Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2017-2021

Podczas walnego zebrania 22 kwietnia 2017 r. wybrano zarząd na kadencję 2017-2021 w następującym składzie: Maria Bentkowska, Eryka Białłowicz, Alina Tupieka-Buszmak, Ryszard Czechowski, Janusz Heller, Andrzej Faruga, Dawid Jędrzejak, Bolesław Krzywda, Tadeusz Kłos, Lech Kryszałowicz, Janusz Lorenz, Krzysztof Łożyński, Ireneusz Majewski, Aleksander Nazarko, Bolesław Pilarek, Władysław Płoski, Stefan Smoczyński, Agnieszka Szulich, Jan Skamarski, Leon Szeląg, Józef Tworkowski, Jan Tywończuk, Jerzy Przyborowski, Jan Małgorzewicz, Józef Chrzanowski, Andrzej Korzep, Zdzisław Smardzewski, Tadeusz Płodzień.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Henryka Bolejko, Henryka Lelusza, Jan Prusika, Aleksandra Surażyńskiego, Józef Ślimaka.

W wyniku głosowania jawnego członkami prezydium zostali: A. Faruga,  prezes, J. Heller, J. Tworkowski, B. Pilarek, L. Kryszałowicz, zastępcy prezesa, J. Skamarski, sekretarz, A. Szulich, skarbnik.

W trakcie kadencji wystąpiły niekorzystne okoliczności natury personalnej oraz wynikające z trwającej od początków 2020 r. pandemii COVID-19, które w istotny sposób ograniczyły zakres  działalności Stowarzyszenia:

1. Nastąpiło zmniejszenie składu zarządu. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia prof. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c. 11.06.2018 r. przekazał obowiązki prezesa dr. Bolesławowi Pilarkowi, a 6.09.2018 r. zrezygnował z funkcji prezesa. Pan Profesor Andrzej Faruga zmarł 31.10.2018 r. We wrześniu z funkcji wiceprezesa zrezygnował prof. dr hab. Janusz Heller. Na zebraniu 14.12.2018 r. Bolesława Pilarka wybrano na funkcję prezesa, a dr. inż. Janusza Lorenza na funkcję wiceprezesa. Nieco później na funkcję wiceprezesa wybrano dr. Krzysztofa Łożyńskiego. Ze względu na wyjazd za granicę z funkcji członka zarządu zrezygnował mgr Dawid Jędrzejak. W czasie kadencji zmarł dr inż. Józef Chrzanowski oraz  Prezes Klubu branżowego „Zootechnicy” dr inż.  Ryszard Pałach

2. W marcu 2020 r. wybuchła w Polsce pandemia, która uniemożliwiła właściwe funkcjonowanie Stowarzyszenia i jego klubów. Z tego względu zrealizowaliśmy tylko część z zaplanowanych zadań. W 2020 roku nie można było zorganizować 19 zjazdów. Nie odbyły się również organizowane w latach poprzednich kursy dla studentów w zakresie uprawnień do pracy specjalistycznymi maszynami rolniczymi.

Po zmianach organizacyjnych zamierzaliśmy kontynuować przyjęty na początku kadencji program, wzbogacając go o nowe elementy, co znalazło odzwierciedlenie w zmodyfikowaniu zakresów zadań.

Prezes dr inż. Bolesław Pilarek – kierowanie pracami zarządu, współpraca z władzami i jednostkami Uniwersytetu, władzami województwa i miasta oraz z klubami; reprezentowanie Stowarzyszenia oraz dbanie i utrwalanie dziedzictwa i dobrego wizerunku Uniwersytetu, Stowarzyszenia Absolwentów i ich poprzedników (m. in. poprzez redagowanie „5 plus X”, strony internetowej i pisanie publikacji).

Wiceprezes dr inż. Janusz Lorenz – w naszym gronie ma największe doświadczenie w pracy w administracji, gdyż był wojewodą i senatorem, dlatego do jego zadań należała współpraca z jednostkami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych i pozyskiwanie środków dla Stowarzyszenia Absolwentów. Dr inż. Janusz Lorenz reprezentuje Stowarzyszenia Absolwentów w Prezydium Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Hołdu Pruskiego w Olsztynie i w Stowarzyszeniu Rotary Club Olsztyn.

Do priorytetowych zadań pozostałych wiceprezesów należało nawiązanie długofalowej, kompleksowej współpracy z kierownictwami wydziałów Uniwersytetu, prezentowanie Stowarzyszenia oraz organizowanie spotkań absolwentów ze studentami, a także szkoleń i kursów dla zainteresowanych zdobyciem uprawnień.

Wiceprezes prof. dr. hab. Józef Tworkowski – współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt, Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej, Wydziałem Nauki o Żywności, Wydziałem Nauk o Środowisku, Wydziałem Nauk Technicznych. Organizowanie kursów dla studentów na dodatkowe uprawnienia.

Wiceprezes dr Krzysztof Łożyński – współpraca z Wydziałem Humanistycznym, Wydziałem Nauk Społecznych, Wydziałem Prawa i Administracji, Wydziałem Sztuki oraz Olsztyńskim Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. biskupa Andrzeja Batorego.

Wiceprezes mgr Lech Kryszałowicz – współpraca z Wydziałem Biologii i Biotechnologii, Wydziałem Nauk Medycznych, Wydziałem Nauk Ekonomicznych, Wydziałem Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Wydziałem Matematyki i Informatyki. Jest autorem „Galerii” osób wyróżnionych przez Stowarzyszenie Statuetką „Primus Inter Pares” oraz absolwentów wyróżniających się w działalności zawodowej czy naukowej, znajdującej się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Sekretarz Jan Skamarski - sprawy organizacyjne, w tym: prowadzenie pełnej dokumentacji, protokołów z posiedzeń zarządu i prezydium, uchwał, wpisanych do księgi protokołów (wymóg statutowy); ewidencjonowanie członków zwyczajnych, osób odznaczonych, itp.

Skarbnik Agnieszka Szulich – zajmuje się ewidencjonowaniem składek członkowskich, aktualizacją danych absolwentów i analizą zaległości. Zajmuje się księgowością Stowarzyszenia – prowadzi księgi rachunkowe, rozlicza FV, jest osobą odpowiedzialną za kontakty z urzędem skarbowym i bankiem, przygotowuje roczne sprawozdania finansowe i wysyła do odpowiednich jednostek. Wspiera działalność klubów Stowarzyszenia, przygotowuje zaproszenia i zajmuje się ich wysyłką. Przygotowuje kwartalne sprawozdania finansowe dla prezesa Stowarzyszenia. Wspólnie z prezesem zarządu prowadzi stronę internetową Stowarzyszenia. Współorganizuje Dzień Absolwenta oraz inne imprezy stowarzyszeniowe. Zajmuje się przygotowaniem i wysyłką kwartalnika „5 plus X” (ok. 3600 egzemplarzy rocznie). Organizuje zjazdy absolwentów.

Agnieszka Szulich z uwagi na posiadane kwalifikacje księgowej, prowadzi odpłatnie (umowa o dzieło) księgowość finansową Stowarzyszenia.

Zarząd powołał Wydział Kultury, którym kieruje mgr inż. Maria Bentkowska. Natomiast na opiekuna artystycznego Galerii Stowarzyszenia Absolwentów powołano dr Joannę Bentkowską-Hlebowicz.

Zarząd powołał prof. dr. hab. Jana Tywończuka na pełnomocnika ds. współpracy ze szkołami średnimi.

Sprawy  finansowe

Stan kasy Stowarzyszenia w czerwcu  2021 r. wynosił 77,96 zł. Stan rachunku bankowego – 42,379,94 zł. Przychody ze składek – 13,845,00 zł. Pozostałe przychody – 400,00 zł. Koszty prowadzonej działalności – 3.566,39 zł. Od 6 lat 153 osoby z kraju i 3 z zagranicy nie płacą składek. Łącznie z tego tytułu ponieśliśmy koszty w wysokości 37,440,00 zł

Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie i Fundacja są osobnymi organizacjami, ale łączy je wspólny cel, jakim jest działalność na rzecz Uniwersytetu i Stowarzyszenia oraz integracja absolwentów. W Uniwersytecie funkcjonują na prawach gości. Obie organizacje połączone są unią personalną, co przy wzajemnym szanowaniu obowiązków i kompetencji ułatwia funkcjonowanie.

Z tego względu na wniosek ówczesnego prezesa prof. Andrzeja Farugi obecni na poprzednim walnym zebraniu podjęli stanowisko skierowane do Rady i Zarządu Fundacji, w sprawie rezerwy finansowej.

Członkowie Stowarzyszenia zebrani na Walnym Zgromadzeniu, w dniu 22 kwietnia 2017 roku, doceniają olbrzymią rolę absolwenckiego czasopisma „5 plus X” w zacieśnianiu więzi między absolwentami a uczelnią macierzystą. Prezentowanie wszechstronnego rozwoju uniwersytetu, jego osiągnięć naukowych, poziomu i szerokiej oferty kształcenia, napawa nas dumą, jak również daje możliwość promocji uczelni w lokalnych społecznościach.

Uważamy, że należy zapewnić wszelaką pomoc, zwłaszcza finansową na kontynuowanie tego dzieła, w dłuższej perspektywie czasowej.

Zwracamy się do Zarządu i Rady Fundacji, wydawcy czasopisma „5 plus X”, o potraktowanie tego zagadnienia priorytetowo i m.in. wydzielenie z rezerwy finansowej Fundacji odpowiedniej kwoty pieniężnej, zabezpieczającej ciągłość publikacji co najmniej w perspektywie 10-15 lat. Czasopismo stowarzyszenia „5 plus X” jest jedynym tego typu kwartalnikiem w Polsce.

Członkowie zebrania postawili na dobrą wolę Zarządu i Rady Fundacji. Tymczasem część członków jest przekonana, że opłaca składki organizacyjne a inni myślą, że to prenumerata. Koszty wydawania czasopisma ponosi Fundacja, a składki zbiera Stowarzyszenie. Co będzie, gdy się zmienią relacje i każdy Zarząd będzie dbał tylko o własny interes?

Okazało się jednak w trakcie tej kadencji, że nie wszyscy  pamiętają o tym celu i zgłaszają inne propozycje. Interpretacje często nie są tożsame z rzeczywistością. Jest takie powiedzenie: gdy dwóch mówi to samo, to nie jest to samo. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy nie wszyscy dyskutanci mają gruntowną wiedzę o historii, uchwałach i różnych uwarunkowaniach lub mają różne cele. W naszej działalności tylko wspólny cel gwarantuje sukces.

Działalność organizacyjna

Przypomnę więc, że dzięki bardzo dobrej współpracy w minionych 30 latach Stowarzyszenie wspólnie z powołaną Fundacją im. M. Oczapowskiego utworzyło pomost łączący absolwentów z macierzystą uczelnią. Wydajemy jedyne czasopismo absolwentów w kraju oraz książki, organizujemy zjazdy absolwentów poszczególnych roczników studiów, prowadzimy stronę internetową. Zorganizowaliśmy Promenadę Absolwentów, posadziliśmy 5 Dębów Pamięci i zainstalowaliśmy przed nimi stosowne tablice. Za pośrednictwem Fundacji im. M. Oczapowskiego podejmujemy różne działalności zarobkowe itp.

Nasza działalność jest zauważana i doceniana. Świadczą o tym nie tylko otrzymane dyplomy i podziękowania wiszące na ścianie sekretariatu, ale także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej opublikowane w 3 numerze „5 plus X” z 2020 r. Przed 3 laty z rąk dr. inż. Gustawa Marka Brzezina marszałka województwa warmińsko-mazurskiego otrzymaliśmy ważny do 2020 r. Certyfikat „Produkt Warmia i Mazury” za organizowanie w trzydziestoleciu ponad 300 zjazdów absolwentów UWM. W ubiegłym roku certyfikat został przedłużony o 2 lata. Fundacja co roku organizowała kilkanaście zjazdów, w których łącznie uczestniczyło kilkaset osób. Ze względu na pandemię w 2020 nie mogliśmy zorganizować ani jednego spotkania absolwentów.

Na każdym zjeździe oraz uroczystościach wręczania dyplomów zachęcaliśmy do wstępowania do Stowarzyszenia. Jednak są to imprezy do składania gratulacji władzom Uniwersytetu i wydziałów, pracownikom nauki oraz otrzymującym dyplomy, a nie prezentowania osiągnięć i potrzeb Stowarzyszenia.

Zarząd podczas Święta Uniwersytetu (piknik dla pracowników) zorganizował w pobliżu Klubu ARTON „Strefę Absolwentów”.

Wiele uwagi poświęcaliśmy ochronie dziedzictwa narodowego. W naszym przypadku za dziedzictwo narodowe uznaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości, dokonania Uniwersytetu i absolwentów oraz organizacji działających zarówno w UWM jak i w poprzedzających go uczelniach, gdyż – jak powiedział Marszałek Józef Piłsudski –  Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości, ani prawa do przeszłości.

W porozumieniu z władzami Uniwersytetu, co roku, w Święto Uniwersytetu lub w Dniu Absolwenta sadziliśmy Dąb Pamięci i instalowaliśmy specjalna tablicę.

W 2018 r. przed Centrum Konferencyjnym – uczczenie 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W 2019 r. przed Centrum Konferencyjnym – uczczenie XX-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów UWM

W 2020 r. w pobliżu Promenady Absolwentów – upamiętnienie działalności organizacji absolwenckich w UWM i poprzedzających go uczelniach.

* W latach 1919-1939 w AR w Bydgoszczy i PWGW w Cieszynie działała Korporacja „Kujawja.”

* W roku 1957 powołany  przez absolwentów Komitet zorganizował w dniach 4-6 lipca I Zjazd Absolwentów 3 uczelni: PWSGW w Cieszynie, WSGW w Łodzi i WSR w Olsztynie (1034 uczestników).

* W latach 1965-1967 funkcjonował Klub Absolwentów WSR w Olsztynie.

* W latach 1967-1991 istniało Towarzystwo Przyjaciół WSR/ART w Olsztynie.

* Od1989 działa Stowarzyszenie Absolwentów ART/UWM w Olsztynie.

W 2021 r. w pobliżu Promenady Absolwentów – „W hołdzie studentom Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, którzy w październiku 1956 r. solidaryzując się z walczącym narodem węgierskim zorganizowali zbiórkę pieniędzy i oddawanie krwi oraz wiece poparcia”.

Dla uczczenia naszego dziedzictwa zorganizowaliśmy trzy wystawy.

Pierwsza wystawa, w Bibliotece Miejskiej i Baccalarium, była poświęcona 75-rocznicy osadnictwa na Warmii i Mazurach. Inicjatorami byli: jeden z pierwszych osadników dr Feliks Walichnowski, dr Leon Szeląg, mgr Marta Bulik, dr Dorota Czaplicka, mgr inż. Maria Bentkowska i dr inż. Eryka Białłowicz.

Druga wystawa, w Baccalarium, poświęcona była 70-leciu – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Inicjatorami byli dr Feliks Walichnowski i Bolesław Pilarek (tekst). Uczestniczyli w niej artyści z kierowanej przez prof. dr hab. Antoniego Jarczyka Artystycznej Rezerwy Twórczej i Galerii Artystycznej Stowarzyszenia Absolwentów, której szefuje mgr inż. Maria Bentkowska.

Trzecia wystawa była zatytułowana „Węgierskie Akcenty w Kortowie”. W okresie pandemii zorganizowało ją 5 osób (dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz, mgr Maria Bentkowska, prof. Janusz Guziur (tekst i część zdjęć), dr Bolesław Pilarek (tekst-wstęp) i mgr Agnieszka Szulich), wykorzystując teksty i zdjęcia wcześniej zamieszczone w „5 plus X” oraz fotosy udostępnione przez Wydawnictwo „ELSET”. Poświęcono ją solidaryzowaniu się kortowskich studentów z Węgrami w 1956 r. i kształceniu węgierskich studentów na byłym Wydziale Rybackim oraz współpracy naukowej.

Naszym najnowszym kierunkiem działalności była organizacja szkoleń/kursów dla  studentów, które poza programem nauczania dają dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia do pracy specjalistycznymi maszynami rolniczymi.

Wymiernymi efektami było zorganizowanie szkoleń na operatora kombajnów zbożowych, pras i sieczkarni rolniczych oraz wózków  jezdniowych podnośnikowych w tym ładowarek teleskopowych. W 2018 r. szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, prowadzone przez firmę „Centrum Szkoleń BHP” z Łodzi ukończyło i otrzymało stosowne certyfikaty w języku polskim i angielskim w zakresie:

- operatorów  kombajnów zbożowych – 32 osoby

- obsługi sieczkarni polowych – 28 osób

- obsługi pras rolniczych – 30 osób

W roku 2019 szkolenie ukończyło i zdobyło uprawnienia:

- w zakresie operatorów kombajnów zbożowych – 17 osób

-  obsługi sieczkarni polowych -  16  osób

- obsługi pras rolniczych  – 16 osób

- obsługi ładowarek teleskopowych, wózków jezdnych (szkolenie zakończone  egzaminem  przed UDT) – 6 osób.

W 2020 r. rozpoczęto nabór kandydatów na szkolenie, niestety wybuch pandemii COVID-19 i przejście studentów na kształcenie zdalne uniemożliwiło realizację szkoleń.

W roku 2021 ze względu na kształcenie zdalne nie podjęto organizacji  szkoleń.

W okresie przed pandemią przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w wydziałowych uroczystościach wręczania dyplomów absolwentom. Wyróżniającym absolwentom wręczali nagrody książkowe i adresy SA.

W ostatnich 2 latach ze względu na pandemię i wynikające z niej ograniczenia nie utrzymywano bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem studentów. Sporadyczne spotkania ograniczały się do rozmów z przedstawicielami samorządu studenckiego i dotyczyły przyszłości współpracy Stowarzyszenia Absolwentów i Samorządu Studenckiego. Działalność tą prowadzi wiceprezes prof. dr hab. Józef Tworkowski.

Przypomnę, że przez wiele lat działalność Zarządu Stowarzyszenia ograniczała się do uczestnictwa w statutowych zebraniach i korzystania z zaproszeń na niektóre uroczystości. Naszą działalność zdynamizowało dopiero powołanie Klubu „POMORZE”. Później powstały kolejne kluby i Artystyczna Galeria Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Od tamtej pory Stowarzyszenie pracuje systemem klubowym. Na deklaracji umieściliśmy informację z kontaktami do prezesów.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, które zgłaszają ciekawe pomysły i ochoczo je realizują, nasza działalność ma „absolwenckie serce i duszę”. Z tego względu przed wyborami przygotowaliśmy specjalny numer „5 plus X” (nr 1 z 2021 r.) poświęcony działalności klubowej, który traktujemy jako część naszego sprawozdania z działalności. Przesyłamy go razem ze sprawozdaniem, gdyż zawiera teksty członków zarządów, a więc osób najlepiej zorientowanych. Zdecydowaliśmy się na takie rozstrzygnięcie, gdyż pojawiają się różne ustne interpretacje naszej działalności, co świadczy o braku gruntownej wiedzy. Pełnienie funkcji na naszych szczeblach to nie celebra lecz długofalowa praca u podstaw. Słowo pisane ma przewagę nad mówionym.

Szefowie trzech klubów swoje informacje o działalności opublikowali przed ukazaniem się numeru specjalnego, dlatego dziś poświecimy im choć po kilka zdań.

- Wystawy organizowaliśmy w Klubie Baccalarium i w Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM znajdującej się w Bibliotece Uniwersyteckiej powiedziała mgr Maria Bentkowska, założyciel Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Od pierwszego wernisażu we wrześniu 2015 r. przygotowano 37 wystaw, na których prace zaprezentowało 133 osoby. Prace wystawiali absolwenci ART, WSP, UWM, studenci UWM, pracownicy i emeryci a także amatorskie grupy malarskie. Wystawy absolwenckie przyczyniały się do propagowania sztuki, ale także promocji Uniwersytetu, Stowarzyszenia Absolwentów UWM i Fundacji im. M. Oczapowskiego. Wernisaże towarzyszące wystawom gromadziły wiele osób.

- Klub Miłośników Poezji przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM istnieje od 30 czerwca 2017 r. – powiedział jego prezes prof. dr hab. Leszek Rogalski. W latach 2008-2020 członkowie Klubu wydrukowali na łamach „5 plus X” 55 wierszy. Dotychczas wydali 7 tomików poezji. Opublikowano w nich 268 wierszy.

- Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM powstał w 2018 r. Przy wsparciu Urzędów Marszałkowskich w Olsztynie i Kielcach – powiedział prezes prof. dr hab. Zdzisław Ciećko - wydaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów UWM, 2 książki, pod redakcja Bolesława Pilarka „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach” oraz „Kielczanie, Warmiacy i Mazurzy”. W obu zaprezentowano po 45 osób będących naukowcami, wykładowcami uczelni, nauczycielami, znanymi lekarzami. Zorganizowaliśmy kilka spotkań, podczas których wystąpili: lek. med. Stanisław Niepsuj, Antoni Kwaśniewski, Andrzej Osuchowski, prezes Warszawskiego Koła Kielczan i prof. dr hab. Adam Zięcik. dr h.c.

W czerwcu Klub Regionalny „POMORZE” Stowarzyszenia Absolwentów oraz wspólnie: Artystyczna Galeria Stowarzyszenia Absolwentów UWM, Klub „Zootechnicy” i Klub „Kresowiacy” wznowiły działalność. Dziękujemy ich zarządom, a zwłaszcza prezesom: Ryszardowi Czechowskiemu, Marii Bentkowskiej, Eryce Białłowicz i Ryszardowi Pałachowi.

Nie udało się przekształcić Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego i pozyskiwanie 1% od podatków na finansowanie potrzeb seniorów. Nie udało się także powołać wydziału organizacyjnego, który skoncentrowałby się na pozyskiwaniu nowych członków. Powinniśmy wrócić do pomysłu zorganizowania klubu dla seniorów absolwentów i pracowników UWM.

Przed przygotowaniem sprawozdania, chcąc poznać opinie wielu osób (nie można było zrobić zebrania), wysłaliśmy do członków zarządu i Honorowych Członków Stowarzyszenia protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium z prośbą o: odpowiedzi na kilka pytań (w tym o osoby, które nie płacą składek), uwagi do dotychczasowej działalności, propozycje i wnioski. Odpowiedzi nadesłali: prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, mgr inż. Ireneusz Majewski, mgr inż. Jerzy Pantak i dr inż. Janusz Lorenz. Będą odczytane na sprawozdawczo-wyborczym zebraniu.

Przygotowane zostało porozumienie Stowarzyszenia z władzami Uniwersytetu, które  po konsultacjach i poprawkach prawnika pana Jakuba Goericka zostało przekazane do podpisu JM Rektorowi.

* * *

 

Wszystkim pełniącym funkcje w naszym Stowarzyszeniu należy się szacunek, gdyż angażują swój prywatny czas, a często i pieniądze. Przypominam, że przyjęliśmy zasadę, że w skład nowego zarządu powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich wydziałów i prezesi klubów. Przedstawicieli wydziałów powinni zarekomendować wiceprezesi zarządu odpowiedzialni za poszczególne jednostki organizacyjne uczelni. Taką listę powinniśmy zatwierdzić podczas ostatniego posiedzenia Prezydium. Natomiast na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wypada poprosić, żeby obecni na zebraniu członkowie zwyczajni Stowarzyszenia pozbyli się nadmiernej skromności i sami zadeklarowali chęć pracy na rzecz absolwentów i uczelni. Do zrealizowania naszego programu potrzebne jest bowiem większe grono ludzi dobrej woli, o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach i związkach ze środowiskiem absolwentów różnych wydziałów i lat studiów oraz mających świadomość, że to są przede wszystkim obowiązki.

Serdecznie dziękujemy ze współpracę władzom uczelni na czele a poprzednim JM Rektorem prof. dr hab. Ryszardem Góreckim i obecnym JM Rektorem dr hab. Jerzym Przyborowskim, prof. UWM, kierownictwom poszczególnych wydziałów oraz członkom: Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, Komisji Rewizyjnej, zarządów klubów, rady i zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego oraz pozostałym osobom, które choć w najmniejszym stopniu wspierały naszą działalność, a zwłaszcza:

- kierownictwu i studentom Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Akademickiej Orkiestry Dętej oraz członkom Chóru im. prof. W. Wawrzyczka.

- prof. Stanisławowi Achremczykowi

- ks. kanonikowi Mirosławowi Huleckiemu

- kolegom Kazimierzowi Gołębieckiemu i Januszowi Pająkowi – za dokumentację filmową i fotograficzną imprez Stowarzyszenia i uczelni.

Prezes Zarządu

Dr inż. Bolesław Pilarek

Komentarze nie są dozwolone.