Jubileusz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych zostało powołane w Krakowie, 29 kwietnia 1987 r. dla wyrażenia aktywności środowisk naukowych uczelni, instytutów i firm hodowlanych związanych z szeroko pojętym ogrodnictwem. Aktualnie do Towarzystwa należy 414 członków zwyczajnych. Godność członka honorowego otrzymało 20 zasłużonych pracowników naukowych. PTNO obejmuje swoją działalnością całą Polskę i realizuje swoje zadania statutowe w 8 oddziałach, rozlokowanych w ośrodkach naukowych w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Skierniewicach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W dniach 20-21 września 2017 roku odbyła się w Krakowie Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa pt. „Ziemia, Roślina, Człowiek” połączona z uroczystymi obchodami jubileuszu 30-lecia PTNO, podczas której zostały wręczone Medale Honorowe i Jubileuszowe z okazji 30 lecia PTNO. Medalem Honorowym PTNO odznaczeni zostali także profesorowie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: prof. dr hab. Zdzisław Kawecki, dr h.c, który jest także zasłużonym członkiem olsztyńskiego oddziału PTNO oraz dr hab. inż. Jan Kopytowski, prof. UWM. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych nadał też medale Jubileuszowe z okazji 30-lecia PTNO, jako wyraz uznania za wieloletnią pracę następującym członkom Oddziału PTNO w Olsztynie: prof. dr hab. Zdzisławowi Kaweckiemu, dr h.c, dr hab. inż. Janowi Kopytowskiemu, prof. UWM, prof. dr. hab. inż. Brygidzie Wróblewskiej-Wierzbickiej, Dr inż. Łucji Michalik oraz dr hab. inż. Annie Bieniek.

Prof. dr hab. Zdzisław Kawecki, dr h.c.i dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM zostali odznaczeni Medalem Honorowym PTNO

Prof. dr hab. Zdzisław Kawecki, dr h.c. odbiera Medal 30- lecia PTNO w Olsztynie z rąk dr hab. Anny Bieniek, prezesa Zarządu Oddziału PTNO w Olsztynie.

Oddział PTNO w Olsztynie został powołany na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, które odbyło się w Krakowie w dniu 22 listopada 2007 roku. W dniu 27.06.2008 r. powołano podczas Walnego Zjazdu PTNO w Olsztynie zarząd olsztyńskiego oddziału, którego przewodniczącym do 2015 roku był dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM. Obecnie funkcję tę pełni dr hab. inż. Anna Bieniek. Do Oddziału PTNO w Olsztynie należy 28 osób, związanych naukowo z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Reprezentują oni cztery Wydziały: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Nauk o Żywności oraz Wydział Nauk Technicznych.

 

Jako najważniejsze osiągnięcia naukowe Oddziału PTNO w Olsztynie należy wymienić:

* Zorganizowanie w 2009 r. Naukowej Konferencji Sadowniczej pt. „Proekologiczna produkcja sadownicza z uwzględnieniem roślin mniej znanych”. Uczestniczyły w niej 64 osoby z ośrodków naukowych zarówno z Polski jak i z zagranicy (Litwa, Białoruś, Rosja).

* Od 2009 roku członkowie oddziału co roku współorganizują i prowadzą warsztaty, wystawy i wykłady w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Nocy Naukowców.

* Członkowie oddziału co roku prowadzą spotkania i warsztaty szkoleniowe z młodzieżą szkół średnich, które odbywają się na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, albo są to sesje wyjazdowe do szkół.

Dr inż. Łucja Michalik odbiera Medal 30 – lecia PTNO z rąk dr hab. Anny Bieniek, prezesa Zarządu Oddziału PTNO w Olsztynie.

 

* Od początku istnienia co roku członkowie oddziału uczestniczą w wyjazdach do gospodarstw szkółkarskich Lucjana i Andrzeja Gursztynów i Jacka Jurgielewicza w Braniewie, sadów państwa Grochowalskich w miejscowości Zduny k/Brodnicy oraz do gospodarstw ogrodniczych i firmy „Unifrezze” w Miesiączkowie.

* Na spotkania członków oddziału w 2014 roku zapraszani byli przedstawiciele Firmy BioAgris oraz ProBiotics® Polska, którzy prowadzili wykłady na temat „Wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w ogrodnictwie” a także „Zastosowania środków Polyversum w ogrodnictwie”.

* Od 2014 roku co roku odbywają się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Seminaria Naukowe z Hortiterapii, którym patronuje PTNO, a członkowie oddziału aktywnie uczestniczą i prezentują referaty naukowe związane z tematyką seminariów.

* W 2016 r. odbyło się spotkanie z pracownikami naukowymi Białoruskiej Akademii Rolniczej w Gorkach, na którym dyskutowano o możliwości współpracy międzyuczelnianej.

* W 2017 roku została zorganizowana sesja wyjazdowa do Arboretum Leśnego w Kudypach, w której uczestniczyli członkowie Oddziału a także pracownicy Arboretum, czego efektem będzie dalsza współpraca naukowa.

* W ostatnich latach oddział pozyskał członków z Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Nauk o Żywności oraz Wydziału Nauk Technicznych, co przyczyni się do poszerzenia badań naukowych.

W dniu 05.10.2017 r. w Katedrze Ogrodnictwa UWM w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych w Olsztynie, na którym przewodnicząca wręczyła odznaczenia członkom nieobecnym na Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej w Krakowie.

 

Dr hab. inż. Anna Bieniek

 

Komentarze nie są dozwolone.