Z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Podsumowania i uzupełniające wybory

W grudniu (14) 2018 odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, któremu przewodniczył I zastępca prezesa dr inż. Bolesław Pilarek.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków zarządu Stowarzyszenia prezesa prof. zw. dr hab. Andrzeja Farugę, dr. h.c. i dr inż. Józefa Chrzanowskiego.

Dr Bolesław Pilarek wymienił najważniejsze sprawy, na które należy zwrócić uwagę na obecnym zebraniu. Przypomniał historię tworzenia się Stowarzyszenia, które liczy 790 członków.

Powiedział między innymi (cytuję): w przyszłym roku czekają nas trzy rocznice, tj.: XXX-lecie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu – Warmińsko-Mazurskiego, 25-lecie „5 plus X” – oraz XX-lecie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To mobilizuje do zastanowienia się nad przebytą drogą. Dobrze sie układa współpraca z władzami Uniwersytetu. Zgodnie z ustaleniami w przyszłym roku przed drugim dębem posadzonym przed Centrum Konferencyjnym w Kortowie zainstalujemy specjalną tablicę. Zamierzamy także wydać specjalny numer „5 plus x” i zastanawiamy się nad możliwościami wydania zaproponowanej przez JM Rektora prof. dr. Ryszarda Góreckiego książki na XX – lecie UWM, napisanej w naszym stylu, czyli że jej współautorami powinno być kilkudziesięciu absolwentów. We wrześniu zaproponowałem dziennikarzowi Radia UMW FM przygotowanie cyklu audycji podsumowującej dokonania Uniwersytetu w XX – leciu i Stowarzyszenia Absolwentów UWM w XXX – leciu. Propozycja została przyjęta, Audycje są emitowane w soboty, o godzinie 15. W minionym trzydziestoleciu zbudowaliśmy swoisty pomost łączący absolwentów z macierzystą uczelnią i Stowarzyszeniem. Ten pomost tworzą: czasopismo „5 plus X”, książki dokumentujące osiągnięcia uczelni i absolwentów, zjazdy roczników studiów, strona internetowa, działalność klubowa i naturalnie dawne targi, w których uczestniczyli głównie absolwenci. Od kilku lat współorganizujemy okazałe jubileusze wydziałów. Nie zakupujemy ani nie rozprowadzamy książek innych wydawców.

J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki zapowiedział zorganizowanie 8 czerwca przyszłego roku pikniku dla pracowników. Zadeklarowałem utworzenie w tym dniu w okolicach Klubu ARTON „Strefy absolwentów”. Janusz Pająk przygotuje wystawę pt.: ”XXX-lecie Stowarzyszenia”. Kazimierz Gołębiecki przegląda swoje archiwum pod kątem przygotowania filmu o absolwentach.

Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie i Fundacja są osobnymi organizacjami, ale łączy je wspólny cel, jakim jest działalność na rzecz Uniwersytetu i Stowarzyszenia oraz integracja absolwentów. Musimy jednak wzajemnie szanować kompetencje i wkład pracy partnera oraz pamiętać, że w uczelni funkcjonujemy na prawach gości. Fundacja co roku organizowała kilkanaście zjazdów (w tym roku 20). Razem zorganizowaliśmy ich ponad 300, za co otrzymaliśmy certyfikat „Produkt Warmii i Mazur” z rąk dr. inż. Gustawa Marka Brzezina marszałka województwa warmińsko – mazurskiego. Na każdym zjeździe zachęcaliśmy do wstępowania do Stowarzyszenia. Co roku uczestniczyliśmy w uroczystościach wręczania dyplomów. Jednak są to imprezy do składania gratulacji, a nie prezentowania własnych osiągnięć i potrzeb.

Przypomnę, że przez wiele lat działalność Zarządu Stowarzyszenia ograniczała się do uczestnictwa w statutowych zebraniach i korzystania z zaproszeń na niektóre uroczystości. Naszą działalność zdynamizowało dopiero powołanie Klubu „POMORZE”. Koledzy przedstawili ciekawą, gruntownie przemyślaną koncepcję i w pełni ją zrealizowali. Z czasem powstały następne kluby. Trzeba też wymienić trzy inicjatywy profesora Zbigniewa Śmietany, nadmiernie obciążonego wieloma funkcjami. Pierwszą inicjatywą było zorganizowanie uroczystego wręczenia dyplomów, pod hasłem „Absolwent absolwentom”, któremu oprawę zapewnił prezes Mlekovity mgr inż. Dariusz Sapiński. Drugą był wyjazd zarządu Stowarzyszenia do Łomży i spotkanie z władzami ówczesnego województwa oraz odwiedzenie kilku okręgowych spółdzielni mleczarskich. Trzecią było zaproszenie wyróżniającego się absolwenta do podzielenia się swoimi doświadczeniami w trakcie uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów

Z przedsięwzięć z ostatnich lat pozytywnie trzeba ocenić: działalność klubów, Promenadę Absolwentów i Aleję Wydziałów, tablice pamięci, zainicjowany przez ks. dr. Zbigniewa Stępniaka i sfinansowany przez Urząd Miejski w Olsztynie cykl koncertów oraz kursy dla studentów z zakresu obsługi kombajnów, pras i sieczkarni polowych, a także Galerię Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, które zgłaszają ciekawe pomysły i ochoczo je realizują nasza działalność ma „absolwenckie serce i duszę”. Konieczne jest rozszerzenie współpracy ze studentami II stopnia studiów, którzy są także absolwentami Uniwersytetu oraz nawiązanie kontaktów z maturzystami.

Od kilku lat powtarzany jest wniosek o celowości przekształcenia Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego i pozyskiwanie 1% od podatków na finansowanie potrzeb seniorów. Trzeba go zrealizować. Powinniśmy wrócić do pomysłu zorganizowania klubu dla seniorów absolwentów i pracowników UWM.

Do zrealizowania naszego programu potrzebne jest grono ludzi dobrej woli, o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach i związkach ze środowiskiem absolwentów różnych wydziałów i lat studiów oraz mających świadomość, że to są przede wszystkim obowiązki. Przy wyborze na wakujące stanowiska powinniśmy uwzględnić kolegów związanych z dydaktyką na uczelni i mających dobry kontakt z władzami Uniwersytetu oraz ze studentami II stopnia studiów i doktorantami.”

Po Bolesławie Pilarku głos zabrała mgr Agnieszka Szulich, która oceniła organizację zjazdów absolwentów, przygotowań do Święta Absolwentów i Balu Absolwenta. W tym roku odbyło się 20 zjazdów, w tym 2 z okazji pięćdziesięciolecia uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Najstarszymi byli absolwenci z rocznika 1962. Agnieszka Szulik zaproponowała, żeby do deklaracji wręczanej absolwentów dołączać informację o historii i działalności Stowarzyszenia. Pełniąca także funkcję skarbnika Agnieszka Szulich przedstawiła sytuacje finansową Stowarzyszenia Absolwentów. Na 30 listopada 2018 stan konta wynosi 14 365 zł. (w tym zawarte są składki członkowskie).

Mgr inż. Maria Bentkowska omówiła działalność wystawienniczą w Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM znajdującej się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Od pierwszego wernisażu we wrześniu 2015r. do października 2018r.przygotowano 23 wystawy, w tym 13 indywidualnych i 10 zbiorowych, w których wzięło udział ponad 100 osób. Swoje prace wystawiali absolwenci ART, WSP, UWM, studenci UWM, pracownicy i emeryci a także amatorskie grupy malarskie. Oczywiście na wernisażach pojawiali się goście, przyjaciele i bliscy artystów, często goszcząc w Bibliotece Uniwersyteckiej po raz pierwszy. Wystawy absolwenckie przyczyniały się nie tylko do propagowania sztuki oraz Uniwersytetu, Stowarzyszenia Absolwentów i Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Przygotowanie ekspozycji wiąże się z zaprojektowaniem plakatów, zaproszeń i rozesłaniem ich gościom. Zawieszanie prac plastycznych jest często kłopotliwe, ale organizatorom zawsze szczęście sprzyjało. Przedstawiciele dyrekcja Biblioteki są nam życzliwi i zawsze uczestniczą w wernisażach. Wszystkie kłopoty i trudy wynagradza organizatorom serdeczna radość i wdzięczność wystawiających swe prace artystów.

Zaplanowano wystawy na rok 2019. Zainauguruje je wystawa fotograficzna o tematyce górskiej. Naszą działalność wspiera galerię fachowym doradztwem, pracą nad afiszami i zaproszeniami dr Joanna Bentkowska – Hlebowicz a także pani mgr Agnieszka Szulich i Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM i Fundacji Absolwenckiej, przede wszystkim dr Bolesław Pilarek, który chętnie publikuje recenzje z wystaw w czasopiśmie „5+X”.  Dobrymi radami i swoją obecnością wspierał zawsze nasze działania ś.p. prof. dr hab. Andrzej Faruga, także dr Eryka Białłowicz, dr Leon Szeląg i inni.

Dr Eryka Białłowicz, prezes Klubu „Kresowiacy” poinformowała m.in. o comiesięcznych spotkaniach w klubie Baccalarium, na których podejmowana jest różnorodna tematyka, tj.: historyczna, regionalna, naukowo- techniczna, literacka, kulturoznawcza itd. Są to zwykle spotkania z ciekawymi osobistościami: naukowcami, pisarzami, poetami, historykami, artystami, zasłużonymi osobami dla uczelni, miasta i regionu. Organizowane są także spotkania uroczyste jak wigilie, majówki, ”kaziuki” itp., często integracyjne z innymi klubami Stowarzyszenia.

Kpt. ż. w. Jan Małgorzewicz, sekretarz klubu „Pomorze”, założonego w 03.03.2007r z inicjatywy dr. inż. Janusza Krzyczyńskiego. Spotkania rozpoczynały się Mszą św. celebrowaną przez śp. infułata Juliana Żołnierkiewicza. Klub liczy 180 osób, w okresie 10 lat istnienia zorganizowano 16 spotkań. Niemal na każdym z nich goszczono prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka.

Dr Leon Szeląg, prezes klubu „Ziemia Warmińska”, liczącego około 100 osób, poinformował, że propagują cele wynikające z założeń Stowarzyszenia Absolwentów. Klub powstał w roku 2011. Obecny zarząd działa w tym samym składzie od początku. Spotkania odbywają się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Tematyka zebrań jest rozmaita, m.in. historyczna, socjologiczna itp. Gośćmi są osoby wysoce kompetentne w różnych dziedzinach. Klub zajmuje się także działalnością wystawienniczą, propagującą w mieście i regionie informacje o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, np.: „60 lat Kortowskiej Alma Mater”, „Poczet Rektorów”, „Innowacje Uniwersyteckie”. Ekspozycje te zamieszczane są kolejno w różnych ważnych siedzibach, m.in. w Urzędzie Marszałkowskim, Muzeum Nowoczesności a także w klubach uczelnianych np. w Artonie. Władze klubu biorą udział w ważnych uroczystościach państwowych i regionalnych, a także organizują koncerty np. koncert na zamku olsztyńskim z okazji 60-lecia Chóru Akademickiego im prof. Wiktora Wawrzyczka.

Dr inż. Ryszard Pałach prezes klubu „Zootechnicy”, powstałego z inicjatywy prof. zw. dr hab. Andrzeja Farugi w 2015 r., omówił działania nawiązujące do branżowych problemów technicznych i organizacyjnych. Spotkania odbywają się głównie w Kortowie. Organizowane są także wyjazdowe zebrania o tematyce gospodarczej, zootechnicznej, naukowej a także turystycznej, np. w Wierzbie, w Kadzidłowie, w Łeżanach, w Kudypach W ciągu roku odbywa się zwykle 6 spotkań w tym wigilijne ,piknikowe, często integracyjne z innymi klubami. Klub ma też swoją gablotę informacyjną na Wydziale Bioinżynierii UWM.

Prof. dr hab. Zdzisław Ciećko prezes klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej”, powstałego w 2018r., pochwalił się pierwszą klubową publikacją, książką prezentującą 45 osób, naukowców, wykładowców uczelni, nauczycieli, znanych lekarzy jak dr Stanisław Niepsuj, pochodzących z Ziemi Kieleckiej a mieszkających i działających na Warmii i Mazurach. Prof. Zdzisław Ciećko podkreślił szczególne zaangażowanie dr Bolesława Pilarka w realizacji tej publikacji i podziękował mu za to.

Prof. dr hab. Leszek Rogalski, prezes klubu „Miłośników Poezji”, powstałego w 2017r. poinformował o zorganizowaniu trzech poetyckich wieczornic w Baccalarium, na których przy muzyce, autorzy deklamowali swoje wiersze. Wydano także tomiki poezji członków klubu, m.in. „Westchnienia” z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Redaktor mgr Leszek Kryszałowicz w nawiązaniu do problemu niewielkiej liczby młodych członków Stowarzyszenia, zaproponował żeby zwrócić się do dziekanów wydziałów z prośba o informacje o najlepszych studentach, których można by przedstawiać w zakładkach internetowych Stowarzyszenia Absolwentów. Poinformował również o nowej wystawie prezentującej osiągnięcia UWM w fotografiach Janusz Pająka, która otwarta jest w Centrum Konferencyjnym, później zostanie przeniesiona do Urzędu Marszałkowskiego.

Dr inż. Janusz Lorenz stwierdził, że mamy obowiązek przyjmowania młodych do Stowarzyszenia Absolwentów. Zaproponował utworzenie klubokawiarni (może mógłby się tym zająć klub „Ziemia Warmińska”). Stwierdził, że nie widzi możliwości zarabiania pieniędzy przez Stowarzyszenie. Uważa, że w przypadku, gdy uczelnia wyda książkę o Uniwersytecie, Stowarzyszenie powinno kupić co najmniej 100 egzemplarzy w ramach solidarnego wsparcia.

Dr inż. Leon Szeląg uważa, że należy zwiększyć współpracę z uczelnią. Zasugerował ustalenie osoby ze strony Uniwersytetu wyznaczonej przez Rektora do stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem Absolwentów. Przypomniał również o potrzebie ukończenia Promenady Absolwentów.

Dr inż. Bolesław Pilarek odpowiedział, że projekt Promenady Absolwentów ma być włączony do uczelnianego planu zagospodarowania parku.

Dr inż. Zygfryd Gładkowski poparł przedmówców. Podkreślił, że zarząd Stowarzyszenie dokłada starań, żeby jak najszerzej upowszechniać informacje o działalności Stowarzyszenia, m.in. wydaje czasopismo „ 5 plus X”, kolejne tomy książki „Olsztyn Uniwersytecki”, „W kortowskim kręgu”, współpracuje przy organizacji zjazdów absolwentów. Wskazał na konieczność nawiązania ściślejszej współpracy z dziekanami.

Dr inż. Tadeusz Płodzień tę część dyskusji podsumował stwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, co należy robić, ale przede wszystkim trzeba działać. Jednocześnie zgłosił na prezesa Stowarzyszenia kandydaturę Bolesława Pilarka.

Mgr inż. Jan Skamarski, sekretarz Stowarzyszenia ocenił on stan organizacyjny Stowarzyszenia. Aktualnie w Stowarzyszeniu jest 790 członków, w tym najwięcej absolwentów Wydziału Rolniczego i Zootechnicznego. Zarząd Stowarzyszenia stanowi 24 osoby. Na zebraniu obecnych jest 19 członków zarządu. Liczba ta jest wystarczająca do prowadzenia wyborów i uchwał.

Podczas wrześniowego zebrania rezygnacje z pracy w zarządzie złożyli prof. Janusz Heller i mgr Dawid Jędrzejak. Przyjęto rezygnacje. Zmarli dwaj wymienieni na wstępie członkowie zarządu. Zaistniała konieczność wyboru prezesa i wiceprezesa zarządu.

Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Agnieszka Szulich, Eryka Białłowicz i Andrzej Korzep.

Dr Tadeusz Płodzień ponownie zgłosił kandydaturę Bolesława Pilarka.

Bolesław Pilarek powtórzył słowa, które powiedział we wprowadzeniu, że przy wyborze na wakujące stanowiska powinniśmy uwzględnić kolegów związanych z dydaktyką na uczelni i mających dobry kontakt z władzami Uniwersytetu oraz ze studentami II stopnia studiów i doktorantami. On natomiast nie ma takich doświadczeń i jest już w zaawansowanym wieku.

Prof. dr hab. Józef Tworkowski zarekomendował dr. inż. Bolesława Pilarka, podkreślając, że jest to najlepszy kandydat z ogromnym doświadczeniem i osiągnięciami, człowiek orkiestra. Kandydatura wywołała ogólny aplauz. Przegłosowano zamknięcie listy. W tajnym głosowaniu udział wzięło 19 członków zarządu. Za zgłoszona kandydaturą głos oddało 18 osób. a jedna była przeciw.. Prezes otrzymał serdeczne gratulacje od zebranych.

Następnie przystąpiono do wyboru wiceprezesa. Mgr inz Tadeusz Zgłoszono dwóch kandydatów. Mgr inż. Jan Skamarski zgłosił mgr. inż. Władysława Płoskiego, a mgr inż. Tadeusz Kłos dr. inż. Janusza Lorenza. W tajnym głosowaniu Janusz Lorenz otrzymał 14 głosów, a Władysław Płoski 5 głosów. Janusz Lorenc został wybrany na funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów.

Obecny skład Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów: dr inż. Bolesław Pilarek, prezes, mgr Lech Kryszałowicz, dr inż. Janusz Lorenz i prof. dr hab. Józef Tworkowski, wiceprezesi, mgr Agnieszka Szulich, skarbnik.

W drugiej części zebrania odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli także: ks kanonik Mirosław Hulecki, honorowi członkowie Stowarzyszenia prof. dr hab. Teofil Mazur, dr h.c. multi, były rektor, prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, były rektor, prof. dr hab. Stefan Smoczyński, były rektor,  prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, były prorektor, dr inż. Zygfrud Gładkowski i mgr inż. Eugeniusz Nowicki, byli sekretarze zarządu,  mgr inż., mgr inż. Agnieszka i Zdzisław Truszkowscy, wieloletni byli członkowie władz Stowarzyszenia, a także członkowie zarządu i rady Fundacji oraz komisji rewizyjnej. Było łamanie się opłatkiem, życzenia, kolacja wigilijna i koncert kolęd wykonanych w wykonaniu pianisty Zygmunta Kicińskiego i solistki Olgi Lamparskiej, studentki na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie.

Maria Bentkowska

 

 

 

 

 

 

 

Bolesław Pilarek, nowy prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM


Komentarze nie są dozwolone.