XXII Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

W godzinach porannych (2.10.2020 r.) w akademickim kościele pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu odbyła się msza święta, której przewodniczył arcybiskup metropolita warmiński ks. dr. Józef Górzyński. Następnie wmurowano kamień węgielny pod przyszłą siedzibę dwóch uniwersyteckich wydziałów: Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji. Prace budowlane ruszyły w kwietniu tego roku. Koszt inwestycji szacowany jest na 72 mln zł. Akt erekcyjny pod nowy obiekt wmurowali: prof. dr hab. nauk med. Wojciech Maksymowicz, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

***

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego przez Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod dyrekcją prof. Katarzyny Bojaruniec.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim była wyjąt­kowa pod wieloma względami, gdyż w atmosferze obostrzeń sanitarnych rozpoczynała nową kadencję władz uniwersyteckich. Towarzyszyło temu odsłonięcie portretu ustępującego JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego i przekazanie przez niego insygniów rektorskich następcy. Natomiast nowy JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM wręczył JM, prof. dr. hab. Ryszardowi Góreckiemu nowe odznaczenie uniwersyteckie „Bonum Universitatis” wraz z legitymacją nr 1, i przekazał łańcuchy prorektorom: dr. hab. Mirosławowi Gornowiczowi, prof. UWM (prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej), prof. dr. hab. Jerzemu Jaroszewskiemu (prorektor ds. polityki naukowej i badań), prof. dr. hab. n. med. Sergiuszowi Nawrockiemu (prorektor ds. Collegium Medicum), dr. hab. Sławomirowi Przybylińskiemu, prof. UWM (prorektor ds. studenckich), prof. dr. hab. Pawłowi Wielgoszowi (prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni) i dr. hab. Pawłowi Wysockiemu, prof. UWM (prorektor ds. kształcenia).

Prowadząca uroczystość Wioletta Ustyjańczuk w imieniu JM Rektora powitała dostojnych gości na czele z: posłankami Ireną Arent, Urszulą Pasławską i Anną Wasilewską, posłem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Wojciechem Maksymowiczem, wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego dr. inż. Markiem Gustawem Brzezinem, prezydentem Olsztyna dr. inż. Piotrem Grzymowiczem, arcybiskupem metropolitą warmińskim dr. Józefem Górzyńskim. Uroczystość zaszczycili także: pracownicy uczelni, byli rektorzy prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr h. c. multi i prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h. c, profesorowie seniorzy, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, delegaci z zaprzyjaźnionych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, doktoranci i studenci I roku.

Po powitaniu gości JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM wygłosił inauguracyjne przemówienie, które zamieściliśmy na stronach 3, 8 i 9. Następnie chór zaśpiewał „Gaudeamus igitur”.

Głównym punktem inauguracji była immatrykulacja przyszłych studentów i doktorantów. Przeprowadzili ją prorektorzy dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM i prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski. Natomiast symbolicznego pasowania na studentów przedstawicieli wszystkich wydziałów i reprezentantów doktorantów dokonał JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM.

Po tej ceremonii chór wykonał „Gaude Mater Polonia”.

Drugim podniosłym punktem uroczystości było nadanie prof. dr. hab. Jerzemu Wilkinowi, dr h.c. multi i prof. dr. hab. Maciejowi Zablowi, dr h.c multi najwyższej godności akademickiej doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Promotorem honorowego doktoratu profesora Jerzego Wilkina był prof. dr hab. Roman Kisiel, natomiast dyplom wręczyli rektorzy prof. dr hab. Ryszard Górecki i dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM oraz dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM.

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin jest profesorem nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat związany jest z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, gdzie kieruje Zakładem Integracji Europejskiej. Bada szeroki zakres problematyki społeczno-ekonomicznej, w tym zwłaszcza: rozwój gospodarczy, ewolucję i transformację systemów społeczno-ekonomicznych, instytucjonalne uwarunkowania rozwoju, ekonomiczną rolę państwa i sektora publicznego, integrację europejską, ekonomię rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, naukowe podstawy polityki i wiele innych zagadnień.Będąc dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, Profesor uruchomił w 1991 r. na tej uczelni pierwsze w Polsce magisterskie studia amerykanistyczne (na wzór area studies istniejących w uczelniach zachodnich). W latach 1996-2014 był kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1970-2014 był prodziekanem i dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Jerzy Wilkin odbył wiele staży naukowych i wizyt studialnych oraz prowadził wykłady w kilkunastu krajach, w tym jako visiting professor (USA – Indiana University, Kent State University, Notre Dame University), a także w Chinach, Wielkiej Brytanii, Belgii, Wło­szech, Niemczech, Węgrzech, Korei Południowej, Słowacji, Czechach oraz Franc

Promotorem honorowego doktoratu profesora Macieja Zabla był prof. dr hab. Mariusz Majewski, a dyplom wręczyli rektorzy prof. dr hab. Ryszard Górecki i dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM oraz dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Leszek Gromadziński, prof. UWM.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel jest prorektorem ds. Collegium Medicum na Uniwersytecie Zielonogórskim. Był stypendystą Fundacji Humboldta na uniwersytetach w Wurzburgu, Hamburgu, Kolonii i Berlinie. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku i we Wrocławiu. Najważniejszymi kierunkami jego badań są: biologia nowotworów i krążące komórki nowotworowe, apoptoza w fizjologii i patologii, hormonalna regulacja gospodarki wapniowej, regulacja ekspresji hormonów, biologia molekularna w morfologii, fizjologia pęcherzyków jajnika, badanie biodostępności leków.

Był promotorem 33 rozpraw doktorskich i opiekunem 9 habilitacji. Pełnił wiele funkcji w strukturach międzynarodowych.

Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi w organizacji nauki polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym krzyżem Zasługi i Medalem KEN. Jest laureatem wielu nagród naukowych.

Tę część uroczystości zwieńczyła uroczysta pieśń „Hymn Honoris Causa Carmen Sollemne”.

Prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego przedstawił dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, natomiast dyplom „Honorowego Profesora” wręczyli: JM Rektorzy prof. dr hab. Ryszard Górecki i dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM.

Profesor Zbigniew Witkowski jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2024. Jego zainteresowania badawcze to współczesne, polskie prawo konstytucyjne ze szczególnym uwzględnieniem instytucji prezydenta RP i Senatu oraz prawo konstytucyjne porów­nawcze ze szczególnym uwzględnieniem Włoch. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.

Prowadząca uroczystość mgr Wioletta Ustyjańczuk odczytała przesłanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji inauguracji roku akademickiego. Prezydent napisał między innymi: „Przed uczelniami stoi bardzo ważne zadanie, aby pozostać przestrzenią pluralizmu i dialogu, toczonego rzeczowo, zgodnie z najwyższymi standardami. Świat akademicki ma do odegrania istotną rolę w poszukiwaniu roz­wiązań, godzących różnorodne oczekiwania i interesy społeczne. Badacze w znacznym stopniu mogą przyczynić się do obniżania niekiedy nadmiernej temperatury, a za to do podnoszenia poziomu debaty, dając przy­kład merytorycznej i konstruktywnej rozmowy między reprezentantami różnych opinii. Celem nadrzędnym winno być wypracowanie koncepcji i projektów najlepszych dla rozwoju gospodarki, bezpieczeństwa i pomyślności całego państwa.

Chcę dzisiaj życzyć Państwu kreatywności, śmiałości i wielu sukcesów w mierzeniu się z tymi wyzwaniami naszych czasów. Niech polskie uczelnie wyższe będą miejscami, gdzie młodzi ludzie zdobywają doskonałą edukację, a jednocześnie formują się do służby dla dobra wspólnego. Niech badacze poprzez swoje dokonania naukowe umacniają własny autorytet w społeczeństwie i stają się wzorem dla kolejnych roczników studentów. Studentom składam życzenia udanego roku, wytrwałości i satysfakcji z wybranej drogi. Wszystkim Państwu życzę niewyczerpanej pasji poznawania prawdy i umiejętności łączenia jej z pragmatycznym wykorzystaniem osiągnięć naukowych. Vivat Academia, vivant Professores !”

Poseł prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał między innymi: „Mierzymy się z pandemią, która zburzyła ład społeczny. Stoimy przed globalnym wyzwaniem. Wiem, że uczelnie czynią wiele, aby nie tylko utrzymać dotychczasowy system dydaktyczny, ale też zmodernizować go w ten sposób, by jak najefektywniej służył studentom i pracownikom”. Po odczytaniu listu profesor Wojciech Maksymowicz życzył władzom Uniwersytetu i całemu olsztyńskiemu środowisku akademickiemu spełnienia marzeń związanych z rozwojem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślił, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jedną z najważniejszych wizytówek naszego regionu, rozpoznawalnych i cieszących się powszechną akceptacją. Tę dobrą opinię uczelnia zyskała dzięki dotychczasowym dokonaniom w różnych przestrzeniach dzia­łalności, a potwierdzają ją wyniki tegorocznego rankingu uczelni i powodzenie, jakim się cieszy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wśród młodzieży.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Marek Gustaw Brzezin podkreślił, że Uniwersytet jest inspiratorem, energią i motorem wszelkiego postępu nie tylko w sferze nauki, dydaktyki, ale i rozwoju gospodarczego. Omawiając zaangażowanie środowiska akademickiego w różnych programach, powiedział, że na początku wykorzystano 80 mln zł, a obecnie kwota ta wzrosła do 130 mln zł. Wzrost ten nastąpił dzięki wielkiemu zaangażowaniu ustępującego JM Rektora profesora Ryszarda Góreckiego. Nowym władzom na czele z JM Rektorem profesorem Jerzym Przyborowskim życzył wielu sukcesów, a studentom powodzenia w studiowaniu i spełnienia marzeń.

Prezydent Olsztyna dr inż. Piotr Grzymowicz powiedział, że Uniwersytet jest ciągle rozwijającą się kuźnią kadr nie tylko dla naszego miasta i regionu, ale także dla kraju. Miejscem rozwiązywania wielu problemów na linii nauka i gospodarka. Jest uczelnią tolerancyjną, ceniącą wolność. Każdy mieszkaniec Olsztyna jest dumny z Uniwersytetu. Prezydent podkreślił zasługi zarówno ustępującego rektora, jak i całego środowiska akademickiego. Wszystkim należą się słowa uznania i gratulacje, a szczególnie wielkie kieruję pod adresem odchodzącego rektora profesora Ryszarda Góreckiego, rektora profesora Tadeusza Krzymowskiego i posła Kazimierza Janiaka.

Nowi doktorzy honoris causa serdecznie podziękowali za przyznanie im najwyższej gosności akademickiej. Profesor Jerzy Wilkin podkreślił zasługi JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, który jak wizjoner, wymarzył sobie ogromny Uniwersytet, co objawia się choćby w szerokim zakresie badań i zasięgu oddzia­ływania. Drugi z uhonorowanych prof. dr hab. Maciej Zabel podkreślił, że w JM Rektorze profesorze Ryszardzie Góreckim widział partnera w dążeniu do reformy i rozwoju nauki w kraju. Dodał, że jest bardzo związany z Kortowem.

Zabierający głos w imieniu doktorantów Jakub Gerick i Piotr Wołejko w imieniu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego pogratulowali wyboru nowym władzom Uniwersytetu, podziękowali za stwo­rzenie warunków do kształcenia się oraz złożyli życzenia nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom.

Zabierający głos uczestnicy uroczystości z wielką atencją podkreślali zasługi JM Rektora Ryszarda Góreckiego dla kraju, polskiej nauki, Warmii i Mazur oraz Uniwersytetu w ciągu kilkudziesięciu lat pełnienia różnych funkcji: senatora, wiceprezesa PAN, rektora, prorektora i dziekana. Już na początku pierwszej kadencji przedstawił wizję wielkiego Uniwersytetu. Ta koncepcja nawiązywała do najlepszych uniwersytetów na świecie. Zapowiedział i doprowadził do dynamicznego rozwoju kadry oraz infrastruktury. Rzadko się zdarza, żeby w jednym Uniwersytecie było tak wiele kierunków studiów. Te zasługi powinny być utrwalone. Przedstawiciele władz wręczyli wszystkim uhonorowanym wiązanki kwiatów, listy gratulacyjne i upominki.

Tę część uroczystości zakończyła pieśń „O Warmio moja miła”.

JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, podziękował gościom za listy, gratulacje i udział w uroczystości. Oznajmił, że został otwarty nowy rok akademicki i złożył obecnym życzenia.

Ostatnim aktem uroczystości był hymn uniwersytecki.

 

Bolesław Pilarek


Komentarze nie są dozwolone.