Olsztyniacy w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

„Ziemia powstała z uśmiechu Boga”

Tym cytatem z dzieła Gustawa Morcinka powitała Regina Kapala zebranych na dorocznym zebraniu sprawozdawczym najstarszego w Polsce stowarzyszenia społeczno-kulturalnego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.  Przybyli na nie delegaci 1034 członków zrzeszonych w 28 kołach działających między innymi w Cieszynie, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Wrocławiu, Warszawie i wielu miejscowościach na Śląsku Cieszyńskim. Dzięki Macierzy nie pozarastały im ścieżki do Cieszyna i do siebie. Do największych należą koła w: Olsztynie(109 członków- głównie pracowników i absolwentów UWM oraz poprzedzających go uczelni), Cieszynie (97), Strumieniu(68), Drogomyślu(62) i Zebrzydowicach( 52). Po powitaniu zaprezentowano delegacje wszystkich kół, w większości ubrane w regionalne stroje. Delegacja największego koła, czyli warmińsko-mazurskiego zaśpiewała dopisaną i dokomponowaną przez Krzysztofa Winicjusza Jezierskiego w Olsztynie zwrotkę do hymnu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Witaj Olzo.  Oto jej treść:” My w Olsztynie ciebie Olzo także pamiętamy, chociaż tu króluje Łyna, o tobie śpiewamy”

Wielu z delegatów jest absolwentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i poprzedzających go uczelni, między innymi profesorowie Andrzej Faruga, Janusz Guziur i Marian Kozłowski, Alicja Kułakowska, magistrowie Marianna Bentkowska, Jadwiga Borkowska, Krystyna Kozłowska, Margota Szarzec-Małysz, Katarzyna Henc i wielu innych. Najstarszym wśród delegatów był liczący sobie 95 lat Leopold Niemiec z Katowic.

Obradom wzorowo przewodniczyli mgr Regina Kapała i prof. dr hab. Janusz Guziur. W doborze przewodniczących obrad jest pewna symbolika. Otóż mgr Regina Kapała jest dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, którego wielu absolwentów kontynuuje naukę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim( niektórzy po ukończeniu studiów wrócili do pracy w macierzystej szkole), gdzie przez kilkadziesiąt lat pracował( do emerytury) prof. dr hab. Janusz Guziur. Bardzo interesujące sprawozdanie z działalności Macierzy Cieszyńskiej w 2010 r. złożyła prezes zarządu mgr Marta Kawulok. Do znaczących wydarzeń organizacyjnych, które wymagały dużego wysiłku i zaangażowania aktywu należały: Walny Zjazd Delegatów Macierzy (sprawozdawczo-wyborczy), Koncert Noworoczny w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie (cel charytatywny – dochód na Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego), Koncert Jubileuszowy z okazji 125-lecia, również w teatrze, VI Przegląd Kapel Karpackich, VI Bal Cieszyński, Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego oraz Ogólnopolskie Miscellanea Przewodnickie. Natomiast w Strumieniu – liczne widowiska historyczno – plenerowe nawiązujące do historii Strumienia i okolicy oraz liczne występy – koncerty Zespołu Regionalnego „Strumień” działającego przy Kole Macierzy.

Imprezy te były znaczącymi wydarzeniami kulturalnymi, o których było głośno w Cieszynie oraz na Śląsku Cieszyńskim. Wiele z nich miało znaczenie ogólnopolskie oraz międzynarodowe. Do ogólnopolskich zaliczyć należy Miscellanea Przewodnickie oraz Targi Staroci. Natomiast do międzynarodowych zaliczyć trzeba Przegląd Kapel Karpackich oraz Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego organizowane przez Koło nr 6. Do liczących się imprez zaliczono spotkania w Działdowie, poświęcone pamięci cieszyniaków zasłużonych w repolonizacji Działdowszczyzny. Podziękowano za dobrą pamięć o tym Towarzystwu Miłośników Ziemi Działdowskiej oraz za wsparcie organizacyjno- merytoryczne udzielone przez Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie. Wysoki, profesjonalny poziom organizacji i wartości merytoryczne przedsięwzięć dokonanych przez aktywistów tego koła dobrze służyły opinii o Macierzy i zjednały jej nowych członków i sympatyków. Macierz była i jest ceniona, a bycie jej członkiem nobilituje.

Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej prowadził także działalność wydawniczą. W minionym roku wydano między innymi: „Kalendarz Cieszyński 2011″; „Po bobreckich śladach” Leona Miękiny, „Jak to drzewiej bywało” Tadeusza Kopoczka (II wydanie poszerzone) i „Kalendarzyk Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na rok 2011″, który spełnia ważną rolę informacyjną.

Pani Prezes podkreśliła, że wszystkie pozycje wydawnicze, za wyjątkiem tomiku poetyckiego „To co dotyka”, ukazały się dzięki sprawdzonemu, życzliwemu sponsorowi wydawniczych przedsięwzięć Macierzy – dyrektorowi drukarni OFFSET- druk i MEDIA panu mgr. inż. Stanisławowi Stoszkowi – Członkowi Honorowemu Macierzy. Natomiast „Kalendarz Cieszyński 2011″ liczący 269 stron, ukazał się dzięki wieloosobowemu kolegium redakcyjnemu, na czele, którego stał Mariusz Makowski (przewodniczący). Redaktorem technicznym był Tadeusz Kopoczek. W skład kolegium redakcyjnego wchodzili także: Karol Kajzer, Grzegorz Kasztura, Leon Miękina, Władysław Sosna, oraz Stanisław Zahradnik.

W 2002 r. powołano Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, aby pomagać uzdolnionej i niezamożnej młodzieży powiatu cieszyńskiego. W ciągu 9 lat zgromadzono 152.330 zł, które zostały rozdzielone na stypendia dla 118 uczniów. Klas maturalnych i studentów I roku studiów. Dzięki współpracy z polsko-amerykańską Fundacją Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi w ramach tak zwanych stypendiów pomostowych „ Dyplom z marzeń” 52 studentów otrzymało zwiększoną o 75 % pomoc finansową.

Zabierający w głos w dyskusji całym sobą podkreślali swój patriotyzm i mocne przywiązanie do tradycji, polskiej pieśni i cieszyńskiej gwary oraz Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, którą traktują jak najbliższa rodzinę, jak chleb powszedni. To mocne zakorzenienie w cieszyńskiej ziemi pozwoliło im przetrwać wiele dziejowych burz. To umiłowanie sprawiło, że zarówno Zarząd Główny MZC, jak i wszystkie koła pracują wzorowo, bo wszędzie znajdują się przepojeni patriotyzmem zapaleńcy.

Przewodnicząca zebrania, co jakiś czas recytowała fragment wiersza lub intonowała jakąś pieśń. Oto przykład:

Ojcowski dom

Ojcowski dom to istny raj,

Dar Ojca niebieskiego,

Chociażbyś przeszedł cały świat,

Nie znajdziesz piękniejszego.

Tuś się dziecino pierwszy raz

Do matki uśmiechnęła,

Tuś się uczyła Boga znać,

Tuś modlić się zaczęła.

Tutaj na każdym kroku Cię

Oczy ojcowskie strzegły.

Tutaj w zabawach ciągłych Ci

Dni Twoje młode biegły.

A gdy Ci przyjdzie wynijść stąd

I odejść w świat daleki

Ojcowski dom dziecino miej

W pamięci swej na wieki.

Prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła MZC. prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga zaprezentował delegację z Domu Samopomocy w Piasutnie w szczycieńskim powiecie, który nosi imię cieszyniaka Jerzego Lanca.  Kierownik tej placówki mgr Andrzej Kijewski przekazał staroście Cieszyna i Zarządowi Głównemu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej obraz przedstawiający dom, w którym mieściła się prowadzona po I wojnie światowej pierwsza na Mazurach polska szkoła, w której nauczał Jerzy Lanc. Natomiast dr Alicja Kołakowska wygłosiła wykład poświęcony patronowi szkoły, a następnie Domu Samopomocy w Piasutnie.

Znany na Zaolziu muzyk i działacz Związku Polaków dr Józef Wierzgoń swoje wystąpienie poświecił kulturze ludowej, a zwłaszcza tworzeniu i prowadzeniu chórów ma Zaolziu. Z dumą dodał, że w tę działalność zaangażowały się nie tylko jego dzieci, ale i wnuki.

Prezes Andrzej Faruga po scharakteryzowaniu działalności koła zachęcił obecnych, aby kierowali swoje dzieci i wnuki, a nawet prawnuki na studia do Olsztyna i na ręce przewodniczącej Zarządu Głównego MZC przekazał informator o uniwersyteckiej ofercie kształcenia.

Michał Bożyk, Bogdan Ficek, Małgorzata Kiereś i Mariusz Makowski otrzymali godność Honorowego Członka Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Medalami Pawła Stalmacha zostali uhonorowani: Aleksandra Biernacka-Frankowska,  Franciszek Dyrda, Franciszek Kozak, Grażyna Tomecka, Bronisław Żyła.

Zarząd Główny Macierzy przyznał również wyróżnienia – „AKTY UZNANIA” następującym osobom: Andrzejowi Kondziołce, Stanisławowi Kubiciusowi, Mieczysławowi Kurzowi,  Eugeniuszowi Raabe i Jolancie Skórze.

Zebrani postanowili między innymi wystąpić do Urzędu Miasta w Cieszynie z wnioskiem o przejęcie muzeum drukarstwa i nadanie jednej z cieszyńskich ulic imienia Jerzego Lanca i zapraszać na walne zebrania stypendystów i zmienili hymn. Obecnie hymnem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej będzie: „ Płyniesz Olzo po Dolinie”. Postanowili także zwrócić się do kompetentnych osób z prośbą o współpracę przy pisaniu wniosków o sfinansowanie różnych projektów podejmowanych w ramach zadań statutowych przez Zarząd Główny MZC.

W przerwach zebranych krzepiono śląskim gulaszem i kanapkami.

Bolesław Pilarek

Komentarze nie są dozwolone.