrotnie oraz jedynym tego typu czasopismem w Polsce.

Kilku kolegów zgodziło się kandydować do następnego zarządu, dlatego proponuję włączenie ich do zespołów, żeby nie gubić ich z pola widzenia. Chcemy dać im szansę poznania od środka Stowarzyszenia, jego funkcjonowania i wzajemnych zależności między Fundacją i Stowarzyszeniem. Proponuję, żeby w ramach Stowarzyszenia powstały zespoły złożone z członków obecnego zarządu i osób, które wyraziły chęć kandydowania. Wymienialiby się wiedzą, doświadczeniem i informacjami o działalności Stowarzyszenia.

3 lata temu rozpoczęły działalność dwa zespoły:

 • Wydział Kultury – mgr inż. Maria Bentkowska, dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz, dr inż. Krystyna Smoczyńska i mgr Przemysław Zieliński;
 • Zespół ds. współpracy z organizacjami samorządowymi – dr inż. Janusz Lorenz i prof. dr hab. Jan Tywończuk;

Teraz proponuję:

 • Zespół ds. Klubów: – prof. dr hab. Maria Ankudowicz – Bielińska, dr inż. Eryka Białłowicz, dr inż. Leon Szeląg, mgr inż. Ryszard Czechowski, mgr inż. Ireneusz Majewski, mgr inż. Piotr Zgórzyński, mgr inż. Rajmund Ronchetti plus mgr inż. Zdzisław Szczepkowski, prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, prof. dr hab. Leszek Rogalski, mgr inż. Anna. Borawska i mgr inż. Jerzy Pantak.
 • Zespół ds. organizacji szkoleń i kursów na uprawnienia – kursy dla absolwentów 1 stopnia studiów. Przez dwa lata kursy kończyło po 38 osób. Miały być tez kursy na opiekunów kolonii, ale nie skończyliśmy działań w tym kierunku. Proponowany skład: - prof. dr hab. Józef Tworkowski plus prof. dr hab. Stefan Smoczyński i prof. dr hab. Roman Kisiel.
 • Zespół ds. organizacji spotkań wybitnych absolwentów ze studentami – dr Krzysztof Łożynski, mgr inż. Andrzej Milkiewicz, mgr inż. Damian Godziński i mgr Lech Kryszałowicz.
 • Zespół ds. promocji UWM – po jednym przedstawicielu z każdego klubu, którzy pomogą w organizacji spotkań w Polsce oraz dr Ewa Kokoszko, mgr inż. Andrzej Korzep i Jan Małgorzewicz.
 • Zespół organizacyjny – dbanie o rozwój Stowarzyszenia, niezależnie od tego, że takie zobowiązanie dotyczy każdego członka zarządu. – mgr inż. Jan Skamarski, mgr inż. Władysław Płoski i mgr inż. Marta Bulik.
 • Zespół ds. seniorów – chodzi o zaległości i sytuacje osób starszych, może potrzebują pomocy, zespól zrobiłby rozeznanie co jest z naszymi kolegami – przedstawiciele klubów, bo są na miejscu.

To tyle z moich propozycji”.

Prof. dr hab. Jerzy Strzeżek zaprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. Henryka Lelusza do zabrania głosu: „Proszę Państwa komisja odbyła w trakcie kadencji 4 spotkania, sprawdzała dokumenty finansowe, które były prowadzone przez Panią Agnieszkę Szulich, nie było żadnych uchybień zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zarząd wykazywał dużą aktywność w działalności Stowarzyszenia – organizacja imprez i uczestnictwo w imprezach państwowych. Podsumowując – komisja udziela absolutorium dotychczasowemu zarządowi i życzymy powodzenia w dalszej działalności”.

Treść protokołu Komisji Rewizyjnej:

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie w dniu 02.09.2021.r.

W sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM

w Olsztynie .

Komisja w składzie :

 1. Przewodniczący – prof. dr hab. Henryk Lelusz

 2. członek – dr inż. Henryk Bolejko

 3. członek – dr inż. Jan Prusik

 4. członek – prof. dr Aleksander Surażyński

 5. członek – mgr inż. Józef Ślimak

 

Komisja Rewizyjna w dniu 2.09.2021 r. dokonała wglądu w księgi i dokumenty finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2017-2020.

Dokumentacja finansowa prowadzona była na bieżąco, dokumenty opisywano w sposób nie budzący wątpliwości. Księgowania dokumentów dokonywała Agnieszka Szulich. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskiwało dochody głównie ze składek członkowskich i innych dochodów określonych statutem, które zostały rozliczone. Stowarzyszenie zachowało płynność finansową, zobowiązania były realizowane na bieżąco, nie było potrzeby zaciągania kredytów. Środki pieniężne w Stowarzyszeniu wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze. Wynik finansowy netto za rok obrotowy jest to różnica pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy. Rachunek wyników na przełomie lat 2017-2020 kształtował się następująco (w zł): 2017- strata 9 753,93; 2018-strata 745,27 ; 2019-zysk 6 732,23 ; 2020-zysk 10 245,13.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na zaległości w opłacaniu składek przez członków, którzy generują olbrzymie koszty około 37 440 zł. Nowo wybrany Zarząd powinien zając się tym problemem.

Na zebraniu 14.12.2018r.na funkcję prezesa został wybrany dr inż. Bolesław Pilarek i pełni ją do chwili obecnej. Zarząd pod jego kierownictwem pracuje i osiąga pozytywne wyniki. Poprawił się wynik finansowy oraz zwiększyła działalność poszczególnych kół .. Organizowano spotkania członków, odczyty, wieczorki taneczne, ogniska, rajdy, kluby, galerie, wydawano książki oraz redagowano czasopismo dla absolwentów „5 plus X”.

Komisja rewizyjna stwierdza, że Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM pracuje społecznie, a na szczególne wyróżnienie zasługują Prezes dr inż. Bolesław Pilarek oraz Głowna Księgowa mgr Agnieszka Szulich, którzy organizują pracę całego Stowarzyszenia, m.in.: poprzez wspólne przygotowanie spotkań klubów, organizację wystaw, fundowanie nagród książkowych wyróżniającym się absolwentom, reprezentowanie Stowarzyszenia w uroczystościach patriotycznych.

Po przeanalizowaniu powyższych dokumentów Komisja stawia wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz stwierdza, że działalność finansowa Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie w latach 2017-2020 była prowadzona poprawnie.

 

 

Olsztyn, 2.09.2021 r.”

 

Przewodniczący zebrania poprosił sekretarza zarządu mgr inż. Jana Skamarskiego o odczytanie wniosków i propozycji zgłoszonych przed zebraniem.

Odpowiedzi na pytania Prezydium Zarządu Stowarzyszenia i wnioski Prof. dr hab. Jerzy Strzeżek:

WYBRANE PROBLEMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UWM W AKTUALNEJ SYTUACJI POSTPANDEMICZNEJ

WNIOSEK GENERALNY:

- Uwzględniając aktualną sytuację w gospodarce narodowej, edukacji i szkolnictwie wyższym (w tym UWM ) kontynuację działalności aktualnego składu osobowego Prezydium Zarządu i Zarządu Stowarzyszenia (z ewentualnymi propozycjami uzupełnień osobowych ) należy uznać za w pełni uzasadnioną. PROPOZYCJE DO EWENTUALNEGO ROZWAŻENIA PRZEZ PREZYDIUM ZARZĄDU

1.W pełni uzasadnione i niezbędne jest spotkanie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia z aktualnymi władzami rektorskimi UWM w celu określenia zasadniczych zadań Stowarzyszenia związanych z funkcjonowaniem Uczelni ( dotyczy to również statusu Fundacji im. M. Oczapowskiego ). Wskazanym będzie ustalenie przez JM Rektora osoby-prorektora do bezpośredniej współpracy ze Stowarzyszeniem.

2. W celu rozszerzenia i aktualizacji członkowstwa w Stowarzyszeniu cenna jes  wskazana przez Prezydium inicjatywa aktywnej współpracy z samorządami lat studiów.

a/ Czy w Uczelni nadal funkcjonują rozwiązania organizacyjne procesu dydaktycznego przy bezpośrednim udziale tzw. kierowników lat ( uprzednio – opiekunów la ). Jeżeli tak to należałoby doprowadzić do spotkania władz Stowarzyszenia z kierownikami ostatnich lat studiów inżynierskich i magisterskich oraz odpowiednimi prodziekanami.

b/ Zgłaszam ponadto wniosek dotyczący utworzenia nowych tzw. klubów branżowych (sekcji) wynikających z działalności zespołów kultury studenckiej. Członkami omawianych klubów byliby absolwenci uczelni wieloletni uczestnicy zespołów kultury studenckiej.

Dla przykładu: klub absolwentów związanych z Zespołem Pieśni i Tańca „Kortowo” (aktualnie kierownik Zespołu – mgr Ewa Kokoszko) Nazwa klubu: Klub Kortowskich Tancerzy. Dotyczyć to może również np. Chóru Akademickiego im. W. Wawrzyczka, ale również innych zespołów. W tym celu niezbędny będzie kontakt bezpośredni z Akademickim Centrum Kultury (kierownik: Krzysztof Podolak ).

3. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia ( rozdz.II Cel i środki działania &5) proponuję rozważyć przez władze Stowarzyszenia sprawę bezpośredniej współpracy z przedstawicielami samorządów regionalnych (terenowych) min. przez okresową reprezentację członków samorządów (gmin, powiatów, województw) w składzie Zarządu Stowarzyszenia.

Serdecznie Wszystkich Pozdrawiam- Jerzy Strzeżek

 

Mgr inż. Ireneusz Majewski:

- działania zarządu stowarzyszenia należy ocenić b. dobrze. Wykazuje cały czas inicjatywę, bez której w kołach byłoby jeszcze trudniej,

- ze składek nie powinno się zwalniać ({są i tak b. niskie) natomiast podjąć działania o kierunku grzecznościowego przypominania (pismo z załączonym przekazem)

- brakuje dla przewodniczących kół informacji o wypełnionych deklaracjach i osobach, które zapłaciły składki. Informacja taka pomoże przewodniczących na lepszą ich ściągalność,

- należy przemyśleć system informowania kół o absolwentach kończących uczelnia. Informacja taka dałaby możliwość kontaktu. Dotychczas odbywa się to pocztą pantoflową.

 

 • Dr inż. Janusz Lorenz:

 

-Pandemia osłabiła naszą działalność i dlatego uważam, że kadencję zarządu naszego Stowarzyszenia należy przedłużyć o rok w niezmienionym składzie. Ja sam w wyniku pandemii zostałem bardzo, ale to bardzo osłabiony. Mimo to parę osiągnięć mogę zaliczyć na nasze konto. Od 30 lat jestem członkiem ruchu rotariańskiego w Polsce. Zadaniem ruchu jest czynienie dobra na świecie. Każdy rotanariusz pamięta, że jest przede wszystkim Polakiem i dobro polskiego narodu jest dla niego nadrzędne.

 

 • Mgr inż. Jerzy Pantak:

 

Dzień dobry Koleżankom i Kolegom,

 

Oto moje uwagi i wnioski związane z majowym protokołem Prezydium i proponowanym walnym zjazdem:

 

1. Zaległe składki: proponuję skreślenie osób notorycznie niepłacących, oczywiście po trzykrotnym bezowocnym upomnieniu w połączeniu z równoczesnym zaprzestaniem wysyłania im czasopisma „5+x”. To drugie może ich bardziej poruszyć…

2. Kolportaż czasopisma: a/ ograniczenie kosztów wysyłki wyniknie z pkt 1,

b/ proponuję, by członkom Stowarzyszenia z terenu Olsztyna nie wysyłać czasopisma pocztą, lecz rozdawać za pośrednictwem prezesów Klubów lub wyznaczonych przez nich kolporterów własnych.

3. Nowi członkowie: spotkania agitacyjne z aktywistami samorządu studenckiego (wydziałowymi) powinny się oczywiście odbywać, ale lepszy skutek byłby chyba, gdyby namawiać do Stowarzyszenia członków zespołów artystycznych, sportowych i turystycznych (powołać np. klub Artyści Kortowa z sekcjami chórzystów, tancerzy, itp., Klub Sportowców, Klub Turystów), co byłoby przedłużeniem ich związków z uczelnią na wzór grupy A*R*T*.

4.Zjazd powinien się odbyć z udziałem delegatów, np. w proporcji 1 delegat na 5 członków. Oszczędzi to kłopotów finansowo-organizacyjnych. Delegatów kluby mogą wybrać np. do 20 sierpnia.

5. Skład Zarządu: powinni wchodzić do niego przedstawiciele klubów.

6. Na koniec wyrażam głęboki niepokój związany z sygnalizowanymi próbami przejęcia Fundacji Oczapowskiego przez kogoś (kogo?) lub połączenia jej z inną fundacją.

Bez uchwały naszego walnego zebrania nikt nie ma prawa stanowić o losach fundacji (patrz par. 25 Statutu Fundacji).

 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Do zobaczenia na walnym zebraniu.

 

Jerzy Pantak

 

 • Wniosek mgr Agnieszki Szulich:

Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości zmian w statucie dotyczących ułatwienia reprezentowania zarządu w instytucjach bankowych.

 

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja.

Zebrani zaakceptowali propozycje powołania zespołów. Zebrani zgodzili się z wnioskiem dotyczącym zmiany sposobu reprezentacji zarządu w instytucjach bankowych. Zaproponowali rozmowę z bankiem, w którym Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy, w celu ustalenia najbardziej pasujących obu stronom sposobów reprezentacji.

Członkowie zarządu rozpoczęli dyskusje na temat tego, jak pozyskać nowych członków w szeregi Stowarzyszenia. Dr inż. Eryka Białłowicz zaproponowała, by czasopismo „5 plus X” rozkładać w budynkach UWM, żeby były ogólnodostępne dla studentów. Prof. dr hab. Henryk Lelusz zaproponował, żeby przez dziekanów skontaktować się z pracownikami naukowymi prowadzącymi seminaria i oni opowiadaliby studentom o Stowarzyszeniu. Dr inż. Jan Prusik zaproponował, żeby studentów zaznajamiać z działalnością Stowarzyszenia na rok przed ukończeniem studiów. Dr inż. Leon Szeląg zauważył, że powiększanie szeregów Stowarzyszenia powinniśmy zacząć od przyjmowania absolwentów pracujących na uczelni, zarówno pracowników naukowych, jak i pracowników administracyjnych. Można byłby z nich utworzyć Klub branżowy – pracowników UWM. prof. dr hab. Jerzy Strzeżek przypomniał o swojej propozycji założenia nowych Klubów na bazie działających część ACK.

Zebrani członkowie zarządu poparli wniosek o to, żeby zaprzestać wysyłki czasopisma „5 plus X” do osób zalegających ze składakami. Z wykreśleniem ich z listy członków wstrzymać się należy do momentu zbadania ich obecnej sytuacji zdrowotnej i finansowej.

Mgr inż. Ryszard Czechowski zaproponował, żeby sprawdzanie zaległości w składkach zacząć od członków istniejących klubów. W ściągalność zaległości zaangażowałyby się zarządy klubów.

Członkowie zarządu z optymizmem jednogłośnie przyjęli propozycję dr inż. Bolesława Pilarka dotyczącą powstania nowych zespołów w ramach Stowarzyszenia.

Na tym dyskusje zakończono.

Prof. dr hab. Jerzy Strzeżek podziękował zebranym za dyskusję, poprosił o przemyślenie poruszanych w trakcie spotkania spraw i podkreślił, że w dalszym ciągu musimy dbać o dobre relacje z JM Rektorem, dziekanami i kierownikami katedr. Musimy pamiętać o rozwijaniu Stowarzyszenia poprzez powstawanie nowych klubów.

 

Protokołowała Agnieszka Szulich

Fot. Jerzy Pantak

Komentarze nie są dozwolone.