Nowy Klub regionalny „Olsztyńscy Cieszynianie”

            Realizując cele statutowe Stowarzyszenia, absolwenci WSR-ART-UWM w Olsztynie, związani ze Śląskiem Cieszyńskim, a mieszkający w Olsztynie, postanowili zorganizować Klub regionalny „Olsztyńscy Cieszynianie”.

            Głównym celem Klubu jest podtrzymywanie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią, tych zamieszkałych w Olsztynie z tymi, którzy mieszkają (pracują) na Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu.

            Hasłem przewodnim Klubu „Olsztyńscy Cieszynianie” jest motto Macierzy Ziemi Cieszyńskiej „Szanujmy i pomnażajmy dorobek naszych ojców”.

            Zakres podejmowanych (w planie) inicjatyw członków Klubu dotyczyć będzie:

- współpracy z Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Klubem regionalnym Stowarzyszenia „Ziemia Cieszyńska”,

- inicjowanie i współorganizowanie seminariów lub opracowań historycznych dotyczących twórców uczelni Kortowskiej, zasłużonych profesorów i studentów pochodzących lub związanych ze Śląskiem Cieszyńskim,

- współpraca z Akademickim Ośrodkiem Kultury i Promocji UWM, szczególnie w zakresie popularyzacji pieśni, tańców i strojów Śląska Cieszyńskiego,

- współpraca z redakcją kwartalnika „5 plus X” w zakresie opracowań historycznych łączących ziemię warmińsko-mazurską z cieszyńską (związki osobowe, kulturalne, naukowe, itp.),

- promocja malarstwa autorstwa absolwentów związanych z regionem Cieszyńskim.

            Członkowie – założyciele Klubu wybrali zarząd w składzie:

- prezes zarządu           mgr Jan Kumor

- zastępca prezesa       mgr Jan Macura

- sekretarz                    mgr Maria Bentkowska

            Na pełnomocnika Klubu do kontaktów z Klubem regionalnym „Ziemia Cieszyńska” wybrano kol. prof. Janusza Guziura.

Komentarze nie są dozwolone.