Harmonogram zadań związanych z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prezentuje harmonogram działań w związku z ustawą o szkolnictwie wyższym.

Szanowni Państwo!

Od kilkudziesięciu lat służę kortowskiej Uczelni. Kiedy ponownie obejmowałem funkcję rektora, deklarowałem, że jestem do dyspozycji Uniwersytetu i że oferuję swoją ciężką pracę na rzecz Uczelni oraz całej społeczności akademickiej. Nie spodziewałem się wówczas, że nieustannie będziemy się zmagać z nowymi wyzwaniami. Mimo że nasza praca jest zespołowym wysiłkiem, za który moim współpracownikom bardzo dziękuję,  to przyznam Państwu, że trud jest naprawdę ogromny. Zmiany, które nas obejmują w obliczu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym uświadamiają nam, jak wiele wyzwań przed nami i w jak ważnym historycznie momencie uczestniczymy.

Co nas zatem czeka?

  1. Będziemy zobowiązani do wprowadzenia znaczących zmian w zakresie funkcjonowania i struktury uczelni. Przede wszystkim w związku z wprowadzonymi dyscyplinami naukowymi nastąpi nowa organizacja prowadzenia prac naukowych i ewaluacja nauki. Ostatecznie po wielu miesiącach dyskusji ilość dyscyplin na naszym Uniwersytecie kształtuje się w liczbie 20-23.
  2. W ramach tych dyscyplin będzie odbywała się ocena efektów naukowych dokonywana przez ministerstwo oraz prowadzenie szkół doktorskich, przewodów habilitacyjnych czy profesorskich. To z kolei będzie konsekwencja zajmowania się badaniami należącymi do danej dyscypliny.

WARTO PRZYPOMNIEĆ JESZCZE RAZ! PRZYSZŁA OCENA UCZELNI NIE BĘDZIE JUŻ DOTYCZYĆ WYDZIAŁÓW, ALE WŁAŚNIE DYSCYPLIN.

Słaba ocena dorobku naukowego choćby w jednej dyscyplinie, to znaczące obniżenie finansowania całej uczelni. Oznacza to na początku pewne zawirowania, ale zrobimy wszystko, żeby odbyły się jak najbardziej łagodnie i płynnie, w sposób ewolucyjny. Docelowo planujemy, że organizacją nauki w ramach dyscyplin będą zajmowały się nowe jednostki na Uczelni.

Czy wydziały zostaną zlikwidowane?

Nie wszystkie. Choć w nowej ustawie nie wymienia się wydziałów, to daje ona możliwość zachowania struktury wydziałowej. Wydziały będą zajmowały się tylko dydaktyką, a postępowaniami doktorskimi i habilitacyjnymi będą zajmowały się rady dyscyplin.

Z przepisów nowej ustawy wynika, że w chwili obecnej będziemy mieli szkoły doktorskie w ramach dyscyplin.

Zmian wynikających z ustawy jest bardzo dużo. Jednak chcemy, by te zmiany nie były uciążliwe ani dla pracowników, ani dla studentów.

Zmienia się sposób oceniania uczelni wyższych. Dotychczas osiągnięcia naukowe pracowników wydziału były oceniane wspólnie, teraz każdy pracownik będzie oceniany indywidualnie w jednej lub dwóch wybranych przez siebie dyscyplinach. Do oceny uczelni w danej dyscyplinie będą liczyły się 4 publikacje. Jeżeli pracownik będzie miał jedną czy dwie dobre publikacje, to będzie to zaniżało jego wynik oraz wynik całej uczelni.

Do 30 listopada każdy nauczyciel akademicki został zobowiązany do złożenia oświadczenia o zaliczeniu go do 1 lub 2 dyscyplin. Na tej podstawie będą oceniane indywidualne osiągnięcia każdego pracownika, co przełoży się na ocenę uczelni w określonej dyscyplinie naukowej już w 2021 roku. Ważne przy tym będzie do jakiej dyscypliny naukowej należą czasopisma, w których pracownicy naukowi będą publikować.

Wybór dyscyplin musi być bardzo dokładnie przemyślany, gdyż będzie miał konkretne finansowe konsekwencje dla całej uczelni, w tym szczególnie dla pracowników.

Wiele osób pyta o Radę Uczelni. Będzie miała charakter opiniotwórczy i doradczy. Największą władzę uzyskuje rektor i senat Uczelni. Rada Uczelni będzie co prawda zgłaszała kandydatów na rektora, ale to kolegium elektorów będzie go wybierać.

Nowa ustawa przypisuje rektorowi wiele uprawnień i obowiązków

Kompetencje rektora będą wzmocnione. Ustawa nakłada na niego obowiązek kształtowania polityki kadrowej, m.in powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek. Tak samo silnym organem będzie senat.

Zmieni się też rola dziekanów. Przestaną być organami administracji uczelnianej. Będziemy też chcieli stworzyć funkcje kierowników rad dyscyplin.

Nowa ustawa wejdzie w życie 1 października 2019 roku. Dziekani przestają być dziekanami 30 września 2019 roku, wtedy też znikają wydziały w dotychczasowej formule. Jako okres przejściowy należy traktować rok akademicki 2018-2019.

To będzie trudny czas. Przez najbliższy rok musimy wszystko zorganizować, by nasza uczelnia dobrze działała. Powołane przeze mnie zespoły już pracują nad statutem, który – mam nadzieję – przyjmiemy w maju 2019 roku.

Przedstawiam Państwu szczegółowy plan działania.

harmonogram_zadan_-_2018-2019_-_posiedzenie_senatu_30.11.2018

Komentarze nie są dozwolone.