Jubileusz Związku Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się uroczysta konferencja jubileuszowa z okazji 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego i 65-lecia działalności ZNP w olsztyńskim środowisku akademickim. Gospodarzami byli prezes i wiceprezesi Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego i Zarządy Uczelniane Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytecie w Białymstoku i Politechnice w Białymstoku. Uczestniczyli w niej :- J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, prorektorzy prof. dr hab. Grzegorz Białuński, prof. dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. dr hab. Janusz Piechocki i prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, kanclerz dr Aleksander Socha, dziekani, przedstawiciele wielu uczelnianych jednostek. Gośćmi byli także rektorzy ART prof. dr hab. Stefan Smoczyński i prof. dr hab. Jerzy Strzeżek oraz wcześniejsi prezesi ZUZMP prof. dr hab. Jan Siemionek , dr hab. Grzegorz Sowiński, dr. Elżbieta Januszewicz oraz liczne grono dawnych i obecnych działaczy ZNP.

Prezes ZUZNP w UWM dr Zbigniew Warzocha po przedstawieniu współorganizatorów konferencji i serdecznym powitaniu gości oraz uczestników obrad poprosił o zabranie głosu J.M. Rektora UWM prof. dr. Ryszarda Góreckiego, senatora RP.

Rektor w ciepłych słowach omówił bardzo dobrą współpracę władz uczelni ze związkami zawodowymi, podkreślając ich wkład w podejmowanie i realizowanie wielu przedsięwzięć dotyczących olsztyńskiego środowiska akademickiego, między innymi opracowanie kolejnych regulaminów wynagrodzeń, powołania kasy zapomogowo-pożyczkowej, zainicjowanie, utworzenia żłobka, przedszkola, budowy mieszkań, a później całych osiedli mieszkaniowych. Przedstawiciele ZNP są członkami wszystkich komisji senackich, gdzie bronią interesów pracowniczych. Niekiedy dochodzenie do konsensusu długo trwa, ale zawsze strony dochodzą do porozumienia w interesie uczelni i całej społeczności akademickiej. Profesor Ryszard Górecki omówił także dotychczasowe osiągnięcia Uniwersytetu i jego dalszy rozwój, wzbudzając zachwyt gości.

Dr Janusz Rak, przewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP po złożeniu gratulacji podkreślił, że z satysfakcją i szacunkiem wysłuchał wystąpienia J.M. Rektora o partnerskiej współpracy władz uczelni ze związkami zawodowymi, nacechowanej wzajemną troską o jak najwłaściwsze rozwiązywanie problemów środowiska akademickiego. Przewodniczący zreferował najważniejsze problemy teraźniejsze i czekające ZNP oraz metody ich rozwiązywania w ścisłej współpracy z parlamentarzystami.

Prezes ZUZNP w UWM dr Zbigniew Warzocha omówił historię ruchu związkowego w olsztyńskim środowisku akademickim. Przypomniał, że pierwsza organizacja związkowa nauczycieli akademickich w Olsztynie powstała wraz z utworzeniem Wyższej Szkoły Rolniczej w 1950 r. W skład zarządu weszli:- Tomasz Dziama – prezes, Karol Bijok – skarbnik, Kazimierz Rouppet – przewodniczący komisji rewizyjnej.

W pierwszych latach istnienia związek utworzył żłobek, przedszkole, stołówkę i klub pracowniczy, powołał do życia pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową oraz zorganizował pierwsze wczasy pracownicze. W drugiej połowie lat 50. ZNP powołał na uczelni Radę Pracowniczą. Przedstawiciele ZNP byli reprezentowani w komisjach uczelnianych. Opracowali wówczas pierwszy regulaminów wynagrodzeń. Z inicjatywy ZNP uczelnia zaczęła budowę mieszkań zakładowych, a później całych osiedli.

W Wyższej Szkole Pedagogicznej organizację ZNP powołano 11 września 1969 r. tj. w okresie funkcjonowania jej poprzedniczki – Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Jej pierwszym prezesem został Andrzej Lewicki. Organizacja liczyła wówczas 34 członków, ale już po roku działania zrzeszała 122 osoby. Po przekształceniu w 1974 r. olsztyńskiej WSN w WSP powołano nową Radę Zakładową ZNP, na czele której stał Eugeniusz Łapiński, piastujący tę funkcje do 1979 r.

W chwili powołaniu do życia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w nowopowstałej uczelni działały dwie niezależne organizacje. Jedna należąca do Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki (byli pracownicy ART) oraz druga należąca do Krajowej Rady Nauki (byli pracownicy WSP). Pierwszą reprezentowała Elżbieta Januszewicz, drugą Irena Rudziewicz.

W październiku 2005 r. w miejsce zlikwidowanych Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki oraz Krajowej Rady Nauki powołano Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (RSzWiN), do której akces zgłosiły połączone organizacje działające na UWM. Prezesem ZNP na UWM została wówczas Elżbieta Januszewicz. Od r. 2010 do dzisiaj funkcje prezesa piastuje kol. Zbigniew Warzocha.

Nowy zarząd czerpiąc z bogatych doświadczeń i historii związku określił, że ZNP w swojej działalności będzie się trzymać trzech kluczowych zasad: współodpowiedzialności, gotowości do współpracy oraz ciągłego dostosowania do zmieniających się warunków działania.

Ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie  zasłużonych działaczy odznaczeniami, odznakami i

Dr Janusz Rak, przewodniczący Rady szkolnictwa Wyższego i Nauki Złotą Odznaką ZNP uhonorował :- Jolantę    Paprocką, Grzegorza Białuńskiego, Janusza Piechockiego, Stanisława Drozdę i Jacka Michalaka. Natomiast za

50-letnia przynależność do ZNP :- Kazimierę Akus, Lucynę Fronczak, Jolantę Łotys, Halinę Płochę i Danutę Chudybę.

Prorektor prof. dr hab. Grzegorz Białuński odznaczeniami UWM udekorował :- Złotym Laurem UWM – dr hab. Irenę Rudziewicz, prof. UWM, dr. hab. Jana Grabowskiego, prof. UWM, dr. hab. Jana Stabryłę; Srebrnym Laurem UWM:- dr inż. Grażynę Furgała-Selezniow, dr. inż. Cezarego Czyżewskiego, dr. inż. Zbigniewa Warzochę; Brązowym Laurem UWM:- mgr inż. Krystynę Cieślar, mgr Marię Piątczak.

Prezes ZUZNP Zbigniew Warzocha adresy z wyrazami podziękowań wręczył byłym działaczom:- Annie Ferenc, Elżbiecie Januszewicz, Oldze Kaliszewicz, Janinie Miastkowskiej, Danucie Murawie, Halinie Płosze, Irenie Rudziewicz, Mirosławowi Łagunie, Bolesławowi Pilarkowi, Janowi Siemionkowi, Mirosławowi Sitarskiemu, Grzegorzowi Sowińskiemu, Janowi Stabryle.

W pierwszej jubileuszowej części konferencji serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów w rozwiązywaniu problemów środowiska akademickiego władzom Uniwersytetu i olsztyńskiej uczelnianej organizacji ZNP przekazali:- prof. dr hab. Jan Siemionek, były prezes ZNP w UWM, dr hab. Piotr Sołowiej, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UWM, Jan Nieradko, przewodniczący  Zarządu Organizacji Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej w Łężanach i Bałdach, Tomasz Branicki, prezes oddziału ZNP w Olsztynie, Jarosław Szumejko, przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Olsztynie, dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Grażyna Przesmycka, kurator oświaty i wychowania UW w Olsztynie, mgr Lech Kryszałowicz, wiceprezes  Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, Jan Czerniawski, prezes ZUZNP w Politechnice Białostockiej, Maciej Karczyński, prezes ZU ZNP w Uniwersytecie Białostockim.

W drugiej części obrad prorektor UWM do spraw kadr prof. dr hab. Grzegorz Bialuński  omówił rolę i miejsce związków zawodowych  w olsztyńskiej uczelni oraz doświadczenia ze współpracy z tymi organizacjami. Podkreślił, że ta współpraca  przebiega na wysokim poziomie kultury. Poszukuje się płaszczyzny współpracy i kompromisów. Bywają sytuacje, że nie wszystko da sie pogodzić. Kluczem do sukcesów było to, iż chcieli siebie słuchać i że podchodzić do siebie z życzliwością. Każda istotna sprawa pracownicza była konsultowana ze wszystkimi związkami. Dyskusje bywają długie i są merytoryczne. Dzięki temu współdziałaniu opracowaliśmy między innymi regulamin  pracy i podwyżek dla nauczycieli akademickim, nowy arkusz ocen nauczyciela, projekt nowego statutu. Do tej pory związki miały głos doradczy, a w nowym statucie zamierzamy zaproponować dwóm głównym związkom głos stanowiący.

Dr Janusz Rak, który jest także od 24 lat przewodniczącym ZUZNP w Politechnice Częstochowskiej omówił współprace związków z władzami swojej uczelni.

Janusz Szczerba wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki omówił działalność ZNP na przykładzie technicznych uczelni.

Dr Elżbieta Januszewicz, była prezes ZUZNP podkreśliła bardzo dobrą współpracę między 3 związkami funkcjonującymi w UWM i wypracowywanie wspólnego stanowiska. Poparła inicjatywę rektora UWM w sprawie budowy domu dziennego pobytu dla emerytów.

Dariusz Stala, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP omówił działalność związków na przykładzie AGH w Krakowie.

Bolesław Pilarek

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.