Nowy kierunek studiów

Zanim żywność trafi na stoły

Żywność nigdy nie zniknie z listy pierwszych potrzeb człowieka, ale wzrastają wymagania smakowe konsumentów. Proces przemysłowego przetwarzania żywności staje się coraz bardziej skomplikowanym i wymagającym od specjalistów szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, stosowania różnorodnych urządzeń, specyficznych rozwiązań oraz zwracania uwagi na każdy szczegół. W całym procesie musi być zastosowanych wiele urządzeń, które są narażone na wpływ różnych substancji itd. Wszystko to sprawia, że urządzenie do przetwarzania żywności należą do najbardziej wyspecjalizowanych. A więc i do ich zaprojektowania, wykonania i eksploatowania potrzebni są specjaliści wysoko wykwalifikowani, którzy swoją wiedzą obejmują całe przetwórstwo żywności. Muszą być przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin w biurach projektowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach.

Z myślą o zapotrzebowaniu na takich specjalistów Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie uruchomił na Wydziale Nauki o Żywności nowy kierunek studiów Inżynieria Przetwórstwa Żywności. Są to studia stacjonarne dwuprofilowe pierwszego stopnia – inżynierskie z 7 semestralnym okresem nauki. Równolegle z profilem akademickim prowadzone są studia w ramach profilu praktycznego, co oznacza, że część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w zakładach przez pracowników i według opracowanego przez nich programu.

Absolwent kierunku jest specjalistą z zakresu technologii i inżynierii przemysłu spożywczego. Posiada wiedzę na temat podstawowych operacji jednostkowych, aparatury procesowej, w tym procesów membranowych oraz zasad przetwarzania i produkcji żywności we wszystkich branżach przemysłu spożywczego. Posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Posiada dobrą znajomość specyfiki budowy oraz zasad eksploatacji aparatów i urządzeń stosowanych w różnych branżach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych. Jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowywanie ich do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Potrafi opracować nowe produkty i technologie ich wytwarzania, zaprojektować linie przetwórcze oraz świadomie eksploatować aparaturę.

- Studentom przekazujemy: – powiedział prof. dr hab. Jan Limanowski, kierownik Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej – nie tylko informacje teoretyczne, ale także praktyczne umiejętności. Nasza hala jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt i aparaturę, więc studenci mogą obsługiwać urządzenia wykorzystywane w skali technicznej i półtechnicznej. Na przykład mamy: suszarnię rozpyłową, która w wytwórni czystych kultur produkowała finalny produkt. Mamy prasę filtracyjną, urządzenie do filtracji membranowej. wyparkę z filmem wznoszącym, wyparkę z filtrem opadającym itd. W naszej hali uczymy podstaw procesów jednostkowych wykonywanych w przemyśle spożywczym np.: fluidyzacja, mieszanie płynów i materiałów ziarnistych, wymiana ciepła, wymiana masy, procesy mechaniczne, czyli rozdrabianie i rozdział. Katedra posiada wysoko specjalizowaną pracownię komputerową do nauki konstruowania z wykorzystaniem programów typu AutoCad, czyli do projektowanie 2D i 3D. Druga pracownia służy do nauki projektowania bryłowego z wykorzystaniem programu Solid Works.

Studia o profilu praktycznym prowadzimy wspólnie z zakładami, z którymi podpisaliśmy umowy, czyli Z OBRAMRM i MICHELIN. Zakłady zobowiązały się nie tylko do prowadzenia zajęć według opracowanych przez swoich pracowników programów, ale także do zapewnienia studentom praktyk i pracy po studiach. Natomiast studenci zobowiązują się do odbycia praktyki w miejscu wyznaczonym przez zakład w kraju lub za granicą oraz podjęcia pracy po studiach. Student może ubiegać się o stypendium z zakładu pracy. Przedsiębiorstwa, z którymi Uniwersytet Warmińsko – Mazurski podpisał umowy – mają swoje zakłady w wielu innych krajach, wiec absolwenci profilu praktycznego maja szansę nie tylko odbywania w nich praktyk, ale także podjęcia stałej pracy po studiach– dodał dr inż. Fabian Dajnowiec.

Bywa, że studenci muszą zarabiać na swoje utrzymanie. W przypadku studiów o praktycznym profilu jest to ułatwione, gdyż student studiując stacjonarnie, może pracować w zakładzie pracy, z którym podpisana jest umowa.

Stacjonarne studia na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności trwają 3,5 roku. Kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i zdaniem egzaminu inżynierskiego. Chętni, którzy chcą podjąć studia magisterskie, mają do wyboru trzy możliwości. Mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na macierzystym Wydziale Nauki o Żywności.  Magą podjąć studia II stopnia na różnych kierunkach technicznych wszystkich polskich uczelni. Mogą też podjąć studia w języku angielskim prowadzone wspólnie z uczelnią w Offenburgu. Zajęcia odbywają się w Offenburgu i Olsztynie. Na tym kierunku dodatkowo prowadzone są zajęcia wspomagające z technicznego języka angielskiego. Absolwenci otrzymują dyplomy obu uczelni i mają możliwość podjęcia pracy w Niemczech.

- Warto podkreślić- powiedział prof. dr hab. Jan Limanowski- że nasi absolwenci pracują w unijnych państwach w renomowanych zakładach, takich jak:

-GEA Westfalia, wiodący producent wirówek;

-Tetra Pak-międzynarodowy koncern o szwedzkich korzeniach, oferujący kompletne rozwiązania do przetwarzania i pakowania żywności płynnej oraz półpłynnej, zwierającej cząstki;

-SPX- Inżynieria procesowa i automatyka dla przemysłu spożywczego. Projekty inżynieryjne z zakresu inżynierii procesowej;

-FOSSD- urządzenia do kontroli jakości mleka;

- Culinae- dodatki do żywności.

Natomiast w kraju pracują w: Mlekpolu, Polmleku, Mlekovicie, Tymbarku i wielu m innych mniejszych firmach.

Studenci działają w Kole Naukowym Inżynierii Przetwórstwa Żywności, w którym zajmują się badaniem takich procesów jak: Suszenie kontaktowe, suszenie w złożu fluidalnym; Sporządzanie mieszanek/odżywek dla sportowców; Tworzenie nowych/unikalnych produktów spożywczych; Granulacja bezciśnieniowa mieszanek proszków spożywczych; Tabletkowanie mieszanek proszkowych, etc. Opiekunem Kola jest dr inż. Józef Warechowski.

Członkowie Koła uczestniczą w Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych. W ostatnim czasie I nagrodę za wygłoszony referat (pt. Produkcja czekoladowego popcornu proteinowego metodą powlekania w złożu fluidalnym) otrzymali Sylwia Grech i Jakub Bróździński. Natomiast wyróżnienia uzyskali: Ewelina Wiśniewska i Arkadiusz Geelo.

Członkowie Koła organizują i uczestniczą w wielu innych wydarzeniach, między innymi w wyjazdach naukowych do niemieckich zakładów przemysłowych i uczelni. Na piknikach dla młodzieży prezentują zjawiska fizyczne i chemiczne mające zastosowanie w technice przetwórstwa spożywczego. Biorą udział w Dniu Otwartych Dni Uniwersytetu i licznych seminariach naukowych oraz różnych spotkaniach.

Bolesław Pilarek

Prof. dr hab. Jan Limanowski

 

 

Dr inż. Fabian Dajnowiec


Komentarze nie są dozwolone.