Inauguracyjne przemówienie JM Rektora dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM

Dostojni Goście, Wysoki Senacie,

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo!

Po raz 22 inaugurujemy dzisiaj rok akademicki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Inauguracja ta jest z kilku powodów wyjątkowa, zarówno w wymiarze ogólnospołecznym, uniwersyteckim, jak i dla mnie – w wymiarze osobistym. Panująca pandemia ogranicza normalne funkcjonowanie społeczeństwa i w znacz­nym stopniu dotyka także szkolnictwo wyższe i naukę. My, jako odpowiedzialne władze uniwersyteckie, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo naszych studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników wspomagających proces dydaktyczny, także postanowiliśmy wprowadzić ograniczenia minimalizujące ryzyko zakażeń. Jednak z całą mocą chciałbym podkreślić, że priorytetem nadal pozostaje wysoka jakość kształcenia i prowadzenia badań naukowych – wysoka na ile w tych trudnych warunkach jest to możliwe. Wierzę, że uda nam się w roku akademickim 2020/2021 zrealizować wszystkie zadania zgodnie z przyjętym, nietypowym harmonogramem i zakończyć go z sukcesem i w zdrowiu.

Wymiar uniwersytecki dzisiejszej uroczystości wynika jednak przede wszystkim z innych powodów, myślę, że wszystkim tu obecnym znanych i związanych także z wymiarem dla mnie osobistym. Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rozpoczyna się nowa kadencja władz rektorskich wszystkich uczelni wyższych w Polsce, w tym w naszym Uniwersytecie. W ten oto sposób dotarliśmy do wymiaru osobistego. Pragnę w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego podziękować raz jeszcze Radzie Uczelni i Wysokiemu Kolegium Elektorów za akceptację i wybór mojej osoby na rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty­nie. Z radością i pokorą, świadom wyzwań i odpowiedzialności, staję tu dzisiaj by wypowiedzieć przed Państwem i całą społecznością akademicką słowa, które skierowałem do Wysokiego Kolegium Elektorów 10 czerwca tego roku – bezpośrednio po wyborze: „Oddajecie Państwo w moje ręce to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze – nasz Uniwersytet. Zrobię wszystko, żeby Państwa zaufania nie zawieść”.

Cytuję samego siebie nie dlatego, żeby stawiać się w rzędzie klasyków godnych cytowania, ale żeby podkreślić, że swoje przedwyborcze deklaracje i zobowiązania traktuję serio i w pełni je podtrzymuję również dziś, 4 miesiące po wyborach. Zrobię wszystko żeby nakreślone cele zrealizować. Zdaję sobie sprawę, że będzie to możliwe tylko przy zgodnej współpracy całego środowiska i pełnej mobilizacji. O to z całego serca apeluję. Wspólnie możemy bardzo wiele. Niech ambitne cele nas motywują, a dobro Uniwersytetu będzie dla nas wspólnym celem. Zapraszam wszystkich pracowników, studentów i doktorantów: stawmy się w jednym szeregu na służbę Uniwersytetowi.

Mam także świadomość wysoko ustawionej dla mnie, jako trzeciego rektora tego Uniwersytetu, poprzeczki. Gołym okiem i bez specjalnego wysiłku dostrzec można efekty zarządzania Uniwersytetem przez moich zacnych poprzedników, a w szczególności Jego Magnificencję prof. Ryszarda Góreckiego, który w 21-letniej historii naszego Uniwersytetu, funkcję rektora pełnił 17 lat. Uniwersytet zmienił się nie do poznania, rozrósł się infrastrukturalnie i organizacyjnie, ubogacił i wyrósł na liczącą się instytucję w kraju i za granicą. Raz jeszcze Panie Rektorze, w imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu, serdecznie dziękuję!

Współpracę z setkami instytucji i przedsiębiorstw bardzo sobie cenimy, serdecznie za nią dziękujemy i liczymy na jej kontynuację. Podobnie postrzegamy relacje z parlamentarzystami, krajowymi i regionalnymi władzami państwowymi i samorządowymi. Symbolicznym wyrazem bardzo dobrego stanu tych relacji jest obecność na dzisiejszej uroczystości najwyższych przedstawicieli tych władz. Dziękuję, że przyjęli Państwo zaproszenie i przybyli na dzisiejszą uroczystość.

Szczególne znaczenie ma dla nas współpraca z innymi ośrodkami akademickimi i naukowymi. Nieprzypadkowo w scenariusz najważniejszej w roku uroczystości akademickiej włączyliśmy ceremonię nadania doktoratów honoris causa dwom wybitnym uczonym, z którymi naszą uczelnię łączy wieloletnia i owocna współpraca. Obu Panom Profesorom dziękuję za przyjęcie godności doktorów honorowych naszego Uniwersytetu. Poczytujemy sobie za zaszczyt móc wpisać Panów nazwiska w poczet członków naszej uniwersyteckiej wspólnoty. Chcielibyśmy traktować dzisiejszą promocję jako wyraz znaczenia, jakie ma dla nas współpraca z uczonymi z innych ośrodków.

Szanowni Państwo!

Szczycimy się nie tylko ugruntowaną pozycją wśród polskich uniwersytetów. Nasza uczelnia ma wiele sukcesów, z których jesteśmy dumni, wielokrotnie o nich mówimy, dziś jednak chciałbym się skupić na przyszłości. W swoim wystąpieniu wyborczym mówiłem o tym, że nadszedł czas podjęcia kolejnych wyzwań. Naszym celem, do którego chcemy dążyć jest znalezienie się w elitarnym gronie uczelni badawczych (Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza), obecnie jesteśmy w gronie beneficjentów programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Mówiłem też, że niewiele nam brakuje, aby spełnić kryteria uniwersytetu badawczego.

Kryteria pierwszego rozstrzygniętego konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” stanowiły, że co najmniej połowa naszych jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi musiała mieć kategorię naukową A+ albo A. Ten warunek obecnie spełniamy: na 15 jednostek, 8 posiada kategorię A. Podstawowe jednostki organizacyjne w rozumieniu starej ustawy powinny posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach nauki. Ten warunek spełniamy z nawiązką. Mamy takie uprawnienia w 15 dyscyplinach i aż w 7 dziedzinach, czyli wszystkich istniejących dziedzinach. W tej chwili żadna jednostka organizacyjna, będąca jednostką naukową, nie ma kategorii naukowej C. Wszystkie nasze kierunki kształcenia mają ocenę pozytywną, a wśród nich aż 6 posiada ocenę wyróżniającą. Są to: rolnictwo, zootechnika (dwukrotnie), inżynieria środowiska, rybactwo oraz geodezja i kartografia oraz politologia.

Z przedstawionych informacji moglibyście Państwo odnieść mylne wrażenie, że pomimo spełniania kryteriów nie zgłosiliśmy się do konkursu. Winien jestem zatem Państwu wyjaśnienie. Z żalem muszę przyznać, że nie mogliśmy przystąpić do konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w jego regulaminowym czasie, gdyż wtedy nie spełnialiśmy pierwszego kryterium, cztery wydziały z 8 obecnie posiadających kategorię A uzyskały tę kategorię w wyniku odwołania się od decyzji, ale po zamknięciu konkursu.

Ogromnym wyzwaniem, przed którym stoi nasz Uniwersytet jest uzyskanie dobrego wyniku ewaluacyjnego dyscyplin naukowych. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad czeka nas w 2022 roku. Ewaluacji poddane zostaną 24 dyscypliny naukowe skupione w 7 dziedzinach.

Przy ocenie będą brane pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących ocenianą dyscyplinę. Od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do nadawania stopni naukowych, autonomia prowadzenia studiów, szkół doktorskich, a także wysokość subwencji z budżetu państwa. Ewaluacja nie jest więc już tylko sprawą kierownika dyscypliny czy dziekana, ale każdego pracownika naukowego. Tak więc ogromnie liczę na zaangażowanie każdego pracownika w tej kwestii i apeluję o mobilizację do całej społeczności akademickiej. Oprócz uzyskania dobrego wyniku ewaluacyjnego dyscyplin, do najważniejszych zadań należy utrzymanie istniejących oraz uzyskanie nowych uprawnień akademickich.

Obecnie mamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 15 dyscyplinach, a w przypadku 22 dyscyplin posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Warto dodać, że decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Uniwersytet w ostatnim czasie otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch nowych dyscyplinach: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o bezpieczeństwa (w przypadku tej drugiej informacja sprzed trzech dni).

Dziekanom i społeczności akademickiej wydziałów: Geoinżynierii oraz Prawa i Administracji składam gratulacje i życzenia dalszego dynamicznego rozwoju, a przede wszystkim dobrej oceny ewaluacyjnej w nowych dyscyplinach.

Zwiększa się nasza aktywność naukowa i publikacyjna, ale ogromny nacisk należy położyć na zwiększenie liczby projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, w szczególności realizowanych z partnerami z zagranicy. Liczę także na dalszy, intensywny rozwój współpracy z podmiotami gospodarczymi, zwiększenie zakresu usług badawczych oraz komercjalizację wyników naszych badań naukowych i zwiększenie przychodów uczelni w tym zakresie.

Szanowni Państwo!

Działania zmierzające do zapewnienia nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej i badawczej to jeden z najważniejszych warunków rozwoju. Jednak musimy pamiętać także o tym, że duszą Uniwersytetu są przede wszystkim ludzie wraz z ich talentami, pomysłami, dorobkiem naukowym i artystycznym.

Prawdziwy rozwój na miarę epokowych wyzwań i potrzeb to rozwój przez pryzmat człowieka. Staramy się zapewnić naszym pracownikom dobre i stabilne warunki pracy, samorealizacji oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego.

Obecnie na naszym Uniwersytecie realizujemy 3 duże projekty nakierowane na rozwój zarówno pracowników dydaktycznych, naukowych,  jak i administracyjnych oraz studentów, na łączną kwotę ponad 55 mln złotych, w tym 14 mln na zagraniczne i krajowe staże naukowe i naukowo-dydaktyczne.

Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że projekty te wygrały w trudnej rywalizacji z innymi uczelniami w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a przygotowywane były przez naszych pracowników, na bazie ich pomysłów i przeprowadzonej analizy potrzeb. Należą się  im gratulacje i podziękowania, co niniejszym czynię.

Pierwszym projektem ze wspomnianych wcześniej jest projekt pt. „Program rozwojowy UWM”.  W realizacji programu uczestniczy prawie 2500 osób (w tym: 489 nauczycieli akademickich, 1294 studentów i doktorantów oraz 700 osób zatrudnionych w administracji).

Dzięki przyznanym funduszom (33 mln zł) uczelnia do 2022 zrealizuje 18 zadań, w tym 16 zadań z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, np. przygotowanie i realizacja nowych programów kształcenia w języku angielskim.

Kolejny program to: „UWM – Uniwersytet wielkich możliwości” skupiony przede wszystkim na podniesieniu jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz podniesieniu kompetencji studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Projekt będzie trwał do 2023 roku.  Najważniejsze zadania w tym projekcie to przystosowanie programów kształcenia studentów do zmieniających się warunków rynku pracy, podwyższanie kompetencji i umiejętności zawodowych studentów poprzez  liczne szkolenia, warsztaty, staże i wizyty studyjne w firmach czy w końcu podwyższanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie w pracy informatycznych narzędzi – tak w obecnych warunkach niezbędnych, np. nauczyciele z Wydziału Lekarskiego odbędą m.in. kursy efektywnego nauczania w najlepszych ośrodkach Europy.

Dopełnieniem poprzednich dwóch projektów jest trzeci: „Żagiel możliwości – uczelnia dostępna”. Jego celem jest zwiększenie dostępności naszego Uniwersytetu dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano w nim szereg działań organizacyjnych, remontowych oraz przede wszystkim likwidujących bariery architektoniczne. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2020 r. i będzie trwać do końca września 2023 r. Na realizację zadań ujętych w projekcie przewidziano ponad 5,8 mln zł. Projekt przewiduje m.in. remont i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na Akademickie Centrum Wsparcia, zakup narzędzi psychologicznych, zatrudnienie psychologów – terapeutów, utworzenie Akademii Projektowania Uniwersalnego, zatrudnienie rzecznika ds. równości szans, likwidację barier architektonicznych, zwiększenie dostępności studentów z niepełnosprawnością do zasobów bibliotecznych, seminaria, wyjazdy studyjne i szkolenia.

Nigdy wcześniej Uniwersytet i jego pracownicy nie mieli takich funduszy, które można by przeznaczyć na rozwój kompetencji, zdobycie dodatkowych kwalifikacji i rozwój osobisty.  Stąd apel – skorzystajmy wszyscy z tej szansy, wykorzystajmy efektywnie każdą złotówkę, gdyż druga tak szansa może nie być nam dana.

Szanowni Państwo!

Wspomniałem przed chwilą o dalszym rozwoju infrastruktury. Po wielu latach starań ruszyła w tym roku budowa nowej siedziby wydziałów Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji. Dziś właśnie, przed chwilą, odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Jeśli inwestycja będzie realizowana tak, jak do tej pory, studenci, doktoranci i pracownicy tych wydziałów już za trzy lata będą mieć do dyspozycji nowoczesny, przestronny obiekt o powierzchni łącznej ponad 12,5 tys. m2. Znajdą się w nim nowoczesne sale wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne, komputerowe. Będzie tam między innymi: sala sądowa, sala ćwiczeń form teatralnych, przedszkolna, logopedyczna, zajęć praktyczno-technicznych, sala muzyczna i laboratorium kryminalistyczne. Budowa rozpoczęła się w kwietniu i powinna się zakończyć w roku 2023. Koszt inwestycji to około 70 mln zł, z czego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam na ten cel 12 mln zł dofinansowania. Na ręce Pana Ministra prof. Wojciecha Maksymowicza składam serdeczne podziękowania.

Chciałbym dodatkowo przekazać Państwu informację, że zgodnie z deklaracją złożoną przez Pana Ministra (myślę Panie Ministrze, że mogę liczyć na potwierdzenie) jest duża szansa na uzyskanie kolejnego wsparcia finansowego tej inwestycji ze strony MNiSW. Stosowny wniosek został w tej sprawie złożony.

W 2022 roku powinna zakończyć się budowa północnego skrzydła Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Koszt inwestycji wynosi ponad 40 mln zł z dużym udziałem środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia. W pięciokondygnacyjnym budynku znajdą się liczne, niezbędne w funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i kształceniu medycznym kliniki, oddziały, pracownie i laboratoria. Znajdzie w nim miejsce także Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, a w jej obecnym miejscu uruchomiony zostanie tak bardzo pożądany Oddział Geriatrii. Poza tym zostanie tam umiejscowiona Klinika Neurologii z oddziałem udarowym oraz Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, radiologia, pracownia rezonansu, sala angiokardiologiczna, apteka, laboratorium analityczne, pracownia serologiczna, bank krwi, punkt pobrań przy laboratorium, rehabilitacja neurologiczna i ogólnoustrojowa z 30 łóżkami. Oprócz tego w nowym budynku znajdą się sale dydaktyczne dla studentów.

Niezależnie od tej inwestycji Uniwersytet planuje zakup ultranowoczesnego mikroakceleratora liniowego do radiochirurgii. Środki na ten cel w kwocie 18 mln zł mają pochodzić z dodatkowo przekazanych Uniwersytetowi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obligacji skarbowych, za co składam również serdeczne podziękowania.

Problemem wciąż aktualnym i wyzwaniem na najbliższą przyszłość pozostaje poprawa warunków studiowania na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym i dietetyce oraz własna nowoczesna baza kliniczna. Kształcenie w tych zawodach, jak wszyscy wiemy, stanowi obecnie priorytet nie tylko w skali regionalnej, ale i ogólnokrajowej. Liczę, że uda nam się zrealizować tę inwestycję przy dużym wsparciu Samorządu Województwa w nowej perspektywie finansowej UE oraz budżetu państwa.

Inwestycją w trakcie realizacji jest Poliklinika Wyjazdowa Dużych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Obecnie poliklinika dysponuje pomieszczeniami adaptowanymi, które nie zapewniają odpowiednich warunków. Nowa wyjazdowa poliklinika zapewni spełnienie kryteriów wymaganych przy ubieganiu się o akredytację międzynarodową jakości kształ­cenia, poprawi komfort pracy oraz znacznie zwiększy możliwości realizacji badań naukowych w obszarze weterynaryjnych nauk klinicznych. Koszt inwestycji to ok. 6 mln zł bez wyposażenia (jest to wkład własny UWM). Resztę potrzebnych środków uczelnia ma zagwarantowaną w realizowanym projekcie „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” finansowanym ze środków RPO Warmia Mazury na lata 2014-20.

Jesteśmy na etapie końcowym z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Utworzenie nowoczesnej infrastruk­tury dydaktycznej  dla kierunku chemia”, którego całkowity koszt wyniósł 16,7 mln zł, z czego 11,3 mln otrzymaliśmy z RPO Warmia Mazury. Warto dodać, że kształcenie na kierunku chemia, obok m. in. psychologii, kryminologii i pielęgniarstwa w filii w Ełku, jest uruchamiane z powodzeniem od tego roku akademickiego.

Uniwersytet realizuje także dużą inwestycję z myślą o mieszkańcach naszego miasta i regionu, a nawet kraju, z myślą o promocji nauki: Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji – Kortosfera. Zakończyliśmy etap budowy, teraz rozpoczynamy przygotowania do skompletowania unikatowych ekspozycji związanych z tematyką, w której specjalizuje się nasza uczelnia: zdrowie i żywienie człowieka. Na tę inwestycję otrzymaliśmy 16,7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za współpracę przedstawicielom samo­rządów naszego regionu na czele z Panem Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem.

Mamy świadomość tego, że spełniamy ważną misję w regionie. Przygotowujemy wykwalifikowaną kadrę dla instytucji i przedsiębiorstw Warmii i Mazur, zapewniamy transfer najnowszych technologii i innowacji do gospodarki regionalnej, poprzez komercjalizację wyników badań i instytucjonalne wsparcie, jesteśmy także czynnym uczestnikiem i koordynatorem budowania strategii rozwoju regionu i Olsztyna.

Uniwersytet będąc politycznie neutralnym, dbając o tolerancję i jako miejsce poszukiwania prawdy, a zarazem jej głoszenia jest także ważnym kreatorem budowy społeczeństwa obywatelskiego regionu poprzez organizowanie ogólnodostępnych spotkań tematycznych i wykładów otwartych. Współpracujemy intensywnie z licznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku i  Uniwersytetem Dzieci. Uczelnia ma również wielkie znaczenie kulturotwórcze, poprzez swoich twórców-artystów z Wydziału Sztuki i ACK. Razem z placówkami kulturalnymi miasta Olsztyna i regionu możemy i chcemy wypełniać część misji związanej ze wzbogacaniem kultury i dziedzictwa narodowego.

Warto wreszcie pamiętać, że uniwersytet to jeden z największych pracodawców i inwestorów w regionie, przez co w skali mikro przyczynia się strukturalnie i finansowo do rozwoju gospodarki.

Szanowni Państwo!

Inauguracja nowego roku akademickiego jest momentem wyjątkowym dla każdej uczelni: to klauzula wytyczająca wszystkim studentom i pracownikom ramy obowiązku, zaangażowania i twórczej pracy na kolejny rok. To także moment ważny i ożywczy dla naszego miasta oraz dla całego regionu Warmii i Mazur. Jednak najbardziej wyjątkową chwilą jest dla studentów pierwszego roku. To dziś, Moi Kochani, jeszcze kandydaci, ale za chwilę po złożeniu ślubowania już studenci, po raz pierwszy przekroczycie mury naszej uczelni jako pełnoprawni członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To dziś złożycie ślubowanie, które nada Wam przynależne prawa, ale też obowiązki. Dlatego pozwolę sobie w pierwszych słowach zwrócić się do dzisiejszych bohaterów uroczystości:

Drodzy Immatrykulowani!

Serdecznie witam Was w murach naszej uczelni. Rozpoczynacie dziś zupełnie nowy etap swojego kształcenia, ale w jakże nietypowej sytuacji.  Wierzcie mi, wiele bym dał, by ten rok był tradycyjnym, normalnym czasem nauki i realizacji Waszych pasji i zainteresowań. Zapewniam, że wszyscy wkładamy wiele wysiłku, by zneutralizować skutki pandemicznych uciążliwości. W trosce o Wasze bezpieczeństwo wdrażamy hybrydowy model kształcenia, łączący tryb stacjonarny z e-learningiem. Wierzę w to (jestem wręcz pewien), że wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu i wsparciu wszystkich nauczycieli akademickich, zachowamy wysoki standard nauczania. Życzę Wam z całego serca, byście bezpiecznie i w zdrowiu realizowali program nauczania na wybranych kierunkach. Nie mam wątpliwości, że zdobędziecie u nas oczekiwane wykształ­cenie, a niecodzienna sytuacja tylko pomoże w nauce samodzielnego, kreatywnego myślenia.

Drodzy Studenci, mam też nadzieję, że będziecie korzystać z wyjątkowych warunków w naszym pięknym kampusie, że będziecie aktywnie współtworzyć życie studenckie poprzez działalność w samorządzie, agendach, zespołach tanecznych, chórach, teatrach studenckich, orkiestrze akademickiej, kołach naukowych i licznych sekcjach sportowych. Życzę, by lata studenckie przyniosły Wam najcenniejsze wartości i najpiękniejsze przeżycia. Wybraliście bardzo dobrą uczelnię. W najnowszym rankingu fundacji „Perspektywy” polskich uniwersytetów klasycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski awansował na siódme miejsce, przypomnę tylko, że w poprzednich latach zajmował dziewiątą lokatę. UWM świetnie wypadł także w ogólnej klasyfikacji wszystkich szkół wyższych w Polsce. Tu awansowaliśmy z 31. miejsca na 26.

Największym atutem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Potwierdza to 4. miejsce w rankingu pod względem warunków kształcenia. Tu wyprzedzają nas tylko: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski. Ważny jest też ranking kierunków studiów, który obejmował 70 najpopularniejszych kierunków studiów. W tym rankingu w pierwszej „10” w Polsce znalazło się aż 12 kierunków z UWM. Najwyżej sklasyfikowanym kierunkiem na UWM jest zootechnika – zajmująca 2. miejsce w Polsce. Na 3. miejscu uplasowała się weterynaria, a na 4. architektura krajobrazu, inżynieria środowiska oraz kierunki rolnicze i leśne. 5. miejsce w Polsce zajmuje dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Z kolei na 6. miejscu w Polsce znalazły się aż 3 kierunki: geodezja i kartografia, kierunki o żywności i żywieniu oraz lekarski. Na 8. – pedagogika specjalna. 9. miejsce zajmują teologia i politologia.

Większość rankingowanych kierunków kształcenia z naszego Uniwersytetu uzyskała lepsze lokaty niż przed rokiem. Kierunek lekarski awansował np. z 17. na 6. miejsce w Polsce – wyprzedzając uczelnie medyczne o utrwalonych tradycjach. Również kierunki z obszaru nauk społecznych czy humanistyczne awansowały dość znacząco. Możemy śmiało patrzeć w przyszłość, a kolejne roczniki maturzystów zapraszać do studiowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Szanowni Państwo!

Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich nas, składając życzenia całej społeczności akademickiej, całemu Uniwersytetowi w dniu inauguracji nowego roku akademickiego. Życzę naszej uczelni, dalszego intensywnego rozwoju, kolejnych sukcesów naukowych w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Serdeczne życzenia kieruję również do pracowników naszej uczelni. Zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracji i obsługi życzę wiele radości i satysfakcji z wykonywanych na rzecz Uniwersytetu obowiązków.

Rok akademicki 2020-2021 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie uważam za otwarty quod felix, faustum fortunatumque sit! Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne!

 

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Komentarze nie są dozwolone.