Dziękuję, dziękuję…

Z okazji jubileuszu XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom pełniącym funkcje w kolejnych kadencjach Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Radzie Fundacji im M. Oczapowskiego oraz Zarządach Klubów za wkład pracy w realizację głównego celu, jakim jest integracja absolwentów i zacieśnienie ich więzi z macierzystą uczelnią oraz wszystkim byłym pracownikom Fundacji im. M. Oczapowskiego, za zapewnienie organizacyjnych i finansowych podstaw działalności. Wszak nic się nie zrobiło samo i za darmo. Dziękuje także władzom Uniwersytetu i byłej ART oraz współuczestniczącym z nami w realizacji różnych grantów, a także wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów i powołanej przez niego Fundacji im. M. Oczapowskiego. Dziękuję za konstruktywne podpowiedzi kompetentnym recenzentom naszej działalności.

W telegraficznym skrócie przypomnę najważniejsze wydarzenia. Utworzenie Stowarzyszenia Absolwentów zaproponowała zainspirowana przez ówczesnego rektora prof. dr. hab. Jerzego Strzeżka grupa inicjatywna w składzie: mgr inż. Paweł Rogiński, mgr inż. Jerzy Dowgwiłłowicz, dr inż. Tadeusz Płodzień, mgr inż. Kazimierz Hoppe, mgr inż. Roman Chojnowski, dr inż. Tadeusz Fiszbach, dr inż. Saturnin Brzeziński, mgr inż. Marian Mańkowski, mgr inż. Tadeusz Matyjek, mgr inż. Andrzej Goerick, mgr inż. Zdzisław Truszkowski, mgr inż. Stanisław Gabryjelski, prof. dr hab. Zbigniew Śmietana, prof. dr hab. Janusz Nowicki, prof. dr hab. Andrzej Faruga, mgr inż. Zdzisław Szymocha, mgr inż. Zbigniew Czyż i mgr inż. Barbara Czyż. W październiku 1989 roku Komitet Założycielski w składzie: dr inż. Saturnin Brzeziński, mgr inż. Tadeusz Matyjek, dr inż. Tadeusz Płodzień i mgr inż. Roman Chojnowski wystąpili do Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie o rejestrację Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego. Po zarejestrowaniu członkowie założyciele i inni absolwenci deklarujący chęć stowarzyszenia się 10 lutego wybrali zarząd w składzie: dr inż. Saturnin Brzeziński (prezes), mgr inż. Tadeusz Matyjek wiceprezes, mgr inż. Roman Chojnowski sekretarz, mgr inż. Wiesława Sztwiertnia, skarbnik, dr inż. Tadeusz Płodzień, prof. dr hab. Zbigniew Śmietana i dr inż. Jan Prusik.

Na walnym zebraniu w lutym 1991 r. do zarządu dokooptowano prof. dr. hab. Stefana Smoczyńskiego i mgr. inż. Henryka Hruszkę.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: mgr inż. Marian Mańkowski przewodniczący, mgr inż. Maria Kurnatowska wiceprzewodnicząca, mgr inż. Wojciech Strumiłło, mgr inż. Jerzy Cwinarowicz i dr inż. Adam Michalski.

Podjęto uchwałę o ustanowieniu Fundacji im. Michała Oczapowskiego oraz przyjęto jej statut. W maju 1991 roku Zarząd Stowarzyszenia powołał Radę Fundacji w składzie: mgr inż. Tadeusz Matyjek przewodniczący, rektor prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Hopper, mgr inż. Henryk Hruszka, arcybiskup ks. dr Edmund Piszcz, wojewoda dr Roman Przedwojski i prorektor prof. dr hab. Stefan Smoczyński.

Rada Fundacji powołała Zarząd Fundacji w składzie: mgr inż. Henryk Hruszka (prezes), mgr inż. Wiesława Sztwiertnia (wiceprezes) i mgr inż. Kazimierz Rodek.

Powołanie Fundacji zbiegło się z likwidacją uczelnianego Ośrodka Organizacji Badań i Wdrożeń. Pierwszy zarząd Fundacji powołano z pracowników Ośrodka na czele z jego kierownikiem. Założono, że Fundacja przejmie jak najwięcej zadań po likwidowanym Ośrodku i uwzględniono to w statucie, co teraz powoduje pewne komplikacje. Niestety, wszystko przebiegło według innego scenariusza.

We wrześniu tego samego roku odwołano pierwszy zarząd i powołano nowy w składzie: mgr inż. Kazimierz Rodek (prezes), mgr inż. Henryk Hruszka (wiceprezes), mgr inż. Marian Kordek. W lipcu 1992 r. na miejsce mgr. inż. Henryka Hruszki powołano dr. inż. Bolesława Pilarka, a na miejsce mgr. inż. Mariana Kordka – dr. inż. Jana Kopytowskiego.

Oprócz zarządu bezpośrednio organizującymi działalność Fundacji byli: mgr inż. Jan Czerski – kierownik, mgr inż. Janusz Adamus – specjalista ds. administracji nieruchomościami, mgr Edward Łokucjewski – specjalista ds. ochrony osób i mienia, Regina Dec – główna księgowa, Beata Wolak – księgowa, mgr inż. Dorota Duchnowska – księgowa, Hanna Walczak – kadrowa, Teresa Ewa Wojtkiewicz i Jolanta Urban – administratorki obiektów.

Niemal od początku Fundacja podjęła szeroką działalność gospodarczą. Sprzyjało temu ograniczenie funduszu płac w uczelniach, co wymusiło zwolnienia pracowników. W ART zwolnieniami zagrożonych było 150 osób. Nie zwolniono ich lecz przekazano Fundacji wraz z zakresem zadań. W umowie zastrzeżono, że Fundacja będzie wykonywała usługi po kosztach własnych. Ustawa o publicznych zamówieniach zobligowała władze uczelni do wypowiedzenia nam umowy. Od tej pory musieliśmy jako jednostka nie będąca w strukturach uczelni uczestniczyć w przetargach. Z czasem przekształciliśmy Fundację w zakład pracy chronionej, czego następstwem była lepsza sytuacji finansowa.

Zysk dzieliła Rada Fundacji. Można powiedzieć, że Stowarzyszenie powołało Fundację, a Fundacja: wydając Kalendarz absolwenta, czasopisma „Wycena” i „ 5 plus X:” oraz książki; zakupując 17 tys. adresów absolwentów i wysyłając do nich „5 plus X” z deklaracjami członkowskimi; prowadząc stronę internetową; organizując zjazdy absolwentów (dotychczas ponad 300), jubileusze wydziałów itd. zbudowała silną pozycję Stowarzyszenia.

Utworzone w 1994 r. z inicjatywy dr. inż. Bolesława Pilarka czasopismo „5 plus X” spotykało się z życzliwym przyjęciem przez naszych absolwentów i ich najbliższych. Stało się łącznikiem z absolwentami, ale również utrwala i upowszechnia osiągnięcia naukowo-dydaktyczne Uniwersytetu oraz przedstawia zamierzenia na przyszłość. Popularyzuje absolwentów i ich osiągnięcia. Wypada dodać, że „5 plus X” jest jedynym tego typu czasopismem w kraju.

Warto także przypomnieć, że jako organizacja pozarządowa uczestniczymy w różnych konkursach na granty. Wiele z nich wygraliśmy. Na tym nie zarabiamy, lecz z satysfakcja robimy coś pożytecznego dla środowiska, np. współorganizowanie Dni Nauki i Sztuki, szkoleń i koncertów.

Podczas walnego zebrania w lutym 1994 roku wybrano kolejny Zarząd Stowarzyszenia w składzie: prof. dr. hab. Zbigniew Śmietana (prezes), mgr inż. Tadeusz Matyjek wiceprezes, dr inż. Tadeusz Płodzień (wiceprezes), mgr inż. Janusz Sztwiertnia sekretarz, mgr inż. Kazimierz Rodek (skarbnik), prof. dr hab. Stefan Smoczyński, dr inż. Saturnin Brzeziński, dr inż. Janusz Lorenz, dr inż. Bolesław Pilarek, mgr inż. Zdzisław Truszkowski i dr inż. Jan Wieczorkiewicz.

Warto podkreślić, że od 1994 r. w skład Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów wybierano prezesa i wiceprezesa (ostatnio księgową) Fundacji. Prezes Fundacji najpierw był skarbnikiem Stowarzyszenia, później I zastępcą prezesa, a od grudnia 2018 r. jest prezesem. Można więc powiedzieć, że od tamtego czasu obydwoma organizacjami kieruje zintegrowane Prezydium i większość przedsięwzięć realizowana jest wspólnie.

W 1994 r. wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: mgr inż. Marian Mańkowski (przewodniczący), dr inż. Włodzimierz Sebastyański, mgr inż. Agnieszka Truszkowska, mgr inż. Henryka Józefiak i prof. dr hab. Antoni Jarczyk.

Podczas drugiego walnego zebrania Stowarzyszenie liczyło 147 członków.

W październiku 1997 powołano nową Radę w składzie: prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, prof. zw. dr hab. Andrzej Hopper, mgr inż. Henryk Hruszka, mgr inż. Tadeusz Matyjek, arcybiskup ks. dr Edmund Piszcz i prof. dr hab. Stefan Smoczyński

Byli rektorzy ART prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, prof. dr hab. Andrzej Hopper, prof. dr hab. Włodzimierz Baran i prof. dr hab. Bolesław Dąbrowski, a później także były duszpasterz akademicki ks. dr Julian Żołnierkiewicz oraz były prorektor prof. dr hab. Stanisław Achremczyk zostali wyróżnieni tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów ART.

Uczestnicy trzeciego walnego zebrania wysoko ocenili działalność Zarządu. Do Stowarzyszenia należało 643 członków. Wybrano nowy zarząd. Prezesem został prof. dr hab. Zbigniew Śmietana, wiceprezesami mgr inż. Jerzy Józefiak i dr inż. Tadeusz Płodzień, skarbnikiem mgr inż. Kazimierz Rodek, sekretarzem prof. dr hab. Antoni Jarczyk, a członkami: dr inż. Zygfryd Gładkowski, dr inż. Jan Maćkiewicz, mgr inż. Jerzy Pantak, dr inż. Bolesław Pilarek,  dr inż. Włodzimierz Sebastyański, prof. dr hab. Stefan Smoczyński, mgr inż. Jan Szałaj, mgr inż. Zdzisław Truszkowski, dr inż. Jan Wieczorkiewicz.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: mgr. inż. Janusza Sztwiertnię (przewodniczący), mgr inż. Henrykę Józefiak, mgr inż. Agnieszkę Truszkowską, mgr inż. Bolesława Krzywdę i mgr. inż. Władysława Płoskiego.

W czerwcu 2001 roku wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Śmietana (prezes), dr inż. Tadeusz Płodzień (wiceprezes), mgr inż. Jerzy Józefiak (wiceprezes), mgr inż. Janusz Sztwiertnia (sekretarz), mgr inż. Kazimierz Rodek (skarbnik), dr inż. Bolesław Pilarek, mgr inż. Zdzisław Truszkowski, mgr inż. Jerzy Pantak, dr inż. Saturnin Brzeziński, prof. dr hab. Stefan Smoczyński, dr inż. Tadeusz Fiszbach, mgr inż. Jan Szałaj, mgr inż. Roman Chojnowski, mgr inż. Jan Sobiecki i mgr inż. Bolesław Krzywda.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: dr. inż. Zygfryda Gładkowskiego przewodniczący, mgr inż. Agnieszkę Truszkowską, mgr inż. Henrykę Józefiak, mgr inż. Kazimierza Hoppe, i mgr. inż. Lecha Kotowicza.

Po wnikliwej dyskusji zebrani podjęli uchwałę o przekształceniu Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wprowadzili kilka zmian do statutu.

Zebrani wysoko ocenili działalność Fundacji im. M. Oczapowskiego i czasopisma „5 plus X”.

W listopadzie 2001 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów z dziekanami i prodziekanami wszystkich wydziałów UWM. Goście przedstawili wydziały, które reprezentują, a później dyskutowano o potrzebie przypominania absolwentom o możliwościach współpracy z uczelnią po ukończeniu studiów oraz o koleżeńskiej pomocy i wymianie doświadczeń za pośrednictwem Stowarzyszenia. Dziekani zadeklarowali promowanie idei Stowarzyszenia wśród pracowników i studentów ostatnich lat. Zebrani zwrócili uwagę na konieczność kontynuowania prezentowania na łamach „5 plus X” osiągnięć zawodowych absolwentów, ponieważ są oni wizytówką uczelni.

W grudniu 2001 roku powołano kolejną Radę Fundacji w składzie: dr inż. Andrzej Śmietanko (przewodniczący), dr hab. Henryk Lelusz (sekretarz), arcybiskup ks dr Edmund Piszcz, prof. dr hab. Ryszard Górecki, mgr Andrzej Ryński, inż. Brunon Sarmowski i mgr inż. Zdzisław Truszkowski.

Podczas grudniowego zebrania Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM oceniono działalności w mijającym roku 2003. Prorektor prof. dr hab. Stanisław Achremczyk podkreślił głęboki sens istnienia Stowarzyszenia, które skupia stare i młode roczniki. Uczestnictwo starszych absolwentów w pracach Stowarzyszenia dodaje mu dostojeństwa. Przypomina też o minionych trudnych czasach, w których dzięki zaangażowaniu różnych ludzi wiele zrobiono. Nawiązał do swojego przyjazdu

–   Wydłużono o 2 lata kadencję Rady Fundacji im. Michała Oczapowskiego.

W marcu 2002 na posiedzeniu Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego J.M. Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki pozytywnie ocenił współpracę Fundacji z Uniwersytetem podkreślając, że Fundacja tworzy dobry klimat i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki

Na walnym zebraniu w 2005 r. wybrano nowy Zarząd w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Śmietana (prezes), mgr inż. Jerzy Józefiak i dr inż. Tadeusz Płodzień (wiceprezesi), mgr inż. Kazimierz Rodek (skarbnik), mgr inż. Janusz Sztwiertnia (sekretarz), dr inż. Bolesław Pilarek, mgr inż. Zdzisław Truszkowski, mgr inż. Jerzy Pantak, dr inż. Saturnin Brzezicki, prof. dr hab. Stefan Smoczyński, dr inż. Tadeusz Fiszbach, mgr inż. Jan Szałaj, mgr inż. Jan Sobiecki i mgr inż. Bolesław Krzywda.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: dr. inż. Zygfryda Gładkowskiego (przewodniczący), mgr inż. Agnieszkę Truszkowską, mgr inż. Henrykę Józefiak, mgr. inż. Kazimierza Hoppe i mgr. inż. Lecha Kotowicza.

Do nowej Rady Fundacji wybrano: dr. inż. Andrzeja Śmietanko (przewodniczący), prof. dr hab. Henryka Lelusza (sekretarz), arcybiskupa ks. dr Edmunda Piszcza, prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego i mgr inż. Zdzisława Truszkowskiego. Ze względu na rezygnacje przewodniczącego nieco później do Rady Fundacji dokooptowano prof. dr hab. Tadeusza Rawę i prof. dr. hab. Stefana Smoczyńskiego (przewodniczący).

W 1996 roku Zarząd Fundacji w porozumieniu i dzierżawcą lokalu utworzył w kortowskim ARTONIE Klub Absolwenta UWM, w którym między innymi organizowane są zjazdy i spotkania oraz wystawy.

W Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Solidarności Polsko-Węgierskiej, przygotowującego uroczystości obchodów rocznicy 30 października 1956r. Ambasador Węgier w Polsce zatwierdził projekt tablicy pamiątkowej, która jesienią została umieszczona na budynku starostwa. Na tablicy znalazł się napis: „W hołdzie studentom Wyższej szkoły Rolniczej i mieszkańcom Olsztyna, którzy w tym miejscu 30 X. 1956 roku solidaryzując się z walczącym o suwerenność narodem węgierskim, upomnieli się o wolność naszą i waszą”.

W 2009 roku ze względu na chorobę prezesa do Zarządu Stowarzyszenia dokooptowano prof. dr. hab. Andrzeja Farugę i powierzono mu funkcję wiceprezesa.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w 2009 roku wybrano 21-osobowy zarząd i 5 osobową Komisję Rewizyjną. Byłemu prezesowi prof. dr. hab. Zbigniewowi Śmietanie nadano tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, a ks. arcybiskupowi dr. Edmundowi Piszczowi i J. M. Rektorowi prof. dr. hab. Józefowi Górniewiczowi – tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie.

W skład Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie wybrano: Romana Chojnowskiego, Ryszarda Dobka, prof. dr hab. Andrzeja Farugę (prezes), Elżbietę Gniazdowską, Jerzego Józefiaka, Zygmunta Kiersza (wiceprezes), dr. Janusza Krzyczyńskiego, Bolesława Krzywdę, Lecha Kryszałowicza, Ryszarda Kunickiego, dr. Janusza Lorenza, Aleksandra Nazarko, Eugeniusza Nowickiego (sekretarz) dr. Bolesława Pilarka, dr. Tadeusza Płodzienia (wiceprezes), Kazimierza Rodka (skarbnik), prof. dr. hab. Stefana Smoczyńskiego (wiceprezes), Zdzisława Szewczaka, Joannę Truszkowską, Zdzisława Truszkowskiego, Tomasza Wilczyńskiego.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: dr. Zygfryda Gładkowskiego (przewodniczący), prof. dr. hab. Emilia Mróz, Władysława Płoskiego, Agnieszkę Truszkowską, absolwentkę Wydziału Mleczarskiego.

We wrześniu z okazji jubileuszy Stowarzyszenia, Fundacji i „5 plus X” odbyły się zjazdy absolwentów 6 roczników studiów oraz wspólna plenarna uroczystość w Auli im. Profesora Mieczysława Kotera. J.M. Rektor UWM prof. dr hab. Józef Górniewicz złożył gratulacje z okazji jubileuszy, przedstawił dokonania i plany uniwersytetu, poinformował, że na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Senat akademicki podjął uchwałę w sprawie nazwania jednej z ulic „Promenadą Absolwentów”, wręczył prof. dr hab. dr h.c Andrzejowi Farudze list gratulacyjny, a dr inż Bolesława Pilarka i mgr. inż. Kazimierza Rodka odznaczył Złotym Laurem Uniwersytetu.

-W imieniu Senatu akademickiego i Społeczności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie- powiedział między innymi JM Rektor prof. dr hab. Józef Górniewicz – przekazuję serdeczne życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu dwudziestolecia założenia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Gratuluję wszechstronnej, sprawnej działalności Stowarzyszenia, dobrze służącej promocji naszego Uniwersytetu. Życzę także, aby grono sympatyków i członków Stowarzyszenia stale się powiększało. Uprzejmie proszę o przyjęcie serdecznych życzeń, powodzenia w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Adresuję te życzenia do wszystkich członków stowarzyszenia UWM w Olsztynie. Panie profesorze bardzo proszę.

Senat akademicki przyznał panu doktorowi inżynierowi Bolesławowi Pilarkowi Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo proszę, chciałbym pokazać – tak wygląda Złoty Laur. Naprawdę jest złoty tylko taki maluteńki, ale prawdziwy Złoty Laur. Bardzo proszę pana magistra inżyniera Kazimierza Rodka, któremu Senat Uniwersytetu również przyznał Złoty Laur.

Na zakończenie chciałbym zdradzić jeszcze jedną tajemnicę, o której pan profesor Faruga może nie wie a może się dowiedział z przecieków. Wczoraj Senat na wniosek kapituły przyznał prezesowi zarządu stowarzyszenia profesorowi Andrzejowi Farudze medal Benemerenti Universitati Nostrae najwyższe odznaczenie Uniwersytetu. Serdecznie gratuluję! Bardzo dziękuję za uwagę!

Wcześniej, czyli w ostatnim roku istnienia ART, JM Rektor prof. dr hab. Stefan Smoczyński i prorektor prof. dr hab. Andrzej Faruga uhonorowali Fundację Medalem 50-lecia. Wspominam o tych wyróżnieniach nie ze zwykłej ludzkiej próżności lecz ,żeby oddać cześć załodze (w okresie największej prosperity liczącej 267 osoby na etatach i 100 na umowach), która przez 17 lat wzorowo wykonywała swoje obowiązki.

W 2009 r. Fundacja przegrała przetarg na świadczenie usług Uniwersytetowi, co skutkowało utratą rynku pracy, cofnięciem uprawnień zakładu pracy chronionej i protokolarnym (protokół podpisał JM Rektor, prezes Fundacji i przewodniczący dwóch największych w Uniwersytecie związków zawodowych) przekazaniem załogi Uniwersytetowi (w Fundacji pozostał tylko prezes). Do 2009 roku decyzjami kolejnych Rad 3/4 zysków Fundacji zasiliło budżety Uniwersytetu i organizacji funkcjonujących w kortowskim środowisku. Resztę pozostawiono Fundacji na dalszą działalność. Inaczej mówiąc – 10 lat temu skończyły się zyski i wspomaganie potrzebujących. Tego nie da się odtworzyć. W nowych warunkach Fundacja zajęła się rozwijaniem tych kierunków działalności, na które miała wpływ.

Podczas wrześniowych jubileuszy profesor Andrzej Faruga, po wygłoszeniu okolicznościowego wystąpienia, wręczył akt nadania tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. dr. hab. Zbigniewowi Śmietanie, a akty nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia UWM arcybiskupowi dr. Edmundowi Piszczowi i J.M. Rektorowi UWM prof. dr. hab. Józefowi Górniewiczowi.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów podczas wyjazdowego posiedzenia spotkał się z absolwentami byłej WSR i ART. pracującymi w województwie łomżyńskim. Pokłosiem tej wizyty było między innymi objęcie patronatem przez kierowaną przez mgr. inż. Dariusza Sapińskiego Spółdzielnię Mleczarską” Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem uroczystego wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Technologii Żywności – rocznik 1996.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podtrzymał współpracę z dziekanami i prodziekanami wszystkich wydziałów UWM w sprawie utrzymywania kontaktów z absolwentami, którzy są wizytówką uczelni.

W połowie grudnia 2010 r. zakończyła się kadencja Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego. Na jej miejsce wybrano nową w składzie: dr inż. Janusz Lorenz (przewodniczący), inż. Ryszard Głodkowski (wiceprzewodniczący), prof. dr hab. Tadeusz Rawa, prof. dr hab. Henryk Lelusz, mgr inż. Zygmunt Kiersz i mgr inż. Wojciech Wacewicz.

10 stycznia nowa Rada Fundacji spotkała się z JM Rektorem prof. dr. hab. Józefem Górniewiczem.

Prezes Kazimierz Rodek po przekazaniu załogi Uniwersytetowi przez kilkanaście miesięcy poszukiwał możliwości zarobkowania, ale w końcu doszedł do wniosku, że w ówczesnych warunkach nie jest to możliwe i z dniem 31 grudnia 2010 r. przeszedł na emeryturę. Po odejściu K. Rodka poproszono mnie, żebym do czasu znalezienia lepszego rozwiązania połączył funkcję redaktora naczelnego „5 plus X” ze stanowiskiem prezesa. Wówczas, wspólnie z Zarządem podjęliśmy różne działania, między innymi: włączyliśmy Fundację do kilku konsorcjów; wygraliśmy przetarg na szkolenia rolników; w ramach współpracy z  władzami uniwersytetu i WMODR podjęliśmy próbę zorganizowania targów żywności; podjęliśmy próbę zorganizowania konsorcjum rybackiego oraz kursu rysunków dla kandydatów na studia na kierunku architektura krajobrazu; przygotowaliśmy i przedyskutowaliśmy z poprzednimi władzami, projekt umowy partnerskiej z Uniwersytetem, „Mlekovitą” i Fundacją, której celem było uruchomienie baru mlecznego z prozdrowotnym żywieniem studentów, hurtowni i sklepu produktów mleczarskich (przekazano do realizacji Fundacji „ŻAK”); Uzgodniono z Fundacją „ŻAK” założenie firmy świadczącej usługi sprzątania. Niestety, nie udało się tego zrealizować, więc po uzgodnieniu z Radą Fundacji i prezesem Zarządu Stowarzyszenia zrezygnowałem z etatu prezesa, który został zlikwidowany z dniem 31.08.2013 i wróciłem na ½ etatu do zawodu, czyli redagowania „5 plus X” i książek. Natomiast funkcję prezesa Fundacji zgodziłem się pełnić społecznie.

1 stycznia 2011 dokooptowano do Zarządu Fundacji mgr inż. Eugeniusza Machnisa.

W lipcu 2011 powołano dr. Bolesława Pilarka na funkcję skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, a mgr inż. Krystynę Ziejewską skład Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego.

30 maja podczas Święta Uniwersytetu JM Rektor prof. dr hab. Józef Górniewicz wręczył statuetki z podziękowaniem za wieloletnią życzliwą współpracę Zarządowi Stowarzyszenia Absolwentów UWM i redakcji czasopismu „5 plus X”.

17 maja 2013 roku tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM otrzymali: prof. zw. dr hab. Teofil Mazur, dr h.c. multi, mgr inż. Aleksander Nazarko i prof. dr hab. Stefan Smoczyński.

14 września  2013 tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM przyznano: JM Rektorowi UWM prof. dr. hab. Ryszardowi Góreckiemu, dr hab. Aleksandrowi Wołosowi i dr. inż. Januszowi Krzyczyńskiemu.

W roku 2013 wybrano Zarząd w składzie: Andrzej Faruga (prezes), Zygmunt Kiersz (wiceprezes), Lech Kryszałowicz (wiceprezes), Władysław Płoski (wiceprezes), Zygfryd Gładkowski (sekretarz), Pilarek Bolesław (skarbnik), Ryszard Dobek, Tadeusz Gawlik, Ryszard Górny, Tadeusz Kłos, Janusz Krzyczyński, Bolesław Krzywda, Janusz Lorenz, Krzysztof Łożyński, Aleksander Nazarko, Tadeusz Płodzień, Stefan Smoczyński, Leon Szeląg, Zdzisław Truszkowski, Jan Tywończuk i Grzegorz Zrajkowski.

Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jana Prusika (przewodniczący), Jerzego Paukszto, Józefa Adama Ślimaka, Agnieszkę Truszkowską, Jana Wieczorkiewicza.

W 2013 roku Rada Fundacji zakończyła kadencję. W 2014 r. wybrano nową w składzie: prof. Zdzisław Ciećko (przewodniczący), Eugeniusz Nowicki i Zdzisław Truszkowski (zastępcy), prof. Henryk Lelusz, prof. Tadeusz Rawa, mgr inż. Wojciech Wacewicz i mgr inż. Jerzy Paukszto.

We wrześniu 2014 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki  przekazał redakcji „5 plus X” Medal 15-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z  podziękowaniami za zaangażowaną działalność na rzecz stowarzyszenia absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i życzeniami z okazji Jubileuszu XX – lecia Czasopisma.

W grudniu 2015 mgr inż. Eugeniusz Machnis ze względu na chorobę żony zrezygnował z funkcji członka Zarządu Fundacji, a na jego miejsce w marcu 2016 powołano mgr inż. Marię Suszko.

W 2015 roku Artystyczna Galeria Stowarzyszenia Absolwentów UWM zainaugurowała w Bibliotece Uniwersyteckiej działalność wystawienniczą. Pierwszą wystawę zorganizowano z okazji corocznego Dnia Absolwenta i jubileuszowego zjazdu absolwentów Wydziału Mleczarskiego – rocznik 1965 (50 lat od ukończenia uczelni). Inicjatorem wydarzenia był dr Tadeusz Płodzień, starosta roku. Sprawy organizacyjne powierzono Marii Bentkowskiej a opiekę artystyczną nad wystawami dr Joannie Bentkowskiej–Hlebowicz z Wydziału Sztuki UWM.

Do tej pory zaprezentowano 32 wystawy zróżnicowane pod względem techniki, tematów i autorów. Pokazano 12 wystaw fotograficznych, 13 malarskich, mieszanych i w innych technikach, w tym 16 indywidualnych i 12 zbiorowych. Swoje prace wystawiali absolwenci ART, WSP, UWM, studenci UWM, pracownicy i emeryci a także amatorskie grupy malarskie również goście. Razem swoje prace eksponowało około 130 osób.

W 2017 r. wybrano Zarząd Stowarzyszenia na kadencję 2017-2021 w składzie: Maria Bentkowska, Eryka Białłowicz, Alina Tupieka-Buszmak, Ryszard Czechowski, Janusz Heller (wiceprezes), Andrzej Faruga (prezes), Dawid Jędrzejak, Bolesław Krzywda, Tadeusz Kłos, Lech Kryszałowicz (wiceprezes), Janusz Lorenz, Krzysztof Łożyński, Ireneusz Majewski, Aleksander Nazarko, Bolesław Pilarek (wiceprezes – I zastępca), Władysław Płoski, Stefan Smoczyński, Agnieszka Szulich (skarbnik), Jan Skamarski (sekretarz), Leon Szeląg, Józef Tworkowski (wiceprezes), Jan Tywończuk, Jerzy Przyborowski, Jan Małgorzewicz, Józef Chrzanowski, Andrzej Korzep, Zdzisław Smardzewski, Tadeusz Płodzień.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Henryka Bolejko, Henryka Lelusza, Jan Prusika, Aleksandra Surażyńskiego i Józefa Ślimaka.

W tym samym czasie powołano Radę Fundacji na kadencję 2017/2021 w składzie: prof. Zdzisław Ciećko, prof. Henryk Lelusz, prof. Tadeusz Rawa, prof. Józef Tworkowski, dr Leon Szeląg, mgr Władysław Płoski i mgr Wojciech Wacewicz.

We wrześniu 2017 akty nadania godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM” otrzymali: ks. kan. Mirosław Hulecki, dr inż. Zygfryd Gładkowski, prof. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c., dr inż. Bolesław Pilarek i mgr Zdzisław Truszkowski wraz z okolicznościowymi statuetkami.

W tym samym roku marszałek województwa warmińsko–mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin wręczył Zarządowi Fundacji przyznany przez Samorząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego Certyfikat „Produkt Warmia Mazury” za zorganizowanie ponad 300 zjazdów absolwentów UWM i poprzedzających go uczelni.

W marcu 2018 r. mgr inż. Maria Suszko ze względu na choroby w rodzinie zrezygnowała z funkcji członka Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego, a na jej miejsce powołano mgr. Dawida Jędrzejaka. W kwietniu 2018 ze względu na wyjazd do Irlandii przyjęto rezygnację mgr Dawida Jędrzejaka z funkcji członka Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego, a na jego miejsce zatwierdzono mgr. inż. Zbigniewa Swirza.

W czerwcu 2018 prezes Andrzej Faruga ze względu na stan zdrowia przekazał swoje obowiązki I zastępcy prezesa dr. inż. Bolesławowi Pilarkowi, a od września zrezygnował z pełnienia swoich obowiązków. W grudniu dr. inż. Bolesław Pilarek został wybrany na prezesa. W grudniu przyjęto rezygnacje prof. Janusza Hellera z funkcji wiceprezesa, a na jego miejsce wybrano dr. inż. Janusza Lorenza. Wieloletniego organizatora wystaw w Galerii Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mgr inż. Marię Bentkowską powołano na kierownika Wydziału Kultury.

Umarli prof. dr hab. Andrzej Faruga i dr inż. Józef Chrzanowski.

Działalność klubowa

Pięcioro mieszkających w Gdańsku absolwentów byłej WSR (Maria Anna Baran-Barańska, Janusz Krzyczyński, Józef Chrzanowski, Aleksander Nazarko i Wiesław Kuśmierczyk). zainicjowało powołanie Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Pomorze” w Gdańsku. Spotkanie założycielskie odbyło się 27 kwietnia w 2006 r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

W skład Zarządu wybrano: dr. inż. Janusza Krzyczyńskiego (prezes), mgr inż. Aldonę Łoś (I wiceprezes), mgr. inż. Aleksandra Nazarko (II wiceprezes), dr inż. Jozefa Chrzanowskiego (III wiceprezes), mgr inż. Annę Barańską (sekretarz), mgr. inż. Tadeusza Kłosa, mgr. inż. Franciszka Richerta, mgr inż. Danutę Przybyło, mgr. inż. Ryszarda Górnego, mgr. inż. Jana Krągłego, mgr. inż. Ryszarda Czechowskiego, mgr inż. Teresę Lesiuk, dr. inż. Tadeusza Gawlika, mgr inż. Krystynę Korgul, mgr. inż. Zygmunta Szklista, mgr inż. Elżbietę Gniazdowską, mgr inż. Dorotę Nałęcz- Nieniewską i mgr. inż. Stefana Majewskiego.

Obecnie Klubem kieruje zarząd w składzie: mgr inż. Ryszard Czechowski (prezes), mgr inż. Jan Małgorzewicz (wiceprezes i sekretarz), mgr inż. Aleksander Nazarko. mgr inż. Jakub Piechota, mgr inż. Tadeusz Kłos, dr inż. Tadeusz Gawlik i mgr inż. Anna Krupka.

W marcu 2009 r. absolwenci Wydziału Zootechnicznego z roku 1959, w składzie: – Ryszard Dobek, Andrzej Faruga, Bogdan Flisikowski, Andrzej Majchrzak, Edward Misiarczyk, Eugeniusz Nowicki, Irena Rapczyńska, Grzegorz Zrajkowski, Bronisław Wawrzyniak, Krystyna Kozłowska, Jerzy Strzeżek, Jacek Faruga i inni postanowili założyć Sekcję Branżową WSR – ART- „Zootechnicy”, która po kilku latach została przekształcona w Klub Branżowy Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Zootechnicy”. Przez pierwsze lata kierowali nim Ryszard Dobek (prezes) i Eugeniusz Nowicki (sekretarz). W czerwcu Eugeniusz Nowicki zrezygnował z funkcji sekretarza, na jego miejsce wybrano Edwarda Misiarczyka. Po kilku miesiącach na funkcję wiceprezesa powołano Grzegorza Zrajkowskiego.

Obecnie zarządem kierują: Ryszard Pałach (prezes), Eryka Białłowicz i Grzegorz Zrajkowski (wiceprezesi),  Marzena Baniel (sekretarz) i Herbert Pieczkowski (skarbnik).

W czerwcu (11) 2011 zorganizowano w Łomży zebranie założycielskie Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Ziemia Łomżyńska”. W skład zarządu wybrano: mgr. inż. Dariusza Gawrońskiego (prezes), mgr inż. Bolesława Krzywdę i mgr. inż. Bogdana Godlewskiego. Obecnie Klubem kieruje zarząd w składzie: mgr inż. Ireneusz Majewski (prezes) i mgr inż. Bolesław Krzywda (wiceprezes), mgr inż. Marta Ogonowska (sekretarz) i mgr inż. Bogdan Godlewski.

W lipcu (26) 2011 powołano Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Ziemia Warmińska”. W skład zarządu wybrano: dr. inż. Leona Szeląga (prezes), mgr. inż. Remigiusza Dobkowskiego i mr. inż. Andrzeja Milkiewicza (wiceprezesi), mgr inż. Annę Wakar (sekretarz), mgr. inż. Mirosława Rogalskiego i mgr, inż. Zbigniewa Rybkę. Po śmierci Anny Wakar na funkcję sekretarza wybrano mgr inż. Martę Bulik.

Regionalnym Klubem Stowarzyszenia Absolwentów „Ziemia Cieszyńska” kierują: mgr inż. Rajmund Ronchetti (prezes), lek. wet. Roman Kubalok (wiceprezes), mgr inż. Małgorzata Szarzec-Małysz (Sekretarz) i mgr inż. Janusz Wyleżych.

Klubem Regionalnym Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Kresowiacy” kierują: dr inż. Eryka Białłowicz (prezes) i prof. dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska (sekretarz).

W skład Zarządu Klubu Branżowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie „Toruńska Droga Mleczna” wybrano: mgr inż. Piotra Zgórzyńskiego (prezes), mgr inż. Piotra Kaletowskiego (wiceprezes) i mgr inż. Justynę Wilińską (sekretarz).

W 2017 r powstał Klub Miłośników Poezji. W skład zarządu wybrano: prof. dr hab. Leszka Rogalskiego (prezes) dr. Feliksa Walichnowskiego (wiceprezes), prof. dr hab. Danuta Bobrzecka (wiceprezes), prof. dr hab. Tadeusz Rawa (sekretarz) i mgr inż. Stanisław Lewandowski.

W styczniu 2018 roku przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM powstał Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej. W skład zarządu wybrano: prof. dr hab. Zdzisława Ciećko (prezes), Antoni Kwaśniewski, lek. med. Stanisław Niepsuj, mgr inż. Adam Szlachta i prof. dr hab. Adam Zięcik (wiceprezesi), prof. dr hab. Zofia Benedycka (sekretarz) dr hab. Andrzej Klasa, prof. UWM (skarbnik).

Wszystkim pełniącym poprzednio i obecnie funkcje w Stowarzyszeniu oraz byłym pracownikom Fundacji im. M. Oczapowskiego jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję także władzom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i ART oraz wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów UWM i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego. Dziękuję za konstruktywne podpowiedzi kompetentnym recenzentom naszej działalności.

Bolesław Pilarek

 

Komentarze nie są dozwolone.