Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

Pamiętają o swoich korzeniach

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, zwanej „Kamienicą Naujacka” 16 marca br. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Już samo zaproszenie informowało o nietuzinkowym wydarzeniu. Na pierwszej stronie zamieszczono skany okładek książek wydanych przez Towarzystwo, tj.: „Pieśni Wieleńszczyzny”- autorstwa Jana Mincewicza; „Wileńskie rodowody” – autorstwa Tadeusza Matulewicza; Z „Wileńszczyzny rodem” i „Wileńskie korzenie” – pod redakcja Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka; „25 lat działalności Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej” w opracowaniu Zygfryda Gładkowskiego. Natomiast na ostatniej stronie umieszczono rewers medalu „Wiedza i Wiara”, wydanego z okazji 25-lecia powstania Towarzystwa, na którym są wizerunki dwóch wybitnych Wilnian, tj. prof. Michała Oczapowskiego i ks. prałata Józefa Obrębskiego.

Obradom przewodniczył wiceprezes Paweł Bilinowicz. Prezes dr inż. Zygfryd Gładkowski złożył sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji oraz ze swojej 27-letniej pracy w z Zarządzie Towarzystwa. W tym okresie przez 18 lat pełnił funkcję wiceprezesa i 7 lat prezesa.

Przypomniał rok 1989, kiedy to wraz z prof. dr. hab. Zbigniewem Jabłonowskim, dr. inż. Jerzym Dudo, lekarzem Henrykiem Dawnisem, prof. dr. hab. Tadeuszem Krzymowskim, prof. dr. hab. Mieczysławem Jackiewiczem, Tadeuszem Stefanowskim i innymi „Wilniukami” zakładali w kortowskiej Auli im. prof. Mariana Gotowca Towarzystwo i w telegraficznym skrócie omówił jego działalność, wspominając organizowanie obozów dla młodzieży z Wileńszczyzny, ułatwianie im nauki w mrągowskiej szkole średniej oraz na studiach w olsztyńskich uczelniach, ufundowanie sztandarów dla polskich szkół średnich w Wilnie im. Syrokomli, Adama Mickiewicz, Jana Pawła II i Związku Polaków na Litwie, a także wożenie licznych transportów darów dla mieszkających tam rodaków. Towarzystwo razem z Rodziną Ponarską zorganizowało pielgrzymkę do miejscowości Kałkowo koło Kielc, gdzie w obiekcie Golgota wmurowano tablicę ponarską. Następna delegacja uczestniczyła w uroczystościach na cmentarzu ponarskim i wmurowaniu tablicy pamiątkowej w ZPL w Wilnie. Na początku XXI wieku prof. Z. Jabłonowski przy wsparciu naszego Towarzystwa zorganizował oddział Warmińsko–Mazurski w Olsztynie „Wspólnota Polska” i został jego przewodniczącym.

Wystąpienie prezesa zostało przyjęte gromkimi oklaskami i wielu z obecnych poprosiło o zabranie głosu. Najpierw wystała delegacja w składzie dr inż. Henryk Bolejko, mgr. Piotr Bojarski i Grażyna Klempka z kwiatami oraz zapakowanym upominkiem. Mgr Piotr Bojarski odczytał oprawione w oszkloną ramkę podziękowanie:

- W imieniu członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie składamy Panu serdeczne podziękowania za wieloletnie kierowanie działalnością Towarzystwa. Przez ponad 25 lat istnienia naszej organizacji należał Pan do osób, które kreowały jej wizerunek i wytyczały najważniejsze kierunki funkcjonowania. Skutecznie zarażał Pan swoim entuzjazmem i energią nie tylko dawnych mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny przybyłych na Warmię i Mazury po 1945 roku, ale również młodsze pokolenia, ucząc je kultywowania wileńskich tradycji oraz inspirując do organizacji przedsięwzięć przybliżających barwną historię mieszkańców Wileńszczyzny.

Istotny element Pańskiej aktywności stanowiły również zbiórki i wysyłki darów wileńskim rodzinom. Nie sposób wymienić wszystkich działań i inicjatyw zrealizowanych z Pańskim udziałem.

Prosimy o przyjęcie słów najwyższego szacunku i uznania za zaangażowanie i poświęcenie na rzecz budowania więzi z ukochana Wileńszczyzną- ziemią naszych przodków.

Najlepszą puentą Pańskiej działalności niech będą słowa Ivo Andrica, jugosłowiańskiego pisarza i poety, laureata Nagrody Nobla: – .”…Czas męczy i nuży tylko tych, co żyją zajęci jedynie błahymi troskami o swą osobę i swoje rozkosze, ale jest krótki i mija niepostrzeżenie dla tych, co zapominają o sobie, pracują nad czymś,. co ich pochłania…”

Życzymy Panu dużo zdrowia i siły do czerpania radości z każdego dnia”.

W imieniu Urzędu Miasta w Olsztynie przemawiała Hanna Mikulska Bojarska, kierownik Wydziału Organizacyjnego wręczyła książkę „Kapliczki na Warmii, ” autorstwa Stanisława Kupryniuka i Iwony Leżewskiej oraz podziękowała: – ….za wieloletnią pracę na rzecz zachowania kultury i tradycji wileńskiej oraz podtrzymywania więzi nas- mieszkańców Warmii i Mazur z Polakami, którzy na Wileńszczyźnie funkcjonują do dziś.

Pana zaangażowanie, niespożyte siły, inspirowanie i zarażanie do działania wielu osób zasługują na najwyższy szacunek. Jest mi ogromnie miło, że dane mi było z panem prezesem współpracować. Ufam, że ten czas zechce Pan zachować w życzliwej pamięci.

Proszę przyjąć życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności, a inspiracją do działania na kolejne dni niech będą słowa brazylijskiego pisarza Paulo Coelho: – ” Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj sie swoich ideałów. Maszeruj według muzyki, którą tylko Ty słyszysz”.

Janina Surgał, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Nowogródzkiej ze Szczytna podziękowała za wieloletnią serdeczna współpracę i życzyła dużo zdrowia i dalszej owocnej działalności.

W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie głos zabrał wiceprezes Władysław Płoski, który serdecznie podziękował prezesowi Zygfrydowi Gładkowskiemu za współpracę, przejawiającą się między innymi zainicjowaniem powstania Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie ” Kresowiacy”. W dowód uznania mówca wręczył dr. inż. Zygfrydowi Gładkowskiemu przyznany przez Zarząd Stowarzyszenia ” Dębowy Laur Absolwenta.”

Dr Piotr Bojarski przekazał życzenia i gratulacje od dr hab. Andrzeja Szmyta, prof. UWM, dziekana Wydziału Humanistycznego oraz wręczył książkę pt.: – ” Ateny wołyńskie- między historia, a współczesności a”, wydane pod redakcją Andrzeja Szmyta i Henryka Strońskiego.

Zebrami udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Zygfrydowi Gładkowskiemu jednogłośnie powierzyli funkcję honorowego prezesa i wybrali nowe władze w składzie: -

Zarząd: – dr inż. Henryk Bolejko, prezes, mgr Paweł Bilinowicz i mgr Piotr Bojarski, wiceprezesi, inż. Krzysztof Jankowski, sekretarz, mgr Grażyna Kalembka, skarbnik, prof. dr hab. Danuta Bobrzecka i Zygmunt Trusewicz.

Komisja rewizyjna: – Henryk Kujawa, przewodniczący, Henryka Tatarynowicz i Krystyna Michalska.

Uroczystość uświetnił występ chóru ” Nasz Dom”

Bolesław Pilarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Od lewej: – Krzysztof Jankowski, Zygfryd Gładkowski i Paweł Bilinowicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przemawia Eryka Białlowicz – prezes zarządu Klubu regionalnego „Kresowiacy” (z mikrofonem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prezes Zygfryd Gładkowski dziękuje wiceprezesowi Zygmuntowi Trusewiczowi za wykład o lekarzach z wileńskimi korzeniami i wręcza pamiątkowy rysunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Delegacja  Towarzystwa Miłośników Wilna i ziemi Wileńskiej ( Grażyna Klempka, Piotr Bojarski i Henryk Bolejko) dziękują prezesowi Zygfrydowi za wieloletni a działalność i wręczają kwiatu oraz upominek. Z prawej wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM Władysław Płoski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. W imieniu Urzędu Miasta w Olsztynie Zygfrydowi Gładkowskiemu dziękuje Hanna Mikulska – Bojarska, kierownik Wydziału Organizacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Przemawia nowy prezes Henryk Bolejko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Koncert „Chóru Nasz Dom”.

Komentarze nie są dozwolone.