18 inauguracja roku akademickiego

Uniwersytet wielkich szans

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 18 rok akademicki zainaugurowała liczna grupa społeczności akademickiej, liczącej prawie 27 tys. osób, w tym 3600 pracowników (600 profesorów) i 23 200 studentów (na I rok przyjęto 6, 6 tys.). Uroczystość została poprzedzona Mszą św. w kortowskim kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Uczestniczyli w niej liczni przedstawiciele duchowieństwa na czele z ks. arcybiskupem dr. Wojciechem Ziembą,dr. h.c., ks. arcybiskupem dr. Józefem Górzyńskim i ks. arcybiskupem seniorem dr. Edmundem Piszczem, dr. h.c. oraz społecznością akademicką na czele z JM. Rektorem prof. dr .hab. Ryszardem J. Góreckim i prorektorami: prof. dr. hab. Mirosławem Gornowiczem, prof. dr hab. Grzegorzem Białuńskim, prof. dr hab. Jerzym Jaroszewskim, prof. dr. hab. Wojciechem Maksymowiczem i prof. dr. hab. Jerzym Przyborowskim oraz kanclerzem dr inż. Aleksandrem Sochą.

- Po 17 latach uniwersytet tworzy 17 wydziałów, rozrosła się jednak ogromnie oferta kształcenia, umożliwiająca studia aż na 74 kierunkach. Grono pracowników UWM wraz z przyległymi stacjami badawczymi i fundacjami to ponad 3600 osób, w tym ponad 600 profesorów. Naszą dumą jest dziś umocnienie akademickości. Między innymi powiększyliśmy dwukrotnie liczbę uprawnień doktorskich i trzykrotnie liczbę uprawnień habilitacyjnych. Wszystkich uprawnień akademickich mamy dziś 40. Jesteśmy modelem klasycznego amerykańskiego uniwersytetu obejmującego praktycznie wszystkie obszary naukowe – powiedział między innymi J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, otwierając uroczystość i witając gości.

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu znakomitych gości, a wśród nich: wojewoda warmińsko-mazurski mgr Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, parlamentarzyści Iwona Arent, Piotr Cieśliński i Mirosław Pampuch, prezydent Olsztyna dr inż. Piotr Grzymowicz, Halina Ciunel, przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna, ks. arcybiskup dr Wojciech Ziemba, ks. arcybiskup koadiutor dr Józef Górzyński, ks arcybiskup senior dr Edmund Piszcz, ks. kanonik Mirosław Hulecki, biskup kościoła ewangelicko- augsburskiego ks. Rudol Bażanowski, mgr Michał Wypij, przedstawiciel dr. Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, reprezentanci samorządów, rektorzy wielu krajowych i zagranicznych uczelni, przedstawiciele wielu ośrodków naukowych, byli rektorzy WSR i ART prof. zw. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr h.c., prof. zw. dr Teofil Mazur, dr h. c multi, prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c. oraz prof. zw. dr hab. Jan Szczerbowski, dr h.c., Kazimierz Janiak i Mirosław Koźlakiewicz. W uroczystości udział wzięło także wielu reprezentantów służb mundurowych na czele z generałem brygady Józefem Kuczakiem.

Prorektor do spraw kształcenia i studentów dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski przeprowadził ceremonię immatrykulacji. Ślubowanie złożyli przedstawiciele kandydatów na studentów i doktorantów. Natomiast JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki pasował ich na studentów i doktorantów oraz wręczył im listy gratulacyjne.

Prorektor do spraw kard prof. dr hab. Grzegorz Białuński przeprowadził uroczystość wręczenia odznaczeń, nadania honorowego tytułu oraz podziękowań.

Medalem „Benemerenti Universitati Nostrae” – przyznanym za zasługi w kształtowaniu polskiego prawa pracy i wspieranie rozwoju UWM – uhonorowano prof. dr hab. Michała Seweryńskiego, byłego senatora, ministra edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2005-2007.

Odznaczony dziękując za medal pogratulował olsztyńskiej społeczności akademickiej dynamicznego rozwoju i znaczących osiągnięć oraz między innymi powiedział, że o losach państw decyduje nie tylko siła oręża, ale także uniwersytety i laboratoria. Tam człowieka nie tylko nauczają, jak budować mosty, ale także w jakim celu je się wznosi. Na uniwersytetach młodzież nie tylko jest kształcona, ale także formowana.

Ks. arcybiskup dr Wojciech Ziemba został uhonorowany statuetką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odznaczony pogratulował społeczności osiągnięć, podziękował nie tylko za odznaczenie, ale także za wieloletnią współpracę i ogłosił zakończenie swojej misji.

Godnością Honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uhonorowany został prof. dr hab. Egon Spiegel, który w latach 2003-2010 pracował jako profesor w UWM w Olsztynie, a w 2009 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Seulu. W 1999 roku nawiązał współpracę polsko-niemiecką, zapraszając do niej ks. prof. dr. hab. Cypriana Rogowskiego. Prof. Egon Spiegel zrealizował razem z prof. Cyprianem Rogowskim w UWM w Olsztynie pierwszy polsko-niemiecki Kongres Pedagogów Religii.

JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki wręczył specjalne adresy osobom odchodzącym na emeryturę. Otrzymali je: prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, prof. dr hab. Eulalia Julita Borowska, prof. dr hab. Andrzej Drożyner, prof. dr hab. Zbigniew Endler, prof. dr hab. Marianna Flis, prof. dr hab. Teresa Łaguna, prof. dr hab. Walenty Piłat, prof. dr hab. Józef Śliwiński, prof. dr hab. Teresa Własow, prof. dr hab. Lidia Zander, prof. dr hab. Alicja Żbikowska.

Wojewoda warmińsko-mazurski mgr Artur Chojecki podkreślił, że inauguracja jest nie tylko świętem społeczności akademickiej, ale także mieszkańców miasta Olsztyna i całego regionu, gdyż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski spełnia państwowotwórczą rolę. Tu kształcą się kadry dla regionu. Od 1 października mocniej będzie biła młodość w sercu naszego nasta i regionu. Cieszy nas dynamiczny rozwój Uniwersytetu i liczące się osiągnięcia naukowe. Wojewoda podziękował za podjęcie decyzji i pogratulował uhonorowania Medalem „Benemerenti Universitati Nostrae” prof. dr hab. Michała Seweryńskiego, którego wkład w rozwój polskiej nauki i systemu prawnego jest nie do przecenienia. Serdecznie pogratulował także prorektorowi prof. dr. hab. Wojciechowi Maksymowiczowi powołania do Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin wyraził ogromną radość, że młody Uniwersytet w Olsztynie w krótkim czasie osiągnął liczącą się pozycję nie tylko w kraju, ale także za jego granicami. Samorząd województwa cieszą zarówno zbiorowe sukcesy Uniwersytetu, jak i indywidualne pracowników oraz studentów. Każdy sukces społeczności akademickiej wpływa na rozwój regionu. Społeczność akademicka może być dumna z tego, że Uniwersytet jest współudziałowcem rozwoju Warmii i Mazur. Marszałek podziękował za dotychczasowa współpracę i życzył nowym władzom na początku kadencji zrealizowania wszystkich planów. Studentom pogratulował wyboru Olsztyna i podjęcia studiów na znakomitym Uniwersytecie.

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr Michał Wypij przypomniał, że minister Jarosław Gowin powołał 52 uczonych do Rady Narodowego Kongresu Nauki. Pogratulował serdecznie znajdującym się w tym w tym gronie prof. dr. hab. Wojciechowi Maksymowiczowi, prorektorowi UWM, reprezentującemu nauki medyczne oraz prof. dr hab. Michałowi Wojciechowskiemu, przedstawicielowi nauk teologicznych. Mówca serdecznie pogratulował społeczności akademickiej dotychczasowych osiągnięć, życzył spełnienia planów oraz przeczytał list ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

Prezydent Olsztyna dr inż. Piotr Grzymowicz pogratulował władzom Uniwersytetu wyboru na kolejną kadencję i życzył zrealizowania z nawiązka zaplanowanych przedsięwzięć. Podkreślił, że władze są dumne z wszystkich osiągnięć środowiska akademickiego, gdyż Olsztyn jest miastem uniwersyteckim. Poinformował, że uczestniczył w odbywającej się w Toruniu Konferencji Miasto Plus, gdzie poinformowano, że Olsztyn zajął trzecie miejsce wśród miast wojewódzkich. Minister Jarosław Gowin wyróżnił Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jako pozytywny przykład integracji nauki z gospodarką. Prezydent pogratulował środowisku naukowemu szeroko rozwiniętej współpracy krajowej i międzynarodowej. Natomiast studentom pogratulował trafnego wybory Uniwersytetu oraz przyjęcia na studia i życzył pomyślnego ich ukończenia.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Paweł Stefanowicz powitał nowych studentów w murach uczelni. Pogratulował im trafnego wyboru Olsztyna, gdzie mieści się młoda i najbardziej studencka uczelnia, mająca świetnych nauczycieli akademickich.

– Studia – powiedział – to okres intensywnego rozwoju młodego człowieka, to okres wielkiej szansy. Podczas studiów musicie być przede wszystkim odpowiedzialnymi i musicie podejmować racjonalne decyzje. Przekonacie się, jak smakuje studenckie życie. Nie zmarnujcie danej wam szansy. Do pomocy będziecie mieli Samorząd Studencki i opiekunów lat.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Wyzwania, szanse i zagrożenia nauki czasu globalnej rewolucji cyfrowej” wygłosił prof. dr hab. Marek Niezgódka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor gratulując dotychczasowych osiągnięć olsztyńskiemu środowisku akademickiemu, podkreślił, że Uniwersytet Warmińsko – Mazurski jest uczelnią wielkich szans. Ma szanse stać się wiodącym Uniwersytetem na obszarze 1/4 kraju. Natomiast jego zielony Kampus powinien stać się zielonym centrum krajowym Smart Reference Campus.

Uczony między innymi podkreślił, że otwarta nauka jest najpierw dobrem publicznym a dopiero później staje się towarem. W całym systemie obok tradycyjnych nauk coraz większą role zaczynają odgrywać nauki obliczeniowe o danych. Wielkie dane mają coraz większe znaczenie. W prognoz wynika, ze w ciągu 20 lat w obecnych działach gospodarki nasta pi redukcja zatrudnienia o 50%.

Bolesław Pilarek

Foto Janusz Pająk

 

Inauguracja na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Medycznych

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Inauguracja na Wydziale Prawa i Administracji

Komentarze nie są dozwolone.