Absolwenci budują potęgę uczelni

Klub Regionalny Absolwentów „Ziemia Łomżyńska”

Mieszkający w Łomżyńskiem absolwenci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego założyli kolejny klub regio­nalny. Na założycielskim zebraniu prezes zarządu prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga omówił program działalności Stowarzyszenia Absolwentów UWM i rolę klubów regionalnych. Mieszkającego w Łomży mgr. inż. Zdzisława Truszkowskiego, wieloletniego członka zarządu i Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego uhono­rował Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie.

Zgodnie z tradycją klubów regionalnych wygłosił wykład o drodze mieszkańców Warmii i Mazur do uniwersytetu. Swoją opowieść zaczął od marzeń, poprzez utworzenie Uniwersytetu w Królewcu i Gimnazjum w Braniewie, a następnie Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, prze­kształcenie jej w Akademię Rolniczo-Techniczną, a następnie zintegrowania 3 olsztyńskich uczelni w Uni­wersytet Warmińsko-Mazurski. Swój wykład zakończył prezentacją oferty dydaktycznej UWM (skróconą wersję wykładu zamieszczono na innej stronie).

Mgr inż. Zdzisław Truszkowski podziękował za wyróż­nienie i zapoznał zebranych z genezą powołania o działalnością absolwenckiej Fundacji im. Michała Oczapowskiego, która przez 18 lat działała na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, świadcząc usługi i przekazując zyski. Niestety, fundacja przegrała ostatni przetarg na świadczenie usług w uczelni. W następstwie czego fundacja zredukowała zatrudnie­nie z 275 osób do jednego, straciła pewne źródło dochodu i możliwość finansowego wspierania uczelni. Zdzisław Truszkowski nadal jest ogromnie zdziwiony takim obrotem spraw i nie przekonują go w pełni przedkładane wyjaśnienia, czy też usprawiedliwienia. Wszak fundacja dobrze świadczyła usługi, kilkanaście lat, była na miejscu i znała wszystkie uwarunkowania. Miała więc wszelkie dane, aby przedstawić najkorzyst­niejszą ofertę. Jak można było przegrać przetarg z firmą nie znającą lokalnych uwarunkowań?

W dalszej części swojego wystąpienia Zdzisław Trusz­kowski powiedział, że nie był entuzjastą tworzenia regionalnego klubu, ale nie protestuje. Jego zdaniem jednak w Łomżyńskiem powinien powstać klub branż­owy skupiający absolwentów Wydziału Mleczarskiego i jego następców. Na tym terenie, bowiem funkcjonują potentaci nie tylko w krajowej skali MLEKPOL w Graje­wie i MLEKOWIT w Wysokiem Mazowieckiem, w któ­rych pracuje wielu magistrów inżynierów mleczarstwa. Mówca zadeklarował podjęcie próby zintegrowania absolwentów byłego Wydziału Mleczarskiego i jego następców.

Na założycielskie spotkanie przybyli absolwenci byłych wydziałów: Rolniczego, Zootechnicznego, Mleczar­skiego, Weterynaryjnego i Zarządzania. Nie wszyscy pracują w wyuczonym zawodzie.

Zdzisław Truszkowski przez wiele lat kierował OSM w Piątnicy i Kolnie, a następnie był prezesem Woje­wódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łomży, a przez ostatnie 8 lat przez emeryturą był wicewojewodą łomży­ńskim. Jego żona mgr inż. Agnieszka Truszkowska, naj­pierw pracowała w spółdzielniach mleczarskich, a następnie w spółdzielczości spożywców. Studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ukończyło także dwóch synów i dwie synowe Agnieszki i Zdzisława Truszkowskich.

Mgr inż. Bolesław Krzywda przez 5 lat pracował w Okrę­gowych Spółdzielniach w Kolnie i Piątnicy, a następnie przez kilka kadencji był naczelnikiem miasta i gminy w Stawiskach oraz 3 kadencje wójtem Małym Płocku.

Krystyna Fałkowska przez wiele lat pracowała w admi­nistracji gminnej i wojewódzkiej, a od kilku lat kieruje Odziałem w Piątnicy Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Z dumą powiedziała, że jej bydgoska firma spośród podobnych placówek w Polsce jest najsilniej związana z nauką. Bydgoski SHiUZ wypo­sażył Laboratorium na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, w którym zespół prof. dr. hab. Sta­nisława Kamińskiego będzie pracował nad genotypem bydła i wyceną buhajów. Dzięki tym przedsięwzięciom dołączyliśmy, jako siódme państwo do czołówki krajo­wej. Dodała, że te inwestycje sfinansowano z własnych środków, w następstwie, czego pracownicy okresowo nie otrzymywali nagród i tzw. trzynastki.

Mgr inż. Tadeusz Olszewski pracę magisterska przygo­tował z sadownictwa pod kierunkiem prof. dr. Jana Kopytowskiego, ale prowadzi i to na wysokim poziomie 80-hektarowe gospodarstwo hodowlane we wsi Glinki w gminie Radziejów . Od kilku lat średnia wydajność w jego obory liczącej 100 krów nie spada poniżej 10 tys. litrów. W rozrodzie mgr inż. Tadeusz Olszewski stosuje embriotransfer zarodków. Oborę zaliczono do pierwszej setki obór w kraju.

Osiągnięcia mgr. inż. Tadeusza Olszewskiego docenili inni hodowcy, wybierając go na wiceprezesa Zarządu Podlaskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego i członka Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Mgr inż. Jerzy Chaberek stopień inżyniera uzyskał na Wydziale Rolniczym, a magistra na Wydziale Zarządza­nia. Tam też miał się doktoryzować, ale wówczas wydział utracił uprawnienia. Był współzałożycielem Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych i został kie­rownikiem oddziału tej firmy. Żona ukończyła Wydział Rolniczy.

Mgr inż. Zenon Białobrzeski ukończył Wydział Rolniczy i od 31 lat jest wójtem gminy Zbójna.

Mgr inż. Bożena Borysewicz ukończyła Wydział Zoo­techniczny, ale pracowała i pracuje w bankowości. Obecnie w BGŻ w Łomży.

Mgr inż. Kazimierz Jankowski ukończył Wydział Zoo­techniczny. Pracował w administracji państwowej, mię­dzy innymi w Urzędzie Wojewódzkim, a od 1990 r. zarządza motelem w Piątnicy. Jego żona mgr inż. Marianna Jankowska ukończyła Wydział Rolniczy i pra­cuje w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Lek wet. Zenon Zaczyk ukończył Wydział Weteryna­ryjny i przygotowuje pracę doktorską.

Mgr inż. Mikołaj lljaszuk po ukończeniu studiów na Wydziale Rolniczym podjął pracę w Rolniczym Rejono­wym Zakładzie Doświadczalnym w Szepietowie, ukoń­czył podyplomowe studia z zakresu doradztwa rolniczego na Wydziale Rolno-Ekonomicznym SGGW w Warszawie. Następnie przez wiele lat, aż do emery­tury, pracował na różnych stanowiskach w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Piątnicy. Kończąc pogratulował mgr. inż. Bogdanowi Gawrońskeimu, pra­cownikowi SHiUZ w Piątnicy wyboru na prezesa Zarządu Klubu Regionalnego Absolwentów UWM „Zie­mia Łomżyńska” i zgłosił do zarządu drugiego pracow­nika tej firmy mgr. inż. Bogdana Godlewskiego.

- Wszystkich nas – powiedział dr inż. Dariusz Minakow- ski, absolwent i emerytowany pracownik Katedry Żywie­nia Zwierząt i Paszoznawstwa UWM w Olsztynie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży – łączą studia w olsztyńskiej uczelni. Swoją solidną pracą, swoim rozwojem i awansami budujemy historię i potęgę naszego macierzystego uniwersytetu. Istnieje koniecz­ność pielęgnowania kontaktów zawodowych, koleżeń­skich i towarzyskich. Potrzebne jest wzajemne wspiera­nie, a szczególnie pomaganie młodszym w zdobywaniu zawodowych szlifów. Musimy także pamiętać, że żyjemy dla życia.

Dr inż. Bolesław Pilarek, obecny prezes Fundacji im. M. Oczapowskiego omówił zamierzenia Fundacji im. M. Oczapowskiego na ten rok i lata następne.

Prezesem Klubu Regionalnego Absolwentów Uniwersy­tetu Warmińsko-Mazurskiego „Ziemia Łomżyńska” został mgr inż. Bogdan Gawroński. W skład Zarządu weszli: mgr inż. mgr inż. Bogdan Godlewski i mgr inż. Bolesław Krzywda.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. Andrzej Faruga pogratulował wyboru członkom zarządu klubu i zachęcił ich do zorganizowania wycieczki do UWM i zwiedzenia między innymi Biblio­teki Uniwersyteckiej i Laboratorium Drobiarskiego w Bałdach, gdzie prowadzonych jest wiele badań na zlecenie zagranicznych firm oraz na współorganizo­wane przez Fundację im. M. Oczapowskiego w dniach 24 i 25 września Targi Natury – Dni Absolwenta „Kortowska Jesień”.

                                                                                         Paweł Borecki

Komentarze nie są dozwolone.