Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Komisja w składzie:

przewodniczący – prof. dr hab. Henryk Lelusz

członek – dr inż. Henryk Bolejko

członek – dr inż. Jan Prusik

członek – prof. dr Aleksander Surażyński

członek – mgr inż. Józef Ślimak

Komisja Rewizyjna w dniu 21.02.2020 r. dokonała wglądu w księgi i dokumenty finansowe dotyczące 2019 roku oraz zapoznała się z:

a) Bilansem za 2019 rok

b) Rachunkiem zysków i strat

c) Strukturą rzeczową dochodów

d) Strukturą kosztów

Dokumentacja finansowa prowadzona była na bieżąco, dokumenty opisywano w sposób nie budzący wątpliwości. Księgowania dokumentów dokonywała Agnieszka Szulich. W okresie sprawozdawczym Stowa­rzyszenie uzyskiwało dochody głównie ze składek członkowskich i innych dochodów określonych statutem, które zostały rozliczone. Stowarzyszenie zachowało płynność finansową, zobowiązania były realizowane na bieżąco, nie było potrzeby zaciągania kredytów.

Suma bilansowa za rok 2019 wynosi 21 907,14 zł

Przychody statutowe wykazane w rachunku zysków i strat w kwocie 15 590,71 zł:

- uzyskane ze składek członkowskich 15 360,00 zł

- przychody pozostałe…….. 230,00 zł

- przychody finansowe………. 0,71 zł

Koszty w ogólnej kwocie wyniosły: 8 858,48 zł:

- usługi obce………………… 5 413,84 zł

- wynagrodzenia…………… 3 000,00 zł

- delegacje…………………….. 444,64 zł

Wynik finansowy na działalności: 15 590,71 – 8 858,48 = 6 732,23 zł

Po przeanalizowaniu powyższych dokumentów Komisja stawia wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz stwierdza że działalność finansowa Sto­warzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie w 2019 roku była prawidłowa.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów pracuje w następującym składzie:

1. Dr inż. Bolesław Pilarek – prezes. Kierowanie Stowarzy­szeniem i współdziałanie z jego agendami, współpraca z władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz Uniwersytetu i innymi podmiotami zewnętrznymi.

2. Mgr Lech Kryszałowicz – wiceprezes. Kompleksowa współpraca z wydziałami (1/3 Uniwersytetu).

3. Dr inż. Janusz Lorenz – wiceprezes. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4. Dr Krzysztof Łożyński – wiceprezes. Kompleksowa współpraca z wydziałami (1/3 Uniwersytetu).

5. Prof. dr hab. Józef Tworkowski – wiceprezes, I zastępca prezesa. Kompleksowa współpraca z wydziałami (1/3 Uniwersytetu).

6.  Mgr inż. Jan Skamarski – sekretarz. Współdziałanie z agendami Stowarzyszenia, prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

7. Mgr Agnieszka Szulich – skarbnik. Prowadzenie księ­gowości i współpraca z agendami Stowarzyszenia i innymi podmiotami zewnętrznymi.

8. Mgr Maria Bentkowska – kierownik Wydziału Kultury.

9. Dr inż. Eryka Białłowicz – prezes Zarządu Klubu Sto­warzyszenia Absolwentów UWM „Kresowiacy”.

10. Mgr inż. Ryszard Czechowski – prezes Zarządu Klubu Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Pomo­rze”.

11. Mgr inż. Tadeusz Kłos.

12. Mgr inż. Andrzej Korzep.

13. Mgr inż. Bolesław Krzywda.

14. Mgr inż. Ireneusz Majewski – prezes Zarządu Klubu Absolwentów UWM „Ziemia Łomżyńska”.

15. Mgr inż. Jan Małgorzewicz.

16. Mgr inż. Jan Nazarko.

17. Dr inż. Tadeusz Płodzień.

18. Mgr inż. Władysław Płoski.

19. Prof. dr hab. Jerzy Przyborowski.

20.  Mgr inż. Zdzisław Smardzewski.

21.  Prof. dr hab. Stefan Smoczyński.

22.  Dr inż. Leon Szeląg – prezes Zarządu Klubu Absol­wentów UWM „ Ziemia Warmińska”.

23.  Dr inż. Alicja Tupieka-Buszmak.

24. Prof. dr hab. Jan Tywończuk – współpraca z organi­zacjami samorządowymi.

 

Stowarzyszenie działa w systemie klubowym.

 

Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów UWM „POMORZE” w Gdańsku.

1.  Mgr inż. Ryszard Czechowski – prezes

2.  Mgr inż. Jan Małgorzewicz – sekretarz, I zastępca prezesa

3.  Mgr inż. Aleksander Nazarko

4.  Mgr inż. Jakub Piechota

5.  Mgr inż. Tadeusz Kłos

6.  Mgr inż. Tadeusz Gawlik

7.  Mgr inż. Anna Krupka

 

Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Ziemia Warmińska” w Olsztynie.

1.  Dr inż. Leon Szeląg – prezes

2.  Mgr inż. Andrzej Milkiewicz – wiceprezes

3.  Mgr inż. Remigiusz Dobkowski – wiceprezes

4.  inż. Marta Bulik – sekretarz

5.  Mgr inż. Mirosław Rogalski

6.  Mgr inż. Zbigniew Rybka

 

Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Ziemia Cieszyńska” w Cieszynie.

1.  Mgr inż. Rajmund Ronchetti – prezes

2.  Lek. wet. Roman Kubalok – wiceprezes

3.  Mgr inż. Małgorzata Szarzec-Małysz

4.  Mgr inż. Janusz Wyleżych

 

Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Ziemia Łomżyńska” w Łomży.

1.  Mgr inż. Ireneusz Majewski – prezes

2.  Mgr inż. Bolesław Krzywda – wiceprezes

3.  Mgr inż. Marta Ogonowska – sekretarz

4.  Mgr inż. Bogdan Godlewski

 

Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Kresowiacy” w Olsztynie.

1. Dr inż. Eryka Białłowicz – prezes

2. Prof. dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska- sekre­tarz

 

Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Ziemia Górowiecka”

1. Jerzy Trawiński – prezes

2. Alicja Kamińska – sekretarz

3. Liliana Sapalska – skarbnik

 

Klub Branżowy Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Zootechnicy” w Olsztynie.

1. Dr. inż. Ryszard Pałach – prezes

2. Inż. Grzegorz Zrajkowski – wiceprezes

3. Dr inż. Eryka Białłowicz – wiceprezes

4.  Mgr inż. Marzena Baniel – sekretarz

5.  Mgr inż. Hubert Pieczkowski – skarbnik 8. Prof. dr hab. Emilia Mróz – kronikarz

 

Klub Branżowy Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Toruńska Droga Mleczna” w Toruniu.

1. Mgr inż. Piotr Zgórzyński – prezes

2. Mgr inż. Piotr Kaletowski – wiceprezes

3.  Mgr inż. Justyna Wilińska – sekretarz

 

Klub Branżowy Stowarzyszenia Absolwentów UWM “Rybacy” w Olsztynie

1. Mgr inż. Jerzy Pantak – prezes

2. Prof. dr hab. Janusz Guziur – wiceprezes

3. Mgr inż. Beata Świerzowska

 

Klub Miłośników Poezji Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

1. Prof. dr hab. Leszek Rogalski – prezes

2. dr Feliks Walichnowski – wiceprezes

3. prof. dr hab. Danuta Bobrzecka – wiceprezes

4. prof. dr hab. Tadeusz Rawa – sekretarz

5. mgr inż. Stanisław Lewandowski – członek

 

Artystyczna Galeria Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. Prowadzą ją: dr hab. Joanna Bentkowska-Hlebowicz i mgr inż. Maria Bentkowska.

 

Przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM funkcjo­nuje Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej w Olsztynie:

1. Prof. dr hab. Zdzisław Ciećko – prezes

2. Antoni Kwaśniewski – wiceprezes

3. Lek. med. Stanisław Niepsuj – wiceprezes

4. Mgr inż. Adam Szlachta – wiceprezes

5. Prof. dr hab. Adam Zięcik, dr h.c. – wiceprezes

6. Prof. dr hab. Zofia Benedycka – sekretarz

7. Prof. dr hab. Andrzej Klasa – skarbnik.

 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd Stowarzy­szenia Absolwentów, zarządy Klubów i galerii pracują społecznie, a na szczególne wyróżnienie zasługują pre­zes dr inż. Bolesław Pilarek (jednocześnie jest preze­sem Fundacji im. M. Oczapowskiego, która zapewniła Stowarzyszeniu lokal i pokrywa koszty jego utrzymania) oraz skarbnik mgr Agnieszka Szulich (jednocześnie główna księgowa Fundacji), którzy obsługują biuro Sto­warzyszenia i są każdego dnia do dyspozycji członków Stowarzyszenia, organizują zjazdy, święto oraz bal absolwentów, obsługują kluby, galerię, wydają książki, redagują i kolportują czasopismo dla absolwentów „5 plus X” itd.

Olsztyn, 21.02.2020 r.

Protokołował Henryk Bolejko

Komentarze nie są dozwolone.