Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie miała szczególny charakter, gdyż odbywała się w okresie 70-lecia pierwszej immatrygulacji na Wydziale Mleczarsko Serowarskim Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie oraz 65 rocznicy przeniesienia Wydziału do powołanej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Główne uroczystości Jubileuszowe na wydziale odbyły się 11 września 2015 r.

Podczas uroczystości nawiązano do immatrykulacji przeprowadzonych przez poprzednich dziekanów: – prof. Józefa Dubiskiego, prof. Alojzego Świątka, prof. Tomasza Dziamę, prof. Józefa Budsławskiego, prof. Mieczysława Eisele, prof. Bogusława Imbsa, prof. Stefana Poznańskiego, prof. Władysława Damicza, prof. Jana Kiszę, prof. Janusz Budnego, prof. Stefana Smoczyńskiego, prof. Włodzimierza Bednarskiego, prof. Zbigniewa Śmietanę, prof. Stefana Ziajkę i obecnego prof. Bogusława Staniewskiego.

Na kartach historii Wydziału zapisało się złotymi zgłoskami wielu wspaniałych nauczycieli akademickich i uczonych oraz doskonałych praktyków. Swoją pracą tworzyli Oni dzisiejsze oblicze Wydziału i Uniwersytetu w kraju i na świecie. Wyjątkowość uroczystości inauguracji na Wydziale Nauki o Żywności wynika z tego, że do społeczności akademickiej przyjmowane jest kolejne pokolenie młodzieży, upatrującej swoją przyszłość w kształceniu na poziomie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości, między innymi : I zastępca rektora dr hab. Mirosław Gornowicz; prof. UWM, Anna Wasilewska – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – prezydent Miasta Olsztyn, Zbigniew Dąbkowski wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyn, Jolanta Marozas – dyrektor Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Olsztyn, dziekani, dyrektorzy placówek naukowo-badawczych i oświatowych, przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i redakcji czasopism oraz reprezentanci wielu firm i instytucji współpracujących z Wydziałem. Uroczystościom inauguracji nowego roku akademickiego również towarzyszył Chór Akademicki im. prof. Wawrzyczka. W inauguracji uczestniczyli również zasłużeni profesorowie na czele z nestorem polskiej nauki o żywności panem prof. zw. dr hab. Janem Kiszą dr h.c AR w Krakowie, dziekanem w kadencji 1978-1981 r.

W ciepłych słowach pożegnano odchodzącą na emeryturę prof. Aleksandrę Kwiatkowską.

W ostatnich dwóch latach stopień naukowy dr hab. w wyniku przeprowadzonego postępowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uzyskały 2 osoby, tj.: –  dr inż. Joanna Katarzyna Banach i dr inż. Anna Sylwia Tarczyńska. 12 osobom Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora nauk rolniczych 2 doktorantki Wydziału Nauki o Żywności uzyskały stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo. Wszystkim, którzy podjęli trud rozwoju naukowego w imieniu całej społeczności wydziału serdeczne gratulacje i podziękowania złożył dziekan pan prof. Bogusław Staniewski.

Z wystąpienia pana dziekana wynika, że Wydział uzyskał pozytywną akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej ważną do 2019 r.

Wydział Nauki o Żywności prowadzi obecnie kształcenie na czterech kierunkach studiów.

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Inżynieria chemiczna i procesowa

Gastronomia – sztuka kulinarna

a od roku akademickiego 2015/2016 także kierunek: – Broker innowacji w przemyśle spożywczym

Wydział realizuje wspólnie z Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt kierunek – „Bioinżynieria produkcji żywności”, z Wydziałem Nauk Medycznych kierunek „Dietetyka”, a z Wydziałem Biologii i Biotechnologii kierunki „Biotechnologia” i „ Mikrobiologia”.

Prowadzi również kształcenie na 8 semestralnych studiach III stopnia (studia doktoranckie) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz studia podyplomowe w zakresie: -

- Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

- Żywienie człowieka i dietetyka

Na Wydziale funkcjonuje 13 kół naukowych, w których realizuje zainteresowania naukowe studenci. W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale studiowało 1200 studentów a na rok 2015/2016 chęć studiowania potwierdziło 250 osób.

Do sukcesów wydziału w ostatnim okresie zaliczyć można unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej z dotacji unijnych.

Za najważniejsze obszary badawcze zmierzające do osiągnięcia rozwiązań pozwalających na implementację interdyscyplinarnych wyników badań w inteligentnych specjalizacjach strategicznych sektorów gospodarki należy uznać: – produkcję roślinną i zwierzęcą, przemysł spożywczy i profilaktykę chorób cywilizacyjnych składających się na jakość życia człowieka.

W zakresie kształcenia zwraca się uwagę na rozwijanie osobowości studentów, wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie. Stawia sie także na pobudzenie u studentów kreatywności i umiejętności korzystania z nowoczesnych technik w coraz bardziej złożonym świecie. Zwracając się do studentów dziekan gratulował im wyboru Wydziału, stwierdzając, iż studia umożliwią nabycie umiejętność kształtowania racjonalnych, etycznych i zaangażowanych postaw, a także wyrabiane otwartości na świat i wrażliwość na kulturę i środowisko naturalne. Powiedział również między innymi, że na studiach trzeba zdobyć szeroką wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz informatyczną, dobrze nauczyć się języków obcych, nabyć umiejętność samokształcenia nauczyć się nawiązywania kontaktów i pracy w zespole.

-Nie zapominajcie o życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i wartościach moralnych. Korzystajcie z przywilejów młodości, ale uwzględniajcie też ich konsekwencje -podkreślił dziekan.

Życzył studentom, najbliższym i Rodzicom wszelkiej pomyślności radości życia i samych sukcesów.

Po odśpiewaniu przez Chór im. prof. Wawrzyczka Gaude Mater pani prodziekan Lucyna Kłębukowska przeprowadziła immatrykulację studentów I roku, a immatrykulację doktorantów przeprowadziła pani prodziekan prof. Małgorzata Darwicz. Gratulacji i dyplomy okolicznościowe przekazali pan prorektor  prof. Mirosław Gornowicz i dziekan prof. Bogusław Staniewski.

Rada Wydziału Nauki o Żywności na opiekunów poszczególnych kierunków studiów powołała: – dr Marka Alkiewicza, dr Monikę Radzimińską, dr hab. Jana Limanowskiego prof. UWM, dr Jadwigę Spiel i dr Annę Zadernowską.

Tradycją uroczystości Wydziału Nauki Żywności UWM jest nagrodzenie studentów za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej, czego dokonała tego firma Zentis. Poinformowano również iż nagrody ufundowały także firmy: – Tetra Pak i ECOLAB.

W wystąpieniach okolicznościowych gratulacje pracowników oraz życzenia nowo immatrykulowanym studentów przekazał prorektor pan prof. Mirosław Gornowicz, pani Anna Wasilewska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,pan Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna orz przedstawiciel Samorządu Studenckiego na WNoŻ Bartosz Kołaczkowski.

Zebrani wysłuchali wykładu pana prof. dr hab. Stanisława Achremczyka pt.: – „Naukowe dziedzictwo warmińsko-mazurskiego regionu”

Uroczystość zakończyło spotkaniem członków Rady Wydziału z zaproszonymi gośćmi. Współfundatorem spotkania była Firma SUPERIOR reprezentowana przez pana prezesa dr Józefa Żurawia.

T.P.

Komentarze nie są dozwolone.