Dobra znajomość metod badań

Polmlek Raciąż sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Polmlek, składającej się z 7 zakładów: Polmlek Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska w Makowie Mazowieckim, Mleczarnia Gościno Sp. z o.o. w Gościnie, Polmlek Grudziądz Sp. z o.o w Grudziądzu. Mleko Sp. z o.o. w Lipsku oraz Fortuna Sp. z o.o. w Tymienicach. Niedawno Grupa Polmlek nabyła udziały spółki Lacpol, dzięki czemu jest trzecią firmą mleczarską w kraju. Zakłady te pozyskują mleko od 9 tysięcy gospodarstw. Zakład w Raciążu przetwarza mleko oraz serwatkę kwaśną. Wytwarza mleko w proszku: pełne i odtłuszczone, instant i rozpyłowe oraz proszek mleczno-tłuszczowy, gdzie tłuszcz mleczny jest zastąpiony tłuszczem roślinnym jak również serwatkę w proszku. Polmlek Raciąż jest też istotnym producentem mleka UHT oraz twarogów, serka wiejskiego i serka typu włoskiego.

Rozmawiamy z mgr inż. Dorotą Gajewską, która jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, kierunek inżynierii chemiczno – procesowej w zakresie inżynierii przetwórstwa żywności. Od 11.lat pracuje w zakładzie mleczarskim „Polmlek Raciąż Sp. z o. o.” na stanowisku pełnomocnika zarządu ds. zapewnienia systemu jakości. Na początku została zatrudniona na stanowisku laboranta, potem awansowałam na stanowisko specjalisty ds. zapewnienia systemu jakości i higieny.

-Pani magister, niektórzy absolwenci czasem mówią, że na stażu w zakładach pracy spotkali się z nowszymi maszynami i technologiami niż poznali podczas studiów. A jak było w Pani  przypadku?

-W zakładzie, w którym pracuję są podobne maszyny i rozwiązania technologiczne, jakie poznałam na studiach. Świadczą o tym rozwiązania wykorzystane w technologii przetwórstwa mleka: filtrowanie, wirowanie (normalizacja tłuszczu), odgazowywanie, pasteryzacja, homogenizacja, zagęszczania i suszenie mleka oraz sterylizacji mleka UHT. Rozwiązania te nadal są stosowane.

-A czy miała Pani  możliwość bezpośrednio po studiach skonfrontowania swoje wiedzy z absolwentem innej uczelni, czy kierunku studiów?

Oczywiście pracowałam również z absolwentami innych kierunków i uczelni, ale nie uważam, że moja wiedza zdobyta na studiach była niższa od tych osób.

-Jakie umiejętności szczególnie przydają się Pani  na zajmowanym stanowisku?

-Dzięki studiom oprócz poszerzenia wiedzy ogólnej z przedmiotów do których zawsze miałam zamiłowanie tj. matematyka, fizyka i chemia pozyskałam umiejętności wykorzystywania wiedzy nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych w obecnej pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

W czasie studiów szczegółowo poznałam sposoby prowadzenia procesów technologicznych stosowanych w przetwórstwie surowców spożywczych. Wraz z procesami zaznajamiałam się z parkiem maszynowym, który nierozłącznie towarzyszy tym procesom. Poznałam budowy różnych maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym głownie w przemyśle mleczarskim. Jest to dla mnie bardzo ważna wiedza niezbędna w obecnej pracy zawodowej. Wiedzę tę nabyłam w trakcie ćwiczeń odbywanych w ramach przedmiotów zawodowych prowadzonych na studiach. Poznałam budowę wieży suszarniczej wraz z wyparką, wymiennika ciepła, pasteryzatora, technologie prowadzenia procesu UHT i procesy membranowe.

Na studiach poznałam podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów, co bardzo mi się przydało na obecnym stanowisku pracy i ułatwiło samodzielne pogłębianie wiedzy w tym zakresie.

-A co oprócz zasad i sposobów prowadzenia przetwórstwa żywności?

- Poznałam zasad ochrony środowiska oraz zrozumiałam podstawy strategii zrównoważonego rozwoju. Wiadomości te są dla mnie bardzo ważne w pracy zawodowej, bowiem obecnie mamy tak rozwijać nasze firmy, by znacząco ograniczać negatywny wpływ na środowisko. Wiedzę tę musimy aktualizować.

Dzięki studiom na kierunku inżynierii chemiczno-procesowej zostałam przygotowania do sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz nad aparaturą procesową w produkcji. Zakres wiedzy ogólnotechnicznej z obszaru podstawowych zagadnień ekonomicznych i uregulowań prawnych przygotowało mnie do pełnienia obecnej funkcji.

Podczas trwania studiów odbyłam praktyki kierunkowe i praktyki dyplomowe w wybranych przeze mnie zakładach spożywczych, co umożliwiło mi poznanie produkcji od strony praktycznej.

-Jaka wiedzą zaimponowała Pani swoim współpracownikom bezpośrednio po podjęciu pracy?

-Według mnie, po podjęciu pracy, wykazałam się dobrą znajomością metod badań prowadzonych podczas oceny surowca, półproduktu i produktu, dzięki czemu zyskałam uznanie współpracowników i przełożonych. Z perspektywy czasu stwierdzam, że studia w pełni przygotowały mnie do wejścia na rynek pracy w przetwórstwie i są podstawą do dalszego rozwoju zawodowego i kształtowania kariery zawodowej. Niemniej jednak praca zawodowa w przetwórstwie spożywczym wymaga aktualizowania wiedzy dotyczącej przykładowo standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa opakowań i uwzględniania zmian wprowadzanych prawem europejskim (pespektywa przytwierdzania nakrętek), certyfikowania jakości żywności, prowadzenia niskoemisyjnej produkcji.

Ważne jest to, że ukończenie kierunku inżynierii chemiczno-procesowej daje mi wiele możliwości pracy.

Za rozmowę dziękuję

Bolesław Pilarek

Komentarze nie są dozwolone.