Wieści ze Stowarzyszenia Absolwentów

W dniu 9. grudnia odbyło się zebranie zarządu poświęcone sprawom organizacyjnym i tradycyjnie spotkaniem „opłatkowym”, z udziałem JM Rektora prof. zw. dr hab. Ryszarda Góreckiego – Honorowego Członka Stowarzyszenia, pozostałych Honorowych Członków, Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów.

W czasie zebrania, uhonorowano wręczeniem, przez przewodniczącego walnego zebrania (12.04.2017 r.) prof. Janusz Guziura, dyplomem Honorowym Członka Stowarzyszenia - mgr. Zdzisława Truszkowskiego. Szczególnie uhonorowano Jubilata – prof. zw. dr. hab. Tadeusza Krzymowskiego, dr. h.c., Członka PAN, Honorowego Członka Stowarzyszenia i byłego rektora, który w 2017 roku ukończył 90m lat. Drogę życiową profesora opublikowano w 2017 roku, w książce pt.: „W kortowskim kręgu”, pod red. B. Pilarka. Fragmenty z życiorysu Profesora przedstawił prof. Andrzej Faruga. JM Rektor wręczył Jubilatowi okolicznościowy Adres.

Życzenia z okazji obchodzonych w 2017 Jubileuszy (70 i 60 lat) urodzin złożono też członkom zarządu: Wojciechowi Wcewiczowi, Leonowi Szelągowi, Henrykowi Leluszowi i Zdzisławowi Smardzewskiemu.

Ponadto, wraz z podziękowaniem wręczono też Dębowe Laury Absolwenta i statuetki – byłym członkom Rady Fundacji (kadencja 2013-2017): prof. Zdzisławowi Ciećko, mgr Jerzemu Paukszto, mgr. Eugeniuszowi Nowickiemu, prof. Henrykowi Leluszowi, prof. Tadeuszowi Rawie, mgr. Zdzisławowi Truszkowskiemu i mgr. Wojciechowi Wacewiczowi. Nowo powołanym członkom Rady wręczono stosowne nominacje. Członkowie nowej Rady na przewodniczącego wybrali prof. Zdzisława Ciećko, a na zastępcę przewodniczącego prof. Tadeusza Rawę. W czasie uroczystości koncertował pan Zygmunt Kociński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dole od lewej: mgr inż. Maria Bentkowska, mgr inż. Zdzisław Truszkowski, prof. dr hab. Stanisława Krzymowska, prof. zw. prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr h.c., mgr inż. Jerzy Paukszto.

U góry od lewej: prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c., dr inż. Aleksander Surażyński, mgr inż . Jan Małgorzewicz, dr inż. Zygfryd Gładkowski, dr inż. Leon Szeląg, prof. dr hab. Jan Tywończuk, mgr inż. Eugeniusz Nowicki, mgr inż. Zdzisław Smardzewski, prof. dr hab. Tadeusz Rawa, mgr inż. Agnieszka Truszkowska, mgr Agnieszka Szulich, prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, mgr inż. Józef Chrzanowski, dr inż. Bolesław Pilarek, mgr inż. Władysław Płoski, mgr inż. Henryk Bolejko, mgr inż. Alicja Tupieka-Buszmak, prof. dr hab. Janusz Guziur, prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c., prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, mgr inż. Józef Ślimak, prof. dr hab. Leszek Rogalski, dr inż. Tadeusz Płodzień, prof. dr hab. Stefan Smoczyński.

Przyjęto też ramowy plan merytoryczny i finansowy zarządu – na rok 2018.

- Członkowie prezydium brali udział (na zaproszenie dziekanów) w większości uroczystych inauguracji roku akademickiego na wydziałach.

- W inauguracji Roku Akademickiego UWM, na zaproszenie Rektora prof. Ryszarda Góreckiego, obecna była kilkudziesięciu osobowa grupa członków Stowarzyszenia.

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej uroczyście obchodził Jubileusz 50-lecia. Z tej okazji m.in. w Alei Wydziałów usadowiono głaz z pamiątkową tablicą, w odsłonięciu której wzięli udział, oprócz prorektorów, dziekanów i absolwentów, także członkowie prezydium (A. Faruga, B. Pilarek i A. Szulich). Z okazji jubileuszu, odpłatnie, wydany został specjalny numer „5 plus X”.

- Otwarto (w październiku) kolejną wystawę Artystów Nieprofesjonalnych, której współorganizatorem jest Stowarzyszenie. Na stronie internetowej Stowarzyszenia podano plan wystaw w Galerii Stowarzyszenia Absolwentów na 2018 rok, organizowanych przez mgr. Marię Bentkowską – prezes Klubu „Olsztyńscy Cieszynianie”.

- Na stronie internetowej ukazała się pierwsza część „Galerii Absolwentów” – opracowana przez zastępcę prezesa zarządu mgr. Lecha Kryszałowicza.

- Zarząd Klubu „Zootechnicy” zorganizował spotkanie integracyjne, z przedstawicielami 4 klubów olsztyńskich i pracowników naukowych Wydziału, z udziałem zastępcy prezesa zarządu Stowarzyszenia prof. Janusza Hellera. Spotkanie odbyło się w Katedrze Pszczelnictwa, gdzie też stosowna informację przedstawił kierownik – prof. Jerzy Wilde. (zdjęcie od R. Pałacha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Klub „Miłośników Poezji” wydał kolejne wiersze z serii „Cieszmy się życiem” – Feliksa Walichnowskiego oraz zorganizował „wieczór Poezji”. Gratulujemy!

- Z inicjatywy Stowarzyszenia Wydział Nauk Ekonomicznych, przy zaangażowaniu dziekanów – prof. Romana Kisiela i dr hab. Marioli Grzybowskiej – warsztaty dla ponad 50-ciu uczniów Zespołu Szkół Licealnych im. Wł. Szubińskiego z Cieszyna. Wykładowcami byli: dr Marek Siemiński, dr Sylwia Stachowska, dr Grzegorz Szczudełek, dr Marcin Bogdański, dr Joanna Zielińska-Szczepkowska, dr Karol Wojtowicz. Dziękujemy!

- Podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego 2017/2018, prestiżową Warmińsko-Mazurską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego wręczono prof. dr. hab. Stanisławowi Achremczykowi, Honorowemu Członkowi Stowarzyszenia, a nagrodę marszałka województwa w Dziedzinie Kultury otrzymał prof. dr hab. Leszek Rogalski – prezes Klubu „Miłośnicy Poezji” Stowarzyszenia Absolwentów. Serdecznie gratulujemy!

- Szanowne Koleżanki i Koledzy absolwenci!

Poszerzona (w ostatnich latach) merytorycznie i organizacyjnie działalność Stowarzyszenia (patrz strona internetowa i „5 plus X” nr 3/2017 r.) – pociąga za sobą konieczność zwiększenia nakładów finansowych, zdaniem zarządu ważnych dla realizacji zadań statutowych. Wynika to też z faktu uaktywnienia się organizacyjnego naszych członków, co jest ze wszech miar potrzebne i chwała absolwentom-wolontariuszom!

Po dwudziestu kilku latach zaistniała potrzeba zwiększenia od 2018 roku wysokości składek członkowskich, uchwała walnego zebrania z dnia 22.04.2017 r.

Uchwała nr 2 w sprawie zmian składek członkowskich (statut – par. 13. 1 a):

par.1. Dla członków zwyczajnych stowarzyszenia ustala się roczną składkę w kwocie 30 złotych. Wpisowe do Stowarzyszenia bez zmian – 10 zł.

par.2. Małżeństwa – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia roczna składkę opłacają wspólnie, w kwocie – 40 zł od pary.

par.3. Członkowie zwyczajni – studenci studiów magisterskich, którzy są absolwentami studiów I stopnia, opłacają roczna składkę w wysokości 10 złotych, wpisowe do Stowarzyszenia – 10 złotych.

par.4. Zmiany dotyczące składek członkowskich wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r.

- W najbliższym czasie, planowane jest przeniesienie siedzimy Fundacji im. M. Oczapowskiego, a tym samym i Stowarzyszenia Absolwentów – do budynku (obok) przy Heweliusza 14.

- Z przykrością zawiadamiamy, że pożegnano seniora-seniorów mgr. inż. Stanisława Brodę, absolwenta WSGW w Cieszynie, współzałożyciela Klubu regionalnego „Ziemia Cieszyńska” Stowarzyszenia Absolwentów. Cześć jego pamięci. Na zdjęciu.

 

prof. Andrzej Faruga

prezes zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od prawej: Stanisław Broda (97 lat) z żoną, obok również senior, współzałożyciel Klubu regionalnego „Ziemia Cieszyńska” – Tadeusz Rydzewski z małżonką.

 

 

Komentarze nie są dozwolone.