Jubileusz Fundacji im. M.Oczapowskiego

Pierwszy Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Absolwentów ART (obecnie UWM) w 1991 roku powołał Fundację, która w okresie przemian społeczno-gospodarczych w kraju, w sposób zasadniczy, pomogła uczelni ograniczyć etaty i fundusz płac, przejmując sprzątanie i dozór mienia kampusu kortowskiego.

Dzięki podpisanej wówczas umowie z kierownictwem ART, główny i stały dochód Fundacji stanowiły przychody z tytułu obsługi uczelni. Po dwudziestu latach, w wyniku przegranego przetargu na obsługę Uniwersytetu, nastąpiła utrata bieżącej zdolności finansowej Fundacji. Rok 2010 – to rok stracony dla Fundacji. Zatrudnienie spadło z ponad 200 osób do 2 etatów tj. prezesa i pracownika administracyjnego. By zamknąć bilans 2010 roku, niezbędne stało się naruszenie lokaty bankowej fundacji.

Przed nową Radą Fundacji i prezesem zarządu stoi poważny problem przywrócenia bieżącej zdolności finansowej, poprzez starania o nowe zlecenia na prace, które odpowiadają możliwościom i potencjałowi intelektualnemu pracowników uczelni i jej absolwentom.

Członkowie nowo wybranej Rady Fundacji to doświadczeni menadżerowie, kierownicy życia gospodarczego , naukowego i społecznego, w 80% absolwenci naszej uczelni.

Na spotkaniu z J.M.Rektorem prof. dr hab. Józefem Górniewiczem, omówiono wiele ciekawych, realnych do realizacji pomysłów, w dużej mierze wychodzących naprzeciw potrzebom UWM.

W tym miejscu, warto uświadomić Koleżankom i Kolegom absolwentom, jakie statutowe cele i zasady działania przypisano Fundacji. Statut stanowi, że:

„Celem Fundacji są:

1/ pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwanym w dalszej treści statutu Uniwersytetem,

z przeznaczeniem na działalność naukowo-badawczą, dydaktyczno-wychowawczą,

kulturalno-sportową oraz wyposażenie materiałowo-techniczne Uniwersytetu;

2/  upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach naukowych, działalności praktycznej oraz

potrzebach Uniwersytetu;

3/ pomoc dla absolwentów wykorzystujących w działalności gospodarczej osiągnięcia

naukowe i praktyczne Uniwersytetu;

4/ wspieranie rzeczowe i finansowe działalności Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-  Mazurskiego.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1/ prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa, z której całość zysku netto przeznaczana jest na realizację celów statutowych;

2/ współpracę z władzami Uniwersytetu w zakresie wyboru kierunków i określaniu pierwszeństwa w realizacji celów statutowych   Fundacji;

3/ propagowanie dokonań twórczych, naukowych i praktycznych Uniwersytetu oraz inspirowanie prac naukowo- badawczych w dziedzinach objętych działalnością Uniwersytetu;

4/ współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi;

5/ współdziałanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;

6/ niesienie pomocy rzeczowej absolwentom Uniwersytetu, którzy w swojej działalności wykorzystują osiągnięcia nauki i praktyki Uniwersytetu;

7/ inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych działań mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji takich jak np.: pokazy, wydawnictwa, druki, publikacje.”

Nowo wybranej Radzie i prezesowi zarządu Fundacji życzymy zrealizowania ambitnych planów działalności na rzecz uczelni i jej absolwentów.

Komentarze nie są dozwolone.