PROFESOR ANDRZEJ FARUGA NIE ŻYJE

Szedł przez życie pełen poświęcenia i ofiary

Niosąc swój krzyż z uśmiechem na twarzy

Niech takim pozostanie w naszych sercach

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Andrzej Faruga, doktor honoris causa urodził się 5 stycznia 1934 roku w Zatorze, miejscowości znanej wszystkim drobiarzom z nazwy (gęś zatorska). Być może to zaprogramowało specjalizacje zawodową olsztyńskiego naukowca. W Zatorze był także kompleks dużych stawów karpiowych (1,5 tyś. ha), gdzie okresowo w latach 30 zatrudniony był Jego ojciec (obecnie kompleks ten należy do IRŚ w Olsztyn). Po ukończeniu Technikum Rolniczo-Hodowlanego w Międzyświeciu koło Skoczowa (Śląsk Cieszyński) rozpoczął w 1952 roku pracę zawodową jako zootechnik powiatowy w Raciborzu W 1955 roku został studentem Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Studia ukończył w roku 1960. W tym samym roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Hodowli Drobiu i Jajczarstwa macierzystej uczelni. Całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i poprzedzającymi go uczelniami, czyli WSR i ART. W 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1976 stopień doktora habilitowanego. W 1983 roku uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 1990 – tytuł profesora zwyczajnego.

Od 1969 roku nieprzerwanie przez 35 lat kierował Zakładem Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu, przemianowanym na Katedrę Drobiarstwa. Szczególnie dużo uwagi poświęcał modernizacji Doświadczalnej Fermy Drobiu. Organizacja nowoczesnej bazy badawczej umożliwiła realizowanie szerokiej problematyki naukowej, współpracę z innymi ośrodkami, a także prawidłowy rozwój pracowników Katedry.

Profesor Andrzej Faruga był uczonym o niezwykle bogatym dorobku naukowym i utylitarnym z zakresu hodowli i użytkowania drobiu oraz uznanym autorytetem w tej dziedzinie w kraju i za granicą. Jego dorobek naukowy liczy ogółem 624 pozycje, w tym ponad 200 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 85 artykułów i komunikatów naukowych, 12 podręczników i skryptów oraz prawie 300 innych opracowań. Tylko na łamach tygodnika rolniczego „Nasza Wieś”, „ABC Rolnika” i „Rolniczego ABC” zamieścił ponad 450 popularnych artykułów.

Profesor Andrzej Faruga wypromował 270 magistrów, 8 doktorów, w tym dwóch obcokrajowców. Sześciu jego wychowanków uzyskało tytuł profesora, a jeden stopień doktora habilitowanego. O międzynarodowej pozycji Profesora Andrzeja Farugi, obok szerokiej współpracy naukowej, świadczą liczni stażyści z krajów europejskich, a także z Egiptu, Kanady, Rosji i Syrii, doskonalący z Katedrze Drobiarstwa wiedzę i umiejętności. Za stworzenie olsztyńskiej naukowej szkoły drobiarzy Profesor Andrzej Faruga otrzymał nagrodę ministra.

Problematyka Jego badań była bardzo szeroka i obejmuje prace doświadczalne na kurczętach, kurach, indykach, perlicach, kaczkach i gęsiach. Profesora wyróżnia kompleksowe rozwiązywanie problemów badawczych.

W Jego działalności zaznaczają się trzy główne kierunki, a mianowicie racjonalizacja żywienia drobiu, wydajność i użytkowanie krajowych odmian gęsi oraz hodowla i technologia wychowu i chowu indyków. Większość badań przeprowadzonych przez Profe­sora i Jego zespół była w latach ich realizacji nie tylko nowatorska, ale przede wszystkim ukierunkowana na aktualne potrzeby praktyki.

Profesor badał między innymi możliwości wykorzystania w żywieniu drobiu różnych produktów ubocznych przemysłu spożywczego i rolnego.

Za wybitne osiągnięcie Profesora Andrzeja Farugi i Jego zespołu należy uznać rezultaty badań, które przyczyniły się do rozwoju hodowli i chowu indyków w Polsce, a w konsekwencji do dynamicznego wzrostu produkcji mięsa tego gatunku ptaków gospodarskich. Badania te dotyczyły między innymi wyhodowania i wdrożenia krajowych rodów indyków i ich mieszańców WAMA do produkcji indyków rzeźnych, doskonalenia metod hodowlanych umożliwiających dalsze zwiększenie użytkowości nieśnej i mięsnej indyków, technologii chowu przemysłowego indyków i dostosowania jej do warunków krajowych oraz technologii lęgu jaj indyczych, a także badań nad zastosowaniem niektórych wskaźników biochemicznych w ocenie cech użytkowych. Indyki białe szerokopierśne wyhodowane przez Profesora Andrzeja Farugę stanowiły w latach 1985-1990 przeszło 90% pogłowia krajowego.

Badania Profesora mają nie tylko dużą wartość poznawczą, ale także utylitarną, a wiele osiągnięć naukowych zostało wdrożonych do praktyki drobiarskiej.

Wielką zasługą Profesora Andrzeja Farugi i Jego współpracowników były działania, które uchroniły przed wyginięciem rodzimą gęś biłgorajską.

Uwieńczeniem ogromnego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego Profesora Andrzeja Farugi było nadanie Mu w 2005 roku przez senat Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa. Współpraca profesora z tą uczelnia trwała ponad 25 lat.

W roku 2013 senat akademicki Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie na Białorusi nadał Profesorowi Janowi Jankowskiemu, wychowankowi Profesora Andrzeja Farugi godność doktora honoris causa. Po raz pierwszy w historii uczelni dwóch absolwentów tego samego wydziału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozostających w relacji mistrz – uczeń, tj. Profesor Andrzej Faruga były kierownik Katedry Drobiarstwa, były dziekan Wydziału Zootechnicznego, były prorektor ART. i jego naukowy wychowanek Profesor Jan Jankowski, były dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, były prorektor UWM mogli się poszczycić najwyższą godnością akademicką doktora honoris causa.

Profesor Andrzej Faruga szczycił się także wymiernymi osiągnięciami organizacyjnymi. Przez trzy kadencje był dziekanem Wydziału Zootechnicznego. Na ten okres (1978-1987) przypada bardzo dynamiczny rozwój Wydziału Zootechnicznego ART, między innymi ukończono budowę zespołu ferm doświadczalnych Kortowo III. Profesor Andrzej Faruga pełniąc przez 3 kadencje funkcję prorektora ds. kadr – I zastępcy rektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, znacząco przyczynił się do rozwoju uczelni. Był inicjatorem i współzałożycielem Środowiskowych Studiów Doktoranckich oraz Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie i wieloletnim członkiem zarządu.

Profesor Andrzej Faruga był członkiem wielu organizacji społecznych i towarzystw naukowych. Tuż po studiach przez wiele lat był przewodniczącym Okręgowej Rady Studenckiej Związku Młodzieży Wiejskiej w Olsztynie. Przez 15 lat (5 kadencji) był Prezydentem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (WPSA). Profesor aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Zootechnicznym. Przez kilka lat był członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także Komisji Prezesa Rady Ministrów ds. Nagród. W ostatnich 9 latach był prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Profesor Andrzej Faruga miał cztery miłości: rodzinę, kortowską uczelnię, Macierz Ziemi Cieszyńskiej i Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, któremu przewodził 8 lat. Po objęciu funkcji, zapowiedział, że nie będzie malowanym prezesem i słowa dotrzymał. Codziennie bywał w lokalu Stowarzyszenia. Wprowadził wiele bardzo istotnych i korzystnych dla Stowarzyszenia zmian w statucie i w systemie funkcjonowania Stowarzyszenia, między innymi oficjalnie utworzył Prezydium Zarządu. Wielką uwagę przywiązywał do działalności klubów terenowych i branżowych. Zainicjował powstanie trzech Klubów, tj. Ziemia Cieszyńska, Olsztyńscy Cieszynianie i Zootechnicy… Na spotkania przychodził przygotowany Nie szkodził, nie intrygował, lecz pomagał. Pod Jego kierownictwem Stowarzyszenie krzepło i zacieśniało związki z absolwentami pracującymi w terenie. Na łamach „5 plus X” publikował felietony dotyczące życia uczelni i stowarzyszenia.

W uznaniu zasług został wyróżniony Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM, Tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM i statuetką „Dębowy Wieniec”.

Niemal od założenia (1983) był członkiem W-M Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, gdzie przez ponad 24 lata był I vice-prezesem Zarządu (6 kadencji), zaś od 2009 –jego prezesem. W uznaniu zasług ZG MZC w Cieszynie uhonorował Zmarłego kilkoma Dyplomami Uznania, medalem im. Pawła Stalmacha, godnością Członka Honorowego Macierzy (1998). W 2007 roku Rada 13 Gmin Komunalnych pow. cieszyńskiego, obok premiera J. Buzka, europosła dr J. Olbrychta, prof. D. Kadłubca z Zaolzia, odznaczyła Go prestiżowym Laurem Honorowym Złotej Cieszynianki Wcześniej w 2004 r Laurem tym uhonorowany był prof. Janusz Guziur, I prezes Koła MZC, dzięki czemu olsztyńskie Koło  MZC jest jedynym spośród 28 kół  w kraju szczycącym się tymi dwoma laurami.

Za wszechstronną działalność zawodową i społeczną odznaczono prof. zw. dr. hab. Andrzeja Farugę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1983) oraz licznymi odznakami honorowymi i medalami.

W uznaniu dużych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych był też wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz JM Rektora.

Profesor Andrzej Faruga był po prostu dobrym człowiekiem. Chętnie pomagał szczególnie ludziom słabszym i potrzebującym pomocy. Nikomu nie robił krzywdy. Wytworzył wokół siebie atmosferę wzajemnej życzliwości. W swoje działania wkładał całe serce. Nie lubił prosić o nic dla siebie ani przegrywać.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 30 października 2018 roku.

 

Żonie, Synom, Rodzinie i Przyjaciołom składamy

Wyrazy szczerego współczucia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Zarząd i Rada Fundacji im. M. Oczapowskiego

Zespół redakcyjny „5 plus X”

 

Uroczystości żałobne odbędą się w środę 7 listopada 2018 roku:

godz. 1100 – pożegnanie akademickie – aula im. prof. Z. Moczarskiego ul. M. Oczapowskiego 5, a następnie przejazd na Cmentarz Komunalny przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

 

DĘBOWY JUBILEUSZ

Prof.zw.dr.hab dr.h.c. Andrzejowi Farudze na osiemdziesięciolecie

Zawsze z radością patrz na świat

Z dumą przyznaj się do wieku

Osiemdziesiątka to życia kwiat

Wybornie świadczy o człowieku

Mającym wiedzę, doświadczenie

Siłę ducha, umysłu i rąk

Niczym nieskalane sumienie

Prawdziwych przyjaciół duży krąg

W dniu urodzin życzymy Ci

Żebyś zawsze najszczęśliwszym był

Na swawole ciągle  miał chęci

Z chorób kpił, o rozkoszach  śnił

Psychologia zna zależności

Że ludzie skromniej doświadczeni

Przeceniają swe możliwości

Trafniej taksują kompetentni

Lecz lepiej nie słuchaj pouczeń

Przykrych uwag nie bierz do głowy

Po mistrzu powinien być uczeń

Wzmocni dorobek naukowy

Pilnuj stylu katedralnego

Bo to przypadek wyjątkowy

Że doktora honorowego

Zastąpił doktor honorowy

Bolesław Pilarek


Komentarze nie są dozwolone.